Giải pháp xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam do EU tài trợ - 11

Phụ lục 3: Tiêu chí lựa chọn khách hàng TIÊU CHÍ LỰA CHỌN KHÁCH HÀNG GIAI ĐOẠN TIỀN ƯƠM TẠO (PRE-INCUBATION) STT Thông tin về khách hàng/Doanh nghiệp muốn vào vườn ươm 1 Họ và tên khách hàng/Đại diện 2 Giới tính 3 Ngày-tháng-năm sinh 4 ...

Giải pháp xây dựng và phát triển vườn ươm doanh nghiệp ở Việt Nam trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân Việt Nam do EU tài trợ - 10

Thức lớn đối với 2 vườn ươm này để tồn tại và phát triển nếu hết thời gian tài trợ của EU. Với các đặc điểm đó, để tạo được nguồn thu và từng bước có khả năng bù đắp các chi phí hoạt động và xa hơn nữa là khả ...