Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì

Xem tất cả 96 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 11

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 11

Baûng 3.9 : Soá lieäu đoà thò theå hieän đöôøng khöû trong quaù trình đöôøng hoùa. ÔÛ đieàu kieän pH = 4.5. Nhieät đoä 60 o C. Haøm löôïng tinh boät 30%. Maãu đöôøng hoùa đöôïc laáy töø đieàu kieän dòch hoùa ôû pH = 6 . Nhi ệ t đoä 90 – 95 ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 10

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 10

C. Aminotranspherase: Enzym naøy xuùc taùc cho phaûn öùng chuyeån vò nhoùm amine, caùc phaûn öùng chuyeån thuaän nghòch nhoùm amine cuûa amino acid đeán α - cetoacid. Ñaây laøenzym phöùc taïp, trong đoù coenzym laø picidocal phosphate. d. Phosphotranspherase: Enzym ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 9

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 9

KEÁT QUAÛ VAØ KIEÁN NGHÒ 4.1 Keát luaän: - Ñoä aåm cuûa tinh boät khoai mì: 12%. - Haøm löôïng tinh boät ban đaàu: 85.275% . - Haøm löôïng protein cuûa tinh boät khoai mì: 0.1995 % - Xaùc đònh đöôïc haøm löôïng đöôøng toång, đöôøng khöû baèng ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 8

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 8

0.8 Löôïng đöôøng khöû (g/l) 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 Th ờ i gian (gi ờ ) 0 0 10 20 30 40 50 60 pH 4 pH 4.5 pH 5 Hình 3.5: Ñoà thò quaù trình đöôøng hoùa theå hieän löôïng đöôøng khöû ôû 3 giaù trò pH. Nhieät đoä 60 o C. Haøm löôïng tinh boät = 30% ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 7

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 7

Hình 2.5: Máy quang ph ổ Hình 2.6: Maùy caát đaïm Gerhard Vapodest 20 PHAÀN 3: KEÁT QUAÛ VAØ NHAÄN XEÙT Ñoä aåm cuûa tinh boät khoai mì = 12 % Haøm löôïng tinh boät ban đaàu = 85.275 % Haøm löôïng protein trong tinh boät khoai mì = 0.1995 % Keát quaû thí ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 6

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 6

- Saáy xong đem laøm nguoäi trong bình huùt aåm 25 -30 phuùt vaø caân laàn 1. - Cho laïi vaøo tuû, saáy ôû nhieät đoä 100-105 đoä C trong 30 phuùt. Ñeå nguoäi trong bình huùt aåm vaø caân laàn 2. - Neáu giaù trò laàn sau gioáng giaù trò caân laàn tröôùc ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 5

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 5

E.  -amylase (Glucoamylase) : Glucoamylase coù khaû naêng thuûy phaân lieân keát α -1,4 laãn α - 1, 6 glucodside. Khi thuûy phaân lieân keát α -1,4 glucan trong chuoãi polysaccharide Glucoamyalase taùch laàn löôït töøng phaân töû glucose ra khoûi đaàu khoâng khí ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 4

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 4

Dextrin + oligosaccharide 1.2.2 Ho ạ t độ ng cuûa amylase: [2 ]  amylase Tinh b ộ t Dextrin khoâng phaân nhaùnh Amyloglucosidease  amylase Dextrin Maltose Glucoza Hình 1.16: Hoaït đoäng cuûa amylase 1.2.3 Enzyme amylase: a. α –amylase: ( EC 3.2.1.1) Caáu taïo : ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 3

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 3

Amylopectin laø polymer maïch nhaùnh, ngoaøi maïch chính coù lieân keát α - 1,4 glucoside coøn coù nhaùnh lieân keát vôùi maïch chính baèng lieân keát α - 1,6 glucoside. Hình 1.13: Caáu truùc amylopectin Moái lieân keát nhaùnh naøy laøm cho phaân töû coàng keành ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 2

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 2

Hình 1.2: Cuû khoai mì Tröôùc heát, khoai mì coù khaû naêng thay theá tröïc tieáp moät phaàn khaåu phaàn gaïo cuûa nhaân daân ta. Ñoù laø thöïc phaåm deã aên, deã cheá bieán, khaû naêng baûo quaûn cuõng töông đoái oån đònh neáu đöôïc cheá bieán ...

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 1

Ảnh hưởng của của một số yếu tố lên quá trình sản xuất Syrup glucose từ tinh bột khoai mì - 1

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC DAÂN LAÄP COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN KHOA COÂNG NGHEÄ THÖÏC PHAÅM  LUAÄN VAÊN TOÁT NGHIEÄP AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MOÄT SOÁ YEÁU TOÁ LEÂN QUAÙ TRÌNH SAÛN XUAÁT SYRUP GLUCOSE TÖØ TINH BOÄT KHOAI MÌ GVHD: ThS. Trònh Khaùnh Sôn SVTH: Ñaëng ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí