Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 10

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

c. Aminotranspherase:


Enzym naøy xuùc taùc cho phaûn öùng chuyeån vò nhoùm amine, caùc phaûn öùng chuyeån thuaän nghòch nhoùm amine cuûa amino acid đeán α - cetoacid. Ñaây laøenzym phöùc taïp, trong đoù coenzym laø picidocal phosphate.


d. Phosphotranspherase:


Enzym naøy tham gia xuùc taùc chuyeån goác phosphoryl. Trong phaûn öùng coù söï tham gia cuûa ATP vôùi yù nghóa nhö moät chaát cho. Goác phosphate đöôïc chuyeån töø ATP ( hoaëc coù theå laø NTP), đeán nhoùm hydroxyl cuûa alcohol hay saccharide

3. Hydrolase:


Hydrolase tham gia xuùc taùc cho quaù trình thuûy phaân. Chính vì theá, nöôùc laø thaønh phaàn khoâng theå thieáu đöôïc cuûa nhöõng phaûn öùng doenzymnaøy tham gia. Coù raát nhieàuenzymthuoäc lôùpenzymnaøy nhö:


a. Peptide hydrolase:


Enzym naøy tham gia xuùc taùc phaûn öùng thuûy phaân peptide, taïo thaønh nhöõng phaân töû thaáp vaù caùc amino acid.


Caùc enzym peptide hydrolase thuûy phaân caùc lieân keát peptide ôû caùc chuoãi peptide goïi laø endopeptide hydrolase hay proteinase. Ñaïi dieän cho endopeptide hydrolase laø pepsin, trypsin, chymotrypsin. Caùcenzympeptide hydrolase thuûy phaân caùc lieân keát peptide ôû đaàu chuoãi peptide goïi laø exo_peptide hydrolase hay peptidease.


Naêm 1960, Hartley chia proteinase ra laøm 4 nhoùm:


Proteinase-serine: trong enzym naøy, goác serine đoùng vai troø xuùc taùc ôû trung taâm hoaït đoäng. Nhoùm naøy bao goàm trysin, chymotrysin, elastase, caùc proteinase laøm đoâng maùu, acrosin.


Proteinase-thiol: trong trung taâm hoaït đoäng coù nhoùm –SH tröïc tieáp tham gia phaûn öùng, bao goàm papain, bromelin, ficin.


Proteinase-kim loaïi: trong trung taâm hoaït đoäng, kim loaïi đoùng vai troø quan troïng trong xuùc taùc.


Proteinase-acid ( aspartic proteinase): trong trung taâm hoaït đoäng coù nhoùm γ - carbosyl.


b. Lipase:

Enzym naøy tham gia quaù trình xuùc taùc cho phaûn öùng thuûy phaân treacylglycerol ( daàu thöïc vaät vaø môõ đoäng vaät) taïo thaønh acid beùo töï do vaø glycerol. Chuùng xuùc taùc phaûn öùng thuûy phaân laàn löôït töøng lieân keát chöù khoâng phaûi caét đöùt caû 3 lieân keát ester cuøng moät luùc.


4. Liase:


a. Pyruvate decarboxylase:


Enzym naøy tham gia xuùc taùc cho phaûn öùng loaïi CO2 ra khoûi phaân töû acid, taïo thaønh aldehyde töông öùng laø acetaldehyde. Ñaây laø phaûn öùng quan troïng trong leân men röôïu.enzym naøy laø enzym đa caáu töû, coenzym cuûa chuùng laø thiamipiro phosphate.


b. Fumarate hydrolase:


Enzym naøy laø xuùc taùc cho phaûn öùng taùch thuaän nghòch phaân töû nöôùc khoûi malic acid taïo thaønh fumaric acid ( acid coù moät noái đoâi).


5. Isomerase:


Enzym naøy laø xuùc taùc cho phaûn öùng chuyeån hoùa töông hoã phöùc taïp giöõa galatose vaø glucose. NAD+ trongenzymnaøy tham gia tröïc tieáp trong phaûn öùng.


6. Ligase:


Enzym naøy tham gia xuùc taùc cho phaûn öùng carboxyl hoùa pyruvic acid, taïo thaønh oxaloacetic acid. Chuùng caàn acetyl-coA vaø Mg2+ cho phaûn öùng xuùc taùc. biotin laø chaát mang CO2 đaõ hoaït hoùa vaø chuyeån đeán pyruvic acid.

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3657 1

Baûng: Soá lieäu đöôøng chuaån glucose


Mu

Gía trOD

Nư ớ c

0.052


Noàng đoä glucose (g/l)

0.127

0.395

0.190

0.543

0.263

0.771

0.305

0.873

0.356

1.050

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang: Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 10


1.2

Giaù trò OD

1


0.8

y = 2.7723x + 0.0406 R2 = 0.9978

0.873

0.771

1.05

0.6

0.543

0.4 0.395


0.2

Haøm löôïng glucose (g/l)

0 0.052

0

0.1

0.2

0.3

0.4


Hình: Ñoà thò đöôøng chuaån glucose


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3657 2

Baûng 3.1: Soá lieäu quaù trình dòch hoùa thhin söï thay đoåi haøm löôïng đöôøng khöû ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng moät noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11µl/kg tinh boät. Nhieät đoä 90-95oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w)


Thôøi gian ( phuùt )

Haøm löôïng đöôøng khöû (g/l)

pH = 5.0

pH = 5.5

pH = 6.0

pH = 6.5

30

54

83

97

34

50

58

85

98

49

70

71

94

101

58

81

99

103

59

110

89

110

105

66

130

93

116

113

82

150

100

117

118

84

170

104

119

124

85

190

107

122

128

85

90


Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ 3657 3

Baûng 3.2: Soá lieäu quaù trình dòch hoùa theå hieän % đöôøng khöû / đöôøng toång vaø vaän toác bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng pH khaùc nhau taïi cuøng noàng đoä enzyme Termamyl = 0.11 µl /kg tinh boät , noàng đoä tinh boät = 30%


Thôøi gian

( phuùt )

Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång (%)

pH = 5.0

pH = 5.5

pH = 6.0

pH = 6.5

30

18

30

34

17

50

28

31

37

30

70

31

33

38

33

90

36

34

40

34

110

39

39

42

35

130

40

39

42

36

150

40

39

42

38

170

41

40

43

39

190

42

40

45

41Thôøi gian

( phuùt )

Vaän toác bò thuûy phaân cuûa tinh boät

pH = 5.0

pH = 5.5

pH = 6.0

pH = 6.5

30

0.667

0.067

0.200

0.867

50

0.200

0.133

0.067

0.200

70

0.333

0.067

0.133

0.067

90

0.200

0.333

0.133

0.067

110

0.067

0.000

0.000

0.067

130

0.000

0.000

0.000

0.133

150

0.067

0.067

0.067

0.067

170

0.067

0.000

0.133

0.133


Baûng 3.3: Soá lieäu đoà thò theå hieän quaù trình dòch hoùa löôïng đöôøng khöû ôû 4 noàng đoä Termamyl khaùc nhau cuøng pH = 6.0. Haøm löôïng tinh bt = 30%.


Thôøi gian ( phuùt )

Löôïng đöôøng khöû (g/l)ôû 4 noàng đoä Termamyl

Noàng đoä = 0.05

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.10

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.15

µl/kg tinh bt

Noàng đoä =0.20

µl/kg tinh bt

44.06

88.06

123.59

62.73

50

44.92

103.96

124.28

83.93

70

58.12

120.16

125.06

91.20

90

63.30

133.90

133.90

110.93

110

89.14

139.30

140.77

122.32

130

98.41

141.85

145.68

139.49

150

98.95

141.56

145.48

140.18

170

98.88

141.76

145.68

140.08

190

98.88

141.85

145.68

140.08

30


Baûng 3.4:Soá lieäu đồ thò quaù trình dòch hoùa thhin tlđöôøng khöû/đöôøng toång vaø toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät ôû nhöõng noàng đoä Termamyl khaùc nhau taïi cuøng pH toái öu = 6.0. Haøm löôïng tinh boät khoai mì = 30%.Thôøi gian ( phuùt )

Tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång ôû 4 giaù trò nng đoä enzyme Termamyl (%)

Noàng đoä = 0.05

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.10

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.15

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.20

µl/kg tinh bt

30

18.230

40.010

53.760

25.330

50

24.570

49.440

51.000

34.440

70

31.790

50.540

51.320

37.430

90

34.260

56.270

54.950

45.530

110

48.250

58.590

57.770

50.200

130

53.260

59.660

59.790

57.250

150

53.560

59.540

59.710

57.530

170

53.520

59.620

59.790

57.490

190

53.520

59.660

59.790

57.570


Thôøi gian ( phuùt )

Toác đoä bò thuûy phaân cuûa tinh boät

Noàng đoä = 0.05

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.10

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.15

µl/kg tinh bt

Noàng đoä = 0.20

µl/kg tinh bt

30

0.36

0.45

-0.10

0.45

50

0.36

0.05

0.01

0.15

70

0.12

0.30

0.15

0.40

90

0.70

0.10

0.15

0.25

110

0.25

0.00

0.10

0.35

130

0.00

0.00

0.00

0.00

150

0.00

0.00

0.00

0.00

170

0.00

0.00

0.00

0.00

190

0.00

0.00

0.00

0.00

Baûng 3.5: Quaù trình đöôøng hoùa ôû 3 giaù trò pH = 4, pH = 4.5, pH = 5. Nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng dextrozyme 0.3 µl/kg tinh boät. Haøm löôïng tinh boät 30%

Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6. Nhit đoä 90 – 95oC. Haøm löôïng dextrozyme 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân trong 2 giôø.


Thôøi gian (giôø)

Haøm löôïng đöôøng khöû g/l

pH 4

pH 4.5

pH 5

2

0.146

0.458

0.403

4

0.174

0.553

0.456

6

0.264

0.585

0.504

8

0.295

0.59

0.522

12

0.302

0.602

0.551

14

0.309

0.629

0.580

16

0.347

0.661

0.620

18

0.368

0.666

0.637

20

0.372

0.673

0.645

22

0.402

0.679

0.653

24

0.437

0.683

0.665

26

0.473

0.690

0.680

28

0.500

0.706

0.690

30

0.519

0.718

0.695

38

0.523

0.721

0.698

40

0.527

0.724

0.700

42

0.530

0.727

0.700

44

0.532

0.727

0.700

46

0.532

0.727

0.700

48

0.532

0.727

0.700


Baûng 3.6: Soá lieäu đoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän tæ leä löôïng đöôøng khöû / đöôøng toång ôû 3 giaù trò pH. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Thôøi gian (giôø)

Tæ leä đöôøng khöû/đöôøng toång (%)

pH 4

pH 4.5

pH 5

26.545

61.067

53.733

4

31.636

73.733

60.800

6

48.000

78.000

67.200

8

53.636

78.667

69.600

12

54.909

80.267

73.467

14

56.182

83.867

77.333

16

63.091

88.133

82.667

18

66.909

88.800

84.933

20

67.636

89.733

86.000

22

73.091

90.067

87.067

24

79.455

91.067

88.667

26

86.000

92.000

90.667

28

90.990

94.133

92.000

30

94.364

95.733

92.667

38

95.091

96.133

93.067

40

95.818

96.533

93.333

42

96.364

96.933

93.333

44

96.727

96.933

93.333

46

96.727

96.933

93.333

2


Baûng 3.7: Soá lieäu đoà thò theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 noàng đoä dextrozyme

= 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme

= 0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Thôøi gian (giôø)

Ñöôøng khöû theo haøm löôïng dextroxyme

18 (l/kg)

21 (l/kg)

24 (l/kg)

2

0.422

0.472

0.477

4

0.423

0.497

0.513

6

0.430

0.505

0.525

8

0.439

0.513

0.536

22

0.532

0.545

0.575

24

0.546

0.560

0.580

26

0.560

0.576

0.588

28

0.570

0.597

0.598

40

0.628

0.644

0.667

42

0.634

0.650

0.672

0.636

0.658

0.678

46

0.640

0.666

0.685

48

0.642

0.674

0.690

44


Baûng 3.8 : Soá lieäu đoà thò theå hieän tæ leä đöôøng khöû/ đöôøng toång ôû 3 noàng đoä dextrozyme = 0.18 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.21 µl/kg tinh boät, noàng đoä dextrozyme = 0.24 µl/kg tinh boät. ÔÛ đieàu kieän nhieät đoä 60oC. Haøm löôïng tinh boät = 30% (w/w). Thôøi gian thuûy phaân 48 giôø.


Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhit đoä 90 – 95oC. Noàng đoä dextrozyme = 0.10 µl/kg. Thôøi gian thuûy phaân ôû thôøi gian t = 120 phuùt


Thôøi gian (giôø)

Tæ leä đöôøng khöû / đöôøng toång theo haøm löôïng dextroxyme (%)

18 (l/kg)

21 (l/kg)

24 (l/kg)

2

60.286

67.429

68.143

4

60.429

71.000

73.286

6

61.429

72.143

75.000

8

62.714

73.286

76.571

22

76.000

77.857

82.143

24

78.000

80.000

82.857

26

80.000

82.286

84.000

28

81.429

85.286

85.429

40

89.714

92.000

95.286

42

90.571

92.857

96.000

44

90.857

94.000

96.857

46

91.429

95.143

97.857

48

91.714

96.286

98.571

https://tailieuthamkhao.com

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí