Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 3

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


1.2.2.2. Tính tlc nhn thc

Tính tnhn thc.

lc nhn thc là ht nhân ca tính t

lp, tính đc lp trong

Tìm hiu theo nghĩa rng, tính t

lc nhn thc là s

sn sàng v

mt tâm lý cho sthc. Schun bvmt tâm lý cho sthc thường được biu hin vic:

­ Người hc ý thc được nhu cu hc tp ca mình, ý thc được yêu cu ca xã hi, ca tp thhoc nhim vdo người khác đra vi vic hc tp ca mình.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

­ Người hc ý thc được mc đích hc tp là gì và thc hin được mc đích đó slàm tha mãn nhu cu nhn thc ca mình.

­ Người hc luôn suy nghĩ kvà đánh giá đúng nhng điu kin hot đng hc tp ca mình, tích cc hóa kiến thc, kinh nghim đã tích lũy được có liên quan ti vic gii quyết nhim vvà yêu cu hc tp.

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 3

­ Dđoán trước nhng din biến ca quá trình trí tu, cm xúc,

đng cơ, ý chí ca mình, đánh giá đúng mi tương quan gia khnăng,

nguyn vng và scn thiết phi đt được kết quhc tp nht đnh.

­ Huy đng mi sc lc phù hp vi điu kin và nhim vđòi hi. Theo nghĩa hp, tính đc lp –tlc nhn thc là năng lc nhu cu hc tp và tính tchc hc tp cho phép hc sinh thc.

Tính tlc nhn thc có nhng thành phn cu trúc sau:

­ Thành phn thnht: Đng cơ nhn thc.

­ Thành phn thhai: Năng lc hc tp.

­ Thành phn thba: Stchc hc tp.

­ Thành phn thtư: Mt hot đng ý chí.


SƠ ĐCU TRÚC TÍNH ĐC LP NHN THCT Í N H


Đ C


L P


N H N


T H C


Đng cơ nhn thc

Năng lc hc tp

Tchc hc tp

Tính kiên trì hoàn thành nhim v

Tinh thn khc phc KK HT nhim v

Nhu cu hiu biết

Hng thú nhn thc

Đng cơ có TCXH

Thế gii quan

Tri thc, KN, KX làm cơ s

SPT trí tu, PP suy nghĩ

KN lp kế hoch

KN tchc lao đng

Tkim tra

Tính mc đích


Hành đng ý chí


PP lao đng

Bn thành phn ca tính tlc nhn thc đó có mi quan hràng buc, phthuc và qui đnh ln nhau. Mà thiếu mt trong bn thành phn đó thì không thhin được tính tlc nhn thc.


1.2.2.3. Mi quan hgia tính tích cc và tính tlc nhn thc.

Tính tích cc nhn thc có liên hmt thiết vi tính tlc nhn thc.

Tính tích cnhn thc là điu kin cn thiết ca tính tlc nhn thc và không thnào có tính tlc nhn thc mà thiếu tính tích cc nhn thc.

Tính tích cc nhn thc cũng chính là kết quvà là sthhin ca sny sinh và phát trin ca tính tlc nhn thc.

Trong tính tlc nhn thc đã thhin tính tích cc nhn thc và đng thi thhin tính tích cc đó li có tác dng hướng cá nhân đến tính tlc nhn thc mc đcao hơn.

Song không thđng nht hai khái nim: tính tích cc nhn thc và tính tlc nhn thc.

1.2.3. Mi quan hgia hot đng dy và hot đng hc trong vic nâng cao cht lượng hc tp.

­ Tquan nim hc là hot đng nhn thc tích cc, tlc và sáng to như đã trình bày trên. Hot đng dy ca người giáo viên là hot đng tchc, điu khin hot đng tlc nhn thc ca người hc sinh nhm hình thành cho người hc thái đ, năng lc, phương pháp hc tp và ý chí hc tp đhtkhai phá nhng tri thc khoa hc.

Ngày nay, người giáo viên trong vic dy hc phi dy người hc

rèn luyn bóc, dy cho người hc phương pháp hc tp, phương pháp

suy nghĩ, phương pháp tìm tòi, vn dng tt nht bóc ca mình. Điu đó có nghĩa là phi hình thành cho hc sinh cách hc.

­ Quá trình dy hc là quá trình thng nht bn cht bao gm: hot đng dy – giáo viên và hot đng nhn thc – hc tp ca hc sinh.

Trong h https://tailieuthamkhao.com

thng đó mi ch

th

tác đng ln nhau, mi ch

th

đu có

chc năng và vai trò riêng ca mình. Người hc đay là chthhot đng


tgiác, tích cc chđng chiếm lĩnh tri thc, hình thành khnăng và thái đnhm đáp ng được nhng yêu cu ca xã hôi đã được phn ánh trong

mong mun và nguyn vng ca người hc. Người hc phi là chth

to nên sn phm giáo dc cho chính mình, chính h

ch

không phi ai

khác, là người nhp cuc vào hot đng hc tp ca mình sau khi đã có scân nhc, chn la cn thn. Người hc là trung tâm ca quá trình dy

hc. Nói như

vy không có nghĩa là h

thp vai trò ca người dy. Mà

người “giáo viên givai trò quyết đnh trong quá trình dy hc và đc

trưng trong vic đnh hướng giáo dc…không mt hthng giáo dc nào

có th

vươn cao quá tm nhng giáo viên làm vic trong h

thng đó

Người giáo viên không chlà người truyn đt, thông báo nhng tri thc

ri rc, mà còn là người lãnh đo, tchc, điu khin hot đng nhn

thc – hc tp ca người hc sinh, người hướng dn, người cngười mu mc ca người hc.”

vn,

(Raja Roy Singh Nn giáo dc cho thế kXXI. Nhng trin vng Châu Á – Thái Bình Dương – UNESCO Hà Ni 1994, trang 115)

Đđt được điu đó, người giáo viên phi năng đng hơn, do hot đng dy ngày càng đa dng phc tp và khó khăn hơn nhiu. Người giáo viên nếu thiếu tình cm nghnghip, tình cm đi vi hc sinh, thiếu tri thc sâu và mrng, thiếu knăng sư phm thì hkhông thhoàn thành được nhim vcao cđó. Và trong quá trình này, quá trình dy ca giáo viên và quá trình hc ca hc sinh liên hvi nhau, tác đng ln nhau. Nếu thiếu mt trong hai quá trình đó thì quá trình dy hc không din ra.

1.3. Cht lượng hc tp môn Giáo dc hc trong trường Đi hc, Cao đng.

1.3.1. Khái nim cht lượng, cht lượng hc tp.


1.3.1.1 Cht lượng.

Cht lượng là mt khái nim quen thuc vi tt cmi người, tuy nhiên quan nim vcht lượng li rt đa dng và thm chí vn còn nhiu tranh cãi. Tuy nhiên chúng ta đu có thkhng đnh được rng: Khái nim cht lượng luôn gn vi mt sn phm nht đnh.

Cht lượng là yếu tkhách quan, là mc tiêu phn đu là cái hướng ti ca hot đng lao đng. Cht lượng tn ti khách quan, nó là thuc tính vn có to nên giá trsvt, nó tn ti đc lp vi ý mun ca con người. Cht lượng sn phm ca mt sn phm luôn biến đi theo thi gian, trình

đphát trin và nhu cu cuc sng. Khái nim cht lượng ca mt sn

phm không phi là mt khái nim bt biến mà là khái nim biến đi thường xuyên cho nên trong sn xut cht lượng là yếu tcnh tranh sng còn ca sn xut. Mi quc gia, mi nhà sn xut, mi người, mi thi đi đu hướng ti cht lượng và làm cho nó ngày càng được nâng cao hơn. Cht lượng ca sn phm phthuc vào nhu cu. Nếu ta hiu cht lượng phi hướng ti nhu cu ca người tiêu dùng. Người sn xut hướng vào nhu cu ca người tiêu dùng. Sn phm có đt được cht lượng hay không nó còn phthuc vào trình đkthut, trình đkhoa hc công nghsn xut. Cht lượng còn phthuc vào mc tiêu đã đt ra ngay ban đu.

Tóm li, cht lượng luôn gn lin vi yếu tthi đi, nhu cu thca con người trong thi đi đó.

hiếu

Có nhiu khái nim cht lượng, mà tùy theo đi tượng và mc đích sdng khái nim cht lượng có ý nghĩa khác nhau. Nhưng theo cách hiu khái quát nht, được nhiu người công nhn và sdng nht thì:

Cht lượng là yếu tđt ra theo mc tiên sn xut phù hp vi yêu cu ca khách hàng và nó tha mãn vi tng giai đon phát trin ca thi đi.


1.3.1.2. Cht lượng hc tp

Cht lượng hc tp là vic tiếp thu, tu dưỡng, rèn luyn ca người hc qua quá trình truyn ti ni dung tri thc ca người giáo viên đđt

được mc tiêu hc tp mà môn hc đã đđược yêu cu ca xã hi, thi đi.

ra cho người hc và đáp

ng

Cht lượng hc tp các môn hc trong nhà trường chcó thcó được khi nhà trường nói chung và người giáo viên nói riêng thc hin đy đcác nhim vdy hc. Tùy theo yêu cu ca xã hôi,tùy theo tính cht và mc tiêu môn hc, tùy theo trình đphát trin tâm sinh lý la tui ca hc sinh

nhng điu kin khác nhau cũng như

đc đim c

th

ca tng loi

trường, tng môn hc khác nhau.

Trong phm trù giáo dc, cht lượng dy và hc luôn là mt vn đđược bàn cãi nhiu qua din đàn hi tho hoc các cuc tranh lun tnhiu năm nay. Cht lượng giáo dc nói chung, dy và hc nói riêng có thhiu là sbiu hin tp chung nhân cách, trình đhc vn, khi lượng kiến thc ca người hc sinh ­ là người được giáo dc đào to.

1.3.2. Các tiêu chí biu hin cht lượng hc tp môn Giáo dc


hc

Tiêu chí đánh giá cht lượng hc tp môn hc ca sinh viên trong

quá trình dy hc được xem xét đi chiếu vi mc tiêu môn hc đra. C

thtiêu chí biu hin cht lượng hc tp môn hc được đánh giá bng

ngun tri thc, knăng và thái đđược hình thành người hc.

Đxác đnh được ngun tri thc, knăng và thái đđã được hình

thành

người hc trong quá trình hc tp như

thế nào thì chúng ta phi

kim tra đánh giá được kết quhc tp ca sinh viên ­ đây là mt khâu

quan trng trong quá trình dy hc. Bi:


Đi vi sinh viên nhân vt trung tâm ca quá trình dy hc kim tra ,đánh giá có tác dng thúc đy hc tp phát trin không ngng. Qua kết qukim tra sinh viên đánh giá mc đchiếm lĩnh tri thc, knăng so vi yêu cu mc tiêu đra ca môn hc và tmình ôn tp, cng c, bsung

hoàn thin hc vn bng phương pháp t

hc vi h

thng các phương

pháp tư

duy ca mình. Đi vi ging viên thì kết qu

kim tra đánh giá

chng nhng phn ánh thành tích hc tp ca sinh viên mà qua đó mi ging viên tđánh giá vn tri thc trình đchuyên môn, năng lc sư phm, nhân cách và uy tín ca mình vi hc sinh. Trên cơ sđó không ngng nâng cao và hoàn thin trình đchuyên môn và trình đsư phm.

Đkim tra vic thc hin mc tiêu môn hc ca sinh viên có nhiu hình thc kim tra khác nhau: Kim tra viết, kim tra vn đáp, kim tra thc hành, các test…

Vic đánh giá cn được tiến hành theo nhng tiêu chí thng nht trên cba mt:

1.3.2.1. Vtri thc

Mc tiêu hc tp không ththiếu được ca tt cmôn hc đó là tri

thc.

Thiếu tri thc tc là thiếu cơ s


đtư


duy, đ


hình thành thế


gii quan

khoa hc và do đó thiếu phương pháp lun đúng dn trong hot đng nhn thc và thc hành. Điu đó có nghĩa là, nếu thiếu tri thc thì hành đng sthiếu phương hướng. Song, tri thc loài người tích lũy được vô cùng phong phú còn tng người trong cuc đi ca mình không thnm bt được tt ctri thc đó mà chcó thnm được mt bphn mà thôi. Vì vy, điu quan trng làm sao bphn tri thc đó phi bao gm nhng lĩnh vc khác nhau, là cơ sca nhng khoa hc, là nhng dng cơ bn ca hot đng


xã hi và ca đi sng. Ngoài ra, bphn tri thc đó phi bao gm nhng dng tri thc khác nhau đc trưng cho nhng khoa hc có nhng tính cht làm nn tng vì chvi điu kin đó thì tri thc mi thc hiên được nhng chc năng cơ bn ca mình: Chc năng thlun, chc năng đnh hướng, chc năng đánh giá.

1.3.2.2. Vknăng

Mc tiêu hc tp môn hc không chnm được tri thc mà còn phi nm được kinh nghiêm, vn dng nhng cách thc hành đng trong thc tin. Knăng và kxo là kinh nghim vcách thc hành đng khác nhau được con người tiếp thu. Các nhà tâm lý hc cho rng, có knăng sơ đng và knăng phc tp. Knăng sơ đng được luyn tp nhiu ln trthành kxo. Nói cách khác, kxo là hành đng được tđng hóa trên cơ sluyn tp. Còn knăng phc tp bao gm rt nhiu kxo ví dnhư: Knăng gii bài tp, knăng sư phm… rt cn nhng kxo khác nhau và

bao gicũng thc hin có stham gia ca ý thc. Có thcó kxo, k

năng thc hành và k

xo, k

năng trí tu. Ngoài ra còn có k

xo, kh

năng chung cho các môn hc như kxo, knăng lp kế hoch; kxo,

knăng lp dàn bài, so sánh phân tích nhng ý chính, ý ph, rút ra kết

lun… và nhng kxo, knăng đc trưng cho tng môn hc. Trong sknăng, kxo đó có nhng knăng, kxo có liên htrc tiếp vi slĩnh hi tri thc mà cũng có nhng kxo knăng làm điu kin đđc lp lĩnh hi trí thc như knăng, kxo tóm tt, nhn xét, phê bình….

1.3.2.3. Vthái đ.

Tiêu chun v

thái đ

đi vi t

nhiên, xã hi và con người thc

cht đó là tính giáo dc ca ni dung dy hc môn hc. Mc tiêu hc tp các môn hc không chđt đến thu nhn nhng tri thc knăng, kxo mà

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí