Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 12

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


­ Chúng ta hãy thtưởng tượng, khi lượng kiến thc – môn hc Giáo dc hc như mt cái cây. Trong cái cây y có các cành cây ln, nhkhác nhau

nhưng chúng liên kết vi nhau theo mt trình t­ phân nhánh nht đnh.

Mun hc tp môn Giáo dc hc theo hướng “ hình cây” thì phi như thế nào?

­ Trước tiên chúng ta hãy bt đu bng mt bc tranh toàn cnh. Hãy nhìn mt cách bao quát các cây đnhn dng chúng thuc loi cây gì, hình dng ra sao? Điu này ta như mt trò chơi xếp hình. Nếu chúng ta bt đu ghép

5000 miếng ca trò chơi xếp ln bng cách ghép thtng mnh mt.

Chúng ta có th

phi tn mt thi gian dài đ

hoàn thành. Nhưng nếu

chúng ta được xem bc tranh toàn cnh ca khi hình ghép, chúng ta s

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương (12 trang)

biết chính xác cái mà chúng ta đang ghép. Do vy trò chơi s

tr

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 12

nên d

dàng hơn. Chúng ta tht ngc nhiên nhn thy lthường tình biến mt

trong hthng giáo dc. Nhng môn hc được ging dy bit lp, các

phn bit lp này được ging dy mà sinh viên thì không biết được đi cương chđca môn đó. Trên thc tế đó không phi là cách hc tt nht. “ Chúng ta sddàng hơn nhiu khi mà chúng ta biết trước toàn

cnh”

( Gordon Dryden)

­ Sau đó chúng ta phi biết phân tích cây – môn hc theo đúng trt ttrong

hthng đó, nhưng li phi nhìn thy sliên kết vi nhau gia các b

phn ca cây.

Xem môn giáo dc hc như mt cái cây trong rng tri thc. Tcây ssinh ra các cành ln, nhsinh ra hoa lá...vv và chúng ta có thphân tách hthng tri thc Giáo dc hc theo cu trúc sau:


GDH là mt khoa hc

GD và sphát trin XH

Nhng vn đchung

ca Giáo dc hc (GDH)

GD và sphát trin NC

Mc đích và nguyên lý GD

Môn Giáo dc hc


Quá trình dy hc


Lý lun dy hc Tính quy lut và NTDH


Ni dung dy hc


PP và phương tin DH


Hình thc tchc DH


Kim tra, đánh giá kết

qu


Chúng ta hãy thsdng lược đliên tưởng thay cho ghi chép. Schng có gì ý nghĩa nếu nhng thông tin quan trng khi chúng ta cn dùng chúng mà không thnhra chúng. Và đây là hàng chc sinh viên trong thi gian ghi chép – theo cách dy hc cxua được dùng trong các trường hc. Hviết, viết hết dòng này đến dòng khác – cũng tt thôi. Tuy nhiên bóc ca chúng ta li không làm vic như vy, nó không lưu githông tin bng nhng dòng viết, mà bóc ca chúng ta lưu githông tin dưới dng cây. Nó lưu githông tin theo thloi và sliên quan. Và nếu chúng ta có th

làm quen vi cách lưu tr

thông tin như

thế, chúng ta có th

hc được

nhanh hơn và ddàng hơn. Do vy, chúng ta không nên ghi chép nhiu mà


hãy vsliên kết gia các thông tin. Cách làm như vy tht đơn gin và

hiu qu

như

sau:

(1) Hãy tin tưởng và ghi nhrng: các tế bào não chúng ta ging như các cây và mi cây lưu githông tin có liên hvi nhau trên các cành.

(2) Chúng ta hãy thsp xếp ý chính ca mt chthnào đó theo cu trúc hình cây trên tgiy trng.

(3) Bây gihãy bt đu tphn trng tâm ca vn đ(dùng màu sc, biu tượng tt) sau đó svươn cành cây vươn ra tđó.

(4) Vcác ý, đim có liên quan trên cành cây chính. Mi đim đó chi ra như các cành ph.

(5) Chúng ta đng quên tô nhng màu sc khác nhau cho các cây ca mình và mt màu sc khác tô vin xung quanh cây.

Cp nht thường xuyên vi phương pháp hc tp này, chúng ta sddàng bt đu vi skhái quát và sau đó xây dng biu đliên htheo các nhánh.


*** 9 bước khi đu đdàng hơn.

hc nhanh hơn, tt hơn và d

Chúng ta hãy đc + suy ngm vnó + và đem ra thc hành – áp dng vào vic tp các môn hc nói chung và môn Giáo dc hc nói riêng.

Chín bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn tht đơn gin như sau:

(1) Hãy bt đu qua nhng loi hình ththao và chúng ta đang là mt vn đng viên.


Nhng loi hình ththao có thcung cp nhng mô hình hc tp tt. Có ít nht 8 bài hc có thrút ra qua ththao:

Th

nht: Tt c

các vn đng viên thành công trong thi đu đu có

nhng ước mơ. Họ ước mơ nhng điu không tưởng và biến nó thành hin

thc. mi trình đ, môn thi tt ccác nhà ththao đu có nhng ước

mơ ca mình. Ước mơ đó có thể ở mc đcao nht là phá klc hay trthành mt nhà vô đch. Trong hc tp chúng ta cũng là nhng vn đng viên vi nhng ước mơ riêng ca mình.

Thhai: Tt ctrong shđu có nhng mc đích cth. Và hchia

mc đích thành nhng bước nhđthc hin ddàng. Do vy, trong khi ước mơ vn còn đó, hxây đp cho thành công trong tương lai ca mình. Không thsau mt đem ai đó s“ nhy lên bc” vô đch thế gii mà chúng ta phi khcông luyn tp trong bước đường đi ti thành công. Chúng ta nên nhkhông bao giđược sao nhãng đích phn đu ca mình.

Thba: Tt ccác vn đng viên thành công trong thi đu ththao đu phi hp rt hp lý gia trí óc, cơ thvà hành đng. Hbiết rng các mc đích ca hcó thđt được nếu hbiết cách phi hp hài hòa gia trng thái ni tâm, đbn, các đng tác kthut.

Thtư: Hđu biết nhìn nhn và hc cách nhìn nhn mc tiêu ca mình, đnhìn thy trước thành quca mình. Đxem xét tinh tường sut trn đu như mt máy chy băng trong bóc.

Thnăm: Trong shai cũng có mt nim đam mê. Htràn trkhao khát thành công.

nhng

Thsáu: Mi người trong shđu có mt người hun luyn viên giàu kinh nghim, mt người cvn và mt người chdn. Cũng như chúng ta


shc hi tt hơn nếu có snlc ca bn thân và mt giáo viên ging dy gii.

Th

by: Nhng vn đng viên thành công trong th

thao đu có quan

đim tích cc khi nhìn nhn nhng sai sót, nhng tht bi ca mình. Liu có thcoi đó là stht bi không? Nhng sai lm, thiếu sót y là cn thiết khi hc tp, luyn tp.

Thtám: Hđu thành công nhvào thc hành. Cũng như chúng ta không thế trthành mt hc sinh xut sc hc các môn hc chnhvào vic đc

mt cun sách hay vphương pháp hc tp mà không đem ra thc hành

trong sut quá trình hc tp.

Làm sao chúng ta có tháp dng nhng bài hc trên vào mong mun chúng ta đang vươn ti hay là mun hc và làm thế nào đthc hin nó nhanh hơn tt hơn và ddàng hơn. Chúng ta xem công thc sau:

Nim đam mê + Tm nhìn xa + Hành đng = Thành công

Marilyn King (Lc sOlimpic 5 môn phi hp ca M)

(2) Dám

ước mơ

– và phác ha tương lai ca chúng ta

nhng bài


hc trên ghế nhà trường ngày hôm nay.


Ví d

như

thãng sn xut xe hơi Ford đến hãng phim hot hình

Wendisney hay tcông ty đin rSony cho ti hãng phn mm máy tính

microsoft… Do vy, chúng ta hãy lchn nhng thách thc ln nht và

dám tưởng tượng đến cái mà chúng ta mun đt ti qua kiến thc cơ bn tt ccác môn hc khi ngi trên ghế nhà trường. Tôi tin rng mi điu đu có thxy ra khi: Đó là điu mà chúng ta thc sthích! Chúng ta dám ước mơ và phác ha tương lai ca mình gn vi điu đó? Nghĩ đến nó mi lúc! Vn đam mê nó khi gp phi nhng tht bi vđiu đó.

(3) Đt ra mc tiêu cthvà đưa ra nhng gii hn.


Vic hc sddàng hơn nếu chúng ta đt ra các mc tiêu. Và khi đã có các mc tiêu, thì chúng ta hay chia nó ra thành các mc tiêu nhđdthc hin. Như chúng ta bước nhng bc thang. Tiếp đó chúng ta đt ra các gii hn cho mi bước và làm được nhng điu đó có nghĩa là chúng ta đã nhìn thy được sthành công ngay trong bước đu tiên.

(4) Hãy hi !

“ Hi ” đó là tgm 3 chtt nht trong tđin ca người mun hc hi. Đng có sđt câu hi và đng bao gisđt câu hi cho nhưng chuyên gia tt nht mà chúng ta quen biết và thm chí ngay ckhi chúng ta chưa hgp mt htrước.

Hãy bt đu vi nhng thư vin. Nó không chđơn gin là trung tâm cha sách báo. Nó chính là ngun tư liu hc. Nhân viên thư vin đã được đào to đgiúp chúng ta. Hãy hi htrước khi chúng ta đến, nói vi cth

vcái mà chúng ta mun và yêu cu h

vnhng ch

dn tt nht cho

người mi bt đu. Sdng nhng chdn đcó cái nhìn tương quan sau đó mi đi vào chi tiết. Nhưng đng dng li thư vin. Hãy tìm ra mt sngười trong trường chúng ta trong môi trường xung quanh chúng ta – nhng người mà hđang hc nhng phn mà chúng ta cũng đang đam mê. Hãy hi nhng giáo sư tt nht – nhng người mà có thđơn gin hóa vn đcho chúng ta.

Trên thc tế, hãy tp đt câu hi như mt thói quen. Đó là điu đơn gin nht đchúng ta có mt kết quhc tp tt.

Tôi gi6 người phc vtht thà, hđã dy tôi tt cnhng gì tôi

biết: Tên hKipling)

là: Cn gì, ti sao, khi nào, thế

nào,

đâu và ai. (Rudyard

(5) Dùng hình nh và âm thanh đtăng hiu quhc.


Nhng điu mà chúng ta đc thường thông qua các sn phm in n và chúng ta cũng là người hc cách dùng nhng ngôn ng. Nhưng chúng ta có thđc tt hơn nếu chúng ta biết phi hp hình nh và âm thanh trong ni dung bài hc. Do vy nếu có thtìm mt máy ghi hình hay ghi âm đlàm phong phú hơn ngành hc ca chúng ta. Nếu chúng ta là mt người có khiếu hc bng cách nghe, thì hãy đài chy băng trong ô tô ca người đó là phương tin hc. Nếu chúng ta có squan sát tt thì hãy tìm nhng cun sách có hình nh.

Chúng ta đng quên cm bút màu trong sut quá trình hc tp. Nó slàm ni bt các ý chính trong bài hc, làm chúng ta ddàng nhn ra nó và màu sc tt có thlàm hưng phn khnăng tư duy ca chúng ta.

Âm nhc có tác dng rt ln trong quá trình hc tp ca người hc. Hin phương pháp hc tăng tc ca Georgi lozanoi dùng nhc đang được hết sc quan tâm. Theo các nghiên cu cho thy:

­ Trước khi bt đu mi bài hc hc sinh nên nghe nhc êm du tbăng chn lc qua tai nghe – và hãy theo shướng dn ca bài tp thvà thư giãn. Mc đích ca vic này là làm mt đi các ý nghĩ không tp trung, và đbóc ca chúng ta vào trng thái tnh táo thư giãn do vy ngôn ngmi sđược tiếp thu nhanh hơn.

­ Lozanoi cho rng nhc thính phòng có tác dng nhiu nht trong vic dy hc. Ông đưa ra 3 chc năng ca âm nhc trong hc tp: (1) nó giúp chúng ta thư giãn; (2) nó giúp chúng ta khi đng phn óc bên phi, do vy chúng ta có thtiếp thu nhng thông tin mi; (3) và nó giúp chúng ta đưa thông tin vào bnhdài hn… https://tailieuthamkhao.com

(6) Hc bng cách thc hành

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí