Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay

Xem tất cả 184 trang, được chia thành 22 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 22

Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp 5 tháng Khoá VI Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cao cấp Khoá VIII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XII Chi bộ Đảng sinh viên hệ cử nhân Khoá XIII Chi bộ Đảng sinh ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 21

60. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 61. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 62. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 43, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 63. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 20

Sự quan tâm chú ý là đ ến nội dung và phương thức đào tạo, thường xuyên đổi mới chúng để làm sao đào tạo ngày càng có hiệu quả, đáp ứng đội ngũ cán bộ, công chức có chất lượng cao cho đất nước trong quá trình phát triển ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 19

Trong các cơ sở đào tạo ở Lào còn rất thấp. Tỷ lệ giảng viên chưa đạt tiêu chuẩn về các chuyên ngành hoặc giảng dạy không đúng chuyên ngành đào tạo còn khá lớn. Số giảng viên đã qua đào t ạo tại các trường sư phạm hay các ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 18

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 18

Trình, nội dung, phương thức tổ chức hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ng ũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào hiện nay. Trên cơ sở các tiền đề đ ã đư ợc tạo ra, Học viện phải tiếp tục hoàn thiện và đổi ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 17

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 17

Dưỡng cán bộ, phải xem đây là một nhiệm vụ quan trọng "quốc sách hàng đầu", là "công việc gốc" của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Cần tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên đối ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16

Vì vậy, đứng trước những vấn đề thực tế đặt ra hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới phải thể hiện rõ những quan điểm ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 15

Sự nghiệp đổi mới của đất nước ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, do vậy còn vấn đề đặt ra nữa là làm sao xây dựng được đội ngũ cán bộ đồng bộ, có cơ cấu hợp lý và có chất lượng tốt, cụ thể là: đồng bộ ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 14

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 14

102 các cấp ủy đảng trong l ĩnh v ực cán bộ, làm chuyển biến rõ rệt trong các khâu khảo sát đánh giá tình hình nhu cầu, đánh giá, sử dụng cán bộ. Việc thành lập Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia ngay từ những năm đầu đổi ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 13

Tóm lại, về cơ sở vật chất trong đào tạo, mà cụ thể là trang thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện và các trường chính trị - hành chính tỉnh về cơ bản hiện nay đã đáp ứng được một số yêu ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 12

Nước, có ý thức tổ chức và kỷ luật, có phong cách làm việc tập thể, dân chủ và đoàn kết với quần chúng, có lối sống lành mạnh và trong sạch. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 11

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 11

Có thể đề ra những phương hướng và giải pháp phù hợp hơn để xây dựng đội ngũ cán bộ này ngày càng vững mạnh. Để làm cơ sở cho việc đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nhằm xây dựng ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 10

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 10

Loại trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở Trung Quốc hiện nay khoảng 3 nghìn trường, gồm các loại: Học viện cán bộ ở Trung ương; các trường đảng, trường hành chính, trường quản lý cán bộ ở các tỉnh, các trường đảng ở các ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 9

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 9

Cắt bỏ tùy tiện, theo cảm tính những phần, những bài trong từng môn học trong quá trình giảng dạy v.v… Như vậy, để đạt được chất lượng, hiệu quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, điều quan trọng trước ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 8

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 8

Tình hình và nhiệm vụ chính trị. Đặc biệt, với Lào là một nước kém phát triển, trình độ về mọi mặt của cán bộ tất yếu còn nhiều hạn chế, cho nên khi chuyển sang cơ chế lãnh đạo và quản lý mới vừa cần phải có các chương ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 7

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 7

46 đào tạo về lý luận cần phải thông suốt, nắm vững các nguyên lý c ơ b ản của chủ nghĩa Mác - Lênin, đường lối cách mạng của Đảng, vì Tổ quốc và nhân dân. Đối với người học thì phương thức tự học, tự đào tạo cần ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 6

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 6

Lý luận chính trị - hành chính cao cấp cho đội ng ũ cán b ộ đó thông qua Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính cấp tỉnh. Đối với cán bộ lãnh đạo ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay, ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 5

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 5

Đảng là nhiệm vụ then chốt, xây dựng nền văn hoá tiên tiến mang đậm bản sắc dân tộc Lào là nền tảng. Thứ tư, đó là một hệ thống tổ chức bao gồm các thành viên đang được đổi mới mạnh mẽ từ tổ chức nhiệm vụ, chức năng ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 4

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 4

Ngoài ra còn một số luận văn, các bài viết liên quan đến vấn đề nói trên trong các tạp chí, và bản tin khoa học ở Lào và Việt Nam với những giá trị nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu công tác đào tạo đội ng ũ c án bộ lãnh ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 3

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 3

14 - "Xây dựng đội ng ũ cán b ộ chủ chốt cấp tỉnh ở vùng đồng bằng sông Hồng" (2002), Luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Xây dựng Đảng, của Nguyễn Thái Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - "Đổi mới giáo dục lý ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 2

Về sách tham khảo , có thể kể đến một số cuốn tiêu biểu như sau: - "Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo và đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (1998), do Nguyễn Trọng Bảo làm chủ ...

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 1

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH KHĂM PHĂN VÔNG PHA CHĂN Chuyên ngành : Chính trị học Mã số : 62 31 20 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHÍNH TRỊ HỌC Người hướng dẫn khoa học: 1. GS, TS NGUYỄN VĂN HUYÊN 2. PGS, TS NGUYỄN HỮU ĐỔNG HÀ ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí