Khóa Luận Tốt Nghiệp Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
5

Nội dung:

BGIÁO DC VÀ ĐÀO TO TRƯỜNG ĐI HC NÔNG LÂM TP.HCM

BMÔN CÔNG NGHSINH HC

***000***


KHÓA LUN TÓT NGHIP


NH HƯỞNG CA CÁC CHT ĐIU HÒA SINH TRƯỞNG ĐN QUÁ TRÌNH NUÔI CY IN VITRO CA HAI

GING LAN DENDROBIUM CYMBIDIUM

Thành PhHChí Minh

- 09 / 2005 -

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 88 trang: Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

LI CM T


Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 1

Đe hoàn thành cun lun văn này tôi đã nhn được shướng dn tn tình, sgóp ý, giúp đca các thy cô, gia đình và bn bè. Nay tôi xin được bày tlòng biết om sâu sc đến:


> Cha và Mđã sut đi tn ty vì con đcó được ngày hôm nay.


> Các Thy - Cô Khoa Công NghSinh Hc Trường Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


> TS. TRN THDUNG, Bmôn Công NghSinh Hc Trường Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


> KS. NGUYN THTHU HNG, Trung tâm Công NghSinh Hc Trường Đi Hc Nông Lâm TP. HChí Minh.


> Xin gi li cm om đến toàn thtp thlp Công NghSinh Hc 27 đã

nhit tình giúp đtôi trong thi gian qua.

TÓM TÁT KHOÁ LUNhttps://tailieuthamkhao.com

TRN QUANG HOÀNG, Đi Hc Nông Lâm Tp.HChí Minh. Tháng 08/2005. "NH HƯỞNG CA CÁC CHT ĐIU HOÀ SINH TRƯỞNG ĐN QUÁ TRÌNH NUÔI CY IN VITRO CA 2 GING LAN DENDROBIUM CYMBIDIUM"

* Giáo viên hướng dn:

Ts. Trn ThDungĐtài được tiến hành tngày 15/03/2005 đến ngày 15/06/2005, ti phòng nuôi cy mô - BMôn Công NghSinh Hc - Trường Đi Hc Nông Lâm TP.HCM.

Đi tượng nghiên cu:

- Là 2 ging lan Dendrobium Cymbidium. Đây là nhng ging lan được trng nhiu Vit Nam và đem li li nhun kinh tế cao.

Mc đích nghiên cu:

- Sdng các cht kích thích sinh trưởng BA, TDZ, NAA các nng đkhác nhau bsung vào môi trường nuôi cy nhm xác đnh tlthích hp nht đđt được kết qunhân ging in vitro cao trên 2 ging lan Dendrobium Cmbidium.

Phương pháp nghiên cu:

- Trên mi ging lan thc hin 2 thí nghim, các thí nghim được btrí theo kiu hoàn toàn ngu nhiên, 3 ln gp li.

Kết quđt được:

- Môi trường nuôi cy có bsung lmg/1 TDZ và 0.5mg/l NAA cho thy khnăng hình thành phôi soma, protocorm và chi cao nht trên c2 ging lan.

- Môi trường nuôi cy có kết hp gia cht điu hoà sinh trưởng BA và NAA hoc TDZ và NAA cho thy kết quhình thành phôi soma, protocorm và chi cao hom

so vi sdng riêng lcht điu hoà sinh trưởng sinh trưởng BA hoc TDZ.

MC LC


Ni dung.......................................................................................................................Trang

1.5.1.1. Vai trò


Bng..............................................................................................................................Trang

Bng 4.1: Ánh hưởng ca BA và NAA đến khnăng phát sinh phôi soma, to protocorm và hình thnh chi ca cây lan CymbidiumBiu đTrang

Biu đ4.1: So sánh khnăng hình thnh phôi soma, protocorm và chi


Hình.......................................................................................................................Trang


Hình 4.11: Cây lan Cymbidium sau 90 ngày nuôi cy in vitro


BA NAA

MS TDZ

ABA

DNA RNA


GA3

6-benzylaminopurine

a - naphthaleneacetic acid Murashige và Skoog (1962)

1 - phenyl 1 - 3 - (1,2,3 - thiadiazol - 5 - yl) - urea

Acid Abscisic

Deoxyribonucleotide acid Ribonucleotìde acid

Gibberellin

PHN 1: MĐÀU


1.1. Đt vn đ

Ngày nay hoa king không nhng đóng vai trò quan trng trong đi sng tinh thn mà còn nh hưởng sâu xa đến tâm hn con người và làm đp cho cnh quan môi trường, do đó quan tâm phát trin hoa king là vn đcn thiết. Bên cnh đó lan là mt trong nhng loi hoa được ưa chung nht vì hình dáng, màu sc, kích thước phong phú và đa dng nên chúng được sn xut khá phbiến.

Hin nay nhu càu vhoa lan trên thtrường thế gii rt ln, ngày càng tăng. Các nước có truyn thng sn xut hoa lan như Anh, Pháp, M, Thái Lan, Đài Loan..., hàng năm thu được hàng chc triu đô la Mtngun xut khu hoa lan. Vit Nam hoa lan là mt nghcho tsut li nhun cao.

Vit Nam là mt quc gia thuc vùng khí hu nhit đi gió mùa, có đđiu kin thun li cho cây lan phát trin như: m đ, nhit đ, cường đánh sáng...., đc

bit là thích hp đi vi các nhóm lan: Dendrobium, Cymbidium, Oncidium,..........Nên

va qua sNông nghip-Phát trin Nông thôn Thành phHChí Minh đã tchc hi tho vhin trng và hướng phát trin hoa lan trên đa bàn, nhm đưa cây hoa lan thành cây chlc ong cơ cu nông nghip ca thành ph(ĐCSVN,


27/6/2005).

Vic sn xut hoa lan nước ta hin nay chmi đáp ng được nhu cu thp chyếu phi nhp tcác nước khác như: Thái Lan, Đài Loan.. ..Trước tình hình trên và cũng nhm đưa tiến bca kthut nuôi cy mô tế bào vào công tác ging, góp phàn phát in nghtrng lan trên qui mô rng, vic ng dng nhân ging in vitro trên cây lan là điu cn thiết hin nay nước ta. Do đó chúng tôi thc hin đtài: "nh hưởng ca các cht điu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cy in vitro ca hai ging lan Dendrobium Cmbidium"

1.2. Mc đích nghiên cu

Mc đích ca đtài là xác đnh môi trường nuôi cy thích hp đđt được kết qunhân ging in vitro cao nht trên 2 ging lan Cymbidium Dendrobium.

1.3. Yêu cu

Quan sát sphát sinh phôi soma, protocorm và chi ca 2 ging lan Dendrobium Cmbidium.

Quan sát ssinh trưởng và phát trin ca chi lan in vitro.

PHN 2: TNG QUAN TÀI LIU


2.1 Gii thiu chung vcây hoa lan

2.1.1 Tình hình sn xut lan trên thế giói và Vit Nam

2.1.1.1. Tình hình sn xut lan trên thế giói

Hin nay nhu cu vhoa lan trên thtrường thế gii rt ln, ngày càng tăng và đã mang li li nhun kinh tế cao:

*Châu Âu:

- Năm 1994, Mnhp tThái Lan 16,4 triu cành, tSingapore 289.000 cành lan Dendrobium.

- Holland là mt quc gia duy nht Châu Âu có công nghip trng lan xut khu, do trng trong nhà kính nên Holland có thxut khu hoa quanh năm nht là Cymbidium.

- Italia là quc gia nhp khu hoa lan ln nht Châu Âu. Năm 1993, nhp 75,3 triu cành, chyếu tcác nước: Thái Lan, Holland , Singapore ....

- Đc và Pháp là hai quc gia nhp khu lan đng th2 và th3 Châu Âu.

*Châu Á:

- Nht là quc gia nhp khu đng đu thế gii. Theo thng kê, ti Thái Lan, Singapore, Malaysia dành 600 ha đt trng lan đxut khu sang Nht, chyếu là Dendrobium, Oncidium, Cymbidium, Phalaenopsis,......

- Thái Lan là nước xut khu lan đng đu thế

gii, ch

yếu là lan

Dendrobium, xut khu horn 50 quc gia trên thế gii vi giá 1-3 USD / cành, có khi 8 - 1 0 USD / cành, nhng ging quý có thlên đến hàng trăm USD.

Ngày nay, bng nhiu kthut khác nhau người ta đã to ra được nhiu ging

lan mi như: Dendrobium ayaka, Dendrobium edians beauty, Dendrobium sungould

(Trích Nguyn ThHng Nht, 2004).

2.1.1.2. Tình hình sn xut lan Vit Nam

Ti Vit Nam ngành sn xut kinh doanh hoa king nói chung và lan nói riêng trong vòng 10 năm trli đây rt phát trin, vi nhiu chng loi. Tham gia sn xut gm nhiu thành phn kinh tế (cá th, tp th, nhà nước, liên doanh hoc 100% vn đu tu nước ngoài). Tuy nhiên sn xut còn chưa được áp dng khoa hc kthut nên mc dù đa dng nhưng không đt vtiêu chun, slượng và cht lượng do

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí