Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 2

2.1.3. Vai trò, ý nghĩa của việc đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường phổ thông 41 2.1.4. Một số yêu cầu cơ bản khi đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông 45 ...

Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội Phạm Tiến Đông Đổi Mới Hoạt Động Ngoại Khóa Trong Dạy Học Lịch Sử Ở Trường Trung Học Phổ Thông (Vận Dụng Qua Dạy Học Ở Tỉnh Nghệ An) Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục ...