Chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam - 14

Điều chỉnh chính sách về tμi sản thế chấp đối với các khoản vay. Hiện nay phần lớn các DNNVV khó tiếp cận với hệ thống ngân hμng vì không có tμi sản thế chấp có giá trị. Hơn nữa yêu cầu về tμi sản thế chấp th−ờng quá cao, ...

Chính sách tài chính, tiền tệ của chính phủ đối với sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Kinh nghiệm của các nước trên thế giới và bài học đối với Việt Nam - 13

(TSCĐ) đã khấu trừ”. Tuy nhiên với quy định chung chung không cụ thể hóa như trên làm cho cả công chức thuế và các doanh nghiệp đều bị lúng túng trong việc thực hiện bởi lẽ yêu cầu các doanh nghiệp hoàn thuế GTGT nhưng không quy định ...