Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010 - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Hàng hoá xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang các nước ASEAN dưới dạng nguyên liệu thô, hàng nông sản chưa qua chế biến như: cà phê, cao su, dầu thô, gạo, gỗ, hạt điều, hạt tiêu, lạc nhân, than đá, rau quả,…Khi thực hiện quy định cắt giảm thuế theo chương trình CEPT/AFTA thì với những mặt hàng chủ lực như vậy, Việt Nam khó tăng kim ngạch xuất khẩu vì những mặt hàng kể trên chưa phải là đối tượng ưu tiên của chương trình cắt giảm thuế quan nhập khẩu ở những nước thuộc ASEAN. Hơn nữa, những mặt hàng này giá trị không cao nên cho dù ta xuất khẩu với khối lượng lớn thì lượng tiền thu về vẫn không đáng kể.

Bảng 24: Cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam với các nước ASEAN giai đoạn 2000-2005

Đơn vị: Triệu USD


Năm

2001

2002

2003

2004

2005


Mặt hàng


Kim ngạch

Tỷ trọng (%)


Kim ngạch

Tỷ trọng (%)


Kim ngạch

Tỷ trọng (%)


Kim ngạch

Tỷ trọng (%)


Kim ngạch

Tỷ trọng (%)

Cà phê

22,7

0,89

20,4

0,84

40

1,35

45

2,08

48

2,21

Cao su

23,2

0,91

54,3

2,24

38,7

1,31

32,7

1,5

34,8

1,60

Chè

2,6

0,10

2,3

0,09

1,9

0,06

1,2

0,06

1,23

0,06

Dầu thô

969,2

37,99

940

38,75

1194,9

40,40

1216,1

56,1

1156,3

58

Gạo

200

7,84

295,5

12,18

388,7

13,14

415,3

19,2

416,5

19,21

Giày dép

15,4

0,60

16,6

0,68

16,3

0,55

17,2

0,79

19,8

0,91

Hải sản

70,4

2,76

60,4

2,49

81,5

2,76

84,5

3,9

89,6

4,13

Hàng dệt

may


73,8


2,89


123,4


5,09


82,4


2,79


81,3


3,8


92,8


4,28

Hàng

TCMN


8,5


0,33


17,3


0,71


6,7


0,23


6,8


0,31


7,1


0,33

Hạt điều

0,6

0,02

2

0,08

5,2

0,18

5,6

0,26

9,2

0,42

Hạt tiêu

26,2

1,03

13,7

0,56

11

0,37

12,4

0,6

8,4

0,39

Rau quả

9,6

0,38

19

0,78

20,5

0,69

21,4

0,9

22,5

1,04

Lạc nhân

31,5

1,23

50,7

2,09

46,4

1,57

49

2,3

48,6

2,24

Linh kiện điện tử

VT


404


15,84


220,5


9,09


172,5


5,83


179,5


12,7


185,6


8,56

Tổng

2551

100

2426

100

2958

100

2168

100

2241,43

100

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010 (11 trang)

Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam sang thị trường ASEAN từ nay đến 2010 - 7

Nguồn: Bộ Thương Mại


DÇu th« vµ g¹o lµ nh÷ng mÆt hµng chiÕm tû träng lín nhÊt trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam vµo ASEAN. N¨m 2000, dÇu th« chiÕm ®Õn 35,52%, n¨m 2005 chiÕm 58 % tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, cßn g¹o lµ kho¶ng 12,18% vµ 19,21% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu sang ASEAN trong hai n¨m 2002 vµ 2005. Thuû h¶i s¶n còng lµ mÆt hµng xuÊt khÈu ®•îc nhiÒu sang ASEAN. Thuû h¶i s¶n xuÊt sang ASEAN trong tæng xuÊt khÈu thuû s¶n cđa ViÖt Nam n¨m 2005 lµ 6,4%. Hµng dÖt may tuy ®¹t gi¸ trÞ cao nh•ng chđ yÕu vÉn lµ b¸n cho kh¸ch hµng Singapore ®Ó xuÊt sang n•íc thø ba, kh«ng tiªu thô t¹i ASEAN. NÕu ViÖt Nam chuyÓn h•íng xuÊt khÈu dÇu th« th× tû träng hµng xuÊt khÈu sang ASEAN trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa n•íc ta sÏ gi¶m rÊt m¹nh. Ngoµi ra, xuÊt khÈu n«ng s¶n cđa ta cßn phô thuéc vµo t×nh h×nh thêi tiÕt cđa c¸c n•íc Indonesia vµ philippin nªn kh«ng thÓ æn ®Þnh. Sè liÖu ®ã míi ph¶n ¸nh ®óng kh¶ n¨ng th©m nhËp thÞ tr•êng ASEAN cđa hµng ho¸ ViÖt Nam vµ cho thÊy bøc tranh toµn diÖn h¬n vÒ sù mÊt c©n ®èi nghiªm träng trong quan hÖ th•¬ng m¹i ViÖt Nam- ASEAN. Nh×n chung, xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm n«ng nghiÖp, khai kho¸ng, vµ c¸c hµng ho¸ ch•a qua chÕ biÕn kh¸c vÉn chiÕm mét tû träng chđ yÕu trong c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam sang ASEAN.


3 . NhËn xÐt chung vÒ t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ cđa ViÖt Nam sang thÞ tr•êng ASEAN trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y:

1. Trong bu«n b¸n víi nhiÒu n•íc ASEAN, ViÖt Nam lu«n ë trong t×nh tr¹ng nhËp siªu. ThËm chÝ Lµo lµ n•íc chËm ph¸t triÓn h¬n ta mµ ta còng ph¶i nhËp siªu. Møc nhËp siªu sÏ gia t¨ng khi ch•¬ng tr×nh c¾t gi¶m thuÕ quan CEPT ®•îc triÓn khai ®Ó thùc hiÖn tiÕn tr×nh AFTA, v× c¸c n•íc ph¸t triÓn h¬n sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trªn thÞ tr•êng tù do c¹nh tranh b×nh ®¼ng. §Õn n¨m 1999, ViÖt Nam ®· cã quan hÖ bu«n b¸n víi tÊt c¶ 9 n•íc thµnh viªn cđa ASEAN nh•ng sè l•îng cßn nhá. XÐt vÒ tõng n•íc th× Philippin lµ n•íc mµ ViÖt Nam ®¹t møc xuÊt siªu trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y.

2. Qui m« xuÊt khÈu cđa n•íc ta cßn qu¸ nhá so víi c¸c n•íc trong khu vùc nh• n¨m 1996 ta xuÊt ®•îc 528,4 triÖu USD chØ chiÕm gÇn 4 phÇn ngh×n tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cđa c¸c n•íc ASEAN vµ c¸c n¨m sau, kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa


ViÖt Nam sang c¸c n•íc ASEAN còng kh«ng cã g× kh¶ quan h¬n. Mét phÇn nguyªn nh©n lµ do khđng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ ë c¸c n•íc trong khu vùc. Ngoµi ra, mét nguyªn nh©n ®¸ng chó ý lµ do chđng lo¹i hµng xuÊt khÈu cđa ta ch•a cã nh÷ng thay

®æi ®ét biÕn ®Ó mang l¹i ®éng lùc míi cho t¨ng tr•ëng xuÊt khÈu (phÇn lín hµng xuÊt khÈu vÉn lµ nh÷ng mÆt hµng truyÒn thèng nh• g¹o, cµ phª, h¶i s¶n…). Trong sè c¸c n•íc ASEAN bu«n b¸n víi ViÖt Nam th× kim ng¹ch bu«n b¸n hai chiÒu gi÷a ViÖt Nam vµ Singapore lµ chiÕm ®a sè, kho¶ng trªn 70% tæng kim ng¹ch bu«n b¸n gi÷a ViÖt Nam vµ c¸c n•íc ASEAN. Së dÜ nh• vËy lµ v× Singapore lµ thÞ tr•êng bu«n b¸n trung gian, nhiÒu mÆt hµng xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam b¸n qua thÞ tr•êng nµy, sau ®ã ®•îc t¸i xuÊt sang c¸c thÞ tr•êng kh¸c hoÆc hµng nhËp khÈu cđa ViÖt Nam mua tõ Singapore nh•ng cã nguån gèc xuÊt xø tõ c¸c n•íc kh¸c.

3. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu vÉn cßn l¹c hËu, tû träng hµng th« vµ s¬ chÕ vÉn cßn cao. Trong sè s¶n phÈm c«ng nghiÖp chÕ t¹o, hµng gia c«ng cßn chiÕm tû träng lín, s¶n phÈm cã hµm l•îng c«ng nghÖ vµ nhÊt lµ trÝ tuÖ cao cßn rÊt nhá bÐ, xuÊt khÈu dÞch vô cßn thÊp xa so víi tiÒm n¨ng ®Æc biÖt kh¶ n¨ng c¹nh tranh cđa phÇn lín hµng ho¸ cßn thÊp do gi¸ thµnh cao, chÊt l•îng thÊp, mÉu m· bao b× kh«ng phï hîp víi ®ßi hái cđa thÞ tr•êng. Qu¸ tr×nh chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt, nhÊt lµ vÒ n«ng nghiÖp tr•íc m¾t cã thÓ h¹n chÕ kh¶ n¨ng xuÊt khÈu mét sè mÆt hµng. HiÖn t¹i, viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu hµng xuÊt khÈu míi chØ mang ý nghÜa tÝch cùc trong viÖc t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm, ch•a thay ®æi ®•îc vÒ c¨n b¶n hiÖn tr¹ng c«ng nghiÖp xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam, ch•a t¹o ®•îc nh÷ng ngµnh c«ng nghiÖp g¾n kÕt víi nhau

®Ó cïng h•íng vÒ xuÊt khÈu vµ t¹o ra gi¸ trÞ gia t¨ng ngµy cµng lín. §©y còng lµ lý do gi¶i thÝch v× sao c¬ cÊu h#ng xuÊt khÈu ®· cã sù thay ®æi tÝch cùc nh•ng tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vÉn tiÒm Èn nguy c¬ t¨ng tr•ëng chËm dÇn.

4. Kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam sang c¸c n•íc ASEAN cßn rÊt nhá nh• n¨m 2001, ta xuÊt ®•îc 2,551 tû USD, chØ chiÕm gÇn 0,077% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cđa c¸c n•íc ASEAN. Trong c¸c n¨m sau, kim ng¹ch xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam sang c¸c n•íc ASEAN còng kh«ng kh¶ quan h¬n, mét phÇn lµ do hµng ho¸ cđa ta vÉn kh¸ ®¾t ®á so víi hµng ho¸ c¸c n•íc kh¸c trªn thÞ tr•êng ASEAN nªn khã cã kh¶ n¨ng t¨ng m¹nh h¬n vµo c¸c n•íc trong khu vùc. Tû träng xuÊt khÈu


sang c¸c n•íc ASEAN trong tæng gi¸ trÞ xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam ®· gi¶m tõ møc 20,4% n¨m 1995 xuèng cßn 13,6% n¨m 2005 [28]. VÊn ®Ò lµ ë chç hµng rµo thuÕ quan gi÷a c¸c thµnh viªn cò cđa HiÖp héi b¾t ®Çu thùc hiÖn AFTA tõ n¨m 2003 nh•ng xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam sang khu vùc nµy còng kh«ng t¨ng.

5. N¨ng lùc c¹nh tranh cđa c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cßn qu¸ nhá bÐ, ch•a cã kh¶ n¨ng ®¸p øng nh÷ng l« hµng lín. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam vµ ASEAN cã c¬ cÊu mÆt hµng t•¬ng ®èi gièng nhau, cho nªn tÝnh bæ sung thÊp, tÝnh c¹nh tranh cao. N¨ng lùc c¹nh tranh cđa doanh nghiÖp vµ s¶n phÈm cßn thÊp, chÊt l•îng, mÉu m· vµ gi¸ thµnh cßn rÊt kÐm c¸c n•íc kh¸c. C«ng nghÖ cđa ViÖt Nam l¹c hËu lµm gi¶m tÝnh c¹nh tranh cđa hµng ho¸. Thªm vµo ®ã, c¸c biÖn ph¸p thóc ®Èy s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu cßn nhiÒu h¹n chÕ, ®ã lµ viÖc ®Þnh h•íng c¸c s¶n phÈm mòi nhän cïng c¸c gi¶i ph¸p ®ång bé vÒ thÞ tr•êng, c«ng nghÖ, ®Çu t•…cßn ch•a râ rµng vµ ch•a ®đ m¹nh.

T×nh h×nh thiÕu th«ng tin, hiÓu biÕt vÒ thÞ tr•êng ASEAN kÐm còng lµ vÊn ®Ò nan gi¶i. Sù hç trî kh«ng hiÖu qu¶ cđa c¸c trung t©m xóc tiÕn th•¬ng m¹i, sù chËm trÔ trong viÖc truyÒn th«ng c¸c chÝnh s¸ch ë c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cđa nhµ n•íc

®· dÉn ®Õn nh÷ng quyÕt ®Þnh mang tÝnh chđ quan cđa c¸c doanh nghiÖp.

6. C¸c n•íc ASEAN lµ thÞ tr•êng trung gian lín nhÊt cđa ViÖt Nam, c· trªn 35% hµng xuÊt khÈu cđa ViÖt Nam nh• g¹o, hµng may mÆc, cµ phª, cao su ®•îc t¸i xuÊt sang c¸c n•íc kh¸c tõ ASEAN. Nguyªn nh©n chđ yÕu lµ do c«ng nghÖ chÕ biÕn s¶n phÈm cđa ViÖt Nam cßn thÊp, chÊt l•îng hµng kÐm, c«ng t¸c tiÕp thÞ t×m kiÕm thÞ tr•êng kh«ng hiÖu qu¶ cho nªn ph¶i chÊp nhËn bu«n b¸n qua trung gian lµ c¸c n•íc ASEAN, lµm cho hiÖu qu¶ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu kh«ng cao.

Hµng nhËp khÈu tõ c¸c n•íc ASEAN lµ nh÷ng mÆt hµng hoÆc ®ang cã møc thuÕ nhËp khÈu thÊp ë ViÖt Nam hoÆc lµ nh÷ng mÆt hµng thuéc danh môc gi¶m thuÕ nhanh, gi¶m thuÕ b×nh th•êng khi thùc hiÖn quy ®Þnh cđa CEPT trong tiÕn tr×nh x©y dùng AFTA. Mét sè mÆt hµng ®ang nhËp khÈu tõ ASEAN, ViÖt Nam còng s¶n xuÊt

®•îc nh÷ng mÉu m·, gi¸ c¶ cßn thua kÐm so víi hµng nhËp khÈu. Trong thêi gian tíi khi ch•¬ng tr×nh CEPT ®•îc thùc hiÖn, hµng nhËp khÈu tõ c¸c n•íc ASEAN sÏ cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¹nh tranh tr•íc hµng nhËp khÈu tõ Trung Quèc, NhËt B¶n,


EU vÒ gi¸ c¶ vµ nÕu doanh nghiÖp ViÖt Nam kh«ng n©ng cao chÊt l•îng s¶n phÈm, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m· th× mét lo¹t doanh nghiÖp sÏ bÞ ph¸ s¶n vµ thÞ tr•êng ViÖt Nam sÏ trë thµnh n¬i tiªu thô cho c¸c n•íc ASEAN.

MÆc dï th•¬ng m¹i ViÖt Nam vµ c¸c n•íc ASEAN ®· t¨ng tr•ëng víi mét tèc ®é lín trong thêi gian võa qua, tuy nhiªn c¸c mèi quan hÖ th•¬ng m¹i vµ giao l•u hµng ho¸ míi chØ ®ang trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ®èi víi rÊt nhiÒu c¸c mÆt hµng, nh÷ng mèi quan hÖ nµy cßn rÊt máng manh vµ rÊt dÔ bÞ ph¸ vì.

7. ViÖc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ khu vùc cßn kh«ng Ýt lóng tóng, cho tíi nay ch•a h×nh thµnh ®•îc chiÕn l•îc tæng thÓ, ch•a cã lé tr×nh gi¶m thuÕ vµ hµng rµo phi thuÕ quan dµi h¹n, c¸c doanh nghiÖp cßn tr«ng chê ë sù b¶o hé cđa Nhµ N•íc, ch•a ý thøc trong viÖc chuÈn bÞ tham gia qu¸ tr×nh nµy. Trong t• duy cđa hä vÉn cßn kinh doanh theo kiÓu bao cÊp, phô thu thuéc c¸i gäi lµ quota hoÆc trî cÊp xuÊt nhËp khÈu.

Do vËy mét sè c¸c mÆt hµng ®· t¹o ®•îc chç ®øng trªn thÞ tr•êng nh•ng nh×n chung søc c¹nh tranh cđa hµng ho¸ cßn thÊp. Cã thÓ nãi phÇn lín c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang theo ®uæi mét chiÕn l•îc c¹nh tranh thô ®éng lµ dùa vµo c¸c “lîi thÕ trêi cho”: c¸c yÕu tè nh• lao ®éng rÎ, tµi nguyªn thiªn nhiªn, l·i suÊt •u ®·i…®•îc nhiÒu doanh nghiÖp coi nh• c¬ së ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. RÊt Ýt doanh nghiÖp d¸m theo ®uæi mét chiÕn l•îc chđ ®éng mµ ®iÓm cèt lâi cđa nã lµ t¹o ra mét vÞ thÕ c¹nh tranh kh¸c biÖt mang tÝnh dµi h¹n dùa trªn kh¶ n¨ng c¾t gi¶m chi phÝ b×nh qu©n trong ngµnh vµ kh¶ n¨ng t¹o ra c¸c s¶n phÈm ®éc ®¸o h¬n còng nh• qui tr×nh s¶n xuÊt hiÖu qu¶ h¬n.

XÐt vÒ tæng thÓ trong 10 n¨m qua, thùc tr¹ng quan hÖ kinh tÕ, th•¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ ASEAN ®· cã nh÷ng tiÕn triÓn tèt ®Ñp. §Ó cã ®•îc nh÷ng ®iÒu ®ã chÝnh lµ nhê nh÷ng t¸c ®éng cđa AFTA mang l¹i cho ViÖt Nam. Trong thêi gian tr•íc m¾t, c¬ héi lín nhÊt ®èi víi ViÖt Nam chÝnh lµ 6 n•íc thµnh viªn cò ®· h¹ thuÕ suÊt xuèng møc trÇn 0-5% tõ 1/1/2002 vµ 64,12% sè dßng thuÕ ®· cã møc thuÕ 0% vµo n¨m 2003, tõ ®ã mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam c¬ héi ®Èy m¹nh xuÊt khÈu sang thÞ tr•êng c¸c n•íc nµy trong 2 n¨m 2004 vµ 2005 vµ sÏ tiÕp tôc

®•îc tËn dông c¬ héi nµy trong n¨m 2006 [17]. Tuy nhiªn, ®iÒu nµy cã thùc sù trë


https://tailieuthamkhao.com

thµnh c¬ héi hay sÏ lµ thµnh th¸ch thøc ®èi víi ViÖt Nam cßn tuú thuéc vµo kh¶ n¨ng c¹nh tranh cđa hµng ho¸ mang th•¬ng hiÖu ViÖt.CHƯƠNG III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG ASEAN TỪ NAY ĐẾN 2010.‌‌‌

I. CHIẾN LƯỢC XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001-2010:

1. Về quy mô và tốc độ tăng trưởng:

Theo chiến lược phát triển xuất – nhập khẩu thời kỳ 2001-2010 của Bộ Thương mại, mục tiêu của Việt Nam có tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ 2001-2010 là 14,4%, tăng nhanh gấp đôI so với nhịp độ tăng GDP. Trong đó, nông sản xuất khẩu qua chế biến đạt kim ngạch 6-7 tỷ USD vào năm 2010, lương thực bình quân 4-5 triệu USD/năm, khoáng sản đạt kim ngạch khoảng 3 tỷ USD, sản phẩm công nghiệp chiếm 70-80% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hết năm 2010, dự báo kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang ASEAN sẽ đạt 13,65 tỷ USD [11]

2. Về cơ cấu mặt hàng xuất khẩu:

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu trong những năm tới sẽ được tiếp tục chuyển dịch theo hướng chung là: gia tăng xuất khẩu sản phẩm chế biến và chế tạo với giá trị gia tăng ngày càng cao, chú trọng các sản phẩm có hàm lượng công nghệ và tri thức cao, giảm dần tỷ trọng hàng thô và sơ chế.

Tới năm 2010 kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu các nhóm mặt hàng được dự kiến như sau:


Bảng 25: Dự báo kim ngạch và cơ cấu xuất khẩu các nhóm mặt hàng vào

năm 2010


Nhóm hàng

Kim ngạch 2010 (Triệu USD)

Tỷ trọng(%)

2001

2010

1. Nguyên nhiên liệu

1.750

20,1

3-3,5

2. Nông sản, hải sản

8.000-8.600

23,3

16-17

3. Chế biến, chế tạo

20.000-21.000

31,4

40-45

4. Công nghệ cao

7.000

5,4

12-14

5. Hàng khác

12.500

49,8

23-25

Tổng kim ngạch hàng hoá

48.000-50.000


100

Tổng kim ngạch dịch vụ

8.100-8.600(Nguồn: Bộ Thương Mại)

Những năm tới, những mặt hàng có khả năng xuất khẩu mạnh và dần khẳng định được chỗ đứng trên là gạo, cà phê, thực phẩm chế biến, sản phẩm công nghiệp nhẹ, dược phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, linh kiện điện tử…Mặt hàng dầu thô sẽ giảm dần kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này vì trong tương lai, dầu thô phục vụ cho nhà máy lọc dầu ở nứơc ta nên chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ. Các loại rau quả và thuỷ hải sản sẽ tăng nhanh nhất trong các sản phẩm nông, ngư nghiệp do khẳng định được chỗ đứng của mình. Đối với mặt hàng gạo, khả năng gia tăng xuất khẩu sang thị trường ASEAN cũng có giới hạn vì nhiều nước trong khu vực sẽ cố gắng tự túc. Gạo, cà phê, cao su sẽ tăng chem. khoảng 2-6%/ năm. Các mặt hàng như dày dép, dệt may tăng tương đối nhanh nhưng đây cũng là các mặt hàng xuất khẩu của các nước ASEAN khác nên kim ngạch xuất khẩu không lớn. Các mặt hàng kỹ thuật sẽ tăng mạnh nhất (nhịp độ tăng bình quân trong giai

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí