Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 4

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


còn c

thái đ

đánh giá, thái đ

cm xúc đi vi thế

gii, đi vi con

người, đi vi hot đng. Trong thc tế có thddàng nhn thy thái đca con người đi vi hin thc khách quan, tình cm ca hkhông phi bao gicũng phù hp vi shiu biết ca h, li nói ca hkhông phi bao gicũng đi đôi vi vic làm.

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng và đm bo đến cht lượng giáo dc môn Giáo dc hc.

1.3.3.1. Kế hoch dy hc

Kế hoch dy hc là văn kin do Nhà nước ban hành trong đó qui

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

đnh các môn hc; trình tdy các môn hc qua tng năm hc; vic t

chc năm hc (stun thc hc, stun lao đng và ngh, chế đhc tp hành tun, hàng ngày).

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 4

Vi cách hiu trên v

kế hoch dy hc, có th

nhn thy nhng

yếu tcơ bn tròn mt kế hoch dy hc: 1. Quan hgia thành phn các môn hc vi thành phn lp hc (môn hc được dy lp hc nào và tng lp hc cthsphi hc nhng môn hc nào). 2. Quan hgia các thành phn môn hc vi phân bthi gian (thi lượng dành cho mi môn và thi lượng hc tng môn trong tng lp theo ngày, tun và năm hc). 3.Cu trúc và thi gian dy hc (thi lượng chung ca năm hc theo bc hc, khi lp và thi lượng ca tun hc, ngày hc, tiết hc).

Kế hoch dy hc tng cp hc và bc hc khác nhau. Skhác bit trong kế hoch dy hc được thhin mt skhía cnh sau:

­ Slượng các môn hc được xác đnh trong tng kế hoch dy hc.

­ Do mi quan hliên môn, do đc đim các bmôn và đc đim

nhn thc ca hc sinh cũng như yêu cu cân đi vstiết hàng tun

các lp nên trong kế hoc dy hc vic btrí các môn hc cũng khác nhau.


Có môn được hc tđu cp, bc hc, nhưng cũng có môn được thc hin

các khi lp xác đnh theo cp bc hc…

­ S

tiết dành cho mi môn hc cũng khác nhau

tng khi lp

thuc cp, bc hc khác nhau. https://tailieuthamkhao.com

Giáo viên khi thc hin nhim v


dy hc ca mình buc phi

nghiên cu kế hoch dy hc đhiu chương trình dy hc môn hc, tđó lp kế hoch dy hc ca cá nhân. Sinh viên sư phm phi hình thành knăng nghiên cu kế hoch ca cp, bc hc trong chương trình nghiên cu môn Giáo hc pháp bmôn.

1.3.3.2. Sách giáo khoa và các tài liu dy hc.

Sách giáo khoa và các tài liu hc tp khác dùng chung trong các trường hc do Nhà nước qui đnh.

Nếu chương trình dy hc qui đnh phm vi dy hc ca các môn hc thì sách giáo khoa có nhim vtrình bày ni dung ca môn hc mt cách rõ ràng, cthvà chi tiết vi cu trúc xác đnh. Sách giáo khoa là hình thái vt cht ca các môn hc, ca ni dung hc vn mà môn hc thhin.

Sách giáo khoa trình bày nhng ni dung cơ bn, nhng thông tin cn thiết va sc đi vi hc sinh và theo mt hthng cht ch. Chc năng ca sách giáo khoa là giúp hc sinh lĩnh hi, cng c, đào sâu nhng tri

thc tiếp thu được trên lp, phát trin năng lc trí tuvà giáo dc các

phm cht nhân cách cho hc sinh. Mt khác, sách giáo khoa cũng là cơ sđgiáo viên da vào đó xác đnh ni dung la chn phương pháp, phương tin dy hc đtchc tt công tác dy hc ca mình. Điu cn chú ý là, chcó thông qua sách giáo khoa thì nhng yếu tchđo quá trình dy hc môn hc (thuc khi quá trình ca môn hc) mi thhin rõ nét và thc sphát huy vai trò tchc, điu khin vi quá trình dy hc môn hc.


Ngoài sách giáo khoa còn có nhng sách và các tài liu tham kháo khác nhau dành cho giáo viên và hc sinh như: sách hướng dn ging dy, sách tra cu, các loi tđin, sách bài tp…các tài liu hc tp này giúp

hc sinh m

rng, b

sung, đào sâu kiến thc, phù hp vi trình đvà

hng thú ca mình.

Sách giáo khoa cũng như nhng yêu cu sau:


các tài liu hc tp khác phi đm bo

­ Nhng tri thc trình bày trong sách giáo khoa phi đm bo tính khoa hc, tính hthng, tính va sc và phù hp vi chương trình qui đnh.

­ Phi giúp hc sinh nm được phương pháp hc tp mt cách đc

lp nhm giúp h

biết hc tp sut đi, liên tc và t

giác, hc tp qua

sách báo và hot đng thc tin ca mình. Vì vy cn có nhng chdn cho các bài tp quan sát và luyn tp, nhng câu hi ôn tp và tkim tra.

­ Sách giáo khoa phi kích thích ssuy nghĩ, mrng tm hiu biết cho hc sinh. Do đó, cn nêu lên nhng vn đ, nhng hin tượng trong đi sng đòi hi phi vn dng tri thc trong sách giáo khoa và tri thc đã biết đgii quyết.

­ Ngôn ngphi rõ ràng, dhiu, gn và chính xác.

­ Đm bo các yêu cu vvsinh và thm m. Hình thc sách giáo khoa phi đp, phi trình bày hp dn, sdng khchthích hp vi đc

đim tri giác ca hc sinh. Nhng kiến thc trng tâm phi có snhn

mnh bi các kĩ thut khác nhau đtp trung được schú ý ca hc sinh.

1.3.3.3. Yếu tngười hc.

­ Thái đca người hc đi vi vic hc tp các môn hc.


Thái đhc tp tích cc hay không tích cc nh hưởng rt ln đến cht lượng hc tp. nếu người hc có thái đđng đn đi vi vic hc tp thì chc chn kết quhc tp scao hơn.

Theo quan đim ca các nhà sư phm thì: Đng cơ hc tp đúng đn

sto ra

người hc thái đ

đúng, vic xây dng đng cơ

hc tp tr

thành nét nhân cách bn vng ca người hc là điu không ththiếu trong tng giging, tng môn hc. Mt câu hi ln được đt ra là: Đng cơ hc tp nào là đng cơ hc tp ti ưu đi vi hc tp.

Chúng ta biết rng: Hc tp được thúc đy được hai loi đng cơ: Loi đng cơ hoàn thin trí thc và loi đng cơ quan hxã hi.

Thuc vđng cơ quan hxã hi, hc sinh hc tp bi slôi cun hp dn ca nhng cái khác ngoài mc đích trc tiếp ca vic hc như: Vì mt li khen; sbtrách pht; đđược mt phn thưởng vt cht nào đó; làm vui lòng cha m; thích được skhâm phc ca bn bèđây nhng tri thc, knăng, kxo, thái đhành vi không phi là mc đích mà chlà phương tin đđt được nhng điu mong mun, hoàn thin nhng mi quan hcá nhân. Loi đng cơ này mc đnào đó mang tính cht cưỡng

bc, to ra

người hc s

căng thng v

mt tâm lýđ

xy ra hin

tượng tiêu cc trong xã hi.

Loi đng cơ xut phát tlòng khao khát, mong mun, hiu biết blôi cun, say mê bi chính quá trình gii quyết nhim vhc tp. Mi ln dành được cái mi đi tượng hc thì các em cm thy nguyn vng hoàn thin tri thc được tha mãn mt phn. Người ta gi loi đng cơ hc tp này là đng cơ hoàn thin tri thc. Loi đng cơ này thường không cha đng xung đt bên trong. Hc sinh có shuy đng, nlc ý chí đhướng


vào khc phc nhng trngi bên ngoài chkhông hướng vào đu tranh vi chính bn thân mình. Đây là loi đông cơ ti ưu ca quá trình hc tp.

Đng cơ đúng đn sto ra thái đđúng đn trong hc tp. Thái đđúng đn thhin các mt sau:

Mt thnht: Có hng thú nhn thc

Hng thú là sđinh hướng cơ bn, có la chn ca cá nhân vào svt hin tượng trong thc tin. Sđnh hướng đó được đc trưng bi stham gia ca ý thc nhm nhn thc svt hin tượng có hiu quhơn và đưa li cho cá nhân mt skhoái cm.

Trong hc tp, hng thú nhn thc gimt vai trò quan trng. Nó làm cho người hc hot đng mt cách tgiác, tích cc, tăng hiu quca quá trình nhn thc. Người hc shc mt cách có hiu qu, sâu sc, khnăng ghi nhnhanh chóng, lâu bn… Khi có hng thú hc tp. Bi hng thú hc tp shuy đng được các quá trình tâm lý như: Tri giác, tư duy, biu tượng… đc bit hng thú làm cho người hc ny sinh khao khát hành đng và hành đng sáng to.

Usinxki đã khng đnh: “ Mt shc tp nào mà chng có hng thú gì c,

chbiết hành đng bng sc mnh cưỡng bc thì smun hc tp ca cá nhân”

giết chết lòng ham

Tóm li, nếu có hng thú hc tp vi môn hc nào đó thì chc chn hc sinh shc tp môn hc đó có hiu quhơn.

Mt thhai: Chú ý.

Thái đhc tp ca người hc thhin mt syếu tkhông kém

phn quan trng đó là chú ý. Đây là yếu t

làm nên s

thành công cho

người hc bi “chú ý là cánh ca đtđó hc sinh có thnhn thc được thế gii xung quanh”. Chú ý là điu kin vt cht đlàm vic mt cách có


tchc, có klut to nên trng thái làm vic tt và như vy sđem li kết quhc tp cao.

­ Vn tri thc và kinh nghim cá nhân.

Cht lượng hc tp ca người hc còn phthuc vào vn tri thc và kinh nghim ca h. Thường thì nhng khái nim nào quen thuc vi kinh

nghim đã có thì người hc dlĩnh hi hơn, to điu kin tt hơn cho

người hc. Còn nhng khái nim hoàn toàn mi so vi kinh nghim ca người hc thì vic lĩnh hi nó svt v. Trong quá trình hc tp mi cá nhân sđt kết qukhác nhau, bi stham gia ca hthng kinh nghim ca cá nhân là khác nhau. Có thnói vn tri thc và kinh nghim cá nhân ca người hc là phương tin cơ bn ca vic hc tp.

1.3.3.4. Yếu tgiáo viên.

Dy hc là hot đng ca người ln tchc điu khin hot đng

ca tr

nhm giúp h

lĩnh hi nn văn hóa, xã hi to nên s

phát trin

tâm lý, hình thành nhân cách. Trong quá trình lĩnh hi nn văn hóa nhân loi, người hc không phi tmình tiến hành được mà nht đnh phi có stchc điu khin ca giáo viên. Trong hot đng dy người giáo viên đóng vai trò chthvi chc năng nhm tái to li trí thc cho người hc. Người giáo viên phi sdng tri thc mà mình đã có như mt phương tin, vt liu đtchc, điu khin người hc lĩnh hi được tri thc ca loài người cho chính bn thân mình.

Như vy, khi tiến hành hot đng dy giáo viên không chnhm phát trin chính mình mà còn nhm phát trin hc sinh, có nghĩa giáo viên là người tchc tái to nn văn hóa xã hi nhm to ra cái mi cho người hc. Đthc hin đúng mc đích đó thì vic la chn phương pháp ca thy có ý nghĩa quyết đnh đi vi vic lĩnh hi tri thc, vic hc tp ca


người hc. Yếu t

dy hc ca người giáo viên cũng là yếu t

hết sc

quan trng góp phn không nhvào vic nâng cao cht lượng hc tp ca người hc.

Mun nâng cao hơn na cht lượng hc tp môn Giáo dc hc thì

người ging viên ging dy b

môn cũng phi có: trình đ

chuyên môn

nht đnh; có năng lc sư phm và phi có các phm cht ca người thy giáo.

1.3.3.5. Cơ smôn hc.

vt cht đm bo nâng cao cht lượng hc tp

Quá trình hc tp ca người hc được din ra trong điu kin nht

đnh và bchi phi bi các yếu t, điu kin, phương tin, kthut dy hc. Trong giai đon hin nay, khi mà sbùng nthông tin, stiến bca khoa hc công nghlàm cho hot đng dy hc trong nhà trường cn phi có sđu tư nhiu vcơ svt cht kthut.

Vic lĩnh hi khái nim, tri thc khoa hc s

trnên c

hiu qu

hơn nếu chúng ta chú trng đến đu tư, s

dng có hiu qu

các loi

phương tin kthut dy hc như: bng đen, đèn chiếu, radio, catssette,

video, máy quay phim, máy thu hình… cũng như các loi đdùng dy hc trc quan như: mu vt, hình mu, mô hình, phương tin đha như tranh, hình v, sơ đ, bn đ

Đng thi đtrong quá trình hc tp đt hiu qucao hơn chúng ta

phi đu tư

to điu kin v

cơ s

vt cht như tôn to, sang sa, xây

mi li các trường hc, lp hc, phòng đc thư vin, sân chơi…nhng

điu kin cơ

svt cht

y phi được xây dng đ

tiêu chun v

ánh

sáng, màu sc trang trí, đln…có như thế mi to điu kin tt cho các


em trong quá trình lĩnh hi tri thc, nhm phát trin mt cách toàn din nhân cách người hc.

1.3.4. Môn giáo dc hc

1.3.4.1. Mc tiêu môn hc

­ Sinh viên trình bày được nhng kiến thc cơ bn vvn đchung ca Giáo dc hc, mt svn đcơ bn ca dy hc và giáo dc.

­ Biết vn dng nhng kiến thc đã hc gii thích nhng vn đlý lun, thc tin giáo dc.

­ Có khnăng vn dng kiến thc ca Giáo dc hc trong phbiến kiến thc giáo dc cng đng thông qua hot đng nghnghip.

­ Biết cách sưu tm, xlý thông tin.

­ Ý thc được tm quan trng đc bit ca giáo viên đi vi sphát trin ca con người và xã hi đtích cc thc hin nhim vgiáo dc con người thông qua hot đng nghnghip.

1.3.4.2. Ni dung cơ bn ca môn Giáo dc hc.

Bao gm:

­ Hthng tri thc lý lun vnghdy hc, vtchc và chđo các hot đng giáo dc và qun lý trường hc.

­ Hthng nhng knăng sư phm: gm knăng dy hc, knăng giáo dc, knăng giao tiếp, knăng tchc các hot đng xã hi, knăng nghiên cu khoa hc.

­ H

thng nhng k

năng kinh nghim hot đng sáng to trong

lĩnh vc nghnghip.

­ Hthng chun mc vphm cht và thái đcn thiết ca người

thy.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí