Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 22

[118]. Trần Thị Tuyết Oanh (chủ biên), Phạm Khắc Chương, Nguyễn Ngọc Bảo (2007), Giáo dục học , tập 1, tập 2, NXB ĐHSP, HN. [119]. V. Ôkôn (1976), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, NXB GD, HN. [120]. A. V. Petrovski (chủ biên, 1982), Tâm lí ...

Đổi mới hoạt động ngoại khóa trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông Vận dụng qua dạy học ở tỉnh Nghệ An - 21

DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI *Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường 1.Tổ chức HĐNK trong DHLS ở trường THPT tỉnh Nghệ An (Vận dụng trong DHLS Việt Nam lớp 12). Đề tài nghiên cứu khóa học cấp ...