Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 13

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


KẾT LUẬN


Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang dần hòa mình vào dòng chảy nền kinh tế thế giới với xu hướng toàn cầu hóa không thể đảo ngược, các doanh nghiệp trong nước đang đối mặt với sức ép cạnh tranh mạnh mẽ từ những người anh em đồng hương và nhất là những công ty nước ngoài có tiềm lực tài chính hùng mạnh và trình độ quản lý tiên tiến. Một trong những cứu cánh để doanh nghiệp Việt Nam có thể tồn tại và phát triển là đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Tính đúng đắn của vấn đề này đã được cả lý luận và thực tiễn minh chứng rất hùng hồn.

Nhận thức được tính cấp thiết của vấn đề, Nhà nước đã sửa đổi, ban hành nhiều văn bản pháp luật, xây dựng cơ cấu bộ máy quản lý Nhà nước để bắt kịp với tình hình thực tế. Và chính bản thân các doanh nghiệp cũng đã rất tích cực đẩy mạnh hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh. Các doanh nghiệp bên cạnh việc áp dụng các công cụ truyền thống như quảng cáo, khuyến mại, hội chợ triển lãm, bán hàng cá nhâncòn luôn nỗ lực tìm kiếm những công cụ mới phù hợp với xu thế chung của thế giới như quan hệ công chúng, quảng cáo trực tuyếnTuy nhiên, những doanh nghiệp có chiến lược xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh đúng đắn, sáng tạo, phù hợp và hiệu quả vẫn còn chưa nhiều.

Với trọng tâm là những phân tích về hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh trong thời gian gần đây ở Công ty TNHH Phân phối FPT, cùng với nền tảng cơ sở lý thuyết, khóa luận tiếp tục đi sâu nghiên cứu những ưu điểm, nhược điểm, từ đó rút ra nguyên nhân của những nhược điểm đó. Trên cơ sở những phân tích này, em đã mạnh dạn đề xuất một số kiến nghị ở tầm vĩ mô và những giải pháp ở tầm vi mô nhằm hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh


ở Công ty Phân phối FPT. Đánh giá đây là một công ty lớn, là một ví dụ điển hình trong lĩnh vực phân phối nói chung và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin nói riêng, em tin tưởng rằng những nguyên nhân rút ra và những giải pháp hoàn thiện ở Công ty Phân phối FPT mang tính đại diện cao và là những bài học kinh nghiệm mà các công ty khác hoạt động trong cùng lĩnh vực có thể tham khảo.


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Tiếng Việt:

1. Tập thể tác giả Trường Đại học Ngoại thương (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, Nhà xuất bản Giáo dục.

2. PGS.TS. Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình Marketing căn bản, Nhà xuất bản Giáo dục.

3. PGS.TS. Trần Minh Đạo (2002), Giáo trình Marketing Quốc tế, Nhà xuất bản Thống kê.

4. TS. Nguyễn Thị Xuân Hương (2001), Xúc tiến bán hàng trong kinh doanh thương mại ở Việt Nam, Nhà xuất bản Thống kê.

5. Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, Niên giám Công nghệ thông tin – Truyền thông Việt Nam 2007, Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

6. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT (2001), Sử ký FPT 13 năm, Hà Nội.

7. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT, Báo Chúng ta (báo nội bộ), Hà Nội.

8. Công ty TNHH Phân phối FPT, Tạp chí Người phân phối(Báo nội bộ), Hà Nội.


Tiếng Anh

9. Barry Berman. Joel R.Evans (2001), Retail Management, Prentice Hall Publisher, USA..

10. Philip Kotler (2002), Marketing Management, Prentice Hall Publisher, USA.


Website

11. Website Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ FPT http://www.fpt.com.vn


12. Website Công ty TNHH Phân phối FPT http://www.fdc.com.vn


13. Báo điện tử: http://www.vnexpress.net; http://www.dantri.com.vn


DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT


CNTT

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

FDC

FPT Distribution Co., Ltd : Công ty TNHH Phân phối FPT


FHRM

HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CÔNG TY TNHH PHÂN

PHỐI FPT

FRD

Ban Phát triển kinh doanh

PC

WORLD


TẠP CHÍ THẾ GIỚI VI TÍNH

PG

Promoted girl : Nhân viên giới thiệu sản phẩm


WTO

WORLD TRADE ORGANISATION: TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI

THẾ GIỚI

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT (14 trang)

Các giải pháp hoàn thiện hoạt động xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh ở công ty TNHH phân phối FPT - 13


DANH MỤC BẢNG BIỂU
Trang

Hình 1

Quy trình bán hàng cá nhân

27

Hình 2

Chiến lược kéo

29

Hình 3

Chiến lược đẩy

29


Hình 4

Tốc độ tăng trưởng thị trường công nghệ thông tin Việt

Nam, Châu á và thế giới năm 2006.


34


H×nh 5

S¬ ®å tæ chøc C«ng ty Cæ phÇn Ph¸t triÓn §Çu t• C«ng

nghÖ FPT


37

H×nh 6

S¬ ®å bé m¸y tæ chøc C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT

40

H×nh 7

S¬ ®å hÖ thèng ph©n phèi C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT

42


H×nh 8

Tèc ®é t¨ng tr•ëng nh©n sù C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT

qua c¸c n¨m 2003-2007


43


H×nh 9

C¬ cÊu nh©n sù C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT tÝnh ®Õn

01/07/2007


44


H×nh 10

Tèc ®é t¨ng tr•ëng doanh sè vµ lîi nhuËn C«ng ty TNHH

Ph©n phèi FPT giai ®o¹n 2003-2007


46


H×nh 11

M« h×nh c¬ cÊu ho¹t ®éng cđa bé phËn xóc tiÕn vµ hç trî

kinh doanh trong mét trung t©m kinh doanh.


48


H×nh 12

Quy tr×nh thùc hiÖn ho¹t ®éng xóc tiÕn vµ hç trî kinh

doanh ë C«ng ty TNHH Ph©n phèi FPT


50


H×nh 13

Tèc ®é t¨ng tr•ëng doanh sè vµ lîi nhuËn cđa C«ng ty

TNHH Ph©n phèi FPT giai ®o¹n 2003-2007


51


H×nh 14

ThÞ phÇn mét sè s¶n phÈm do FDC ph©n phèi trªn thÞ

tr•êng ViÖt Nam (®Õn 01/07/2007)


52


H×nh 15

Tû lÖ sè lÇn xuÊt hiÖn qu¶ng c¸o trªn mét sè b¸o vµ t¹p chÝ

cđa c¸c s¶n phÈm cđa C«ng ty giai ®o¹n 2003-2007


53H×nh 16

TÇn suÊt xuÊt hiÖn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph•¬ng tiÖn th«ng

tin ®¹i chóng cđa hai s¶n phÈm m¸y tÝnh x¸ch tay Toshiba vµ NEC giai ®o¹n 2003-2007


54

H×nh 17

C¸c h×nh thøc khuyÕn m¹i th•êng ®•îc sö dông

56


H×nh 18

Sè ho¹t ®éng khuyÕn m¹i dµnh cho ®¹i lý giai ®o¹n 2003-

2007


58


B¶ng 19

Sè liÖu vÒ ho¹t ®éng PR ë c¸c trung t©m kinh doanh C«ng

ty TNHH Ph©n phèi FPT trong n¨m 2006


60


H×nh 20

Chi phÝ cho s¶n phÈm m¸y tÝnh x¸ch tay Toshiba tham dù TriÓn l·m C«ng nghÖ th«ng tin – TruyÒn th«ng - §iÖn tö

giai ®o¹n 2003-2007


66


H×nh 21

M« h×nh ho¹t ®éng chiÕn l•îc kÐo - ®Èy ë C«ng ty Ph©n

phèi FPT


69


PHỤ LỤC 1

Một số chỉ tiêu quan trọng trong báo cáo kết quả kinh doanh

Công ty Phân phối FPT 2004 – 2006


FDC - IT INDEX

($1,000)

Tăng trưởng qua các năm

2006

2005

2004

2005/2004

2006/2005

DOANH SỐ

105,806

1,368

50,874

40.28%

48.25%

LÃI GỘP

7,059

3,379

3,421

-1.23%

108.91%

LG/DOANH THU

6.67%

4.73%

6.72%

-1.99%

1.94%

CHI PHÍ

4,389

1,994

1,483

34.46%

120.11%

TỶ LỆ CHI

PHÍ/DOANH THU

4.15%

2.79%

2.92%

-0.12%

1.35%

TỶ LỆ CHI PHÍ/LÃI

GỘP

62.18%

59.01%

43.35%

15.66%

3.16%

LÃI TRƯỚC THUẾ

(EBT)

2,670

1,385

1,938

-28.53%

92.78%

DOANH SỐ/EBT

39.63

51.53

26.25

96.30%

-99.99%

EBT/CHI PHÍ

61%

69%

131%

-61.22%

-8.62%

EBT/LÃI GỘP

38%

41%

57%

-15.66%

-3.16%

LÃI GỘP/NGƯỜI

$25.21

$25.22

$37.18

-32.19%

-0.02%

CHI PHÍ/NGƯỜI

$15.68

$14.88

$16.12

-7.69%

5.34%

NGÀY CÔNG NỢ

13

20

15

-5

-7

NGÀY TỒN KHO

18

20

17

-3

-2

SỐ NGƯỜI BÌNH

QUÂN

280

134 https://tailieuthamkhao.com

92

45.65%

108.96%

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí