Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 6

Ký hiệu  tập tất cả các đồ thị phụ thuộc đúng  của câu S với tập quan hệ phụ thuộc R là GS. Có thể coi đây là mô hình phụ thuộc một tầng. Các mô hình phụ thuộc theo trường phái Praha [109] cho phép phụ thuộc theo nhiều tầng, ...

Mô hình văn phạm liên kết tiếng Việt - 2

Vai trò quan trọng của mô hình phụ thuộc là rõ ràng. Tuy nhiên mô hình văn phạm phụ thuộc có những điểm khó về mặt ngôn ngữ học. Theo Nguyễn Tài Cẩn [2] còn nhiều tranh luận về sự phụ thuộc giữa các yếu tố trong câu tiếng Việt, ...