Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 5

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

3.2.I.2. Ni dung 2: Trên ging lan Dendrobium.


a) Thí nghim 1: nh hưởng ca BA và NAA lên quá trình nuôi cy ìn vro

ca cây lan Dendrobium.

- Thí nghim gm 11 nghim thc.

Nghim thc

MS

BA (mg/1)

NAA (mg/1)

1

y2

0

0

2

y2

1

0

3

y2

3

0

4

y2

5

0

5

y2

7

0

6

y2

10

0

7

y2

1

0.5

8

y2

3

0.5 https://tailieuthamkhao.com

9

y2

5

0.5

10

y2

7

0.5

11

y2

10

0.5

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

- Tng sbình: 99.

- Smu cy: 297.

b) Thí nghim 2: nh hưởng ca TDZ và NAA đến quá trình nuôi cy in vro ca ging lan Dendrobìum.

- Thí nghim gm 9 nghim thc.
Nghim thc

MS

TDZ (mg/1)

NAA (mg/1)

1

y2

0

0

2

y2

0.05

0

3

y2

0.1

0

4

y2

0.5

0

5

1Á

1

0

6

Vi

0.05

0.5

7

Vi

0.1

0.5

8

Vi

0.5

0.5

9

Vi

1

0.5- Tng sbình: 81.

- Smu cy: 243.3.3.2. Các chtiêu theo dõi.

3.3.2.I. Sau 60 ngày nuôi cy.

Quan sát slượng phôi soma, protocorm, chi và chiu cao chi ca tt ccác mu cy ên 2 ging lan Cymbidium Dendrobium:

a) Sphôi soma / mu cy = Xphôi soma / Xmu cy.

b) Sprotocorm / mu cy = Xprotocorm / Xmu cy.

c) Schi / mu cy = Xschi / Xmu cy .

d) Chiu cao chi = Xchiu cao các chi / Xschi.

3.3.2.2. Sau 90 ngày nuôi cy.

Tiến hành đếm schi, slá , srvà đo chiu cao ca chi trên tt ccác mu cy.

a) Schi / mu cy = Lschi / Xmu cy.

b) Slá / chi = Lslá các chi / Lschi.

c) Sr/ chi = Isrcác chi / Zschi.

d) Chiu cao chi = Xchiu cao các chi / Zschi.


3.2.4. Phân tích thng kê.

Sliu thu thp được xlý trên máy vi tính bng chưomg trình Microso

Excel và chưorng trình thng kê Statgraphics 7.0 (da vào giá trprob trong bng

ANOVA) đcó (hoc không) phân hng, nếu có thì sdng trc nghim phân hng LSD đđánh giá kết quthí nghim.

PHÀN 4: KÉT QUVÀ THO LUN


4.1. Ging lan Cymbidium

4.1.1. Thí nghim 1: nh hưởng ca BA và NAA lên quá trình nuôi cy in vitro ca ging lan Cymbìdìum.

Trong quá trình nuôi cy in vitro người ta thường sdng BA, hoc kết hp gia nng đBA cao và nng đthp NAA đtăng hiu qunhân ging in vitro (khnăng phát sinh phôi soma, protocorm và chi).

Bng 4.1. nh hưởng ca BA và NAA đến khnăng phát sinh phôi soma, to

protocorm và hình thành chi ca cây Cymbidium in vro sau 60 ngày nuôi cy

Nghim thc Sphôi soma

/ mu cy

Sprotocorm / mu cy Schi / mu cy

Chiu cao chi (cm)

y2 MS

0A

2.22 A

1.56 A

y2 MS+lmg/l BA

0A

3.00 AB

1.78 ABC

1.90 CD

y2 MS+3mg/l BA

0A

3.67 BC

2.33 c

1.85 CD

y2 MS+5mg/l BA

3.44 c

4.33 CD

2.22 BC

1.50 BC

y2 MS+7mg/l BA

3.89 c

5.11 D

1.44 A

0.97 A

y2 MS+10mg/l BA

4.89 D

6.22 E

1.33 A

0.83 A

y2 MS+lmg/1 BA+0.5mg/l NAA

1.67 B

3.56 BC

1.56 A

1.06 AB

y2 MS+3mg/l BA+0.5mg/l NAA

3.56 c

4.44 CD

1.78 ABC

0.99 A

y2 MS+5mg/l BA+0.5 mg/1 NAA

3.78 c

4.67 D

1.67 AB

0.83 A

y2 MS+7mg/l BA+0.5mg/l NAA

4.22 CD

6.11 E

1.78 ABC

0.78 A

y2 MS+10mg/l BA+0.5mg/l NAA

5.11 D

6.78 E

1.89 ABC

0.77 A

Nhn xét:

Qua thng kê trc nghim phân hng các nghim thc ca thí nghim trên cho thy sau 60 ngày nuôi cy in vitro, có nhng biu hin như sau:

*slượng phôi soma:

Da vào bng 4.1 cho thy có sự ảnh hưởng gia các yếu tmôi trường nuôi cy lên quá trình phát sinh phôi soma. Nhng môi trường /4 MS; V4 MS + lmg/1 BA; /4 MS + 3mg/l BA không thy sphát sinh phôi soma, do nhng môi trường nuôi cy này nng đBA thp chưa kích thích sphân chia tế bào mnh đphát sinh phôi. Còn nhng môi trường nuôi cy có nng đBA cao (BA= 5mg/l; 7mg/l; 10mg/l) có sphát sinh phôi soma.

Ngoài ra, khi kết hp gia BA và NAA vào môi trường nuôi cy thì khnăng phát sinh phôi soma cao hom khi sdng BA. Môi trường lÁ MS + 7mg/l BA sphôi phát sinh là 3.89, còn môi trường /4 MS + 7mg/l BA + 0.5mg/l NAA thì khnăng phát sinh phôi là 4.22, môi trường có BA = 10mg/l là 4.89 còn môi trường kết hp gia BA= 10mg/l + NAA= 0.5mg/l là 5.11. Qua đó chng tNAA có vai trò trong quá trình phát sinh phôi soma.

Như vy BA và NAA có nh hưởng ln đến quá trình phát sinh phôi soma trong nhân ging in vitro.

*slưọiig protocorm:

Trong nhân ging

in vitro ngoài vic phát sinh phôi soma còn có s

to

protocorm. Quan sát slượng protocorm bng 4.1 cho thy gia các môi trường nuôi cy có skhác bit nhau.

Sau 60 ngày nuôi cy, sprotocorm hình thành phthuc vào môi trường nuôi cy, môi trường /4 MS sprotocorm (2.22) và sprotocorm tăng lên nhng môi trường có bsung nng đBA cao (BA = 5mg/l; 7mg/l; 10mg/l). Ngoài ra khi kết hp gia BA và NAA thì sprotocorm tăng cao hom khi sdng BA.

Da vào bng trc nghim phân hng 4.1 cho thy nhng môi trường /4 MS

+ 10mg/l BA; y2 MS + 7mg/l BA + 0.5mg/l NAA và y2 MS + 10mg/l BA + 0.5mg/l có sprotocorm hình thành cao nht và khác bit so vi các môi trường khác.

*slưọiig chi:

Sau 60 ngày nuôi cy, bên cnh sphát sinh phôi soma và to protocorm còn có shình thành chi. Tuy nhiên khnăng hình thành chi không cao và không thy

có skhác bit ln gia các nghim thc lên shình thành chi khbsung nng đBA và NAA càng tăng.

Như vy giai đon sau 60 ngày nuôi cy in vitro thì BA và NAA không nh hưởng ln đến quá trình hình thnh

chi.


*Chiu cao chi:

Da vào bng trc nghim phân hng 4.1 cho thy gia các môi trường nuôi cy không cố ảnh hưởng đến sphát

trin chiu cao chi.

môi trường đi chng (2 MS) và môi trường cbsung BA thp (BA = lmg/1, BA = 3mg/l) có chiu cao chi cao nht và khác bit vi các nghim thc còn li. Chiu cao chi thp nhng nng đcó bsung BA cao (BA= 5mg/l; 7mg/l; 10mg/l) là do các môi trường này chyếu là to protocorm và phát sinh phôi soma nên c chế sphát trin ca chi.


Hình 4.1: Chài lan Cymbidium sau 60 ngày nuôi cy in vro trên môi trường có bsung BA.

Trong nhân ging in vitro, sau 60 ngày nuôi cy khnăng phát sinh phôi soma, to protocorm được biu hin rõ, nhưng sau 90 ngày nuôi cy các phôi soma và protocorm đu phát trin thành chi, tuy còn mt sprotocorm và phôi soma chưa hình thành chi (slượng ít). Đo đó sau 90 ngày nuôi cy, quan sát ssinh trưởng và phát trin ca chi.

Bng 4.2. nh hưởng ca BA và NAA đến ssinh trưởng và phát trin ca chi lan Cymbidium sau 90 ngày

nuôi cy in vtíro


Nghim thc


Schi /


Slá /

Sr/


Chiu cao

'/2MS


% MS + lmg/1 BA Vi MS + 3mg/l BA Vi MS + 5mg/l BA

% MS + 7mg/l BA

% MS + 10mg/l BA

Vi MS+lmg/1 BA+0.5mg/l NAA

Vi MS+3mg/l BA+0.5mg/l NAA

Vi MS+5mg/l BA+0.5mg/l NAA

% MS+7mg/l BA+0.5mg/l NAA

% MS+10mg/l 2.00

BA+0.5mg/l


c

2.11 A

3.00 ^

3.22 **

4.56 CD

5.33 DEF

6.11 ^

2.78 ^

3.83 BC

5.00 CDE

5.78 DEF


0

2.11 ^


2.50 BC


2.08 A

2.14 ^

2.04 A

2.11 ^


2.62 c

2.60 c

2.03 A

2.04 A

1.99


0


0


0

0


0


0


0

0


0

1.63


A

2.97 E


2.33 BCD

1.98 ABC

1.82 ^

1.83 ^

1.83 ^

2.85 DE

2.36 CD

2.17 BC

2.03 ^

cv%


1.62%


1%

2.34%


1.32%

*Các giá trtheo sau bi chcái trong cùng mt ct không cùng ký tbiu hin skhác bit rt có ý nghĩa vmt thng kê mc đ0,05.

Nhn xét:

*slượng chi:

Da vào bng trc nghim phân hng 4.2 cho thy có sự ảnh hưởng ca các môi trường nuôi cy lên shình thành chi lan in vitro.

các nghim thc 6 (lÁ MS + 10mg/l BA) và 11 (Vi MS +10mg/l +0.5mg/l NAA) cho thy schi hình thành cao nht và có skhác bit vi các nghim thc còn li. Ngoài ra nhng môi trường có bsung kết hp BA và NAA luôn cho thy schi hình thành cao hom so vi môi trường chcó BA. Như vy BA và NAA có nh hưởng ln đến shình thành chi trong nhân ging in vitro.

*slượng lá, rvà chiu cao chi:

- Slá: Slá hình thành không cskhác bit gia các nghim thc, slá không tăng khi nng đBA và NAA

tăng.

- Sr: Bng trc nghim phân hng cho thy chỉ ở môi trường đi chng (lA MS) là có shình thành r. Chng

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí