Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 13

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


Giáo dc, dy hc skhông hiu qunếu lý thuyết và thc hành btách ri. Do đó hãy cgng hc bng cách thc hành – hành đng vi nhng vn đđã được hc.

Nếu chúng ta hc nói tiếng Pháp thì hãy nói tiếng Pháp. Nếu chúng ta hc vmáy tính hãy sdng chúng. Nếu chúng ta hc nu các món ăn Châu Á hãy nu các món ăn Châu Á cho các bn ca chúng ta. Nếu chúng ta hc cách viết tt, hãy viết và tranh lun, din thuyết trước công chúng. Nếu chúng ta mun hc tt môn Giáo dc hc hãy bt tay vào nhng vn đxung quanh nó.

Và hãy nhmt câu nói trong ththao: Đó không phi là li lm, đó là sluyn tp.

(7) Ôn tp và kim tra li.

Khi mà chúng ta hc mt knăng va đòi hi trí tuln thlc, như đánh máy hay nu ăn, chúng ta có thluyn tp nó bng hành đng.

Nhưng đthu thp thêm kiến thc, hãy ôn tp li thường xuyên. Hãy

nhìn li bn phác hc lý tưởng ca chúng ta, hay bn phác tho hthn hình cây môn Giáo dc hc và hãy ôn li nhng đim chính ngay sau khi chúng ta làm xong. Làm li bn phác tho vào bui sáng hôm sau và làm li mt ln na vào tun sau và thêm mt ln na vào tháng sau. Ôn li kiến thc vafd thông tin liên quan trước khi chúng ta cn nó cho mc

đích c

th: cho mt k

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

thi; cho bui tho lun…Hãy luôn ôn tp và

kim tra la bn phác tho các môn hc.

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 13

(8) Hc nghthut ca stnh táo và thư giãn.

Cho đến thi đim này, hu hết các đim mà chúng ta tóm tt

thuc v

logic, chúng nm

bên trái ca não b. Nhưng đs

dng

thêm phn năng lượng bên phi não bvà tim thc ca chúng ta thì


chìa khóa thc scho hiu quhc tp tht tt đó là tnh táo thư giãn đó là vtrí thư giãn ca trí óc chúng ta, đc bit trong giai đon trước khi chúng ta bt đu hc mt phn nào đó.

Não chúng ta như đài phát thanh vi 4 loi tn ssóng:

­ Beta: Chúng ta đang thc tnh­ bnão đang tnh táo và sóng đang dao đng vi tn s13 – 25 vòng trong 1 giây.

­ Alpha: Thi gian lý tưởng cho vic hc: sóng dao đng vi tn st8 đến 12 vòng trong 1 giây.

­ Theta: Giai đon trước khi ng, sóng não dao đng vi tn st4 đến 7 vòng trong 1 giây.

­ Delta: Ngsâu, sóng não dao đng vi tn st0,5 – 3 vòng tropng 1 giây.

Sóng Beta dao đng rt nhanh và rt hu dng đđưa ta qua mt

ngày, nhưng chúng ta bngăn trtruy cp vào sâu trong bnh. Chcó sóng

dưới dng Alpha và Theta là có thtruy cp vào sâu trong bnhvà là

sóng lý tưởng cho vic hc tp, cái mà chúng ta chcó khi chúng ta cm thy thoi mái, tnh táo và khe mnh.

Làm thế

nào có th

đt được trng thái đó? Hàng ngàn người tp

thin hàng ngày, hay làm đng tác thư

giãn và đc bit là tp th

sâu. https://tailieuthamkhao.com

Chúng cũng đem li hiu qunht đnh song càng nhiu nhà nghiên cu đã chng minh rng mt sthloi âm nhc có thgiúp chúng ta đt được trng thái đó nhanh hơn và ddàng hơn. Bi mt sgiai điu âm nhc giúp cơ thchúng ta thư giãn, làm đu nhp th, làm du tiếng đng và làm cho

chúng ta trv

trng thái êm du ca s

thư

giãn,

trng thái đó bóc

chúng ta tiếp thu các thông tin rt nhanh.

(9) Hãy vui lên và hãy chơi


Hãy hi mi người rng trong óc hsnghĩ gì khi chúng ta nói đến giáo dc hay vic hc tp. Tomy Buzan nhà giáo dc Mđã làm cuc điu tra vi 30 người và ông đã rút ra được 10 khái nim mà người hc thường sdng khi nói đến giáo dc: bun t, các kthi, bài tp, tn thi gian, vô ích, mt ch, chán ghét và s.

Nhìn xem đa trhai tui chúng nhn thc thế gii xung quanh và bt chước rt nhanh khi tiếp xúc qua đchơi, svn đng. Hay nếu chúng ta hi mt cô bé bn tui mt trường mu giáo tt thì bé skcho chúng

ta nghe nhng điu thú v

mà chúng ta có. Do vy

trường hc, nhng

người làm công tác ging dy tt cn phi biết ly nim vui thú trong hc tp cho các hc sinh. Shài hước là con đường hc tt nht. Do vy hãy

to ra s

hài hước trong hc tp. Hãy nghĩ ti nhng trò chơi đ

nhn

mnh các ý chính vi ai đó hc cùng môn, thm chí vic to các câu đvui bình thường cũng có tác dng ln.


CHÚC CÁC BN ĐT KT QUCAO TRONG HC TP!


MC LC


PHN MĐU 1

1. Lý do chon đtài 1

2. Mc đích nghiên cu 3

3. Khách thnghiên cu 3

4. Đi tượng nghiên cu 3

5. Nhim vcu. 3

nghiên

6. Phương pháp nghiên cu 3

7. Phm vi nghiên cu 5

8. Cu trúc lun văn 5

CHƯƠNG 1: CƠ SLÝ LUN CA ĐTÀI NGHIÊN CU 6

1.1. Lch snghiên cu vn đnâng cao cht lượng hc tp 6

1.1.1. Các tác ginước ngoài 7

1.1.2. Các tác gitrong nước 9

1.2. Hc là hot đng trung tâm trong quá trình dy hc 11

1.2.1. Hc là hot đng tích cc, tlc và sáng to hc tp 11

1.2.2. Tính tích cc, tính tlp và mi quan hgia chúng 13

1.2.3. Mi quan hgia hot đng dy và hot đng hc trong quá trình dy hc 17

1.3. Cht lượng hc tp môn giáo dc hc trong trường Cao đng, Đi hc 1

8

1.3.1. Khái nim cht lượng, cht lượng hc tp môn hc 18

1.3.2. Các tiêu chí biu hin cht lượng hc tp 20

1.3.3. Các yếu tố ảnh hưởng và đm bo cht lượng hc tp môn Giáo dc hc 22

1.3.4. Môn Giáo dc hc 28

Kết lun Chương 1 30

g Hi

CHƯƠNG 2: THC TRNG CHT LƯỢNG HC TP MÔN GIÁO DC HC CA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐNG HI DƯƠNG. .31 2.1. Tình hình chung 31

2.1.1. Vài nét vtrường Cao đn Dương 31

2.1.2. Đc đim bmôn Giáo dc hc trong trường Cao đng sư

phm 3

2

2.1.3. Đc đim sinh viên trường Cao đng Hi Dương 33

2.2. Thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương 35

2.3. Nguyên nhân dn đến thc trng hc tp bmôn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương 44

2.3.1. Nguyên nhân chquan 44

2.3.2. Nguyên nhân khách quan 46

Kết lun chương 2 48

CHƯƠNG 3: BIN PHÁP NÂNG CAO CHT LƯỢNG HC TP MÔN GIÁO DC HC CA SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐNG HI DƯƠNG 49

3.1. Mt s

cơ s

xác đnh bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn

Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương 49

3.1.1. Căn cvào đc đim hot đng nhn thc ca sinh viên 49

3.1.2. Căn cvào đc đim môn hc 49

3.2. Các nhóm bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc 50


3.2.1. Nhóm bin pháp dành cho ging viên ging dy bmôn 51

3.2.2. Nhóm bin pháp vphía sinh viên 56

Kết lun Chương 3 69

KT LUN VÀ KIN NGH70

DANH MC TÀI LIU THAM KHO. 73

PHLC 74

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí