Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước

Xem tất cả 97 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 11

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 11

REFERENCE XYZ; STOP . { PB29 Erlauterung Zum PAL­Beispeilprogramm:E/ A_Erweiterungseinheit seite 24 uten byteweises lesen eines Port der E/A_Erweiterung } #AXIS XYZ; #REFERENCE XYZ; MOVE 50(3000), 50(3000), 30(3000),­20(3000); MOVE ­40(3000), ­40(3000),­5(1000), 0(1000); ON_PORT 65531, 128 = ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 10

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 10

32. Too much label defintion Có quá nhi ề u nhãn 33. Positive integer between 1 and 126 c ầ n m ộ t v ị trí t ừ 1 đ ế n 126 34. Label not found Không tìm th ấ y nhãn 35. No label defintion in text Không có đ ị nh nhãn 36. ‘,’ or ‘times’ expected C ầ n d ấ u ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 9

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 9

PH Ụ L Ụ C  CH ƯƠ NG TRÌNH TR Ợ GIÁO PAL­PC Ch ươ ng trình tr ợ giáo PAL­PC là m ộ t ph ươ ng ti ệ n giúp tìm hi ể u v ề PAL­PC: các s ử d ụ ng và h ướ ng d ẫ n các b ướ c c ầ n thi ế t khi vi ế t ch ươ ng trình đi ề u khi ể n. 1. Yêu ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 8

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 8

[WERT ] Xem m ụ c 1.1 {OFFSET ] là 1 con s ố ho ặ c nh ả n cho bi ế t v ị trí r ẻ nhánh trong ch ươ ng trình. C ổ ng vào đ ượ c đ ọ c theo d ạ ng bit ho ặ c byte, n ế u th ỏ a đi ề u ki ệ n thì th ự c hi ệ n b ướ c nh ả y.  Ví d ụ : 1. D ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 7

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 7

S Ơ L ƯỢ C Ph ầ n ch ươ ng trình ch ứ a các l ệ nh đi ề u khi ể n s ẽ đ ượ c chuy ể n vào card giao ti ế p và l ư u tr ữ t ạ i đây. V ớ i ch ươ ng trình quá l ớ n có th ể v ượ t quá dung l ượ ng c ủ a card giao ti ế p, trong tr ườ ng h ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 6

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 6

2. L ệ nh #STEPS ­ L ệ nh : S ố b ướ c/vòng ­ Cú pháp : #STEPS [s ố b ướ c_x], [s ố b ướ c_y], [s ố b ướ c_z] ­ Ứ ng d ụ ng : Thông báo cho ch ươ ng trình d ị ch m ộ t h ệ s ố quy đ ổ i đ ể chuy ể n đ ổ i t ừ s ố b ướ c th ự c hi ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 5

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 5

1. Ph ươ ng pháp đi ề u khi ể n b ướ c đ ủ Th ể hi ệ n trình t ự đi ề u khi ể n b ướ c đ ủ c ủ a d ộ ng c ơ b ướ c nam châm vĩnh c ử u đ ượ c t ừ hóa v ớ i các c ự c t ừ xen k ẽ . Nguyên lý làm vi ệ c c ủ a đ ộ ng c ơ b ướ c ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 4

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 4

Đi ể m chu ẩ n : Là đi ể m g ố c 0 c ủ a h ệ t ọ a đ ộ máy. Đi ể m 0 chi ti ế t : Là đi ể m g ố c 0 c ủ a h ệ t ọ a đ ộ chi ti ế t, nó đ ượ c gi ữ c ố đ ị nh cho m ộ t chi ti ế t. Đi ể m 0 l ậ p trình : Là đi ể m g ố c 0 t ừ ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 3

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 3

N ố i ti ế p thích h ợ p. Chúng ta cũng gi ả đ ị nh r ằ ng các byte s ẽ trên c ổ ng n ố i ti ế p s ố 1 (COM1). đ ượ c phát đi 1. Tr ướ c tiên, xác đ ị nh đ ị a ch ỉ c ơ s ở c ổ ng I/O b ằ ng cách đ ọ c m ộ t t ừ (Word) t ừ vùng d ữ ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 2

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 2

–5V và –15V, logic 0 có đi ệ n th ế gi ữ a +5V và +15V. tuy nhiên các đ ườ ng đi ề n khi ể n (ngo ạ i tr ừ đ ườ ng TDATA và RDATA) s ử d ụ ng logic d ươ ng: gía tr ị TRUE = +5V đ ế n +15V và FALSE =­5V đ ế n –15. Ở chu ẩ n giao ti ế p này, ...

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 1

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 1

CH ƯƠ NG M Ở I _ KHÁI QUÁT V Ấ N Đ Ề Đ Ầ U H ệ th ố ng đi ề u khi ể n máy khoan b ằ ng máy tính đi ệ n t ử là m ộ t t ậ p h ợ p các thi ế t b ị và ph ụ ki ệ n liên quan. Đ ể n ắ m đ ượ c h ế t các nguyên lý ho ạ t đ ộ ng và c ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí