Các Lĩnh Vực Nghiên Cứu Của Tam

Biến số Định nghĩa Nghiên cứu gốc Nghiên cứu tham khảo information from the system) Khả năng trình bày kết quả (Result Demonstrability ) Mức độ mà các kết quả của việc áp dụng / sử dụng đổi mới IS có thể quan sát và communicatable cho ...