Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam - 19

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


20. Nguyễn Văn Trang và nnk (1997) “Bản đồ Địa chất và Khoáng sản tờ Bà Nà tỷ lệ 1:200.000” được Nguyễn Đức Thắng, hiệu đính (2006), Tổng cục Địa chất và Khoáng sản.

21. Nguyễn Văn Trang (1986), “Bản đồ địa chất khoáng sản nhóm tờ Huế - Quảng Ngãi, tỷ lệ 1: 200.000”, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất.

22. Nguyễn Tiến Thành (2010), “Đặc điểm quặng hoá vàng vùng Đăk Rông

- A Lưới”, Luận án Tiến sĩ Địa chất, Thư viện trường đại học Mỏ - Địa chất.

23. Nguyễn Văn Thông (2005), “Đặc điểm quặng hoá vàng vùng Phước Thành, Quảng Nam”, Luận văn Thạc sĩ Địa chất, Thư viện trường Đại học Mỏ - Địa chất.

24. Trần Văn Trị và Vũ Khúc (đồng chủ biên) (2010), “Địa chất và Tài nguyên Việt Nam”, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

25. Bùi Thế Vinh và nnk (2011), “Đo vẽ bản đồ địa chất và tìm kiếm khoáng sản nhóm tờ A Hội, Phước Hảo, tỉnh Quảng Nam”, Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chất.

26. Lê Xuân Vinh (2011), “Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định sự tồn tại của mô hình kiểu mỏ Cu-Au porphyr ở Việt Nam làm cơ sở định hướng cho công tác tìm kiếm, đánh giá khoáng sản”, Đề tài nghiên cứu Khoa học, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản.

27. Nguyễn Khắc Vinh (2010), “Sách tra cứu vàng bạc đá quý mỹ nghệ kim hoàn”, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 162 trang: Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng Phước Sơn - Quảng Nam

II. Tài liệu tiếng anh

28. Snowden Mining Industry Consultants (2006), “Resource Estimation”, Professional Development Courses.

29. Alwyn E. Annels (1991), “Mineral deposit evaluation”, Champman &Hall.

30. Corbett. G. J and Leach. T. M (1996), “Southwest pacific rim gold-copper systems, structure, alteration and mineralization”, Workshop manual.


31. Groves.D.I et al (1998), “Aprosed clasification in the context of their crustal distribution and relationship to other gold deposit types”, Orogenic gold deposit.

32. Brett Davies (2006), “Structural geology, viening anh mineral lization at Dak Sa, final report for Olympus Pacific mineral Inc”, Phuoc Son gold company.

33. Jeffrey Hedenquist and Frank Reid, Sydney (22 to 25 July,1985). “Epithermal gold”, Vietnam resources corporation LTD.

34. Truong Xuan Luan (1988), “Variogram et Krigeage sur un gisement d’or du Colordo”, ENSMP. PARIS.

35. Truong Xuan Luan (1991), “Geostatistic and its application for studying in some places”, 2nd conference on Geology for Indochina.

36. Robert, F et al (2007), “Model and exploration methor formajor gold deposit types”.

37. Surpac minex 5.1 (2013), “Gemcom Surpac, Cooperation”.

III. Trang mạng

38. WWW.geology.com

39. WWW.Silverdoctor.com

40. WWW.dgmv.gov.vn

41. WWW.humg.edu.vn

42. WWW.vigmr.vn


Phụ lục 1


Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng 3620 1


Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng 3620 2


Phlc 2


Nghiên cứu lựa chọn mô hình đánh giá tài nguyên, trữ lượng vàng gốc vùng 3620 3

Hình 1. Bản đồ địa chất khu Đăk Sa “Nguồn: Lê Văn Hải và nnk 2010, có chỉnh lý” [5]


TQ QTZ1 https://tailieuthamkhao.com

Hình 2. Bình đồ thân quặng QTZ1

“Nguồn: Lê Văn Hải và nnk 2010” [5]


TQ QTZ2

Hình 3. Bình đồ thân quặng QTZ2

“Nguồn: Lê Văn Hải và nnk 2010” [5]


TQ QTZ4

Hình 4. Bình đồ thân quặng QTZ4

“Nguồn: Lê Văn Hải và nnk 2010” [5]


TQ SERP

Hình 5. Bình đồ thân quặng SERP

“Nguồn: Lê Văn Hải và nnk 2010” [5]

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí