Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 9

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


mt. Chúng ta có thphi tn mt thi gian dài đhoàn thành. Nhưng nếu chúng ta được xem bc tranh toàn cnh ca khi hình ghép, chúng ta s

biết chính xác cái mà chúng ta đang ghép. Do vy trò chơi s

tr

nên d

dàng hơn. Chúng ta tht ngc nhiên nhn thy lthường tình biến mt

trong hthng giáo dc. Nhng môn hc được ging dy bit lp, các

phn bit lp này được ging dy mà sinh viên thì không biết được đi cương chđca môn đó. Trên thc tế đó không phi là cách hc tt nht. “ Chúng ta sddàng hơn nhiu khi mà chúng ta biết trước toàn

cnh”

( Gordon Dryden)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương (12 trang)

­ Sau đó chúng ta phi biết phân tích cây – môn hc theo đúng trt ttrong hthng đó, nhưng li phi nhìn thy sliên kết vi nhau gia các bphn ca cây.

Xem môn giáo dc hc như mt cái cây trong rng tri thc. Tcây ssinh

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 9

ra các cành ln, nhthng tri thc

sinh ra hoa lá...vv và chúng ta có th

phân tách h


Giáo dc hc theo cú trúc sau:


GDH là mt khoa hc


GD và sphát trin XH

Nhng vn đchung

ca Giáo dc hc (GDH) GD và sphát trin NC


Mc đích và nguyên lý GD


Môn Giáo dc hc


Quá trình dy hc


Lý lun dy hc Tính quy lut và NTDH


Ni dung dy hc


https://tailieuthamkhao.com

PP và phương tin DH


Hình thc tchc DH


Kim tra, đánh giá kết

qu


Chúng ta hãy thsdng lược đliên tưởng thay cho ghi chép. Schng có gì ý nghĩa nếu nhng thông tin quan trng khi chúng ta cn dùng chúng mà không thnhra chúng. Và đây là hàng chc sinh viên trong thi gian ghi chép – theo cách dy hc cxua được dùng trong các trường hc. Hviết, viết hết dòng này đến dòng khác – cũng tt thôi. Tuy nhiên bóc ca chúng ta li không làm vic như vy, nó không lưu githông tin bng nhng dòng viết, mà bóc ca chúng ta lưu githông tin dưới dng cây. Nó lưu githông tin theo thloi và sliên quan. Và nếu chúng ta có th

làm quen vi cách lưu tr

thông tin như

thế, chúng ta có th

hc được

nhanh hơn và ddàng hơn. Do vy, chúng ta không nên ghi chép nhiu mà hãy vsliên kết gia các thông tin. Cách làm như vy tht đơn gin và hiu qunhư sau:

(1) Hãy tin tưởng và ghi nhrng: các tế bào não chúng ta ging như các cây và mi cây lưu githông tin có liên hvi nhau trên các cành.

(2) Chúng ta hãy thsp xếp ý chính ca mt chthnào đó theo cu trúc hình cây trên tgiy trng.

(3) Bây gihãy bt đu tphn trng tâm ca vn đ( dùng màu sc, biu tượng tt) sau đó svươn cành cây vươn ra tđó.

(4) Vcác ý, đim có liên quan trên cành cây chính. Mi đim đó chi ra như các cành ph.

(5) Chúng ta đng quên tô nhng màu sc khác nhau cho các cây ca mình và mt màu sc khác tô vin xung quanh cây.


Cp nht thường xuyên vi phương pháp hc tp này, chúng ta sddàng bt đu vi skhái quát và sau đó xây dng biu đliên htheo các nhánh.

Bin pháp 6:

1. Tên bin pháp: Thc hành 9 bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn.

2. Csđra bin pháp:

Hãy cgng quên tt cnhng điu chúng ta có thành kiến vgiáo dc. Nếu trường hc và các bài hc tht bun t, hãy quên đi. Bi chng phi chúng ta không theo kp nó mà vì chúng ta chưa chn cho mình mt phương pháp hc tp đúng đn làm cho chúng ta hng thú vi môn hc mà thôi. Mi chúng ta ai cũng đmong mun được đc, được biết các phương pháp hc hiu quđtrao đi vào phương pháp hc tp ca mình. Vì vy, trên cơ snghiên cu và tnghiên cu thc tế chúng tôi mnh dn dxut “ 9 bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn” và biết đâu nó chính là bin pháp hc tp mi mà chúng ta cn tìm cho vic hc tp tt môn Giáo dc hc.

3. Mc đích ca bin pháp:

Nếu chúng ta đã có nhng phương pháp hc tp tt thì bin pháp này

sgóp phn bsung vào vn kinh nghim vphương pháp hc tp ca

chúng ta rt nhiu. Bin pháp này giúp chúng ta có được nhng hiu qumong mun khi hc tp môn Giáo dc hc

4. Ni dung tchc thc hin:

Vi bin pháp này sau khi đưa đến cho sinh viên thì tht đơn gin : chúng ta hãy đc + suy ngm vnó + và đem ra thc hành – áp dng vào vic hc tp các môn hc nói chung và môn Giáo dc hc nói riêng.


Chín bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn tht đơn gin như sau:

(1) Hãy bt đu qua nhng loi hình ththao và chúng ta đang là mt vn đng viên.

Nhng loi hình ththao có thcung cp nhng mô hình hc tp tt. Có ít nht 8 bài hc có thrút ra qua ththao:

Thnht: Tt ccác vn đng viên thành công trong thi đu đu có nhng ước mơ. Họ ước mơ nhng điu không tưởng và biến nó thành hin

thc. mi trình đ, môn thi tt ccác nhà ththao đu có nhng ước

mơ ca mình. Ước mơ đó có thể ở mc đcao nht là phá klc hay trthành mt nhà vô đch. Trong hc tp chúng ta cũng là nhng vn đng viên vi nhng ước mơ riêng ca mình.

Thhai: Tt ctrong shđu có nhng mc đích cth. Và hchia mc đích thành nhng bước nhđthc hin ddàng. Do vy, trong

khi

ước mơ

vn còn đó, h

xây đp cho thành công trong tương lai ca

mình. Không thsau mt đem ai đó s“ nhy lên bc” vô đch thế gii mà

chúng ta phi khcông luyn tp trong bước đường đi ti thành công.

Chúng ta nên nhkhông bao giđược sao nhãng đích phn đu ca mình.

Thba: Tt ccác vn đng viên thành công trong thi đu ththao đu phi hp rt hp lý gia trí óc, cơ thvà hành đng. Hbiết rng các mc đích ca hcó thđt được nếu hbiết cách phi hp hài hòa gia trng thái ni tâm, đbn, các đng tác kthut.

Thtư: Hđu biết nhìn nhn và hc cách nhìn nhn mc tiêu ca mình, đnhìn thy trước thành quca mình. Đxem xét tinh tường sut trn đu như mt máy chy băng trong bóc.


Th

năm: Trong sh

ai cũng có mt nim đam mê. H

tràn tr

nhng khao khát thành công.

Thsáu: Mi người trong shđu có mt người hun luyn viên

giàu kinh nghim, mt người c

vn và mt người ch

dn. Cũng như

chúng ta shc hi tt hơn nếu có snlc ca bn thân và mt giáo viên ging dy gii.

Th

by: Nhng vn đng viên thành công trong th

thao đu có

quan đim tích cc khi nhìn nhn nhng sai sót, nhng tht bi ca mình. Liu có thcoi đó là stht bi không? Nhng sai lm, thiếu sót y là cn thiết khi hc tp, luyn tp.

Thtám: Hđu thành công nhvào thc hành. Cũng như chúng ta không thtrthành mt hc sinh xut sc hc các môn hc chnhvào

vic đc mt cun sách hay vphương pháp hc tp mà không đem ra

thc hành trong sut quá trình hc tp.

Làm sao chúng ta có tháp dng nhng bài hc trên vào mong mun chúng ta đang vươn ti hay là mun hc và làm thế nào đthc hin nó nhanh hơn tt hơn và ddàng hơn. Chúng ta xem công thc sau:

Nim đam mê + Tm nhìn xa + Hành đng = Thành công Marilyn King (Lc sOlimpic 5 môn phi hp ca M)

(2) Dám ước mơ – và phác ha tương lai ca chúng ta nhng bài hc trên ghế nhà trường ngày hôm nay.

Ví d

như

thãng sn xut xe hơi Ford đến hãng phim hot hình

Wendisney hay tcông ty đin rSony cho ti hãng phn mm máy tính

microsoft… Do vy, chúng ta hãy lchn nhng thách thc ln nht và

dám tưởng tượng đến cái mà chúng ta mun đt ti qua kiến thc cơ bn

tt ccác môn hc khi ngi trên ghế nhà trường. Tôi tin rng mi điu đu


có thxy ra khi: Đó là điu mà chúng ta thc sthích! Chúng ta dám ước mơ và phác ha tương lai ca mình gn vi điu đó? Nghĩ đến nó mi lúc! Vn đam mê nó khi gp phi nhng tht bi vđiu đó.

(3) Đt ra mc tiêu cthvà đưa ra nhng gii hn.

Vic hc sddàng hơn nếu chúng ta đt ra các mc tiêu. Và khi đã có các mc tiêu, thì chúng ta hay chia nó ra thành các mc tiêu nhđdthc hin. Như chúng ta bước nhng bc thang. Tiếp đó chúng ta đt ra các gii hn cho mi bước và làm được nhng điu đó có nghĩa là chúng ta đã nhìn thy được sthành công ngay trong bước đu tiên.

(4) Hãy hi !

“Hi” đó là t

gm 3 ch

tt nht trong t

đin ca người mun

hc hi. Đng có sđt câu hi và đng bao gisđt câu hi cho nhưng chuyên gia tt nht mà chúng ta quen biết và thm chí ngay ckhi chúng ta chưa hgp mt htrước.

Hãy bt đu vi nhng thư vin. Nó không chđơn gin là trung tâm cha sách báo. Nó chính là ngun tư liu hc. Nhân viên thư vin đã được đào to đgiúp chúng ta. Hãy hi htrước khi chúng ta đến, nói vi cth

vcái mà chúng ta mun và yêu cu h

vnhng ch

dn tt nht cho

người mi bt đu. Sdng nhng chdn đcó cái nhìn tương quan sau đó mi đi vào chi tiết. Nhưng đng dng li thư vin. Hãy tìm ra mt sngười trong trường chúng ta trong môi trường xung quanh chúng ta – nhng người mà hđang hc nhng phn mà chúng ta cũng đang đam mê. Hãy hi nhng giáo sư tt nht – nhng người mà có thđơn gin hóa vn đcho chúng ta.

Trên thc tế, hãy tp đt câu hi như mt thói quen. Đó là điu đơn gin nht đchúng ta có mt kết quhc tp tt


Tôi gi6 người phc vtht thà, hđã dy tôi tt cnhng gì tôi

biết: Tên hKipling)

là: Cn gì, ti sao, khi nào, thế

nào,

đâu và ai. (Rudyard

(5) Dùng hình nh và âm thanh đtăng hiu quhc.

Nhng điu mà chúng ta đc thường thông qua các sn phm in n và chúng ta cũng là người hc cách dùng nhng ngôn ng. Nhưng chúng ta có thđc tt hơn nếu chúng ta biết phi hp hình nh và âm thanh trong ni dung bài hc. Do vy nếu có thtìm mt máy ghi hình hay ghi âm đlàm phong phú hơn nghành hc ca chúng ta. Nếu chúng ta là mt người có khiếu hc bng cách nghe, thì hãy đài chy băng trong ô tô ca người đó là phương tin hc. Nếu chúng ta có squan sát tt thì hãy tìm nhng cun sách có hình nh.

Chúng ta đng quên cm bút màu trong sut quá trình hc tp. Nó slàm ni bt các ý chính trong bài hc, làm chúng ta ddàng nhn ra nó và màu sc tt có thlàm hưng phn khnăng tư duy ca chúng ta.

Âm nhc có tác dng rt ln trong quá trình hc tp ca người hc. Hin phương pháp hc tăng tc ca Georgi lozanoi dùng nhc đang được hết sc quan tâm. Theo các nghiên cu cho thy:

­ Trước khi bt đu mi bài hc hc sinh nên nghe nhc êm du tbăng chn lc qua tai nghe – và hãy theo shướng dn ca bài tp thvà thư giãn. Mc đích ca vic này là làm mt đi các ý nghĩ không tp trung, và đbóc ca chúng ta vào trng thái tnh táo thư giãn do vy ngôn ngmi sđược tiếp thu nhanh hơn.

­ Lozanoi cho rng nhc thính phòng có tác dng nhiu nht trong vic dy hc. Ông đưa ra 3 chc năng ca âm nhc trong hc tp: (1) nó giúp chúng ta thư giãn; (2) nó giúp chúng ta khi đng phn óc bên phi, do

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí