Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


Vì vậy, đứng trước những vấn đề thực tế đặt ra hiện nay, việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trong ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong thời gian tới phải thể hiện rõ những quan điểm chủ yếu sau đây:

Một là, bảo đảm gắn chặt mọi hoạt động đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị với việc đáp ứng đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ cách mạng hiện nay, trực tiếp phục vụ và bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai đoạn và cho đến năm 2020 mà Đại hội lần thứ IX của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã đề ra.

Đào tạo cán bộ, đặc biệt là cán bộ chủ chốt và kế cận phải xuất phát từ sự đòi hỏi của nhiệm vụ chính trị, phù hợp với cơ cấu, đồng thời với sự đòi hỏi của nhiệm vụ, có người kế cận nối liền mà vững chắc, bảo đảm quan điểm giai cấp của Đảng, có lập trường chính trị, đạo đức cách mạng, có năng lực lãnh đạo, quản lý Nhà nước, quản lý kinh tế.

Để vấn đề này được giải quyết tốt, trước hết phải xuất phát từ yêu cầu thực tế được đặt ra đối với người cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ đổi mới, nhất là về chất lượng, mà xây dựng các kế hoạch và chương trình đào tạo cho phù hợp. Đồng thời phải hướng mọi hoạt động và tập trung mọi nỗ lực vào việc đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ này, nhằm phục vụ quá trình củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức trong hệ thống chính trị và không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hiệu lực quản lý của Nhà nước Lào, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn thể quần chúng, tạo yếu tố đảm bảo cho việc thúc đẩy các quá trình phát triển kinh tế - xã hội theo mục tiêu đã đề ra.

Cùng với việc triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo đương chức cần phải xây dựng quy hoạch tổng thể và có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cụ thể đối với đội ngũ cán bộ kế cận để chủ động tạo ra một lực lượng cán bộ trẻ, có năng lực, được chuẩn hóa về trình độ, sẵn sàng đảm nhận trọng trách do cán bộ lãnh đạo lớp trước giao lại, đảm bảo sự


chuyển giao giữa các thế hệ mang tính liên tục và đem lại động lực mới cho sự phát triển.

Hai là, gắn việc phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật với việc không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức và hệ thống cơ chế tổ chức quản lý trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trung, cao cấp trong hệ thống chính trị.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay (21 trang)

Tăng cường đầu tư phù hợp vào việc củng cố cơ sở hạ tầng, vật chất kỹ thuật cho Học viện để Học viện có trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ đó làm cơ sở cho Học viện phát triển trong nghiên cứu lý luận thực tiễn và trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chính trị - hành chính, cán bộ quản lý và cán bộ khoa học - kỹ thuật theo chức năng, vai trò của mình.

Quan tâm hơn nữa trong đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, trang bị công cụ, phương tiện hiện đại cho cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và cho các đơn vị làm chức năng quản lý, quy hoạch cán bộ lãnh đạo để nâng cao khả năng thực hiện tốt nhiệm vụ công tác cán bộ thời kỳ mới; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển cơ sở vật chất - kỹ thuật với việc phát triển và tăng cường đội ngũ cán bộ, nhất là không ngừng nâng cao chất lượng, để tạo ra sự phát triển hài hòa giữa yếu tố vật chất và yếu tố con người trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị.

Đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay - 16

Phải coi đổi mới nội dung chương trình, phương pháp giảng dạy và hoàn thiện cơ chế quản lý đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trung tâm trong quá trình nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị.

Đối với cán bộ đương chức và với cán bộ kế cận đã được chuẩn hóa về trình độ lý luận hoặc chuyên môn, thì coi các hình thức bồi dưỡng ngắn hạn, các hình thức tập huấn theo chuyên đề, hoặc đào tạo lại, đào tạo tại chức phù hợp với điều kiện tuổi tác nhằm phục vụ trực tiếp việc nâng cao năng lực tổ


chức triển khai các chủ trương của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là hướng phát triển ưu tiên của công tác này trong trước mắt và lâu dài.

Ba là, kết hợp sử dụng đồng bộ và thống nhất các biện pháp quản lý, đánh giá kết quả trong hoạt động đào tạo với biện pháp quản lý, đánh giá kết quả trong học tập, rèn luyện qua hoạt động thực tiễn của cán bộ. Coi đây là sự thể hiện trách nhiệm và vai trò tích cực của các cấp đối với quá trình học tập, rèn luyện qua thực tiễn của cán bộ.

Thực tiễn như là trường học, mỗi lĩnh vực hoạt động như là một trường học chuyên nghiệp đối với cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Trong thời gian qua với nhiều Quyết định và Quy định của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào về đưa cán bộ xuống cơ sở, về phân cấp quản lý, về luân chuyển cán bộ… không những tạo cơ hội cho mỗi cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị được thay đổi môi trường hoạt động và vì thế có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm mới, mà còn là sự xác định trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền đối với mọi hoạt động công tác, học tập, rèn luyện của cán bộ.

Mỗi tổ chức, thông qua vai trò quản lý, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc… đối với cán bộ thuộc trách nhiệm quản lý của mình sẽ góp phần trực tiếp trong việc khơi dậy ý thức, trách nhiệm và sự quyết tâm nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi, rèn luyện của những người cán bộ đó. Từ đó không những giúp họ hoàn thành nhiệm vụ tốt, mà còn làm cho mỗi người có trình độ hiểu biết, có kinh nghiệm hoạt động hơn, đồng thời thực tiễn sôi động sẽ giúp họ linh hoạt, năng động hơn trong công việc của mình.

Bốn là, kết hợp giữa việc phát huy khả năng trong nước với việc tranh thủ và tận dụng mọi cơ hội hợp tác quốc tế trong định hướng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào hiện nay.


Sự đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải phối hợp đào tạo ở Học viện với đào tạo trong phong trào thực tế, coi bồi dưỡng tại chỗ là chủ yếu, đồng thời sẽ gửi đi đào tạo ở các nước bạn, chiến lược thực hiện theo vốn viện trợ của nước nhà, quan tâm thúc đẩy và tạo điều kiện cho cán bộ có giác ngộ làm chủ nghiên cứu học tập, nâng cao kiến thức để có trình độ xứng đáng với tránh nhiệm mà mình được giao phó.

Phát huy khả năng trong nước, thực chất là nâng cao ý thức độc lập, tự lực, tự cường của các cấp lãnh đạo, của các đơn vị chức năng cũng như mỗi cán bộ, đảng viên làm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Từ đó chủ động tìm mọi cách, sử dụng mọi biện pháp cần thiết để khơi dậy và phát huy tất cả năng lực sáng tạo và ý thức trách nhiệm của mọi người góp phần thúc đẩy sự phát triển công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cho đất nước.

Khai thác tối đa mọi khả năng vật chất kỹ thuật đang có, tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển cả về yếu tố vật chất lẫn yếu tố con người trong lĩnh vực công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào.

Tiếp tục thực hiện chủ trương kết hợp đào tạo, bồi dưỡng trong nước và gửi cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, trong đó lấy đào tạo, bồi dưỡng trong nước là chủ yếu.

Quan điểm định hướng này đòi hỏi các cơ quan chức năng, các cơ sở đào tạo phải tìm mọi cơ hội, tranh thủ mọi thời cơ thực hiện, mở rộng các hình thức hợp tác quốc tế, nhằm tìm kiếm nguồn vốn, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi thông tin tư liệu phục vụ nghiên cứu, học tập… Trong đó tiếp tục coi phát triển hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý với Việt Nam và Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu.

Tất cả những vấn đề nêu trên đều phải xuất phát từ quan điểm lấy chất lượng làm gốc và nhằm làm cho mọi hoạt động và bước phát triển của công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị có khả năng tạo ra những người lãnh đạo, quản lý không ngừng được nâng cao về


trình độ kiến thức và năng lực, đồng thời không ngừng hoàn thiện về nhân cách, luôn đáp ứng những đòi hỏi mới của tình hình và nhiệm vụ chính trị và luôn phát huy vai trò thúc đẩy cho sự phát triển kinh tế - xã hội theo những mục tiêu cụ thể đã đư ợc xác định trong "Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2001 - 2020" mà Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào lần thứ IX đã đ ề ra" [33, tr.20].

4.1.2 Phương hướng chung

Để có được giải pháp đúng đắn cho việc đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị, cần xác định được phương hướng chung. Phương hướng chung thể hiện cụ thể ở mục tiêu đào tạo. Mục tiêu đào tạo cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị có rõ thì mới có các giải pháp đúng.

Chính việc xuất phát từ mục tiêu định hướng trong đào tạo mà định ra những tiêu chuẩn và điều kiện tuyển sinh, nội dung chương trình đào t ạo, xác định phương thức đào tạo thích hợp cho từng hệ đào tạo bồi dưỡng cán bộ.

Mục tiêu đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào là đào tạo ra những cán bộ cách mạng với những năng lực và phẩm chất cơ bản như sau:

Thứ nhất, nhận thức và vận dụng tốt lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh và đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước Lào; có trình độ lý luận chính trị, nắm vững tri thức cơ bản của khoa học chính trị - hành chính, khoa học lãnh đạo, khoa học xã hội và nhân văn, trên cơ sở đó hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học cách mạng.

Thứ hai, có tầm nhìn sâu rộng về thế giới đương đại; có khả năng dự báo về xu hướng biến động trong tương lai trên mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội; có khả năng tư duy chiến lược, có phương pháp khoa học trong nhận thức và hành động sáng tạo thích ứng với những biến động của tình hình thế giới và trong nước.

123


Thứ ba, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực lãnh đạo, năng lực tổ chức thực tiễn; khả năng tập hợp, thuyết phục, lôi cuốn quần chúng, huy động sức mạnh tổng hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng.

Thứ tư, có phẩm chất đạo đức trong sáng của người cán bộ cách mạng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; có ý thức tổ chức kỷ luật và quan hệ mật thiết với quần chúng.

4.1.3 Phương hướng cụ thể đào tạo đối với hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào

Chức năng cơ bản của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào và các rường chính trị - hành chính cấp tỉnh là đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, nghiệp vụ tổ chức hoạt động của đoàn thể… cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị của Lào. Vì vậy, việc đổi mới hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo đối với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia và các trường chính trị - hành chính tỉnh giữ vai trò quan trọng đến việc nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị ở Lào hiện nay.

4.1.3.1 Đối với Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào đề ra Nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào với một số định hướng lớn đến năm 2020 như sau:

- Đổi mới công tác quản lý, nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập ở Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ góp phần nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ lãnh đạo của hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, giảng viên nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

124


- Từ việc đổi mới và tăng cường công tác quản lý quá trình đào tạo, phấn đấu các lớp đào tạo, bồi dưỡng tỷ lệ tốt nghiệp đạt 98% trở lên, xếp loại rèn luyện tốt.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; có nhiều giảng viên đạt loại khá, giỏi (qua kết quả xếp loại thao giảng hàng năm), không có giảng viên xếp loại yếu kém. Hằng năm có một số giảng viên đi dự thi cao học, nghiên cứu sinh, các giảng viên đều tự lựa chọn hình thức học tập nâng cao trí tuệ.

- Động viên cán bộ, giảng viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, giảng viên đăng ký thao giảng, đạt các danh hiệu thi đua như "Lao động tiên tiến" hằng năm; danh hiệu "Chiến sĩ thi đua" của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào.

- Cán bộ, giảng viên tích cực hoạt động nghiên cứu khoa học, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ, hàng năm có nhiều chuyên đề khoa học và sáng kiến kinh nghiệm nhằm phục vụ công tác đào tạo, giảng dạy được đăng tải trên các thông tin nghiên cứu - trao đổi, báo chí…

4.1.3.2 Đối với các trường chính trị - hành chính tỉnh

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc quyết định số 08 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VI) về tổ chức hoạt động của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Lào. Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các tổ chức đảng, chính quyền các cấp, các ngành và địa phương về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

- Các trường chính trị - hành chính tỉnh thực hiện nghiêm túc Quy định số 38 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng (khóa VII) về công tác quản lý cán bộ. Phấn đấu đến năm 2015 tất cả đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị chưa qua cao đẳng, đại học được học chương trình trung cấp tại trường chính trị - hành chính tỉnh.


Thực hiện tốt các chương trình đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng Đảng, đoàn thể và quản lý nhà nước… cho cán bộ, đảng viên trên các địa bàn cấp huyện theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Cần chú trọng đến chất lượng, hiệu quả các lớp bồi dưỡng.

- Ban tuyên giáo các tỉnh, thành, thị ủy cần tăng cường công tác tham mưu, chỉ đạo và kiểm tra các hoạt động của trường chính trị - hành chính tỉnh, kịp thời đề xuất với Đảng ủy giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ giảng viên công tác tại trường chính trị - hành chính tỉnh, đảm bảo đủ số lượng biên chế đáp ứng yêu cầu công tác trong giai đoạn cách mạng mới.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập để không ngừng nâng cao chất lượng của cán bộ.

- Từng bước quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các trường chính trị, hành chính tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

4.2 NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO TRONG HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

Để nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo đáp ứng với yêu cầu của sự nghiệp đổi mới ở Lào đòi hỏi phải thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp dưới đây.

4.2.1 Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị

Thứ nhất, đối với Trung ương

- Đảng và Nhà nước ở Trung ương cần tăng cường chỉ đạo các ngành, các cấp từ tỉnh, huyện đến cơ sở đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, bồi

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved