Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 3

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

ra nhng triết lí nhân sinh. Trong “Hng lâu mng”, nhng bài thơ tcòn có tác dng nht đnh trong vic sáng to hình tượng nhân vt.

4.1.2.2. Đc đim ca tiu thuyết đi Minh

Các đtài vlch svi cm hng chđo là ca ngi anh hùng là đtài

ch

đo ca tiu thuyết đi Minh. Có th

ktên mt s

tác phm tiêu

biu: “Tam quc din nghĩa”, “Thy h”, “Tây du kí”,…

Tiu thuyết đi Minh có skết hp gia văn chương bình dân và văn

chương bác hc. Bên cnh nhng câu văn dn chuyn ca tác gilà nhng câu đi thoi, đc thoi, trong ngôn ngnhân vt đm tính bình dân. Điu này khiến cho tiu thuyết đi Minh rt hp dn và có tính nhân dân rt sâu sc.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc (7 trang)

Thi pháp kế tha thi pháp ca loi hình truyn ktrung đi như ktheo

thi gian mt chiu, nhân vt được khc ha chhành đng, ít chú ý miêu ttâm lí nhân vt.

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 3

4.1.2.3. Đc đim ca tiu thuyết đi Thanh

yếu qua ngôn ngvà


Đtài thế slà đtài chđo ca tiu thuyết đi Thanh. Vi cm hng

phê phán hin thc, các tác giđương thi đã phn ánh chân thc hin

thc đy ry bt công ngang trái ca xã hi phong kiến nhà Thanh đang trên đà suy tàn.

Tiu thuyết đi Thanh là tiu thuyết tâm lí xã hi. Quan nim nghthut vcon người đã có sđi khác, người ta không còn viết vcon người phi thường na mà trong tác phm đã xut hin con người cá nhân, con người thế tc.

Tiu thuyết đi Thanh đã chú ý miêu ttâm lí, tính cách và sphn nhân vt. Kết cu truyn gn vi sphát trin tâm lí ca nhân vt chkhông còn miêu ttuyến tính như trong tiu thuyết đi Minh na. Vì vy có ththy tiu thuyết đi Thanh gn vi tiu thuyết hin đi. Hình tượng nhân vt trong tác phm cũng có sthay đi cho phù hp vi trình đ, thhiếu

ca tng lp thdân đang sng trong thi đi có nhiu biến chuyn mi. Nhân vt lúc này gn vi đi thc và được miêu ttâm lí nhiu hơn. Trong tiu thuyết “Hng lâu mng”, Tào Tuyết Cn cũng đã chú ý vn dng nhng đon miêu ttâm lí ngn gn đkhai thác bmt tinh thn và ni tâm nhân vt.

4.1.3. Tiu kết

Hoàn cnh sng cơ hàn đã hình thành cho Tào Tuyết Cn cái nhìn sâu sc vxã hi phong kiến suy tàn đương thi. Ngòi bút nhy cm và tài hoa ca ông đã cho ta thy được cái tâm trng tích tvcon người và thi đi trong ông. Vcui đi, trong lúc đói kh, bnh tt, đau đn giày vò thì tài năng ca ông vn ta sáng đnh cao, “Hng lâu mng” là minh chng cho tài năng kit xut y.

Tiếp bút đy tài hoa cho btiu thuyết còn dang dca Tào Tuyết Cn,

Cao Ngc thc sđã kết ni được quan đim sáng tác ca Tuyết Cn,

hoàn thành kết cu bi kch cho tác phm. Dù còn nhiu hn chế vmt ni dung và tư tưởng nhưng Cao Ngc đã góp phn đưa btiu thuyết “Hng lâu mng” trthành mt tác phm hoàn chnh có giá trcao, đáng được tôn vinh là cun tiu hay nht mi thi đi mang ý nghĩa xã hi rng ln.

“Hng lâu mng” được xem là mt tiu thuyết mang tính hin đi vì trong tác phm đã xut hin nhng tình hung tâm lí đy mâu thun ca s

phn con người cá nhân cth, hđi din cho mt giai cp, mt tng

lp. Sphn ca hgn vi nhng đau đn, bt hnh, nhng thăng trm, vui bun trong cuc sng đi thường.

Văn hc Minh – Thanh gimt vtrí quan trng trong lch sphát trin văn hc Trung Quc. Đó là giai đon cui cùng ca quá trình phát trin văn hc cđin, cũng là giai đon dài nht và có ni dung phong phú nht, là giai đon đánh du schuyn mình sang khuynh hướng hin đi. Thi Minh – Thanh được xem là thi đi hoàng kim ca tiu thuyết. Vi các b“Tam

quc”, “Thy h”, “Tây du kí”, “Liêu trai chí d”, “Kim Bình Mai”, “Chuyn làng nho”, “Hng lâu mng”, tiu thuyết chương hi Trung Hoa đã đt đến trình đhoàn chnh nên được gi là tiu thuyết cđin.


4.2. BI KCH CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG TIU THUYT “HNG LÂU MNG”

4.2.1. Vn đbi kch và bi kch con người cá nhân trong tác phm văn hc

4.2.1.1. Khái nim bi kch

Tphương din thloi, nói như Gulaiev: “bi kch là mt tác phm kch

được xây dng trên mt xung đt, th

hin v

mt thm mĩ nhng mâu

thun tn ti trong cuc sng gia khát vng chquan ca cá nhân con

người vi kh

tr.166].

năng khách quan không th

thc hin được ca nó

[13,

Tphương din mĩ hc, cái bi (tragique, có người dch là bi kch) là mt phm trù cơ bn ca mĩ hc dùng đxác đnh bn cht gia cái mi và cái

cũ, cá nhân và xã hi và thhin thông qua nhng xung đt gay gt, có khi dn đến cái chết. Nói cách khác, cái bi là stht bi tm thi, stn tht (vmt vt cht – tinh thn), shi sinh ca cái đp, cái cao c[22, tr.80]. Trong văn hc hin đi, khái nim bi kch còn được hiutheo mt ý nghĩa khác. Có thhiu đó là trng hung tâm lí miêu tsphn ca con người mâu thun, bt mãn đến cùng cc, phi mang đau đn, mt mát trong cuc đi đy biến đng và phc tp. Chng hn như smâu thun gia nhng yếu tphát trin ca thi đi vi nhng yếu tkìm hãm sphát trin ca thi đi đó; mâu thun gia nhng phm trù đi lp bên trong con người, mâu thun gia con người vi thc ti,...

Nhân vt trong “Hng lâu mng” là nhng con người sng có lí tưởng, mơ ước đến mt cái gì đó rt thc, nó tượng trưng cho khát vng sng nhưng ri tn cùng ca gic mng lu hng và cũng là tn cùng ca bi kch, hngngàng nhn ra mình đang xây lâu đài mơ ước trên cát, đri chcn mt đt sóng vb, tt cscun trôi đi lí tưởng không thành y. Nhng mâu thun gia nhng yếu tphát trin ca thi đi vi nhng yếu tkìm hãm sphát trin ca thi đi đã sinh ra nhng bi kch cho các nhân vt trong “Hng lâu mng”.

4.2.1.2. Bi kch con người cá nhân trong tác phm văn hc

Trong tác phm văn hc, bi kch con người cá nhân được miêu tlà tng hoà, phc hp ca nhng mâu thun, xung đt, nhng ni đau không thgii quyết, điu hoà trước tác đng ca hin thc.Vì vy, vic phân tích nhng biu hin ca bi kch con người cá nhân chmang tính cht tương đi. https://tailieuthamkhao.com

Trong văn hc cđi, người Hi Lp cxưa đã gii thích nguyên nhân ny

sinh bi kch là do scan thip ca đnh mnh vào sphn con người, vì

vy đã làm hình thành trong văn hc thi đó cái quan nim nghthut vmt “kiu người sphn”. Các nhân vt trong quá trình chng li sphn

nghit ngã ca mình thông qua sphnhn quyn lc ca thn linh, sphn kháng đnh mnh mt cách ngoan cường theo trình ttuyên chiến, kết án và cui cùng là hbthn linh. Tuy nhiên dù tích cc phn kháng, con người cũng không thchiến thng thn linh.

Đến cui thi Hi Lp c

đi, bi kch đã chuyn t

bi kch s

phn đã

chuyn sang bi kch tính cách vphương din nghthut. Bi kch ca con người giđây không còn phthuc vào thn thánh mà tùy thuc vào chính bn thân mình. Nhân vt rơi vào bi kch là do không chiến thng được gia dc vng và lí trí, tình cm và danh dtrong cuc chiến ca tâm hn mình. Trong văn hc cn đi, khoa hc đã cp cho các nghsĩ cái nhìn duy lí vthế gii, vtính quy lut ca cuc sng,…Nhân vt bi kch cô lp hoàn toàn

vi thn thánh, ch

ph

thuc vào chính bn thân mình, vào tính cách con

người và nhng hoàn cnh sng. Nhân vt tri qua nhng chng đường đu tranh gay gt trong ni tâm đhướng đến nhng mc đích sng nhưng cui cùng nhân vt vn rơi vào cái chết do chưa thchiến thng được hoàn cnh sng.

Trong văn hc hin đi, nhân vt bi kch được xây dng mang nhng phin não, u su, tuyt vng, đau kh, bt an trong thi bui xã hi mi mà h

chưa làm ch

được. Đó là bi kch ca nhng tư

tưởng mi, nhng khát

vng chính đáng, phù hp vi tt yếu lch snhưng vn chưa đsc chiến thng trước cái cũ. Nhng bi kch này gn vi sđau kh, dn vt trong

trng thái tâm lí cá nhân song li đng chm đến lsng, tình yêu, đo

đc, smnh ca con người, mang ý nghĩa xã hi rng ln, có nh hưởng ti lch s.

4.2.2. Bi kch con người cá nhân trong tiu thuyết “Hng lâu mng”

4.2.2.1. Bi kch tình yêu


Tính cht căng thng ca bi kch tình yêu trong “Hng lâu mng” xoay

quanh mi quan htình yêu, hôn nhân ca bba nhân vt GiBo Ngc –

Lâm Đi Ngc – Tiết Bo Thoa. Ba hình tượng nhân vt này givai trò quan trng trong vic tchc và trin khai ct truyn.

Tình yêu ca GiBo Ngc – Tiết Bo Thoa rơi vào bi kch là do gia

Bo Ngc và Bo Thoa cós

khác bit v

tư tưởng. Bo Thoa rt trung

thành vi lgiáo phong kiến. Chính tư tưởng phong kiến thâm căn cđế đã trthành cái hngăn cách không thvượt qua được gia nàng và Bo Ngc.

Bo Thoa cũng yêu Bo Ngc. Nhưng tình yêu trong xã hi phong kiến bngăn cm tuyt đi nên nàng luôn né tránh Bo Ngc, phi tkim chế, che giu tình cm trong lòng. Nàng không bao gidám sng tht vi tình cm ca mình mà dùng lí trí đnhìn nhn tình yêu. Bo Thoa đã giam trái timmình trong cái vòng lgiáo và thài lòng vi nhng khuôn phép mà mình tuân th.

Khi thy Bo Ngc và Đi Ngc bên nhau thì nàng givnhư không thy hoc chc gho hai người. Bo Thoa chôn cht mi tình thm lng ca mình. Chính điu này khiến chúng ta tht khó nhn ra ni đau khthc sự ẩn cha trong lòng nàng. Tuy Bo Thoa có chiếc khóa vàng tin đnh, khóa cht cuc hôn nhân mà nàng hng mong ước nhưng nàng không được nếm vngt ca tình yêu. Vì mãi mãi nàng không thxóa nhòa hình bóng ca Đi Ngc trong trái tim Bo Ngc.

Điu quan trng là thái đcăm ghét ca Bo Ngc đi vi li sng phong kiến “làm quan trnước” không thkhông xung đt vi nàng vmt tư tưởng. Bo Thoa hi vng Bo Ngc có thhc hành, thi cvà lp thân bng con đường khoa cđchenchân vào chn công danh, vi Bo Thoa người con trai được xem là hiếu tho khi chăm chhc hành đđt, làm rng danh cho dòng h. Bo Thoa phn đi Bo Ngc đc loi sách “Tp

hc bàng thư” vì cô cho rng đc sách đó slàm thay đi tâm tính và vô

dng đi vi khoa c, cô lưu ý Bo Ngc đc sách ca Khng Mnh, dc

lòng vào chuyn kinh bang tế thế, làm quan giúp nước trdân. hi 118, khi Bo Thoa và Bo Ngc đã thành vchng, Bo Thoa đã có mt cuc tranh lun vi chng, không ngt li khuyên Bo Ngc chuyên tâm hc hành, tbli sng tdo như cũ: “Tôi nghĩ cu cùng tôi đã kết nghĩa vchng thì cu là người tôi nương ta sut đi, vn không chlà chuyn thxác. Chuyn vinh hoa phú quý, chng qua cũng thoáng qua mây khói mà thôi nhưng các bc thánh hin thi xưa vn xem phm cách con người là chính” [3, tr.861]. Nhưng Bo Ngc li ghét thvăn chương khoa cnht, chàng cũng không mun đc sách đthăng quan tiến chc, li càng không thích chen chân vào chn quan trường.

Bo Ngc mơ ước người bn đi ca mình phi lãng mn đa tình, là

mt tiên nthoát tc nhưng mu người y bBo Thoa cho là chu nh

hưởng ca truyn lãng mn truyn kì làm cho hư hng. Bo Ngc theo

đui tình yêu tdo còn Bo Thoa li có quan nim rt bo thvtình yêu nam ntdo, nàng cho rng trong xã hi phong kiến chcó lgiáo, cha mđt đâu thì con phi ngi đó. Có lchính skhác bit vtư tưởng y đã khiến Bo Ngc càng ngày càng xa ri Bo Thoa.

Bo Thoa hiu rõ Bo Ngc không yêu mình nhưng nàng không dám chng li ssp đt ca bc gia trưởng. Đó cũng là ni khtâm ca nàng, nàng là người con gái xinh đp, thông minh, sc xo nhưng cui cùng nàng không thquyết đnh được sphn ca mình. Cuc hôn nhân này phù hp vi quan nim, nguyên tc sng ca Bo Thoa nhưng nó li đi ngược li vi lòng ttôn ca nàng nên hi 97 khi nghe Tiết phu nhân nói chuyn đã

chp nhn hôn

ước thì Bo Thoa không nói gì, sau li lng l

rơi nước

mt. Trong ngày thành hôn, Bo Ngc không chu nhn Bo Thoa mà luôn mm nhc Đi Ngc, Bo Thoa chcúi đu, không biết nói gì, “làm ngơ như không biết gì, mt mình lên giường ng[3, tr.568]. Sau khi thành hôn, dù vn còn ngơ ngơ ngn ngn nhưng Bo Ngc ckhóc đòi Đi Ngc,

lúc này kh

tâm nht không ch

có Bo Ngc mà trái tim ca Bo Thoa

cũng đau đn không kém.

Tuy sau này, dưới ngòi bút ca Cao Ngc, Bo Ngc dn dn chp nhn Bo Thoa và có được cuc sng vchng dù không thc slà có yêu thương. Nhưng không lâu sau đó, Bo Ngc nht quyết ra đi, tbngười thc nkiu mu, phđnh trit đđnh mnh “Kim ngc lương duyên”. Bo Thoa có được đa v“mhai” và thân xác Bo Ngc nhưng không có trái tim ca chàng. Cuc hôn nhân ca Bo Ngoc – Bo Thoa chnhm mc đích chính trnên nó không có hnh phúc. Đó chlà nm

mchôn vùi tui thanh xuân ca Bo Thoa trong cô đơn, lnh lo ca

cnh góa ba vi đa con còn chưa chào đi.

Bi kch ca Bo Thoa là bi kch ca mt con người trung thành vi đo đc phong kiến. Nàng btư tưởng, luân lí, đo đc phong kiến đu

đc, kéo nàng vào hsâu bi kch mà nàng phi chp nhn sng vi nó

đến hết cuc đi.Đó là ni đau, là bi kch ln nht giành cho giai nhân phong kiến kiu mu.

GiBo Ngc – Lâm Đi Ngc có chung tư tưởng sng nhưng hkhông đến được vi nhau là do có bàn tay cn trca giai cp phong kiến.

Lúc ban đu, Bo Ngc còn phân vân trước tình yêu gia Bo Thoa và Đi Ngc, song dn dn chàng nhn thy Bo Thoa chmong ngóng cái

danh li, nên v.

chàng đã hết lòng yêu Đi Ngc, mong mun ly nàng làm

Tình cm ca Bo Ngc dành cho Đi Ngc là tình cm chân thành, sâu nng, nó ging như sinh mnh ca chính chàng vy.Còn Đi Ngc khi yêu duy nht chcó tình yêu vi Bo Ngc làm chda tinh thn.Tình cm ca hngày càng ln mnh trong lòng xã hi phong kiến. Như ở hi 57, TQuyên thy Đi Ngc âu su và yếu dn đi vì lo lng cho tình yêu vi Bo Ngc lin đt chuyn Đi Ngc sp vTô Châu đthlòng Bo Ngc.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí