Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

phôi soma rt cao, chng tkhnăng phát sinh phôi ca lan Dendrobium rt nhy cm vi môi trường nuôi cy có bsung nng đBA cao và khnăng phát sinh phôi soma càng cao khi ta bsung kết hp gia BA và NAA vào môi trường nuôi cy, cho thy kết qunhư sau:

- môi trường V2 MS + 7mg/l BA sphôi: 7.67

- môi trường Vi MS + 7mg/l + 0.5mg/l NAA sphôi: 7.78

- môi trường y2 MS + 10mg/l BA sphôi: 8.67

- môi trường y2 MS + 10mg/l BA + 0.5mg/l NAA sphôi: 9.11


vitro.

Như vy BA và NAA thích hp cho sphát sinh phôi soma trong nuôi cy in


*slượng protocorm:

Da vào bng 4.5 cho thy có skhác bit gia các yếu tmôi trường lên kh

năng to protocorm giai đon 60 ngày nuôi cy.

môi trường đi chng (1/2 MS) sprotocrm hình thành là 1.44, khnăng hình thành protocorm tăng nhng môi trường có bsung BA cao, do BA có vai trò kích thích sphân chia tế bào nên nng đBA cao thì khnăng phân chia tế bào càng cao. Vì vy sprotocorm to thành nhiu. Nhưng vai trò ca BA được kích thích mnh khi ta kết hp bsung BA vi NAA, do đó môi trường có bsung BA và NAA thường cho thy khnăng to protocorm cao.

Qua đó cho thy BA và NAA có vai trò đến khnăng to protocorm giai đon sau 60 ngày nuôi cy.

*slượng chi:

Da vào bng 4.5 cho thy có skhác bit gia các môi trường nuôi cy lên khnăng hình thành chi. giai đon này khnăng hình thành chi ca Dendrobium cũng không cao, do mu cy chyếu là phát sinh phôi soma và to protocorm.

Schi hình thành cao nhng môi trường nuôi cy không csphát sinh phôi soma và to nhiu protocorm như: lÁ MS + lmg/1 BA schi là 5.11, Vi MS + 3mg/l BA schi là 6.11 và môi trường Vi MS + lmg/1 BA + 0.5mg/l NAA schi

6.11. Còn các môtrường khác ca thí nghim thì schi gim.

Như vy giai đon 60 ngày nuôi cy BA và NAA không có nh hưởng ln đến khnăng hình thành chi.

*Chiu cao chi:

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3696 1

Chiu cao chi luôn gim dn nhng môi trường có bsung BA hoc BA kết hp NAA cao, do BA chi kích thích sphân chia chia tế bào chkhông kích thích stăng trưởng.


Đình 4.9: Chi lan Dendrobum sau 60 ngày nuôcy in vro trên môi trường có bsung BA.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3696 2


Hình 4.10: Chi lan Dendrobium sau 60 ngày nuôi cy in vro trên môi trường có bsung BA và NAA.

Sau 90 ngày nuôi cy slượng chi gia tăng rt rõ, slượng protocorm và

phôi soma đu phát trin thành chi do đó trưởng và phát trin ca chi.

gađon này ta chquan sát ssính

Bng 4.6: nh hưởng ca BA và NAA đến ssinh trưởng và phát trin chi lan Đendrobium in vitro sau 90 ngày nuôi cyNghim thc

s

s

SÔ rê /


Chiu cao

ViMS

Vi MS + lmg/1 BA

Vi MS + 3mg/l BA

XÁ MS + 5mg/l BA

Vi MS + 7mg/l BA

Vi MS + 10mg/l BA

Vi

MS+lmgABA+0.5mgANAA

Vi

MS+3mg/lBA+0.5mg/lNAA

Vi

MS+5mgABA+0.5mgflNAA

Vi

MS+7mg/lBA+0.5mg/NAAA

Vi 1.64

MS+10mg/lBA+

4.11 A

5.22

6.44 BC

7.22 CD

8.00 DE

9.33 F

6.56 c

7.22 CD

8.00 DE

9.11®


0.40^

2.00 ^

2.15®

2.12®

2.13®

1.68 A

1.67 A 2.11® 2.33®

2.29®

2.06®

1.89 F

0.77 D

0.66 CD

0.39 A

0.34 A

0.30 A

1.23 E

1.86°

0.64 BCD

0.49 ABC

0.98


A

2.83 F

2.51F

1.73™

1.52 ®c

1.30 AB

1.21

2.12®

1.97 DE 1.91DE 1.30^

cv%

0.88%


1%

1.84%


1.1%

khác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

Nhân xét:

*slượng chô:

Qua bng ừắc nghim phân hng cho thy có skhác bit gia các yếu tmôi trường lên quá trình hình thành chi giai đon 90 ngày nuôi cy.

Schi tăng rt cao trên môi trường cbsung nng đBA cao và tăng cao hơn khi ta bsung kết hp BA và NAA vào môi trường nuôi cy:

- môi trường Vi MS + 7mg/l BA schi: 8.00

- môi trường Vi MS + 7mg/l BA + 0.5mg/l NAA schi: 9.11

- môi trường Vi MS + 10mg/l BA schi: 9.33

- môi trường Vi MS + lOmg/1 BA + 0.5mg/l NAA schi: 10.22

Như vy giai đon sau 90 ngày nuôi cy BA và NAA có nh hưởng ln đến khnăng hình thành chi.

*slượng lá, rvà chiu cao chi:

- Slá: Đi vi lan Dendrobium cũng ging Cymbdium, càng tăng nng đBA thì slượng lá không tăng cao và có thgim.

- Sr: Không chỉ ở môi trường Vi MS cshình thành rcác môi trường khác cũng có shình thành rdù không cao bng môi trường đi chng (1/2 MS). Chng tlan Dendrobium nhy cm vi NAA trong shình thành rdù NAA nng đtháp.

- Chiu cao chi: Đng 4.6 cho thy môi trường Vi MS chiu cao chi cao nht và thp dn các môi trường cbsung BA cao. https://tailieuthamkhao.com


BA=5+NAA=0 3 BA=7+NAA=0 3 BA=LŨ+NAA=05


Hình 4*12: Chi lan Đenđrobium sau 90 ngày nuôi cy in vro trên môi trường có bsung BA và NAA


4.2.2. Thí nghỉệm 2: nh hưỏmg ca TDZ và NAA lên quá trình nuôi cy in vìtro ca cây lan Đendrobium

Sau 60 ngày nuôi cy, kết quthí nghim cho thy các nghim thc đu cho

kết qutt.

Trong môi trường có bsung kích thích tTDZ hoc TDZ kết hp NAA thì khnăng hình phôi soma, protocorm và chi được kích thích mnh.

Bng 4.7: nh hưởng ca TDZ và NAA đến khnăng hình thành phôi soma, protocorm và chi lan Dendrobium sau 60 ngày nuôi cy in vìtro
Nghim thc phôi soma

S

S

protocorm

/ Schi

/ mu Chiu cao chi (cm)

ViMS 0A

Vi MS+0.05mg/l TDZ 4.56 B


Vi MS+0.1mg/l TDZ 6.00 c

y2 MS+0.5mg/l TDZ 7.44 D

y2 MS+lmg/1 TDZ 8.89 E


Vi MS+0.05mg/l TDZ+0.5mg/l 4.44 B

NAA

% MS+0.1mg/l TDZ+0.5mg/l NAA 5.00 BC


% MS+0.5mg/l TDZ+0.5mg/l NAA 8.44 DE


y2 MS+lmg/l TDZ+0.5mg/l NAA 9.44 E

2.00 A


4.56 BC


5.56 BC


6.89 DE

7.33 B


4.33 CD

5.78 E


9.33 B


10.44 A

2.89 ^


4.56 c


2.22 A


2.56 A

3.00 ^


3.89 BC

5.00 CD


6.11 D


2.56 A

1.56 c


1.21 BC


0.87 ^


0.67 A

0.59 A


1.22 BC

0.93 ^


0.72 A


0.66 A

cv%

1.1%

1.33%

1.3%

2%

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiêu hin s

khác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Nhn xét:

Qua thng kê trc nghim phân hng các nghim thc ca thí nghim trên cho thy sau 60 ngày nuôi cy in vitro, có nhng biu hin như sau:

*slượng phôi soma:

Da vào bng 4.7 cho thy các yếu tmôi trường nuôi cy có nh hưởng khác bit đến khnăng phát sinh phôi soma ca lan Dendrobium.

Chmôi trường đi chng Á MS) là không có sphát sinh phôi soma, còn các môi trường có bsung TDZ thì sphát sinh phôi soma thhin rõ. Chng tTDZ rt thích hp trong sphát sinh phôi.

Khi ta kết hp bsung TDZ và NAA vào môi trường nuôi cy cho thy khnăng phát sinh phôi soma cao hom môi trường chcó bsung TDZ.

Như vy TDZ và NAA có nh hưởng ln đến khnăng phát sinh phôi soma ca ging lan Dendrobiưm giai đon 60 ngày nuôi cy.

*slượng protocorm:

Qua bng trc nghim phân hng cho thy chỉ ở môi trường MS cho ta sprotocorm thp nht 2.00, còn các môi trường cbsung nng đTDZ cao thì cho thy sprotocorm tăng cao, khi ta kết hp TDZ và NAA thì luôn cho hiu quhom:

- môi trường Vi MS + 0.5mg/l TDZ sprotocorm: 6.89

- môi trường Vi MS + 0.5mg/l TDZ + 0.5mg/l NAA sprotocorm: 9.33

- môi trường Vi MS + lmg/1 TDZ sprotocorm: 7.33

- môi trường Va MS + lmg/1 TDZ + 0.5mg/l NAA sprotocorm: 10.44

Như vy TDZ và NAA cỗ ảnh hưởng lón đến sto protocorm ca ging lan

Dendrobium giai đon 60 ngày nuôi cy.

*slượng chi:

Da vào bng 4.7 cho thy gađon này khnăng hình thành chi không cao, nhng môi trường có nng đTDZ hoc TDZ kết hp NAA cao thì schi hình thành thp, do các môi trường này chyếu to protocorm và phát sinh phôi soma.

Như

vy

giai đon 60 ngày nuôi cy TDZ, TDZ và NAA có

nh hưởng

không ln đến khnăng to chòi

*Chiu cao chi:

Bng 4.7 cho thy khnăng phát sinh phôi và to protocorm càng cao thì chiu cao chi tháp. Chng tTDZ và NAA không tác đng đến sphát trin ca chi.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3696 3

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí