Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


[WERT ] Xem mc 1.1

{OFFSET ] là 1 con shoc nhn cho biết vtrí rnhánh trong chương trình.

Cng vào được đc theo dng bit hoc byte, nếu tha điu kin thì thc hin bước nhy.

Ví d:

1. Dng bit

Lnh Giá trNhy

On­port 65531 = 0,3; Bit 2 = Off Nhy ti 3 dòng

On­port 65531,8 = 1, ­2; Nit 8 = on Nhy lùi 2 dòng

2. Dng Byte

Lnh Giá trNhy

On­port 65531,0 = 10,3; 0000.1010 nhy ti 3 dòng

On­port 65531,0 = 0, ­2; 0000.0000 Nhy lùi li 2 dòng

On­port 65531,0 = 205, ­4; 1100.1101 Nhy lùi li 4 dòng

19. Lnh “Set­port”

­ Ý nghĩa : Đt cng ra

­ Cú pháp : St_port [ ADDRESS ], {BITNR ], = [WEIT};

­ ng dng : Card 4.0 đt giá trcho cng ra

Gii Thích

[ADDRESS] là schđa chđược cho bng sau Giá trCng

65529 Cng ra 1 (8 bit)

65530 Cng ra 2 (8 bit)

[BITNR ] Là sdùng đphân bit dng bit hoc byte

1. Dng bit


2. Dng bit

1 [BITNR ] 8


[BITNR ] = 0

[WERT] Là stùy theo {BITNR], giá trlà thp phân t0 đến 255 và chuyn sang nhphân ti ngra tương ng.

Ví d:

1. Dng bit

Lnh

Cng ra

bit Trng thái

Set­port 65529,5 = 0; Port 1 5 OFF

Set­port 65529,4 = 1; Port 1 4 ON

Set­port 65529,4 = 0; Port 2 4 OFF

Set­port 65529,1 = 1; Port 2 1 ON

2. Dng byte

Lnh

Cng ra

Giá tr

Set­port 65529,128 = 10; Port 1 0000 1010

Set­port 65529,128 = 27; Port 1 0001 1000

Set­port 65529,128 = 205; Port 2 1100 1101

Set­port 65529,128 = 255; Port 2 1111 1111

Set­port 65529,128 = 0; Port 1 0000 0000

20. Lnh Arc­r hoc Arc­l


­

Ý nghĩa

: Vvòng tròn theo chiu phi hoc trái.

­

Cú pháp

: Arc­r [r(v), [WINRELZ], [đphân gii];


Hoc:


­

Cú pháp

: Arc­l [r(v)], [WINKEL1], [WINKELZ], [đphân gii];

­

ng dng

: Vmt cung tròn hoc vòng tròn

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước (10 trang)

Điều khiển máy khoan mạch in CNC dùng động cơ bước - 8

Gii Thích

[r(v) Bán kính và tc đv[WINKEL1] Góc bt đu (tính bng đ) [WINEKEL] Góc kết thúc (tính bng đ)

Đphân gii Đphân gii (tính bng đ)


Ví d :

Arc­r 10(1000), 0, 360, 5;

Lnh trên thc hin mt vòng tròn có :

­ Chiu vlà bên phi

­ Bán kính 10mm

­ Tc đ1000HZ

­ Góc bt đu 00

­ Góc kết thúc 3600

­ Đphân gii 50

Ví d2:

Arc­l 5(5000), 180, 270, 3;

Lnh trên kết qunhư sau:

­ Chiu vlà bên trái

­ Bán kính 5mm

­ Tc đ5000HZ

­ Góc bt đu 1800

­ Góc kết thúc 2700

­ Đphân gii 30

Không nên chn đphân gii quá nhvì cung tròn là kết hp nhiu đon thng nên bhn chế bi bnhca card giao tiếp.CHƯƠNG III

THÔNG BÁO LI

I _ THÔNG BÁO LI CA CHƯƠNG TRÌNH SON THO

1. Tp tin không có

2. Tp tin không mở ở ngõ vào

3. Tp tin không mở ở ngõ ra

4. Tp tin không m

5. Đc sai hoc không thy thư mc

6. Ghi sai

7. Dng skhông hp l

8. Tp tin đnh nghĩa sai

9. Tràn bđm

10. Ca squá nh

11. Không thxca s

12. Ca skhông thliên kết chính nó

13. Tquá dài so vi l

14. Khi chưa đnh nghĩa

15. Khi không có trong ca shin hành

16. Đánh du không hp l

17. Du đã được xác đnh

18. Du không có trong ca shin hành

19. Lkhông hp l

20. Không cho phép trên thiết blà logic

21. Không cho phép trong chế đtrc tiếp

22. Không thđnh hướng trên file chun

23. Hết bnh

24. Skhông hp l

25. Hublnh

26. Không tìm thy

27. Đĩa đy

28. File quá ln

29. Dòng quá dài

30. To file sai

31. Không thđóng file đích

32. Không thđóng file ngun

33. Không thto file.BAK

34. File không tìm thy

35. Sai lưu trmc đnh

36. In sai

37. Đc file in sai

38. Đóng file in sai

39. Không tìm thy file in

40. Cho phép ti đa 2 ca s


41. Ca sth2 không m

42. Đường dn không hp l

43. Thiếu báo cáo đdài

44. Không tìm thy cui file

45. Cui file không hp l

46. Ghi vào đĩa sai

47. Thư mc đy

48. Kích thước file tràn

49. File đã mt


II _ THÔNG BÁO LI CA CHƯƠNG TRÌNH DCH

1. Unexpected end of file.

Xut hin cui file trước khi chm dt lnh đang thc hin

2. Expected

Phi kết thúc lnh bng du chm phy

3. Illegal axis entry

Trong mt lnh phi có thông sca trc cn điu khin, các thông snày không hp l.

4. ‘x’, ‘xy’, ‘xz’ or ‘xyz’ expected Quên nhp thông scho các trc

5. Axis alreadydefined

Đã xác đnh slượng trc điu khin, nếu mun thay đi strc làm vic phi áp dng ngay tđu chương trình

6. ‘mm’, ‘cm’, ‘zoll’, ‘zoll/10’ or ‘zoll/20’ expected Đơn vkhông hp l

7. Missing ‘stop’, stop assumed

Thiếu lnh stop trong chương trình

8. Input already actime

Chương trình dch đã chuyn phn đu tiên ca vùng dliu cho card giao tiếp, lnh input thhai không được phép.

9. Too much nested repeats ( limit iszo)

Cu trúc chương trình có đlng quá sâu.

10. Repeat without until detected

Thiếu lnh “until” kết thúc đon chương trình lp.

11. #­Command not recognized.

Lnh đt sau ký hiu # không đúng.

12. Duplicate axis entry in command.

Trc được xác đnh hai ln trong mt lnh.

13. ‘X’, ‘y’, or ‘z’ expected Trc không hp l.

14. Interger expected

Skhông hp l, nm ngi phm vi cho phép t–32768 đến +32767

15. ‘,’ expected

Mt lnh có nhiu thông s, các thông sphi cách nhau bng du phy.

16. Positve interger expected.

Snguyên dương không hp l, ra ngi phm vi cho phép t0 đến + 32767

17. Until without repeat


Vòng lp thiếu lnh “Repeat”

18. Real number expected.

Khonh cách dch chuyn là mt sthc được cho dưới dng smũ (0,23E3) phi phân cách bng du chm thay vì dùng du phy.

19. Positive real number expected. Cn mt sthp phân dương

20. ‘(’ expected

Tc đphi được ghi trong du ngoc đơn, li này cũng xut hin nếu dùng du phy ngăn cách gia khong di chuyn tc đ.

21. ‘)’ expected

Tc đphi được đóng li bng du ngoc đơn, li này cũng xut hin hin khi dùng du phy.

22. ‘.’ Expected

Phi kết thúc lnh stop bng mt du chm thay vì du phy.

23. Too much definitims.

Quá nhu đnh nghĩa trong phn khai báo, slượng ti đa là 50. Trong trường hp phi dùng nhiu đnh nghĩa nên sdng lnh “ #include”

24. Definitim name expected

Sau các lnh đnh nghĩa ít nht phi cho mt tên ca đnh nghĩa đó, tên có thbao gm ký t, shoc gch ni dưới.

25. Illegal character for send or wait.

Scho trong lnh thu/phát không hp l.

26. ‘” ’or unit number expected .

Sau lnh “Tell” phi cho biết smáy hoc mt chui ký t.

27. ‘ “ ‘ expected

Phi đóng chui ký tbng du ngoc kép, li này cũng xut hin khi chui ký ttrong lnh “Tell” quá dài.

28. “Wait” expected.

Khi sau lnh “Tell reference “ hoc “ Tell star” có du phy thì phi dùng lnh “wait”

29. Unit entry expected

Lnh cn mt thông tin vthiết bđcó thlàm vic.

30. Command not recognized

Lnh sai, trong trường hp dùng nhn thì phi có du hai chm kết thúc. Nên lưu ý là PAL_PC phân bit gia chin và chthường

31. Too much labeldefinitims Quá nhiu nhãn ti đa là 50

32. Positive interger between 1 and 126 expected Sphi nm trong khong t1 đến 126.

33. Label not found.

Sdng nhãn không rràng.

34. No label defintim in text.

Không khai báo mt nhn duy nht

35. ‘,’ or ‘times’ expected

Vòng lp cn du phy hoc t“times” đphân cách các thông s.

36. ‘In’ or ‘out’ expected

Sau lnh “pulse sync” chcho phép 2 tkh“in” và “out”.

37. ‘On’, ‘off’ or ‘sync’ expected


Sau lnh “pulse” hoc “port” chcó các tkhktrên là hp l.

38. End of remark missing.

Đã đến cui file, mc du phn đánh du chưa kết thúc có thđã quên đóng ngoc.

39. Serial transmission error (time out in receiver)

Card giao tiếp không đáp ng có thli truyn dliu

40. Elevation must be . 0,001 Thông tin không hp l


41. File not found

Không thy tp tin, kim tra li đường dn.

42. Letter or ‘­‘ expected

Ký tđu trên nhn hoc mt tên không được dùng s.

43. Replace text exceed 250 chars. Mt câu không dài quá 250 ký t.

44. Line exceeds 250 chars after replace of defintim.

Đnh nghĩa trên mt dòng dài hơn 250 ký t, nếu trên mt dòng dùng nhiu đnh nghĩa thì có thchia thành nhiu dòng.

45. Illegal defintim occurred

Mt đnh nghĩa được lp li 2 ln hoc là trong mt thay thế có cha tên đnh nghĩa.

46. ‘” ‘ or ‘<’ expected

Tên tp tin sau lnh # include phi trong ngoc nhn hoc ngoc kép.

47. () expected.

Tên tp tin phi đóng bng ngoc kép khi đã mbng ngoc kép.

48. ‘>’ expected

Tên tp tin phi đóng bng ngoc nhn khi đã mbng ngoc nhn.

49. Include file not found on I/O error.

Tp tin include đã cho không tìm thy, kim tra li tên và đường hướng dn.

50. I/O error on read.

Trong khi đc tp tin gp li I/O, thđc tp tin bng trình son tho và sau đó ghi vào đĩa.

III _ THÔNG BÁO LI CA CARD GIAO TIP

PAL­PC cng thêm 100 đphân bit vi các li ca chương trình dch.

113. Er error

150. Dng khn cp

151. Nhp trc sai

152. Chưa chn trc

153. Cú pháp sai

154. Hết bnh

155. Sthông ssai

166. Lnh jump sai

167. Vòng lp sai

168. Tc đkhông hp l

171. Không có lnh lưu tr

190. Sai sót bên trongCHƯƠNG iv

NG DNG


1_ KHÁI QUÁT VHĐNH VBA CHIU

Mt hthng đnh vba chiu là hthng có khnăng điu chnh vtrí ca mt đim trong không gian đthc hin bng ba ta đxyz. Hthng ta biết đây là mt máy khoan mch in được điu khin theo chương trình bng máy tính. Khi mun khoan mt lmch in thì ta nhp ta đxy tbàn phím, lúc đó bàn khoan sdch chuyn theo hai chiu xy và sdng li khi đến đúng ta đ(xy). Sau đó mũi khoan sdch chuyn theo phương z ttrên xung đthc hin công vic khoan mch in.


2_ SƠ ĐKHI MÁY KHOAN

Chương trình điu khin máy khoan được viết trên phn mm PAL­EP bng các lnh, người sdng nhp ta đvtrí các lkhoan tbàn phím, các vtrí lkhoan sđược lưu trtrên mt tp tin trong đĩa, tp tin này có thgi li đbxung, chnh sa bi hthng ca chương trình.

Sau khi đã nhp xong dliu các lcn khoan, người ssng ra lnh cho máy khoan làm vic. Trước khi máy khoan thc hin công vic khoan, thì chương trình stđng khoan theo tht. Máy tính chlàm nhim xlý dliu theo người viết chương trình.Bchuyn phát điu khin đng cơ bước

Đng cơ x (hchuyn đng theo trc x)

Đng cơ y (hchuyn đng theo trc y)

Đng cơ z (hchuyn đng theo trc z)

X,Y,Z

Tín hiu hi tiếp

Card giao tiếp


Máy tính

https://tailieuthamkhao.com


3_ CHƯƠNG TRÌNH ĐIU KHIN

Chương trình điu khin được viết bng các lnh, khi nhp ta đcác lkhoan

ca tm mch in có kích thước xác đnh, h

thng máy khoan s

hot đng theo

chương trình điu khin đkhoan các đim có ta đnhp vào.


Đđiu khin máy khoan, đu tiên máy khoan phi được Reset vta đgc (0,0). Sau khi máy Reset v(0,0) hay đến ta đmong mun làm nhim vkhoan ca mình. Máy tính sđiu khin hthng khoan tun ttheo x,y,z…

Tín hiu ra tmáy tính sđiu khin cho đng cơ hot đng, ban đu đng cơ x hot đng cho đến khi đến đim quy đnh thì dng li, tiếp theo là đng cơ y hot đng làm cho máy khoan di chuyn theo chiu y và đng cơ y sdng li khi đến đim quy đnh. Đng cơ x,y dng li thì đến đng cơ z shot đng lin sau đó đđưa mũi khoan xung đim quy đnh.

Mun cho các đng cơ xyz dng đúng vtrí cn khoan, máy khoan cn có hthng phn hi vmáy tính. Máy tính snhn xung phn hi và so sánh vi ta đđim cn khoan ri mi điu khin đường đi kết tiếp ca đng cơ.

Trên đây là quy trình dùng khoan mt l, mun khoan nhiu ltrên mch in thì ta nhp ta đcác đim cn khoan và máy shot đng khoan tun tđến đim cui cùng. Sau đó Reset vta đgc (0,0).


4 _ CHƯƠNG TRÌNH KHOAN VI MCH 40 CHÂN

Trong phn khai báo cũng như tp lnh mà ta đã biết trong chương .I và II, sau đây là phn khái báo và dùng các lnh đkhoan mt vi mch 40 chân.

#axis xyz;

#units zoll/10;

#reference xyz;

move 0(9000), 38(9000), 27(9000), 0(9000);

repeat

move 1(9000), 0(9000), 2(2000), ­2(9000);

until 20;

move 1(9000), 6(9000), 0(9000), 0(9000);

repeat

move ­1(9000), 0(9000), 2(9000), ­2(9000);

until 20;

move 0(9000), 2(9000), 0(4000), 0(9000);

repeat

move 1(9000), 0(9000), 0(2000), 0(9000);

until 7;

move 1(9000), 3(9000), 0(4000), 0(9000);

repeat

move ­1(9000), 0(9000), 2(2000), ­2(9000);

until 7; Refarence xyz; Stop.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí