Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


phát triển vượt bậc của Công ty kể từ khi thành lập đến nay. Ngay trong bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty Phân phối FPT, những giá trị này đã góp phần tạo nên tính năng động, tự chủ và sáng tạo của nhân viên, tạo hiệu quả cao hơn trong công việc.

2.5. Kết quả tình hình kinh doanh của công ty TNHH Phân phối FPT giai đoạn 2003-2007.

Tuy mới được thành lập hơn 4 năm nhưng Công ty đã hoạt động rất hiệu quả với mức tăng trưởng hàng năm rất cao (trung bình là 70% giai đoạn 2003 – 2007).

Về doanh số và lợi nhuận

Năm 2006 là một năm thành công của Công ty với doanh thu đạt 324,4 triệu USD (tăng trưởng 60%), lợi nhuận đạt 18,5 triệu USD (tăng trưởng 40%), đóng góp tới 44, 4% doanh thu và 23,1% lợi nhuận toàn tập đoàn. Ngoài ra, tốc độ tăng doanh thu cũng như lợi nhuận trung bình giai đoạn 2003 – 2007 đạt gần 70%


Hình 10: Tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận của công ty TNHH Phân phối FPT(2003-2007)

(đơn vị: triệu USD)


Triệu USD

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2003

2004

2005

2006

2007

Năm

430

324.4

206.2

112.2

52.4

2.8

6.8

11.9

18.5

22.3

Doanh số

Lợi nhuận


Nguồn: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 công ty TNHH Phân phối FPT (số liệu năm 2007 là con số dự kiến)

Về thị phần

Cho tới nay, Công ty TNHH Phân phối FPT đã xây dựng được mạng lưới phân phối lớn nhất ở Việt Nam11, với hơn 956 đại lý tại 53/64 tỉnh thành trên toàn quốc, trong đó có 396 đại lý phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và 560 đại lý phân phối sản phẩm điện thoại di động.

Công ty cũng là đối tác tin cậy của hơn 60 hãng nổi tiếng trên thế giới như IBM, Microsoft, HP, Nokia, Toshiba, Oracle, Samsung, Veritas, Computer Associates, Apple, Intel, Symantec, NEC, CA

Liên tục chiếm giữ vị trí số 1 trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin với thị phần của hầu hết các dòng sản phẩm chiếm từ 50 - 80%


11 Nguồn: www.fpt.com.vn


Ngoài ra, còn một số số liệu báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty trong 3 năm 2004 - 2006: thể hiện sự phát triển mạnh của công ty đặc biệt trong hai năm 2005 - 2006 được trình bày trong phụ lục 1.‌

II. Thực trạng hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH Phân phối FPT giai đoạn 2003 - 2007

1. Quy trình chung để thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty TNHH Phân phối FPT

Trước khi tìm hiểu quy trình chung để thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty TNHH Phân phối FPT, chúng ta cần điểm qua cơ cấu hoạt động của bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty.

Công ty được chia ra thành các trung tâm kinh doanh, mỗi trung tâm sẽ phụ trách một sản phẩm hoặc một nhóm sản phẩm khác nhau. Sơ đồ dưới cho ta biết vị trí của bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh (hay còn gọi là marketing) trong từng trung tâm kinh doanh. Thông thường, nhân sự trong bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh thường được chia theo từng sản phẩm, hoặc từng nhóm sản phẩm. Ví dụ trong Trung tâm Kinh doanh máy tính và thiết bị mạng (FCN), bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được tổ chức như sau: đứng đầu là trưởng phòng xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, nhân viên xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được chia theo nhóm: nhân viên xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh phụ trách sản phẩm Samsung, nhân viên xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh phụ trách nhóm sản phẩm Toshiba, NEC và Apple.


Hình 11: Mô hình cơ cấu hoạt động của bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong một trung tâm kinh doanh


C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT

Trung t©m kinh doanh

Bé phËn Kinh doanh

Bé phËn hç trî kinh doanh

Hµnh chÝnh – Nh©n sù

KÕ to¸n – C«ng nî

Xóc tiÕn vµ hç trî kinh doanh

TriÓn khai


Nguồn: www.fdc.com.vn

Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh tại Công ty TNHH Phân phối FPT được thực hiện chủ yếu nhằm mục đích hỗ trợ, thúc đẩy bộ phận kinh doanh bán hàng và củng cố tên tuổi cho sản phẩm. Do đó, hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được tiến hành cho từng sản phẩm, nhóm sản phẩm. Chẳng hạn như sản phẩm điện thoại Nokia có các chương trình quảng cáo và khuyến mại riêng, tách biệt hoàn toàn với các chương trình và quảng cáo của sản phẩm máy tính xách tay HP. Hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty TNHH Phân phối FPT chủ yếu được thực hiện tại bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở từng trung tâm. Và các hoạt động này được đặt dưới sự kiểm soát của Ban lãnh đạo của từng Trung tâm Kinh doanh, Ban phát triển kinh doanh (FRD) và Ban giám đốc Công ty. Chỉ khi nào thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh dưới danh nghĩa cả Công ty hoặc liên kết tổ chức giữa các sản phẩm trong Công ty thì Ban phát triển kinh doanh (FRD) mới trực tiếp thực hiện.

Hiểu rõ cơ cấu tổ chức của bộ phận xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong Công ty là cơ sở để tìm hiểu quy trình chung thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty TNHH Phân phối FPT. Có 6 bước để thực hiện một


chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, tất cả những bước này do nhân viên phụ

trách hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh đảm nhiệm, có sự hỗ trợ của các phòng ban khác có liên quan và sự kiểm soát của Ban giám đốc Công ty.

Các bước cụ thể trong quá trình lập kế hoạch và triển khai chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh như sau:

- Bước 1: Xác định nhu cầu tiến hành các hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh

doanh.

Công tác xác định nhu cầu có thể được tiến hành dựa trên việc nghiên cứu,

thăm dò thị trường hoặc dựa trên yêu cầu của ban giám đốc, bộ phận kinh doanh hoặc từ hãng sản xuất.

- Bước 2: Lập kế hoạch xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Dựa trên yêu cầu và các thông tin thu thập được, các kế hoạch xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được đưa ra dưới sự hỗ trợ của các nhân viên kinh doanh và sự tư vấn của Ban phát triển Kinh doanh (FRD). Trong kế hoạch, các phương án dự phòng cũng như dự trù kinh phí cùng được xác định rõ ràng.

- Bước 3: Xem xét kế hoạch xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

Kế hoạch thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được Ban phát triển Kinh doanh xem xét và yêu cầu chỉnh sửa (nếu có).

- Bước 4: Phê duyệt kế hoạch

Kế hoạch được các bộ phận có liên quan phê duyệt. Tùy quy mô của từng chương trình, cấp lãnh đạo cần phê duyệt sẽ khác nhau. Với những chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

- Bước 5: Thực hiện kế hoạch

Chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt. Trong quá trình thực hiện, nhân viên xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh có thể điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thực tế để chương trình đạt được kết quả tốt nhất.

- Bước 6: Báo cáo

Các chứng từ cần thiết được thu thập để hoàn thiện bộ hồ sơ thanh toán. Ngoài ra còn phải lập báo cáo tình hình thực hiện và đánh giá tác động, qua đó, sẽ có cái nhìn tổng quan về hiệu quả chương trình xúc tiến hỗ trợ kinh doanh và rút ra bài học để có thể thực hiện các chương trình sau đó tốt hơn.


Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty 3963 1

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty 3963 2

Hình 12: Quy trình thực hiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty TNHH Phân phối FPT


Bắt đầu

Xác định nhu cầu xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh


Không

Đạt

Lập kế hoạch

Xem xét kế hoạchThực hiện kế hoạchKết thúc

Báo cáo

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty 3963 3

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty 3963 4

Phê duyệt kế hoạch

Nguồn: Mô tả quá trình lập kế hoạch và triển khai chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh (ban hành ngày 10/07/2007)

Như vậy, quy trình chung để thực hiện các chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh được xây dựng khá khoa học, cụ thể và phù hợp với thực tiễn hoạt động


của Công ty. Tất cả các giai đoạn trong quy trình này đều có mối quan hệ chặt chẽ với nhau; do đó, phải thực hiện tốt ở tất cả các giai đoạn này mới có thể có được một chương trình xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh hiệu quả.

2. Kết quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH Phân phối FPT giai đoạn 2003 - 2007

Kết quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh của Công ty trước hết được thể hiện qua mức hoàn thành doanh số, tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận. Thành tích tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trung bình giai đoạn 2003-2007 luôn đạt gần 70% có được một phần lớn là do đóng góp của hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh

Hình 13: Tốc độ tăng trưởng doanh số và lợi nhuận của công ty TNHH Phân phối FPT giai đoạn 2003-2007

Triệu USD

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2003

2004

2005

2006

2007 https://tailieuthamkhao.com

Năm

Doanh số

Lợi nhuận

(đơn vị: triệu USD)


430
324.4


206.2
112.2
52.4


2.8

6.8

11.9

18.5

22.3

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 127 trang: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 7


Nguồn: Báo cáo 6 tháng đầu năm 2007 công ty TNHH Phân phối FPT (số liệu năm 2007 là con số dự kiến)


Kết quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh còn được thể hiện rõ nét qua thị phần các sản phẩm Công ty kinh doanh: tất cả đều trên 50% trong đó, đặc


biệt có sản phẩm điện thoại di động Nokia và máy tính xách tay Toshiba chiếm tới 80%.

Hình 14: Thị phần một số sản phẩm do FDC phân phối trên thị trường Việt Nam (đến 01/07/2007)

Nokia

80

20

Ổ cứng Samsung

50

50

Toshiba

80

20

FDC

Khác

HP

50

50

IBM

50

50

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Nguồn: Báo cáo 6 tháng đầu năm công ty TNHH Phân phối FPT

Trên đây là những con số hết sức khái quát, do đó, để hiểu rõ hơn về kết quả hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở Công ty Phân phối FPT, chúng ta cần tìm hiểu chi tiết hiệu quả từng hoạt động trong lĩnh vực xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh.

2.1. Hoạt động quảng cáo

Sản phẩm do Công ty phân phối là sản phẩm công nghệ thông tin và có đối tượng khách hàng là đội ngũ trí thức, am hiểu về công nghệ, kỹ thuật. Do đó, hình thức quảng cáo thường xuyên được sử dụng là quảng cáo trên các báo, tạp chí chuyên ngành về công nghệ thông tin, báo giá đại lý và quảng cáo trực tuyến trên các website. Các đầu báo và tạp chí thường được chọn nhất là Thế giới vi tính, eChip. Ngoài ra, còn tùy thuộc vào đặc điểm sản phẩm và khách hàng mục tiêu, một số đầu báo khác cũng sẽ cân nhắc được chọn. Ví dụ như với các sản phẩm máy

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí