Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 4

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

đu tiên ca hoa được áp dng thành công trong nuôi cy đnh sinh trưởng, nhân ging vô tính bng gihành,.....

Trên thế gii đã có nhiu nghiên cu vquá trình nhân ging in vitro ca lan

Cymbidium nhvào nuôi cy các bphn như sau:

- Thân lan (Vij, S.P., K. Kondo và ctv 1994).

- Ht lan (Nayak, N.R., Chand, P.K. và ctv 1998).

- Callus (Chang c và Chang wc 1998).

Theo Chang c và Chang wc (1998) đã nhân ging in vitro tcallus trên môi trường có bsung 2,4-D, TDZ, BA kết qucho thy ngoài shình thành callus, chi

trên môi trường có bsung (2,4-D = 0; 3.3mg/l; 10mg/l) và (TDZ = 0; o.lmg/l;

0.33mg/l) còn có sphát sinh phôi soma hên môi trường có bsung (BA = 5.0mg/l hoc TDZ = lmg/1).

Tiếp theo đó, Huan, L.V.T và Tanaka, M (2004) đã nhân ging protocorm trên môi trường có bsung NAA và TDZ.

in vtro t

Nhng hướng nghiên cu trên đã tng bước khng đnh vai trò quan trng ca

Cymbidium và cũng là tin đcho nhng nghiên cu sau này.2.4.2. Ging lan Dendrobìum

Trong quá trình nuôi cy in vitro người ta thường bsung các cht điu hòa sinh trưởng khác nhau: BA, TDZ, NAA, 2-4D, IAA,.............vào môi trường nuôi cy nhm đt được kết qunhân ging in vitro cao. Theo Nayak et al. (1998), Vij et al. (1994), Sheelavantmath et al. (2000), Lee et al. (1999) đã tìm thy nh hưởng ln trong quá trình nhân ging in vitro khi bsung kết hp vào môi trường nuôi cy BA và

NAA. Năm 2000, Ed Herman đã nuôi cy thân gihành ca ging lan Dendrobium

moschatum trên môi trường có bsung kết hp BA và NAA ti các nng đ(BA = 0, 0.5mg/l; 1.0mg/l; 2.0mg/l; 3.0mg/l) vi (NAA = 0; 0.5mg/l; 1.0mg/l; 2.0mg/l; 3.0mg/l) và kết quthu được cao nht ti môi trường có bsung BA = 3.0mg/l và NAA = 2.0mg/l là 8.4 protocorm.

Năm 2003, Nasiruddin và ctv đã th

nghim nuôi cy t

lá ca ging lan

Dendrobium ýormosum trên môi trường có bsung (BA = 0; 1.25mg/l; 2.5mg/l;

5.0mg/l) và (NAA = 0; 0.5mg/l; 1.0mg/l; 2.0mg/l) kết quthu được sau 60 ngày nuôi

cy ti nng đBA = 2.5mg/l và NAA = lmg/1 có schi cao nht 2.68. Cũng

vàonăm 2003 Talukder, Nasiruddin và ctv đã nuôi cy tchi trên môi trường cbsung (BA = 0; lmg/1; 2.5mg/l; 5.0mg/l) và (NAA = 0; o.lmg/l; 0.5mg/l; 1.0mg/l) sau 40 ngày nuôi cy đã thu được schi cao nht 1.9 ti nng đBA = 2.5mg/l và NAA = 0.5mg/l. Đây chlà vài bước khi đu cho quá trình nhân ging in vitro và cũng là tin đcho nhng nghiên cu sau này trên ging lan Dendrobum.


2.5. Gii thiu vphôi soma và protocorm

2.5.1. Giói thiu vphôi soma

2.5.1.1. Khái nim

Phôi vô tính (hay phôi soma) là các thnhân ging (propagule) có cc tính bt ngun tcác tế bào dinh dưỡng (thường là mt tế bào đơn hay mt nhóm tế bào), bao gm cphn mô phân sính ngn và mô phân sinh gc, do đó có thhình thành chi và r.

2.5.1.2. Đc đim

Phôi soma thường là mt tế bào đơn và ddàng được tách ra khi mu cy đtiếp tc nhân ging đhình thành cây con in vtro hoàn chnh.


2.5.1.3. Phân loi

Phôi soma bao gm: phôi soma trc tiếp và phôi soma gián tiếp.

- Phôi soma trc tiếp: Được hình thành trc tiếp tmt tế bào hoc mt nhóm tế bào mà không qua shlnh thành callus.

- Phôi soma gián tiếp: Hình thành chyếu tcallus.2.5.1.4. Các loi phôi

- Phôi hình cu.

- Phôi hình tim.

- Phôi thy lôi.

- Phôi lá mm.

Hình 2.4: Các loi phôi soma.

2.5.1.5. Vai trò

- Phôi vô tính giúp cho công tác vi nhân ging và sn xut vi slượng lơn thc vt hng bioreactor.

- To ht nhân to.

- Là nguyên liu cho vic chuyn gen thc vt.

- Công nghnuôi cy tế bào trn.


Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3693 1

2.5.2.1. Khái nim


... .. m IHIITHI ..... í


PHÔI CYMBIĐIUMPHÔI DENDROBIUM

Hình 2.5: Phôi soma ca 2 ging lan Đendrobum


Cymbiđium,


2.5.2. Giói thiu vprotocorm

Protocorm là nhng cu trúc tế bào nh, và được phát trin tphôi hoc tnuôi cy đnh chi sau vài tun.


2.5.2.2. Đăc đim

Protocorm thường dng hình cu đường kính 1-2 mm, có màu xanh và ddàng được tách Tã đnhân ging in vtro.


2.5.2.3. Vai trò

Protocorm chyếu được dùng đnhân ging in vitro đhình thành phôi soma, protocorm và có thcòn được nhân ging đto thành cây con.


Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In 3693 2

PHÀN 3: VT LIU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CU


3.1. Vt liu nghiên cu

- Mu cy: Protocorm ca 2 ging lan Dendrobium Cymbidium

- Môi trường lÁ MS: Tt ccác thí nghim được nuôi cy trên môi trường /4 MS là môi trường MS nhưng nng đca các cht khoáng đa lượng gim đi mt na (V4) và có bsung các cht kích thích sinh trưởng: NAA; BA; TDZ.

Thành phn ca môi trường MS (Murashige & Skoog , 1962).


Thành phn

Dng sdng

Nng đ

1. Khoáng đa lượng

NH4NO3

1650 mg/1


KNO3

1900 mg/1


KH2PO4

170 mg/1


MgS04. 7H20

370 mg/1


CaCl2. 2H20

440 mg/1

2. Khoáng vi lượng

H3BO3

6.20 mg/1


MnS04. 4H20

22.3 mg/1


COC12. 6H20

0.025 mg/1


CuS04. 5H20

0.025 mg/1


ZnS04. 4H20

8.60 mg/1


Na2Mo04. 2H20

0.25 mg/1


KI

0.83 mg/1

3. St -EDTA

FeS04. 7H20

Na2EDTA. 2H20

27.8 mg/1

37.8 mg/1

4. Vitamin

Myo-Inositol

100 mg/1


Thiamin. HC1

0.10 mg/1


Pyridoxin. HC1

0.50 mg/1


Nicotìnic acid

0.50 mg/1


Glycin

2.00 mg/1


5. Các cht khác

Đường

Agar

30.0 mg/1

7.00 mg/1

6. pH môi trường


5.6-5.8


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

* Thòi gian và đa đim nghiên cu

- Thi gian: t15/3/2005 - 15/6/2005.

- Đa đim: ti phòng nuôi cy mô - BMôn Công NghSinh Hc - Trường Đi Hc Nông Lâm.TPHCM.

3.2. Phương pháp

3.2.1. Btrí thí nghim

- Đtài đuc thc hin trên 2 ging lan Dendrobium Cymbidium, trên mi

ging lan thc hin 2 thí nghim, các thí nghim được btrí theo kiu hoàn toàn ngu nhiên, 3 ln gp li. Mi nghim thc cy 3 bình, mi bình 3 mu cy.

3.2.1.1. Ni dung 1: Trên ging lan Cymbidium.

a) Thí nghim 1: nh hưởng ca BA và NAA đến quá trình nuôi cy in vitro ca ging lan Cymbidium.

Nghim thc

MS

BA (mg/1)

NAA (mg/1)

1

Vi

0

0

2

Vi

1

0

3

Vi

3

0

4

Vi

5 https://tailieuthamkhao.com

0

5

Vi

7

0

6

Vi

10

0

7

Vi

1

0.5

8

Vi

3

0.5

9

Vi

5

0.5

10

y2

7

0.5

11

y2

10

0.5

- Thí nghim gm 11 nghim thc.

- Tng sbình: 99.

- Smu cy: 297.

b) Thí nghim 2: nh hưởng ca TDZ và NAA đến quá trình nuôi cy in vtíro ca ging lan Cymbidium.

- Thí nghim gm 9 nghim thc.

Nghim thc

MS

TDZ (mg/1)

NAA (mg/1)

1

Vi

0

0

2

Vi

0.05

0

3

Vi

0.1

0

4

Vi

0.5

0

5

Vi

1

0

6

Vi

0.05

0.5

7

Vi

0.1

0.5

8

Vi

0.5

0.5

9

Vi

1

0.5


- Tng sbình: 81.

- Smu cy: 243.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí