Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

- Saáy xong đem laøm nguoäi trong bình huùt aåm 25 -30 phuùt vaø caân laàn 1.


- Cho laïi vaøo tuû, saáy ôû nhieät đoä 100-105 đoä C trong 30 phuùt. Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm vaø caân laàn 2.


- Neáu giaù trò laàn sau gioáng giaù trò caân laàn tröôùc thì döøng.


k. Keát quaû:


- Khoái löôïng tinh boät ban đaàu : m tb = 5g


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

- Khoái löôïng tinh boät vaø cheùn söù: M = 5 + 41.26 = 46.26 g


- Khoái löôïng sau khi saáy ln 1: m = 45.66 g


ln 2: m = 45.66 g


- Löôïng nöôùc toàn taïi trong tinh boät = 46.26 – 45.66 = 0.6 g


- Ñoä aåm cuûa tinh boät:


0.6 * 100%

X = 5


= 12%


2.4.2 Phöông phaùp xaùc đònh haøm löôïng protein cuûa tinh boät khoai mì baèng phöông phaùp Micro – Kjeldahl: [5]


g. Nguyeân taéc:


Khi đoát noùng phaåm vaät đem phaân tích vôùi H2SO4 đaäm đaëc, caùc hôïp chaát höõu cô bò oxy hoùa. Carbon vaø Hydro taïo thaønh CO2 vaø H2O. Coøn Nitô sau khi đöôïc giaûi phoùng ra döôùi daïng NH3 keát hôïp vôùi H2SO4 taïo thaønh (NH4)2SO4 tan trong dung dòch. Ñuoåi NH3 khoûi dung dòch baèng NaOH đoàng thôøi caát vaø thu NH3 baèng moät löôïng dö H2SO4 0.1N. Ñònh phaân löôïng H2SO4 0.1N tha baèng dung dòch NaOH 0.1N chuaån, qua đoù tính đöôïc löôïng Nitô coù trong maãu nguyeân lieäu thí nghieäm.


h. Duïng cuï thí nghieäm:


- Maùy caát đaïm baùn töï đoäng, Tuû Hotte.


- Bình Kjeldahl 50ml.


- OÁng đong 25ml.


- Pipette 2ml; 10ml.

- Erlen 500ml.


- Bình đònh möùc 100ml.


- Burette 25 ml.


- Becher 100ml; 250ml.


i. Hoùa chaát:


- H2SO4 đaäm đaëc, NaOH 40%, HClO4 tinh khieát.


- Dung dòch NaOH 0.1N dung dòch chuaån H2SO4 0.1N.

- Phenolphtalein 1%.


j. Ñònh nghóa:

- Tinh boät laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa nhieàu loaïi cuû vaø haït.


- Vieäc xaùc đònh đuùng seõ giuùp ta döï kieán chính xaùc löôïng saûn phaåm thu đöôïc cuõng nhö toån thaát trong quaù trình saûn xuaát.


k. Caùch tieán haønh:


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 1

Voâ cô hoùa maãu:


- Laáy maãu cho vaøo bình Kjeldahl. Caân 2g tinh boät khoai mì, cho theâm 10ml H2SO4 đaäm đaëc. Ñeå taêng nhanh quaù trình voâ cô hoùa maãu caàn phaûi cho theâm chaát xuùc taùc. Coù theå duøng xuùc taùc laø axit Perchloric HClO4, giaûi phoùng CO2 cho phaûn öùng oxy hoùa.


- Sau khi theâm chaát xuùc taùc, đun nheï hoãn hôïp traùnh soâi traøo vaø chæ đun maïnh khi hoãn hôïp đaõ hoaøn toaøn chuyeån sang dòch loûng. Trong quaù trình đun thænh thoaûng laéc nheï, traùng kheùo sao cho khoâng coøn moät veát đen naøo cuûa maãu nguyeân lieäu thí nghieäm chöa bò phaân huûy soùt laïi treân thaønh bình. Ñun cho tôùi khi dung dòch trong bình hoaøn toaøn traéng.


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 2

Caát đaïm:


- Chuyeån toaøn boä dung dòch maãu khi đaõ voâ cô hoùa xong ôû bình Kjeldahl vaøo bình đònh möùc 100ml, theâm nöôùc caát đeán vaïch đònh möùc. Luùc naøy nhieät toûa ra raát maïnh

laøm nöôùc bay hôi moät phaàn. Laøm nguoäi vaø đieàu chænh laïi möùc nöôùc đeå traùnh sai soá, sau đoù đoå ra erlen đeå deã laéc troän dung dòch maãu đoàng đeàu.


- Laáy vaøo erlen 10 ml dung dòch H2SO4 0.1N laép vaøo maùy caát đaïm. Chuù yù nhuùng ngaäp oáng vaøo dòch loûng.


- Laáy vaøo oáng phaûn öùng 10 ml dung dòch thí nghieäm töø bình đònh möùc. Laép vaøo heä thoáng, chuù yù khoâng laép leäch, khí seõ thoaùt ra ngoaøi daãm đeán maát maãu.


- Tieán haønh trong maùy caát đaïm töï đoäng:


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 3

Ñònh phaân:

Laáy erlen ra khoûi maùy sau khi đaõ traùng nöôùc caát đeå laáy heát maãu baùm treân oáng. Cho 10 gioït phenolphtalein vaøo bình vaø đònh phaân baèng NaOH 0.1N.

l. Keát quaû:


( a-bK) * 0.0014 * V * 100

N = v * m


a: soá ml dung dòch chuaån H2SO4 0.1N đem haáp thuï NH3 b: soá ml NaOH 0.1 N tieâu toán cho chuaån đoä

m: khoái löôïng maãu đem voâ cô hoùa (g)

V: toång theå tích đònh möùc dung dòch voâ cô hoùa ( 100ml) v: theå tích dung dòch voâ cô hoùa duøng chöng caát ( 10 ml) 0.0014: löôïng gam Nitô öùng vôùi 1 ml H2SO4 0.1N

K: heä soá đieàu chænh noàng đoä NaOH 0.1N


a = 10 ml

b = 9.55 ml m = 2 g

V = 100 ml

v = 10 ml K = 1

( 10 – 9.95*1) * 0.0014 * 100 * 100

N = 10 * 2


N = 0.035 %


Protein (%) = Nitô (%) * 5.7 ( 5.7 : heä soá chuyeån đoåi)

= 0.045 * 5.7 = 0.1995 (%)

2.4.3 Xaùc đònh haøm löôïng tinh boät ban đaàu: [4]


a. Ñònh nghóa:


- Tinh boät laø thaønh phaàn chuû yeáu cuûa nhieàu loaïi cuû vaø haït.


- Vieäc xaùc đònh đuùng seõ giuùp ta döï kieán chính xaùc löôïng saûn phaåm thu đöôïc cuõng nhö toån thaát trong quaù trình saûn xuaát.


b. Nguyeân taéc:


- Thuûy phaân tinh boät thaønh đöôøng trong dung dòch HCl 2% ôû đieàu kieän đun soâi trong bình caùch thuûy trong t = 2 giôø.


- Dòch đaõ thuûy phaân đöôïc laøm nguoäi vaø trung hoøa baèng NaOH vôùi chæ thò metyl da cam.


- Haøm löôïng dung dòch đöôïc xaùc đònh theo caùc phöông phaùp bectra, Lain-Anynol,

Graxianop …


c. Duïng cuï:


- Bình đònh möùc: 100,250 ml.


- Bình tam giaùc: 250 ml.


- Coác thuûy tinh: 100, 250 ml


- Pheãu thuûy tinh.


- OÁng đong: 100 ml


- OÁng sinh haøn khí.


- Noài caùch thuûy.


- Beáp đieän.


- Caân phaân tích coù đoä chính xaùc 0.001 g.


- Nhieät keá: 100oC.


d. Hoùa chaát:


- Axit chlohydric đaëc.

- Dung dòch hydroxyt natri 10%


- Metyl da cam 1%.


e. Tieán haønh:


- Caân 2g tinh boät khoai mì chuyeån vaøo bình đònh möùc 250ml.


- Cho theâm 100 ml HCl 2% ( 100 ml nöôùc caát + 6 ml HCl 35%).


- Vaø noái vôùi oáng sinh haøn khí.


- Ñun caùch thuûy trong 2 giôø. Möùc nöôùc ôû noài caùch thuûy phaûi cao hôn möùc nöôùc trong bình thuûy phaân.


- Sau 2 giôø thuûy phaân, laøm nguoäi löôïng tinh boät đaõ chuyeån hoùa thaønh glucose đeán nhieät đoä phoøng roài theâm vaøi gioït metyl da cam duøng NaOH 10% đeå trung hoøa löôïng axit dö tôùi đoåi maøu.


- Trung hoøa xong chuyeån toaøn boä dung dòch vaøo bình đònh möùc 250 ml tieán haønh đo đöôøng khöû baèng phöông phaùp ferrycyanure.


- Cho vaøo bình noùn 20 ml K3Fe(CN)6 1% + 5 ml KOH 2.5 N.


- Ñun soâi vaø chuaån đoä ngay treân beáp baèng dung dòch đöôøng khöû cho töøng gioït vaø laéc maïnh.

- Dung dòch ban đaàu coù maøu vaøng chanh cuûa ferrycyanure. Ñieåm döøng chuaån đoä xaùc đònh khi maøu vaøng chanh bieán maát, dung dòch trôû neân trong suoát khoâng maøu trong khoaûng 30 giaây roài chuyeån sang maøu vaøng rôm rt nhaït cuûa ferrycyanua. https://tailieuthamkhao.com


- Thöïc hieän töông töï cho dung dòch đöôøng chuaån laø dung dòch glucose 0.5 %


l. Keát quaû:


Vgluco chun = 4.7 ml.

Lư ợ ng gluco cn đeå kh20ml K3Fe2(CN)6: 4.7 * 0.5

= = 0.0235 g 100

Dch đđöôøng sau khi thuûy phaân söû duïng: V = 3.1 ml


Löôïng đöôøng khöû trong tinh bt 0.0235

Xk = * 250 = 1.895g 3.1

Löôïng tinh boät söû duïng = Xk * 0.9 = 1.895 * 0.9 = 1.7055g Haøm löôïng tinh boät ban đaàu:

1.7055 * 100%

= = 85.275% 2


2.4.4 Xaùc đònh haøm löôïng đöôøng toång, đöôøng khöû baèng phöông phaùp DNS: [4]


a. Nguyeân taéc:

- Döïa treân phaûn öùng taïo maøu giöõa đöôøng khöû vôùi thuoác thöû acid dinitrosalicylic DNS. Cöôøng đoä maøu cuûa hoån hôïp phaûn öùng tyû leä thuaän vôùi noàng đoä đöôøng khöû trong phaïm vi nhaát đònh. Döïa treân đoà thò đöôøng chuaån đoái vôùi glucose tinh khieát tính đöôïc haøm löôïng đöôøng khöû trong maãu phaân tích.


b. Duïng cuï:


- Maùy so maøu.


c. Hoùa chaát:


+ Acid dinitrosalicylic DNS.


+ Muoái tartrat keùp KNaC4H4O6.4H2O.


+ NaOH dung dòch 4N.


Cho 5g DNS vaø 300 ml nöôùc caát vaøo coác, hoøa tan hoaøn toaøn ôû 500C. sau đoù cho theâm 50 ml dung dòch NaOH 4N. Cuoái cuøng cho theâm 150 g muoái tartrat keùp, hoøa tan hoaøn toaøn roái cho vaøo bình đònh möùc 500 ml. Theâm nöôùc caát tôùi vaïch đònh möùc. Ñöïng trong loï thuûy tinh saãm maøu. Neáu 1 – 2 ngaøy sau thaáy xuaát hieän caën laéng thì đem loïc caën.


d. Tieán haønh:


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 4

Döïng đoà thò đöôøng chuaån glucose:

- Caân glucose tinh khieát 99% baèng caân phaân tích ( laáy 3 chöõ soá thaäp phaân sau daáu phaåy).


- Pha dung dòch glucose 1%(1g glucose trong 100ml nöôùc).


- Huùt laàn löôït vaøo caùc oáng nghieäm dung dòch:


OÁng nghieäm 1: 1.27ml dung dòch glucose + 8.73ml nöôùc. OÁng nghieäm 2: 1.9ml dung dòch glucose + 8.1ml nöôùc.

OÁng nghieäm 3: 2.63ml dung dòch glucose +7.37ml nöôùc. OÁng nghieäm 4: 3.05ml dung dòch glucose + 6.95ml nöôùc. OÁng nghieäm 5: 3.56ml dung dòch glucose + 6.44ml nöôùc.

- Huùt 2ml töø moãi oáng nghieäm vaø 1ml DNS cho vaøo oáng nghieäâm, bòt kín.


- Ñun soâi trong 5 phuùt ôû 90oC.


- Laøm nguoäi nhanh vaø đo OD ôû böôùc soùng 540nm


- Veõ đoà thò đöôøng chuaån vôùi truïc tung laø OD, truïc hoaønh laø noàng đoä đöôøng (g/l).


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 5

Xaùc đònh haøm löôïng đöôøng toång trong maãu phaân tích:


- Pha loaõng maãu sao cho haøm löôïng đöôøng toång trong khoaûng 0,12 - 0,42 g/l.


- Cho 5gioït HCl đaäm đaëc vaøo 5 ml dung dòch caàn xaùc đònh sau đoù đun 900C trong 30 phuùt. Trung hoøa baèng dung dòch KOH 5N.


- Töø hoãn hôïp dung dòch treân huùt 2 ml vaøo oáng nghieäm nuùt chaët vaø 1 ml DNS sau đoù đun 900C trong 5 phuùt, laáy ra laøm nguoäi nhanh roài đem đo OD. Maãu đoái chöùng laø nöôùc caát.


- Döïa vaøo đoà thò đöôøng chuaån tra đöôïc haøm löôïng đöôøng toång trong maãu phaân tích.


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 6

Xaùc đònh haøm löôïng đöôøng khöû trong maãu phaân tích:


- Pha loaõng maãu sao cho haøm löôïng đöôøng toång trong khoaûng 0,12 - 0,42 g/l.

- Huùt 2 ml dòch đaõ pha loaõng vaøo oáng nghieäm nuùt chaët vaø 1 ml DNS sau đoù đun 900C trong 5 phuùt, laáy ra laøm nguoäi nhanh roài đem đo OD. Maãu đoái chöùng laø nöôùc caát.


- Döïa vaøo đoà thò đöôøng chuaån xaùc đònh đöôïc haøm löôïng đöôøng khöû trong maãu phaân tích.


2.5 Maùy moùc vaø thieát bò:Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 7 Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 8

Hình 2.1: Tsy Hình 2.2: Cân đin t4 s

l


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 9 Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 10

Hình 2.3: Beáp đun caùch thuûy Hình 2.4: Máy đo pH


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 11 Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3653 12

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí