Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vốn đầu tư du lịch tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ - 21

Tác giả Phương pháp NC Kết quả Hạn chế Điều gì ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đầu tư ở trung quốc của các tập đoàn khách sạn đa quốc gia tỉnh Phương pháp định lượng sử dụng dữ liệu bảng với Stata khách ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vốn đầu tư du lịch tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ - 19

61. Fishbein Martin và Icek Ajzen (1975), Intention and Behavior: An introduction to theory and research, Addison-Wesley, Reading, MA. 62. Fornell Claes và D Larker (1981), Structural equation modeling and regression: guidelines for research practice, Journal of marketing research, No. 18(1), ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hấp dẫn của điểm đến du lịch trong việc thu hút vốn đầu tư du lịch tại vùng duyên hải Nam Trung Bộ - 18

Nguyên du lịch (động cơ tìm kiếm tài nguyên), thị trường du lịch tiềm năng (động cơ tìm kiếm thị trường), lợi thế chi phí (động cơ tìm kiếm hiệu quả), lợi thế hạ tầng du lịch (cơ sở hạ tầng thể chế), môi trường đầu tư ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí