Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào

Xem tất cả 150 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 18

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 18

M Ụ C L Ụ C Trang ph ụ b ì a L ờ i cam đ oan M ụ c l ụ c Danh m ụ c c á c ch ữ vi ế t t ắ t Danh m ụ c b ả ng Danh m ụ c bi ể u đ ồ MỞ ĐẦU 1 Chương 2: Thực trạng Cổ phần hóa Ngân hàng Thương mại Nhà nước Lào 8 Chương 1 9 1.1.1. Khái ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 17

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 17

K Ế T LU Ậ N C ổ ph ầ n h ó a NHTMNN l à m ộ t gi ả i ph á p quan tr ọ ng n ằ m trong chi ế n l ượ c c ả i c á ch DNNN ở CHDCND L à o hi ệ n nay c ũ ng l à xu th ế t ấ t y ế u c ủ a c á c qu ố c gia tr ê n th ế gi ớ i. V ớ i nh ữ ng c ơ s ở ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 16

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 16

Ph ầ n h ó a DNNN trong th ờ i gian qua. Do v ậ y, trong th ờ i gian t ớ i, đ ề ngh ị Ch í nh ph ủ , B ộ T à i ch í nh ti ế p t ụ c th ự c hi ệ n c á c gi ả i ph á p đ ể đ ẩ y m ạ nh s ự ph á t tri ể n c ủ a th ị tr ườ ng ch ứ ng kho á n. Đ ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 15

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 15

Tuy đ ượ c t í ch l ũ y trong qu á kh ứ nh ư ng l ạ i b ộ c l ộ trong t ươ ng lai v à đ ượ c x á c đ ị nh th ô ng qua m ộ t ph ầ n ch ê nh l ệ ch gi á gi ữ a c ổ ph ầ n tr ê n th ị tr ườ ng v ớ i m ệ nh gi á c ủ a n ó qua t ừ ng th ờ i k ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 14

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 14

H ữ u l à Nh à n ướ c, ng ườ i lao đ ộ ng trong ng â n h à ng l à s ố đô ng nh à đ ầ u t ư ngo à i ng â n h à ng. C ơ c ấ u s ở h ữ u c ổ ph ầ n c ủ a m ỗ i lo ạ i ch ủ s ở h ữ u ph ả i đ ả m b ả o h ợ p l ý . T ì nh tr ạ ng c ổ ph ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 13

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 13

Khai th á c th ô ng tin đá nh gi á kho ả n n ợ cho n ê n đã g â y ra kh ô ng í t kh ó kh ă n trong vi ệ c mua v à x ử l í n ợ . Th ứ hai , x é t v ề c ơ ch ế t ạ o cung c ầ u cho x ử l í n ợ . C ơ ch ế qu ả n l í t à i ch í nh hi ệ n h à nh kh ô ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 12

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 12

­ Ph ò ng K ế ho ạ ch: Ho à n thi ệ n th ố ng k ê v à t ổ ng k ế t b á o c á o ho ạ t đ ộ ng kinh doanh h à ng th á ng, qu ý cho NHNN L à o. B ộ ph ầ n n à y c ũ ng cung c ấ p th ô ng tin theo y ê u c ầ u cho c á c ng à nh kh á c c ó li ê n quan. L ậ p ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 11

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 11

 Đ ố i t ượ ng v à gi ớ i h ạ n mua c ổ ph ầ n c ủ a t ừ ng đ ố i t ượ ng Đ ể đ ả m b ả o vai tr ò c ủ a Nh à n ướ c đ ố i v ớ i ho ạ t đ ộ ng c ủ a BCEL sau c ổ ph ầ n h ó a, đ ố i t ượ ng v à gi ớ i h ạ n s ở h ữ u c ổ ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 10

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 10

­ Minh b ạ ch h ó a v à n â ng cao n ă ng l ự c t à i ch í nh đá p ứ ng y ê u c ầ u an to à n v ố n theo th ô ng l ệ qu ố c t ế kh ô ng th ấ p h ơ n 8%. Gi ả i quy ế t tri ệ t đ ể v ấ n đ ề n ợ x ấ u, đ ẩ y m ạ nh kh ả n ă ng sinh l ờ i. ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 9

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 9

B ả o lãnh S ố h ợ p đ ồ ng T ổ ng giá tr ị thanh toán USD T ổ ng giá tr ị USD BATH EURO L/C Nh ậ p kh ẩ u 612 156 148,50 0,93 6,87 L/C Xu ấ t kh ẩ u 120 25 24,95 ­ ­ L/G 596 9 8,88 0,30 ­ Ngu ồ n: B á o c á o ki ể m to á n BCEL 2012. B ả ng 2.12: T ổ ng ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 8

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 8

BCEL c ũ ng lu ô n gi ữ v ữ ng v ị th ế l à nh à cung c ấ p c á c d ị ch v ụ t à i ch í nh h à ng đ ầ u t ạ i CHDCND L à o trong l ĩ nh v ự c th ươ ng m ạ i qu ố c t ế ; trong c á c l ĩ nh v ự c truy ề n th ố ng nh ư kinh doanh v ố n, huy đ ộ ng ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 7

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 7

Qu á tr ì nh đ ổ i m ớ i v à đ ẩ y m ạ nh t ă ng tr ưở ng kinh t ế , đ ẩ y m ạ nh qu á tr ì nh c ô ng nghi ệ p h ó a ­ hi ệ n đ ạ i h ó a l à r ấ t l ớ n. C á c NHTM kh ô ng ch ỉ ti ế p t ụ c kh ẳ ng đ ị nh l à m ộ t k ê nh d ẫ n v ố n ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 6

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 6

Ban ch ỉ đ ạ o c ổ ph ầ n h ó a. Ho à n t ấ t h ồ s ơ t à i li ệ u đ ể c ổ ph ầ n h ó a theo quy đ ị nh, ki ể m k ê , x ử l í nh ữ ng v ấ n đ ề v ề t à i ch í nh v à t ổ ch ứ c x á c đ ị nh gi á tr ị c ủ a BIDV (v à o qu ý III/2007). ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 5

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 5

Huy đ ượ c t ố i đ a vai tr ò đó . Ở đâ y c ũ ng c ầ n t í nh đ ế n c ả h ì nh th ứ c thu h ú t v ố n c ủ a c á c nh à đ ầ u t ư n à y, c ó th ể c ó nh ữ ng ư u đã i nh ấ t đ ị nh khi ph á t h à nh c ổ ph ầ n nh ư b á n v ớ i gi á th ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 4

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 4

Nh ư d ò ng ti ề n t ươ ng lai sau khi qua chi ế t kh ấ u c ó gi á tr ị l ớ n h ơ n chi ph í đ ầ u t ư hi ệ n t ạ i c ủ a d ự á n th ì đâ y c ó th ể s ẽ l à m ộ t c ơ h ộ i đ ầ u t ư t ố t. L ý thuy ế t chi ế t kh ấ u d ò ng ti ề n ph á ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 3

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 3

Đ ộ c l ậ p nh ư : T ổ t ư v ấ n đ ấ u th ầ u d ự á n t ư v ấ n c ổ ph ầ n h ó a v à T ổ t ư v ấ n th ẩ m đ ị nh d ự á n t ư v ấ n c ổ ph ầ n h ó a đ ể đ ề xu ấ t, t ư v ấ n cho Ban Ch ỉ đ ạ o c ổ ph ầ n h ó a c á c v ấ n đ ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 2

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 2

Trung gian; vai tr ò thanh to á n; vai tr ò ng ườ i b ả o l ã nh; vai tr ò đ ạ i l ý ; vai tr ò th ự c hi ệ n ch í nh s á ch ti ề n t ệ . Ng à y nay, khi n ề n KTTT đ ang ph á t tri ể n m ạ nh m ẽ , quan h ệ đ a s ở h ữ u ng à y c à ng tr ở n ê n ph ...

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 1

Giải pháp cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước lào - 1

M Ở Đ Ầ U‌ 1. S ự c ầ n thi ế t nghiên c ứ u c ủ a đ ề tài Trong xu th ế m ạ nh m ẽ c ủ a to à n c ầ u h ó a, t ự do h ó a, n ề n kinh t ế L à o đ ang t ừ ng b ướ c h ộ i nh ậ p v ớ i khu v ự c v à th ế gi ớ i theo đú ng ch ủ tr ươ ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí