Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 5

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:

lương mi li chưa có chđng trong lòng xã hi. Lc lượng mi mang tư

tưởng tiến b, hkhông chp nhn phc tùng theo tiêu chun đo đc

phong kiến. Cui cùng thì nhng tư tưởng y vn bđè bp, vùi dp, phi tìm đến cái chết, mang bi kch đau đn nhưng đó chlà sht bi tm thi. Đó là bi kch ca cái mi khi chưa đsc lay chuyn cái cũ. Nhng bi kch y chính là mt bn cáo trng vmt chế đkhc nghit, ch, lc hu.

Mc dù tình yêu GiBo Ngc và Lâm Đi Ngc rt trong sáng,

đp đ, cm đng lòng người, nhưng không khi mang du n ca nhng hn chế giai cp và thi đi ca nó. Hđã dũng cm đng lên chng sáp bc tinh thn hàng ngàn năm, đu tranh cho sgii phóng cá nhân trên lĩnh

vc tình yêu và hôn nhân. Nhưng là nhng cu

m, tiu thư

sng trong

vàng bc, nhung la nên tình yêu ca hnhiu lúc yếu đui, trin miên và nhng đi biu ca tư tưởng dân chchng phong kiến cui thế kXVIII

Trung Quc này cũng không khi lc long, cô đơn, thm chí bi quan,

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc

tuyt vng. Tt nhiên, hn chế này còn do thế gii quan ca tác gi. Tác gigii thích bi kch tình yêu bng triết lí mang màu sc bi quan và đnh mnh.

4.2.2.3. Bi kch tư tưởng

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 5

Mô tcuc sng ca ba thế hhGitrong tám năm, Tào Tuyết

Cn đã cho chúng ta thy ssuy tàn không cưỡng li được ca chế đ

phong kiếnmc dù có nhng đa con trung thành, csc duy trì đi sng ca nó vmt chính tr, đo đc (mà tiêu biu là GiChính, GiĐi Nho)

cũng như v

kinh tế

(mà tiêu biu là Phượng Thư

và Thám Xuân). Du

hiu ca ssuy tàn, bt lc y còn thhin s“phn nghch”, ni lon ca cu m GiBo Ngc.

Trong xã hi phong kiến, mc tiêu ln nht ca mt đng nam nhi là phi đđt làm quan, phi “tu thân, tgia, trquc, bình thiên h”. Chính vì vy mà gia đình hGirt kì vng Bo Ngc sni nghip ln, theo

đui con đường khoa cnhư cha ông ttông.Thế nhưng Bo Ngc li ra sc chng li thtư tưởng công danh, chng li chế đkhoa cử ấy.

Gi

Chính thân sinh ca Gi

Bo Ngc ra sc dy d, mong Bo

Ngc đi theo con đường mà ông ta đnh sn là hc hành đmai sau lp

công giương danh. Ông ta bt Bo Ngc phi nghin ngm li lca

thánh hin, kết giao vi nhân vt chn quan trường, gp gvi nhng

hng người cùng giai cp quý tc.GiMu, Vương phu nhân, Tiết Bo

Thoa, STương Vân cũng thường khuyên nhBo Ngc hc hành thi c, ra làm quan đlàm trn chhiếu. Vi hchcó hc hành thi c, đu làm quan mi là người có ích, xng đáng là con hiếu tôi trung.

Nhưng khác vi các cu m và tiu thư trong gia đình hGi(tr

Lâm Đi Ngc), GiBo Ngc khinh mit khoa cvà thù ghét con đường tiến thân bng khoa c. Thái đđu tiên ca anh ta vi chế đnày là trn hc, bhc. Anh ta “không chu nghin ngm” nhng loi sách như: “Đi hc”, “Trung dung”, “Lun ng”, “Mnh T”, “Ttruyn”, “Quc sách”, “Công dương”, “Hán văn”, “Đường văn” mà chthích đc văn chương lãng mn, vy nên nhng sách “Đi hc”, “Trung dung”, “Lun ng” thì chnhmang máng mt na. Sách “Mnh T” thì quên gn hết, “Ngũ kinh” thì mi lượm lt ít nhiu trong đó, nên chthuc lõm bõm. Bo Ngc gi “văn bát clà “cn câu cơm”. Coi con đường khoa clà “vô tích s, coi bn quan li là “gic nước”, là “mt ăn lc”, chàng ghét tiếp chuyn vi bn quan li, càng không thích mũ cao áo dài, xúng xính đi thăm đi mng khp nơi.

Bo Ngc chthích chơi đùa, không thích đi hc. Trong con mt ca Bo Ngc, con đường khoa cchng qua là do người xưa ngi ri bày trò, cý ba đt đcám dbn mày râu vô hc đi sau mà thôi. hi 82, khi

Bo Ngc nói chuyn vi Đi Ngc vvic đi hc, Bo Ngc đã phát

hin ra cái tm thường ca vic hc hành trong xã hi phong kiến: “Li

nói vchuyn hc hành ca anh. Tht bun cười cái thvăn chương bát cđó li đem cho người ta công danh gito, đc cũng chxong, li còn phi ging gii nhng li nói ca thánh hin na ch. Chng qua là biết

được chút ít kinh thư rơi vãi, đáng vt đi. Còn bun cười hơn na là có

nhng kđu trâu mt nga, trong bng chng có gì, chgii hò hét mi người vy mà li tcho mình là người có hc.Đó đâu phi là truyn bá đo thánh hin.Vy mà cha anh li ép anh phi hc điu này.Anh cũng không dám trái li” [3, tr.336].

Bo Ngc trn hc, không thích đc sách thánh hin không phi vì Bo Ngc ngu dt. Bo Ngc có mt tài năng xut chúng, thông minh, tun

tú. Khi mi mười tui Bo Ngc đã được Lãnh THưng nhn xét là:

“thông minh lanh li thì chng ai bng” [2, tr.27], ngay cGiChính h

nhc đến Bo Ngc là chi mng thm tnhưng dường như chưa ln nào ông ta chê trách vsthông minh ca Bo Ngc, có chăng chchê trách sthông minh đó không đvào chxng đáng như hc tp kinh sách, dùi mài kinh smà thôi. Nhng câu đi ng khu sc so, tài hoa ca Bo Ngc

trong Vườn Đai Quan hi 17 đã làm cho GiChính phi thán phc tuy

ngoài ming luôn quát tháo là “quê mùa”, “ngu ngc”. Trong con mt GiChính đó là thtài năng ca mt “con nga bt kham”, giai cp phong kiến không cn thtài năng “phn lon” đó.

Bo Ngc đi vi chem rt hòa nhã, thoi mái vui chơi, nhưng khi gp nhng xung khc trên tư tưởng thì chàng nghiêm khc đu tranh. Có ln Bo Ngc đã thng thn lên án Bo Thoa khi nàng khuyên anh hc

hành, theo con đường khoa c

đđ

đt làm quan, hưởng lc vua ban:

“Mt người con gái trong trng như em mà cũng ham công danh phú quý

như

phường mt dân hi nước sao?”

[2, tr.549]. S

Tương Vân cũng

khuyên Bo Ngc: “Dù anh không mun thi đcnhân tiến sĩ, thì cũng

nên năng gp gnhng bc quan sang, bàn đến bước đường tiến cđ

ra gánh vác vic đi, giúp nước giúp dân, nên cn có bn bè qua li. Ch

quanh năm anh clun qun vi chem chúng tôi thì còn làm được trò

trng gì na?” [2, tr.445]. Bo Ngc nghe nhng li y trái tai, lin nói: “Xin mi cô sang ngi chơi bên nhà khác. Chnhà tôi đây thc làm nhơ bn đến nhng người hiu vic trnước giúp dân y” [2, tr.446].

Bo Ngc nghi ngtư tưởng thng trphong kiến. Anh ta nói: “TrTthư ra cũng còn khi chba đt” [2, tr.46]. Bng tư tưởng chng đi, chàng đã đphá, tn công vào thành trì quan nim phong kiến chhàng ngàn năm.

Đlàm ni bt tính cht phn nghch ca GiBo Ngc cũng như kín đáo biu lquan đim ca mình, Tào Tuyết Cn to ra cp GiBo Ngc – Chân Bo Ngc. Chân Bo Ngc có hình dáng, tui tác ging Gi

Bo Ngc như đúc, chính vì vy mà bn người hu nhìn bngoài mà b https://tailieuthamkhao.com

nhm ln. Đến ccha mca GiBo Ngc và Chân Đi Ngc đu kinh ngc. Đây là chý ca Tào Tuyết Cn mun thông qua sging nhau bên ngoài mà làm ni bt đim khác bit bên trong ca hai nhân vt. CGiBo Ngc và Chân Đi Ngc ngày nhrt coi trng nhng người con gái, có chung tâm hn, quý mến nhng con người xung quanh. Khi ln lên thì

hai người có s

khác bit v

con đường đi, Chân Bo Ngc đi theo con

đường đo đc thánh hin, kinh bang tế

thế, mong mun thi c

đlp

công danh. Chân Bo Ngc ngay tln gp đu tiên đã được GiChính hết mc quý mến, đcao. GiBo Ngc thì ngược li, anh ta sut ngày

vui đùa vi đám a hoàn và ch

em trong Vườn Đi Quan. Gi

Bo Ngc

khó chu, bc dc, ngây ngô khi nghe mi người khuyên nhvchuyn

hc hành, anh ta ghét sách thánh hin. Gia hai người có nhng suy nghĩ trái ngược nhau nên ngi nói chuyn vi Chân Bo Ngc mt lúc thì GiBo Ngc lin tht vng, bun bc, cm thy không thnào trthành tri knhư anh ta hng mong mun. Chân Bo Ngc hmmm là nói chuyn

hc hành, đđt, làm quan, “nào là văn chương, nào là kinh bang tế thế, li còn cchuyn trung hiếu gì đó. Người như vy chng phi là con mt ăn lc hay sao” [3, tr.814]. Sau này, Chân Bo Ngc đcnhân ri ra làm quan, phc vcho giai cp mình. Đó chính là “viên ngc tht” mà giai cp

phong kiến đang c

công mài dũa, trau chut. Còn Gi

Bo Ngc cui

cùng li tbmi vinh hoa, phú quý, nương nhca Pht, thoát li vi xã hi thc ti.

Trong quan nim hôn nhân và tình yêu, GiBo Ngc chtin tiếng gi trái tim, chàng chng li quan nim truyn thng “cha mđt đâu con ngi đy”. Trong “Hng lâu mng”, quan nim này được biu hin bng li sm ngôn “Kim Ngc lương duyên” (duyên vàng đá là duyên lành: vàng ng vi vòng vàng ca Bo Thoa, ngc ng vi hòn đá ngm trong mm Bo Ngc khi mi sinh). Bo Ngc thì chtin “mc thch lương duyên”

(mc

ng vi lâm, thch

ng vi ngc). Thái đ

ca Bo Ngc đi vi

viên ngc bo mnh đeo cnói lên s“phn nghch” đi vi quan nim luyến ái và hôn nhân gia đình. Khi gp Đi Ngc ln đu tiên, nghe Đi Ngc nói viên ngc ca mình là vt hiếm, không phi ai cũng có, Bo Ngc nghe xong lin “ni điên, dt viên ngc vt phăng đi” [2, tr.46]. Rõ ràng sinh ra trong gia đình phú quý nhưng Bo Ngc không ly tin bc đđánh giá con người. Ngay đim này thì Bo Ngc đã khác hn bn người lúc nào cũng tính toán, bon chen trong phGi. Ln thhai Bo Ngc vt ngc là lúc tình cm gia Bo Ngc và Đi Ngc đã sâu sc.Tình cm đó bđe da bi sxut hin ca Bo Thoa. Bo Ngc đp ngc đthhin tình yêu vi Đi Ngc, mc cho dây trói vàng – ngc đnh sn thì Bo Ngc vn chsay mê Lâm Đi Ngc. Hành đng ca Bo Ngc là stuyên chiến vi chế đphong kiến trong lĩnh vc tình yêu.

Bo Ngc đp phá không thương tiếc mi thành kiến giai cp, mi sràng buc ca gia đình. Bo Ngc có thái đgn như bình đng đi vi

các a hoàn, khác hn vi các ông ch

khác, anh coi h

như

bn bè, thân

thiết không hngăn cách, nhiu ln đđòn cho h. Bo Ngc cũng quan tâm hết mi người, kết bn vi nhiu thành phn, có thlà cùng trang la như Tn Chung, mt kép hát như Liu Tương Liên, cũng có thchơi đùa vi bn hu trai như Dính yên, Bi Dính,... Mt ln thng Hưng nói vi Vưu NhThư và Vưu Tam Thư vBo Ngc:

“…Có khi ra gp chúng cháu vui ra thì chng ktrên dưới, mi người nô đùa mt trn, nếu không thích, mi người mt nơi, cu y cũng mc k. Chúng cháu đương nm hay ngi, trông thy cu y đến cũng mc.Cu

y cũng chng trách mng gì. Vì thế cũng xong” [3, tr.92].

chng ai s

c, cúa tùy tin thế

Nhng ông ln, bà chtrong phGiđi xvi người hu rt tàn nhn, đc ác. Nhng Kim Xuyến, Tình Văn, Tư kì, Uyên Uơng,…, đu có

cái kết bi thm, oan c, hbkhinh mit, làm nhc hoc ri cũng bg

bán. hi 44, Phượng Thư tra kho đa bé hu gái vì thy stình l, sau khi quát mng thì Phượng Thư giơ tay tát đa bé hai cái; hay như ở hi 74, Thám Xuân ni gin vì bkhám xét nên đã tát vVương Thin Bo,…

Thái đbình đng đó thhin rõ nht vi Tình Văn. Trước cái chết oan c ca nàng, Bo Ngc làm bài văn tế hoa phù dung trong đó hết li ca ngi phm cht cao cca nàng và lên án nghiêm khc stàn bo ca gia

đình phong kiến trong đó có mmình. Bo Ngc tin người chết có linh

hn, Tình Văn chết đi nhưng nhng k

vt, nhng k

nim còn li làm

chàng ngm ngùi vdĩ vãng êm đp mà nhng ngày Tình Văn còn sng:

“…Thiết nghĩ, cô đến vi cõi nhân thế đã được mười sáu năm…Ngc này được gn gũi thân thiết, cùng chăn gi, tm gi, bên nhau hàn huyên tâm s, đã được năm năm tám tháng. Ngày tháng trôi qua quá nhanh, bên cô nhng ngày hân hnh được biết cô thcht cao quý, cao sang hơn cvàng ngc, trong sáng hơn ctuyết băng. Tinh thn sáng sut ta sáng như mt

tri…Chng sao li nhng li ghen ghét, thim. Đành cam chu, nén

xung mi ni đau bun oan khut. Mt mình không còn biết chia s, giãi bày vi ai…” [3, tr.298].

Chnhà ca ngi đy t, làm văn tế vong linh đy t, có thnói đây là trường hp có mt không hai trong lch s. Bên cnh Tình Văn, trước cái chết ca Kim Xuyến, Bo Ngc hết sc bun và thương cm cho ni oan c ca nàng. hi 43, ngày mt ca Kim Xuyến trùng vi sinh nht ca Phượng Thư, ngay trong bui sáng sm tinh sương, Bo Ngc cùng Bi Minh ra ngoài thành tsm, chmc đtrng, cmua thhương tt đđến am Thy Tiên làm lviếng cho oan hn ca người con gái bc mnh Kim Xuyến. Đó là mt ngày din ra nhiu skin trong phGi: sinh nht Phượng Thư, ngày hp thi xã nhưng Bo Ngc vn dành nhng giây phút riêng đtưởng nhđến hương hn nàng a hoàn xu s.

hi 30, khi Bo Ngc thy mt con hát cngi viết ch

“Tường”, Bo Ngc nghĩ cô gái mng manh yếu đui này mang ni lòng không nói được, chàng thương cm, “Gin mình không thchu đcô mt chút” [2, tr.423]. hi 61, chàng nhn li hcon Năm và Phương Quan khi hai a hoàn này bmi người đoan là ly trm rượu mai quế và bt phc linh. Khi Bình Nhi bPhượng Thư đánh chi tìm đến Bo Ngc thì chàng

an i, chăm sóc, thương cm. Hay khi Tp Nhân gi

vnói s

vnhà,

không li hu hBo Ngc được na thì thái đca Bo Ngc rt lo lng, chmun cô li. Tp Nhân nói Bo Ngc phi làm ba điu thì sẽ ở li. Bo Ngc đường đường là mt cu chmà li nói nhng câu: “Cô nói my điu tôi cũng theo. Chcba điu, ngay đến ba trăm điu tôi cũng xin theo” [2, tr.254].

Thái đca Bo Ngc đi vi người hu như vy đương nhiên là

rt kì quc. GiMu đã có ln băn khoăn cho rng Bo Ngc là mt a

hoàn đu thai nhm. Bo Ngc gn gũi các a hoàn chng qua vì anh ta tìm

thy hnhng tâm hn trong sch, nhng nhân cách cao thượng chưa hbcông danh phú quý đu đc. Thái đnày có liên quan đến quan nim vphnca anh ta.

Bo Ngc không hli dng các a hoàn đtha mãn dc vng cá nhân, làm điu by b. Hành đng này bên cnh nói lên tình yêu thương ca Bo Ngc dành cho các a hoàn, nó còn bc ltư tưởng “phn nghch” chng li quan nim hà khc ca chế đphong kiến.Tuy là cu chnhưng Bo Ngc không mun có sngăn cách gia chàng và các a hoàn.

Bo Ngc lt ngược quan nim “trng nam khinh n” phong

kiến.Anh ta tìm thy

nhng người ph

ns

trong trng, chân tht,

thun phác nên đã đcao phnmt cách khác thường. Anh ta tâm s: “Xương tht con gái do nước kết thành, xương tht con trai là do bùn kết thành, tôi trông thy con gái thì khoan khoái dchu, trông thy con trai thì như nhim phi hơi dơ bn vy” [2, tr.27]. Anh ta còn dn người nhà: “hai tiếng con gái rt tôn quý, trong sch. Ví đem so vi các loi chim quý, thú

lành, hoa báu, c

l, thì người con gái li càng tôn quý

[2, tr.29]. Quan

đim này mi nhìn tưởng như quá khích nhưng li có chhp lí ca nó. Nó bt rsâu xa trong thc tế xã hi phong kiến và thc tế gia đình hGi. Trong xã hi phong kiến, mi quyn lc đu tp trung vào tay nam gii. Người phnngoài áp bc bóc lt phong kiến còn bnam quyn trói buc, thường chu sphn bt hnh, đáng được đng tình.Ngay trong gia đình hGicũng vy. Cái gia đình hơn bn trăm người này, nam gii chchiếm

mt phn tư. Nhưng có thnói, không có mt đa con trai nào là không

trm cướp, đĩ điếm; không có mt gã đàn ông nào là không máu me cbc,

phú quý, công danh. Còn ba phn tư

ph

nthì đi đa s

li xut thân

nghèo kh, sng bng hai bàn tay lao đng, có mt tinh thn chính nghĩa

cao cvà mang mt vn mnh bi đát, gn vi nhng cái kết đy bi

thương. Chính vì vây mà Bo Ngc có mt tình yêu thương tha thiết đi

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí