Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 10

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


vy chúng ta có thtiếp thu nhng thông tin mi; (3) và nó giúp chúng ta đưa thông tin vào bnhdài hn…

(6) Hc bng cách thc hành

Giáo dc, dy hoc skhông hiu qunếu lý thuyết và thc hành btách ri. Do đó hãy cgng hc bng cách thc hành – hành đng vi nhng vn đđã được hc.

Nếu chúng ta hc nói tiếng Pháp thì hãy nói tiếng Pháp. Nếu

chúng ta hc v

máy tính hãy s

dng chúng. Nếu chúng ta hc nu các

món ăn Châu Á hãy nu các món ăn Châu Á cho các bn ca chúng ta. Nếu chúng ta hc cách viết tt, hãy viết và tranh lun, din thuyết trước công chúng. Nếu chúng ta mun hc tt môn Giáo dc hc hãy bt tay vào nhng vn đxung quanh nó.

Và hãy nhmt câu nói trong ththao: Đó không phi là li lm, đó là sluyn tp.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

(7) Ôn tp và kim tra li.

Khi mà chúng ta hc mt knăng va đòi hi trí tuln thlc, như đánh máy hay nu ăn, chúng ta có thluyn tp nó bng hành đng. Nhưng đthu thp thêm kiến thc, hãy ôn tp li thường xuyên. Hãy nhìn li bn phác hc lý tưởng ca chúng ta, hay bn phác tho hthn hình cây môn Giáo dc hc và hãy ôn li nhng đim chính ngay sau khi chúng ta làm xong. Làm li bn phác tho vào bui sáng hôm sau và làm li mt ln na vào tun sau và thêm mt ln na vào tháng sau. Ôn li kiến thc và thông tin liên quan trước khi chúng ta cn nó cho mc đích cth: cho mt kthi; cho bui tho lun…Hãy luôn ôn tp và kim tra li bn phác tho các môn hc.

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 10

(8) Hc nghthut ca stnh táo và thư giãn


Cho đến thi đim này, hu hết các đim mà chúng ta tóm tt thuc vlogic, chúng nm bên trái ca não b. Nhưng đsdng thêm phn năng lượng bên phi não bvà tim thc ca chúng ta thì chìa khóa thc scho hiu quhc tp tht tt đó là tnh táo thư giãn đó là vtrí thư giãn ca trí óc chúng ta, đc bit trong giai đon trước khi chúng ta bt đu hc mt phn nào đó.

Não chúng ta như đài phát thanh vi 4 loi tn ssóng:

­ Beta: Chúng ta đang thc tnh­ bnão đang tnh táo và sóng đang dao đng vi tn s13 – 25 vòng trong 1 giây.

­ Alpha: Thi gian lý tưởng cho vic hc: sóng dao đng vi tn st8 đến 12 vòng trong 1 giây.

­ Theta: Giai đon trước khi ng, sóng não dao đng vi tn st4 đến 7 vòng trong 1 giây.

­ Delta: Nggiây.

sâu, sóng não dao đng vi tn s

t0,5 – 3 vòng tropng 1

Sóng Beta dao đng rt nhanh và rt hu dng đđưa ta qua mt

ngày, nhưng chúng ta bngăn trtruy cp vào sâu trong bnh. Chcó sóng

dưới dng Alpha và Theta là có thtruy cp vào sâu trong bnhvà là

sóng lý tưởng cho vic hc tp, cái mà chúng ta chcó khi chúng ta cm thy thoi mái, tnh táo và khe mnh.

Làm thế

nào có th

đt được trng thái đó? Hàng ngàn người tp

thin hàng ngày, hay làm đng tác thư

giãn và đc bit là tp th

sâu.

Chúng cũng đem li hiu qunht đnh song càng nhiu nhà nghiên cu đã chng minh rng mt sthloi âm nhc có thgiúp chúng ta đt được trng thái đó nhanh hơn và ddàng hơn. Bi mt sgiai điu âm nhc giúp cơ thchúng ta thư giãn, làm đu nhp th, làm du tiếng đng và làm cho


chúng ta trv

trng thái êm du ca s

thư

giãn,

trng thái đó bóc

chúng ta tiếp thu các thông tin rt nhanh.

(9) Hãy vui lên và hãy chơi

Hãy hi mi người rng trong óc hsnghĩ gì khi chúng ta nói đến giáo dc hay vic hc tp. Tomy Buzan nhà giáo dc Mđã làm cuc điu tra vi 30 người và ông đã rút ra được 10 khái nim mà người hc thường sdng khi nói đến giáo dc: bun t, các kthi, bài tp, tn thi gian, vô ích, mt ch, chán ghét và s.

Nhìn xem đa trhai tui chúng nhn thc thế gii xung quanh và bt chước rt nhanh khi tiếp xúc qua đchơi, svn đng. Hay nếu chúng ta hi mt cô bé bn tui mt trường mu giáo tt thì bé skcho chúng

ta nghe nhng điu thú v

mà chúng ta có. Do vy

trường hc, nhng

người làm công tác ging dy tt cn phi biết ly nim vui thú trong hc tp cho các hc sinh. Shài hước là con đường hc tt nht. Do vy hãy

to ra s

hài hước trong hc tp. Hãy nghĩ ti nhng trò chơi đ

nhn

mnh các ý chính vi ai đó hc cùng môn, thm chí vic to các câu đvui bình thường cũng có tác dng ln.


KT LUN CHƯƠNG 3

Quá trình dy hc là quá trình thng nht bin chng gia hai mt dy và hc. Do đó, bên cnh vic người giáo viên phi làm thế nào đcó phương pháp dy hc tt nhm to hng thú đi vi môn hc cho người hc, phát huy tính tích cc hc tp cho sinh viên thì bn thân mi sinh viên cũng cn có phương pháp và bin pháp hc tp đúng đn, hiu qu. Nếu skết hp này din ra hài hòa, cân đi thì kết quhc tp môn Giáo dc hc stt hơn, sinh viên sngày càng thêm hng thú yêu thích môn hc, qua đó hình thành sinh viên hthng nhng tri thc lý lun, knăng sư phm, nhng kinh nghim hot đng sáng to trong lĩnh vc nghnghip

và nhng chun mc vphm cht và thái đcn thiết ca người thy

giáo tương lai. Đc bit là nâng cao hơn na cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.


KT LUN VÀ KIN NGH


1. KT LUN

Tìm hiu thc trng vic hc tp môn Giáo dc hc và mt snguyên nhân nh hưởng đến quá trình hc tp môn hc là mt vic làm rt cn thiết. Bi tđó ta mi tìm được bin pháp cn thiết, cthđnâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên.

Vi khnăng và thi gian có hn, trên cơ stìm hiu, nghiên cu lý lun và thc tin ca vn đnâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc, chúng tôi đã cgng nghiên cu thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc trường Cao đng Hi Dương. Thông qua kho sát, điu tra chúng tôi nhn thy rng thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên còn có nhiu hn chế như: nhn thc ca sinh viên vmôn hc còn chưa đy đvà sâu sc, sinh viên chưa có hng thú hc tp môn hc, vic sinh viên đu tư thi gian và sc lc còn mang tính hình thc đi phó.

Nguyên nhân dn đến nhng hn chế trên là do: Ni dung môn hc chyếu là lý thuyết, mng thc hành còn ít; kiến thc mang tính khái quát cao; hu hết ging viên trong quá trình ging dy chưa đu tư ci tiến, đi mi phương pháp dy hc theo hướng tích cc hóa hot đng ca người hc. Vphía bn thân sinh viên thì chưa ý thc được vai trò ca môn hc nên chưa to được cho mình hng thú vi môn hc và đc bit là sinh viên chưa có phương pháp hc tp phù hp. https://tailieuthamkhao.com


Tthc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng

Hi Dương. Tvic tìm ra nhng nguyên nhân nh hưởng đến cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên. Da vào đc đim nhn thc ca sinh viên, da vào điu kin dy hc hin có, da vào đc đim môn hc. Chúng tôi mnh dn đxut sáu bin pháp thuc hai nhóm bin pháp vphía ging viên ging dy và vphía sinh viên nhm phát huy tính tích cc hc tp, nâng cao cht lượng hc tp đi vi môn Giáo dc hc. Hthng đó bao gm các bin pháp sau:

Nhóm bin pháp dành cho ging viên ging dy bmôn:

­ Bin pháp 1: Ci tiến, đi mi phương pháp dy hc theo hướng nâng cao tính tích cc, chđng ca sinh viên.

­ Bin pháp 2: Dy sinh viên phương pháp hc tp đc trưng môn hc.

­ Bin pháp 3: Sdng phương tin dy hc hin đi vào quá trình ging dy môn Giáo dc hc.

Nhóm bin pháp dành cho sinh viên:

­ Bin pháp 4: Sdng hp lý ngun giáo trình và tài liu khác.

­ Bin pháp 5: Hc tp môn hc theo hthng “hình cây”.

­ Bin pháp 6: Thc hành 9 bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn.

Sáu bin pháp ktrên có mi quan hthng nht hu có vi nhau.

Trong quá trình ging dy và hc tp môn Giáo dc hc có thsdng

lng ghép các bin pháp. Vic sdng các bin pháp này mt cách nghiêm túc sbước đu nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

Đthc hin được sáu bin pháp nói trên cn phi có nhng điu kin mà chúng tôi cho rng phi được chun btrước:


­ Tiến hành thc nghim các bin pháp trên đkhng đnh tính khthi ca các bin pháp đó.

­ Dn tăng bước bi dưỡng cho ging viên theo phương pháp dy hc đã ci tiến cho nhng khóa sinh viên kế tiếp.

­ Luôn cung cp, tho lun, đưa ra nhng phương pháp hc tp mi đsinh viên cp nht, la chsdng trong quá trình hc tp nhm thu được kết quhc tp cao.

­ Chun bcơ svt cht và thi gian cho vic thc hin các bin pháp trên.

Tnhng điu kin này chúng tôi đxut nhng kiến nghsau đây vi tbmôn nhà trường và các cp ngành có liên quan.

2. Kiến ngh

­ Nhà trường và tbmôn to điu kin vè thi gian và tài chính đchúng tôi có thtiến hành thc nghim các bin pháp nhm khng đnh tính khthi ca các bin pháp đó.

­ Tbmôn Tâm lý – giáo dc ca Nhà trường tng bước vn dng

phương pháp dy hc đã được ci tiến đging dy cho các lp sinh viên kế tiếp.

­ Tbmôn và Nhà trường cn cân đi li ga vic dy và hc lý thuyết vi vic dy và hc thc hành môn Giáo dc hc cho sinh viên tiếp cn vi thc tin bng các chuyến đi thc tế, thc hành ti các cơ sgiáo dc, các trường phthông…

­ Nhà trường cn đu tư cơ svt cht, trang thiết bvà phương tin dy hc hin đi đáp ng nhu cu dy và hc ca ging viên và sinh viên.


­ Thư vin, các phòng thc và phòng internet ca nhà trường cn được mrng thường xuyên, to điu kin cho sinh viên thc, tìm tài liu và nghiên cu.

Các kết qunghiên cu trên đây đã đt được mc đích nghiên cu

ca lun văn. Tuy nhiên chúng tôi hiu rõ rng: đây ch

là kết qu

bước

đu rt nhbé so vi yêu cu thc tế đang đt ra. Vi thi gian nghiên cu ngn, trình đvà kinh nghim còn hn hp, lun văn khoa hc này không thtránh khi nhng sai sót. Chúng tôi mong nhn được nhng nhn xét, góp ý quý báu ca bn đc đbsung và hoàn thin đtài nghiên cu tt cđu nhm mc đích: làm sao nâng cao hơn na cht lượng hc tp các môn hc nói chung và môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng, Đi hc.


DANH MC TÀI LIU THAM KHO


1. Phm Minh Hà – “ Giáo dc là cht lượng” – Báo nghiên cu giáo dc TC.1, 1985.

2. Nguyn Kế Hào – “ Cht lượng giáo dc” ­ Báo nghiên cu giáo dc s5, 1992.

3. Nguyn Minh Chính, Bin pháp phát huy tính tích cc hc tp môn Giáo

dc hc ca sinh viên trường Cao đng sư Thc sĩ Giáo dc hc, 2005.

phm Kiên Giang, Lun văn

4. Vũ Hun Hc – “ Triết hc MácLêNin” – NXBS GD Mác – LêNin, 1987.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí