Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  Nguyễn Quang Dũng Ảnh Hưởng Của Logo Và Tên Thương Hiệu Trong Thông Điệp Quảng Cáo Đến Nhận Biết Thương Hiệu Của Người Tiêu Dùng: Nghiên Cứu Thực Nghiệm ...

Cơ Hội Và Thách Thức Của Ngành Ngân Hàng

Và TCTD mà các NHTM được lựa chọn nghiên cứu mua chứng khoán đều là các đơn vị có tiềm lực tài chính tốt nên hầu hết các khoản đầu tư này đều được xếp là nợ đủ tiêu chuẩn. Do vậy, có thể đánh giá trong giai đoạn 2013 – ...