Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính

Xem tất cả 26 trang, được chia thành 3 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 3

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 3

T à i ch í nh c ầ n ch ú tr ọ ng h ơ n n ữ a đ ế n Qu ỹ Đ ầ u t ư ph á t tri ể n c ủ a c á c c ơ s ở b ồ i d ưỡ ng. 3.2.2.4. Hoàn thi ệ n công tác thanh tra, ki ể m tra, giám sát tài chính Theo tinh th ầ n c ủ a c ô ng cu ộ c c ả i c á ch t à i ...

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 2

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 2

Ph á p lu ậ t v ề qu ả n l ý t à i ch í nh đ ố i v ớ i c á c c ơ s ở b ồ i d ưỡ ng c á n b ộ ­ Hai l à , ho à n thi ệ n c ô ng t á c qu ả n l ý t à i ch í nh c á c c ơ s ở b ồ i d ưỡ ng c á n b ộ c ủ a B ộ . 1.3.2 Bài h ọ c cho B ộ Tài ...

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 1

Quản lý tài chính các cơ sở bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính - 1

B Ộ GIÁO D Ụ C VÀ ĐÀO T Ạ O B Ộ TÀI CHÍNH H Ọ C VI Ệ N TÀI CHÍNH  CHU TU Ấ N ANH QU Ả N LÝ TÀI CHÍNH CÁC C Ơ S Ở B Ồ I D ƯỠ NG CÁN B Ộ NGÀNH TÀI CHÍNH Chuy ê n ng à nh : T à i ch í nh ­ Ng â n h à ng M ã s ố : 9.34.02.01 TÓM T ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí