Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 2

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:

“Thơ văn cTrung Hoa mnh đt quen mà l” (1999) ca Nguyn Khc Phi chú trng tìm hiu bút pháp “song qun th”, mt bút pháp tiêu biu góp phn làm rõ tính cách nhân vt. Tác gicũng đã bàn đến vn đmiêu ttâm lí nhân vt trong tác phm.

“Mn đàm vHng lâu mng” ca Trương Khánh Kin, Lưu Vĩnh Lương do Nguyn Phdch (2002) là nhng bàn lun khá sc so và thu đáo vtài năng miêu thin thc mt cách tm, chi tiết ca tác gi. Tác giđưa ra hai mươi tám vn đlun gii đy hp dn và có ý nghĩa vi đc givsphn, cuc đi người phn.

Thành tu ca nhng công trình nghiên cu nói trên đã góp phn khng đnh nhng giá trto ln ca “Hng lâu mng” vchai phương din ni dung tư tưởng và hình thc nghthut ca tác phm. Qua kho sát nhng bài viết ca các tác gi, chúng tôi nhn thy vn đbi kch con người cá nhân trong “Hng lâu mng” là mt trong nhng ni dung được quan tâm tìm hiu nhm làm rõ tư tưởng ca tác gitrong tác phm, đó là mt gi ý hết sc quan trng đchúng tôi xây dng đtài. Thành tu ca các công trình nghiên cu nói trên là nhng tài liu vô cùng quý báu, gi ý cho chúng tôi thc hin đtài ca khóa lun này.

PHN THBA:

NI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU


3.1. Đi tượng nghiên cu

Bi kch con người cá nhân trong tiu thuyết “Hng lâu mng” ca Tào Tuyết Cn – Cao Ngc.

3.2. Phm vi nghiên cu

Btiu thuyết “Hng lâu mng” ca Tào Tuyết Cn – Cao Ngc qua bn dch ca nhóm Bùi Hnh Cn, Ngc Anh, Kiu Liên dch (2 tp), Nhà xut bn Văn hc, năm 2009.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc (7 trang)

3.3. Ni dung nghiên cu

Tìm hiu bi kch con người cá nhân trong “Hng lâu mng” qua hai bi kch chính: bi kch tình yêu và bi kch tư tưởng.

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 2

Mt sbin pháp nghthut xây dng hình tượng con người cá nhân trong tác phm.

3.4. Phương pháp nghiên cu

Đnghiên cu đtài nàychúng tôi sdng phi hp các phương pháp sau:

3.4.1. Phương pháp thng kê – phân loi

Đtiến hành thng kê nhng chi tiết thhin bi kch con người cá nhân trong tác phm, sau đó phân loi nhng dn chng trên góc đbi kch tình yêu và bi kch lí tưởng sng mi.

3.4.2. Phương pháp phân tích– tng hp

Tiến hành phân tích các dn chng đphc vcho các lun đim ca đtài, trên cơ sđó, tng hp, khái quát, đánh giá vn đvà rút ra kết lun.

3.4.3. Phương pháp so sánh – đi chiếu

So sánh – đi chiếu vi các thiên tiu thuyết cùng thi khác đthy được skế tha và đi mi ca tác phm.

3.4.4. Phương pháp cu trúc – hthng

Do tác phm có dung lượng ln (120 hi), các tình tiết tn mn nên vic sdng phương pháp cu trúc – hthng giúp chúng tôi nghiên cu mt cách khoa hc, có cái nhìn bao quát đtđó tp trung hiu quvào vn đbi kch con người cá nhân, tìm ra các bin pháp nghthut đc sc khi xây dng bi kch con người cá nhân trong tác phm.

PHN THTƯ: KT QUNGHIÊN CU


4.1. KHÁI QUÁT VTÁC GI, TÁC PHM VÀ ĐC ĐIM CHUNG CA TIU THUYT MINH – THANH

4.1.1. Vài nét vtác givà tác phm

4.1.1.1. Tác giTào Tuyết Cn và Cao Ngc


Tào Tuyết Cn (1716 – 1763?) tên tht là Tào Triêm, tlà Mng

Nguyên, hiu là Tuyết Cn, Cn Ph, Cn Khê, quê Liêu Dương, ttiên ông vn là người Hán sau nhp tch Mãn Châu. Ông là mt nhà thơ, mt nhà tiu thuyết gia vĩ đi người Trung Quc, tác gica cun tiu thuyết “Hng lâu mng” ni tiếng.

Tào Tuyết Cn xut thân trong mt gia đình quan li thuc tng lp đi quý tc thi nhà Thanh. Vào thi Tào Dn – ông ni Tào Tuyết Cn,

gia đình hTào hết sc thnh vượng, vua Khang Hy năm ln đi kinh lý

phương Nam thì đã bn ln trú ti nhà ông. Qua đó có ththy được cuc

sng hào hoa và mi quan h

mt thiết gia gia đình h

Tào vi hoàng

tht.Không chlà mt hào môn vng tc, gia đình Tào Tuyết Cn còn có truyn thng vvăn chương thi phú. Tào Dn là người lưu gisách ni tiếng thi đó, chính Tào Dn là người đng ra hiu đính và in n b“Toàn Đường Thi” ni tiếng, ông còn là tác gib“Luyn đình thi sao” và nhiu trước tác khác.

Đến thi Ung Chính th5 (1729), cha ca Tào Tuyết Cn là Tào

Diu bcách chc vi ti danh hành vi bt đoan, nhũng nhiu dch trm, thiếu khng ri bhngc trti, tch biên tài sn. Tào Tuyết Cn phi theo gia đình ri Giang Nam vBc Kinh sinh sng, nhà hTào lâm vào cnh sa sút nhanh chóng. Tào Tuyết Cn phi sng qua ngày trong nhng

ngày cay đng nht ca đi mình vi nghèo kh, sng nhvào vic bán tranh và sgiúp đca bn bè. Sau này vì m đau không tin chy cha, li thêm đau khtrước cái chết ca đa con trai duy nht, ông mt đli người vgóa ba vi cnh sng túng qun và 80 hi “Thch đu kí” còn dang d. Đám tang ca ông chcó vài ba người bn thương tình tng táng qua quýt. Đó là kết cc bi thm ca mt tiu thuyết gia thiên tài vào bc nht ca nhân loi.

Tào Tuyết Cn sáng tác nhiu thơ nhưng đến nay đu btht truyn hết.

Ông sáng tác trước hết là đ

gii ta chính ni lòng tích t

bao tâm s

chng cht ca mình vcon người và thi đi. Thế gii quan trong sáng tác ca ông thm đm màu sc hư vô và bi quan, đó là schiêm nghim sâu sc vbn cht hbi ca giai cp phong kiến thng trđã làm ny sinh ra nhng mâu thun xã hi đương thi.

Vcon người ca Tào Tuyết Cn, chúng ta ch

biết rt sơ

lược: ông là

người thông minh, nhy cm, đa tài, đa ngh, gii thơ, khéo v, thích rượu,

cao ngo, phóng túng và có thái đ

ngo ngh

trước các thế

lc đen ti

trong xã hi. Tuy ln lên trong cnh bn cùng, suy sp ca gia đình nhưng ông vn giđược phm cht thanh cao, coi khinh nhng kxu thi phthế, chán ghét con đường công danh phú quý.

Cao Ngc (1738 – 1815?) tlà Lan Th, Vân Sĩ, bit hiu là Hng lâu

ngoi sĩ (người ngoài lu hng – không dính dáng đến công danh phú

quý). Ttiên ca ông huyn Thiết Lĩnh, tnh Liêu Linh.Ông xut thân ttng lp quý tc, là người Hán nhp tch Mãn Châu như Tào Tuyết Cn.

ThunhCao Ngc thích đi du ngon cnh đp quê hương. Ông là người chăm hc, thuc lòng kinh s, gii văn bát c, thi, t, tiu thuyết, hí khúc, hi ha.Cao Ngc mun tiến thân lp công danh bng con đường khoa c. Năm Càn Long th53 (1788), Cao Ngc thi Hương đcnhân. Năm Càn Long th60, ông thi đtiến sĩ tam giáp và ln lượt làm chc Lch quan ni

các trung thư, Ni các th

đc. Năm Gia Khánh th

6 (1801), ông đm

nhim vic kho xét kì thi Hương và kho thí quan li. Đến năm 1809, ông làm chc Giang Nam đo Giám sát ngs. Đến năm 1813, ông được thăng chc làm Hình khoa cp strung. Trong thi gian làm quan ông được xem là người tiết tháo, cn trng, chính scn mn, tài năng đng đu, hiu biết sâu rng.Cao Ngc làm quan dưới hai triu Càn Long – Gia Khánh, tri qua lm hon nn trên quan trường, vgià li sng cuc sng thanh bn.

Ngoài 40 hi viết tiếp “Hng lâu mng”, Cao Ngc còn có nhiu tác phm khác: “Thanh sco – Văn uyn nh” có chép “Lan ththi sao”, “Dương Tông Hy trong Bát kvăn kinh” có chép “Cao Lan Thtp”, đến nay đu b

tht truyn. Hin nay còn “Lan Ththp ngh” (bn tho), “Li trtp

yếu” cùng tp thơ “Nguyt tiu sơn phòng di co” và tp tHương t­ Lc tn tho”.

4.1.1.2. Quá trình hình thành tác phm “Hng lâu mng”

“Nghiên


“Hng lâu mng” (Gic mng lu son) là btiu thuyết vĩ đi xut hin

vào thi Kin Long (cui thế kXVIII). Đó là tác phm có ý nghĩa cm

mc mt giai đon lch s

văn hc vì dung lượng đ

s, s

thành thc

trong phương pháp sáng tác, vì âm vang ca schuyn mình lch smà nó mang đến cho người đc.

“Hng lâu mng” gm 120 hi, 80 hi đu do Tào Tuyết Cn viết. Viết chưa xong, ông ttrn. Cao Ngc viết tiếp 40 hi sau.

Sng trong xã hi nhiu thăng trm, gia đình li lâm vào cnh sa sút, ngm

tri đcay đng cuc đi bi ly đã thôi thúc Tào Tuyết Cn sáng tác

“Hng lâu mng”. Ông đã dn toàn btrí lc trong mười năm cui đi đviết tác phm và qua năm ln sa cha thì đã hoàn thành được 80 hi và dtho 40 hi còn li.

Khi Tào Tuyết Cn mt tác phm vn chưa hoàn thành và không được công b. Mười lăm năm sau, bn ca ông là Cao Ngc đã dng tâm nghiên

cu t

mnguyên ý và căn c

trên nn tng ý tưởng, văn phong ca Tào

Tuyết Cn mà viết tiếp 40 hi sau cho phù hp. Tác phm hoàn thành, Cao Ngc đi tên “Thch đu kí” thành “Hng lâu mng” (Gic mng lu hng), va phù hp vi ni dung tác phm, va mang dáng dp ca tâm hn ông vì bit hiu ca ông là Hng Lâu Ngoi Sĩ.

Gii nghiên cu nhn đnh bn mươi hi sau ca Cao Ngc không thsánh

vi tám mươi hi đu ca Tào Tuyết Cn vmt ni dung và tư tưởng

ngh

thut. Nhưng đóng góp to ln ca Cao ngc là đã bo v

được s

nht quán vtư tưởng tình cm, phong thái dung mo, ngôn ng, tính cách ca hơn 400 nhân vt mà Tào Tuyết Cn xây dng, hoàn thành kết cu bi kch ca toàn btác phm, khiến cho câu chuyn trnên hoàn chnh, nhvy mà “Hng lâu mng” nhanh chóng được lưu truyn rng rãi.

4.1.2. Đc đim ca tiu thuyết Minh – Thanh

4.1.2.1. Đc đim chung

Tiu thuyết Minh – Thanh kế tha trc tiếp nhng thành tu ca thoi bn Tng Nguyên, thuc loi hình văn hóa Trung cgn vi sxut hin ca tng lp thdân và các đô th.

Thông thường tiu thuyết Minh – Thanh được chia ra làm năm loi: tiu thuyết lch s, tiu thuyết nghĩa hip, tiu thuyết thn ma, tiu thuyết nhân tình thế thái và đon thiên tiu thuyết (truyn ngn). Tiu thuyết lch sly đtài trong lch sri din nghĩa ra. “Tam quc din nghĩa” là tác phm tiêu biu cho loi này. Tiu thuyết nghĩa hip viết vanh hùng ho hán, trng nghĩa khinh tài, xthân vì nghĩa mà “Thy h” là tác phm tiêu biu. Tiu thuyết thn ma ly đtài trong thn thoi hoc trong truyn tôn giáo mà “Tây du kí” là thành công hơn c.Tiu thuyết nhân tình thế thái ly đtài trong cuc sng đi thường, nói đến nhng tình cm thông thường, nhng con người bình thường. Loi này có thxem “Hng lâu mng” là thành tu tiêu biu, ngoài ra còn có “Kim Bình Mai”, “Chuyn làng nho”

cũng là nhng tác phm có giá tr. Loi cui cùng là đon thiên tiu thuyết, có hàng ngàn tác phm nhưng “Liêu trai chí d” là ni tiếng hơn c.

Tiu thuyết Minh – Thanh được viết theo kết cu chương hi. Đhp dn người nghe, đến đon cao trào, gay cn, thì người kdng li vi li mi: “Mun biết sthra sao, xin xem hi sau phân gii”. Trong tác phm có

sgiao thoa gia biên niên s

và truyn k

dân gian, s

xâm nhp ca https://tailieuthamkhao.com

truyn hoang đường vào ssách. Ví dtrong ba tác phm “Tam quc din

nghĩa”, “Thy h”, “Tây du kíđu được đúc kết trên cơ sba mng

chuyn kvlch s, vho hán anh hùng, vchuyn nhà Pht.

Trong tiu thuyết Minh – Thanh, ct truyn rt được coi trng.Câu chuyn cơ bn được ktheo thi gian mt chiu, cái gì xy ra trước ktrước, cái gì xy ra sau ksau.Thông qua ngôn ngvà hành đng tác gikhc ha tính cách nhân vt.Đây là mt trong nhng đc đim ni bt ca tiu thuyết Minh – Thanh. Tinh thn hào hip, trượng nghĩa cu người ca L

Trí Thâm trong “Thy hđược thhin rt rõ nét thông qua ba cú đm

đánh chết Trn Quan Tây Trnh Đ. Hoc tm lòng cương trc ca Trương Phi được thhin bng hành đng Trương Phi đánh đến gãy mười cành liu vào mông ca tên mt dân hi nước Đc Bưu.

Khi xây dng hình tượng nhân vt, tiu thuyết Minh – Thanh rt chú trng vn dng thpháp ước lvà công thc đmiêu t, lí gii.Nhưng đhình tượng nhân vt trnên sinh đng thì ngoài vic phi biết la chn nhng chi tiết tiêu biu, giàu ý nghĩa tượng trưngcòn đòi hi tác giphi sp xếp các chi tiết đó thành mt hthng hoàn chnh nhm làm ni bt đc trưng tính cách nhân vt.Biu hin tm lòng trung nghĩa ca Quan Vũ có đâu chvài li gii thiu sơ sài, mà là hàng lot nhng câu chuyn sinh đng.

Thơ

và t

là hai th

loi được dùng ph

biến trong tiu thuyết Minh –

Thanh.Nhng câu thơ, bài tđt đu chương hoc cui hi nhm gii thiu hay tng kết, có khi là sgii thích hoc là sma mai, phê phán, rút

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí