Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long - 15

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:11

Trần Ngọc Nam, Trần Huy Khang ( 2005), Marketing du lịch, Nhà xuất

bản Thành phố Hồ Chí Minh.

12

Trần Nhoãn (2005), Tổng quan du lịch, Trường Đại học Văn hóa, Hà

Nôi.

13

Tập thể tác giả (2000), Giáo trình Marketing lý thuyết, NXB Giáo dục.


14


Tạp chí du lịch các số năm 2007-2008.

15

Tổng cục du lịch, Chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn

2006-2010.

16

Sở du lịch Quảng Ninh, Báo cáo sơ kết thực hiện nghị quyết 08/NQ-TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đổi mới và phát triển du lịch Quảng

Ninh giai đoạn 2001-2010.

17

Vũ Đức Minh (2004), Tổng quan về Du lịch, NXB Giáo dục, trang 18

18

Alastair M. Morrison (1996), hospitality and travel marketing, Delmar

Publisher.

19

David Merce, Michael Merce (2005), Marketing Management

20

Dennis L. Foster, Sales and marketing for the travel professional, Mc

Graw- Hill, 1992.

21

Michael M. Colman, Tiếp thị du lịch, Cmie group và Trung tâm dịch vụ

đầu tư và ứng dụng khoa học kinh tế, 1991.

22

Stephen F. Witt and Luiz Moutinho, Tourism marketing and

management handbook.

23

Victor T. C. Middleton, Marketing for in travel and tourism,

Butterworth Heinemann, 1994

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long (14 trang)

Các biện pháp marketing góp phần quảng bá hình ảnh của Vịnh Hạ Long - 15


II) Danh mục các trang web tham khảo:

1. Chiến lược phát triển cho du lịch (01/04/2006), www.vneconomy.com.vn/vie

2. www.dulich.org.vn

3. www.gso.gov.vn

4. www.halongbay.com.vn

5. Http:// www. Lamdong/.gov.vn/ Dulich

6. http:// my.opera.com

7. Muốn phát triển du lịch phải hoàn thiện môi trường, http:// www.vnn.vn

8. www.vietnamtoursim.gov.vn 9. www. 210.245.5.189/gov 10.www.vnn.vn 11.www.uct.edu.vn

12. Http:// www.uct.edu.vn/giaotrinh/kinhte/M arketing/4.4.htm

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved