Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium

Xem tất cả 88 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 11

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 11

1 ­ 3 1 ­ 4 1 ­ 5 ­ 0 . 8 8 8 9 0 ­ 0 . 8 8 8 9 0 0 . 0 0 0 0 0 1. 0 7 8 4 7 1. 0 7 8 4 7 1. 0 7 8 4 7 Data: TN2.CHI Ề U CAO L e v e l c o d e s : N T BÀNG K Ế T QU Ả PHÂN TÍCH ANOVA A n a l y s i s o f v a r i a n c e S o u r c e o f v a r i a t i o n S u m o f S q u a r e s d . f . ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 10

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 10

C o n t r a s t 1-2 1-3 90 NGÀY NUÔI C Ấ Y Data: TN2.CH Ỏ I L e v e l c o d e s : N T B Ả NG TR Ắ C NGHI Ệ M PHÂN TÍCH ANOVA A n a l y s i s o f v a r i a n c e Data: TN2.LÁ L e v e l c o d e s : N T B Ả NG K Ế T QU Ả PHÂN TÍCH ANOVA A n a l y s i s o f v a r i a n c e S o u ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 9

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 9

PH Ầ N 5: KÉT LU Ậ N VÀ ĐÈ NGH Ị 5.1. K ế t lu ậ n Qua các thí nghi ệ m trên cho th ấ y các ch ấ t đi ề u hòa sinh tr ưở ng có vai trò quan tr ọ ng trong quá trình nhân gi ố ng in vitro c ủ a 2 gi ố ng lan Dendrob ỉ um và Cymbidium. Gi ữ a các môi ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 8

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 8

Đình 4.14: Ch ồ i lan Dendrobium sau 60 ngày nuôi c ấ y in v ừ ro trên mô ỉ tr ườ ng có b ỗ sung TDZ và NAA B ả ng 4.8: Ả nh h ưở ng c ủ a TDZ và NAA đ ế n s ự sinh tr ưở ng và phát tri ể n ch ồ i ỉ an Đenđrobĩum in vitro sau 90 ngày nuôi c ấ y. ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 7

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 7

Phôi soma r ấ t cao, ch ứ ng t ỏ kh ả năng phát sinh phôi c ủ a lan Dendrobium r ấ t nh ậ y c ả m v ớ i môi tr ườ ng nuôi c ấ y có b ổ sung n ồ ng đ ộ BA cao và kh ả năng phát sinh phôi soma càng cao khi ta b ổ sung k ế t h ọ p gi ữ a BA và NAA ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 6

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 6

T ỏ t ạỉ các n ồ ng đ ộ BA và NAA c ủ a thí nghi ệ m không ả nh h ưở ng đ ế n s ự hình thành r ễ . - Chi ề u cao ch ồ i: B ả ng 4.2 cho th ấ y các môi tr ườ ng Vi MS và Vi MS + lmg/1 BA + 0.5mg/l NAA c ỏ chi ề u cao ch ồ i cao nh ấ t và khác ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 5

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 5

3.2.I.2. N ộ i dung 2: Trên gi ố ng lan Dendrobium. a) Thí nghi ệ m 1: Ả nh h ưở ng c ủ a BA và NAA lên quá trình nuôi c ấ y ìn v ừ ro c ủ a cây lan Dendrobium. - Thí nghi ệ m g ồ m 11 nghi ệ m th ứ c. Nghi ệ m th ứ c MS BA (mg/1) NAA (mg/1) 1 y 2 0 0 2 y 2 ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 4

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 4

Đ ầ u tiên c ủ a hoa đ ượ c áp d ụ ng thành công trong nuôi c ấ y đ ỉ nh sinh tr ưở ng, nhân gi ố ng vô tính b ằ ng gi ả hành,. Trên th ế gi ớ i đã có nhi ề u nghiên c ứ u v ề quá trình nhân gi ố ng in vitro c ủ a lan Cymbidium nh ờ vào ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 3

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 3

- Năm 1922, Kotte (h ọ c trò c ủ a Haberlandt) và Robbins đã thành công trong vi ệ c l ặ p l ạ i thí nghi ệ m c ủ a Haberlandt v ớ i đ ỉ nh sinh tr ưở ng tách t ừ r ễ c ủ a m ộ t cây hoà th ả o trong môi tr ườ ng l ỏ ng ch ứ a mu ố i khoáng và ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 2

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 2

Đó tính c ạ nh tranh còn th ấ p. *T ạ i TP.HCM: Trong các ch ủ ng lo ạ i s ả n ph ẩ m hoa ki ể ng, hoa lan xem là nhóm hoa có giá tr ị kinh t ế cao, trong đó lan c ắ t cành đem l ạ i l ợ i nhu ậ n khá cao (có th ể đ ạ t 500 tri ệ u - 1 t ỉ đ ồ ...

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 1

Ảnh hưởng của các chất điểu hòa sinh trưởng đến quá trình nuôi cấy In Vitro của hai giống lan Dendrobium và Cymbidium - 1

B ộ GIÁO D Ụ C VÀ ĐÀO T Ạ O TR ƯỜ NG Đ Ạ I H Ọ C NÔNG LÂM TP.HCM B ộ MÔN CÔNG NGH Ệ SINH H Ọ C 000 KHÓA LU Ậ N TÓT NGHI Ệ P Ả NH H ƯỞ NG C Ủ A CÁC CH Ấ T ĐI Ể U HÒA SINH TR ƯỞ NG Đ Ế N QUÁ TRÌNH NUÔI C Ấ Y IN VITRO C Ủ A HAI GI Ố NG LAN ...

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí