Quản lý xây dựng văn hóa tổ chức nhà trường mầm non Hoa Hồng quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay - 2

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa 1 CBQL Cán bộ quản lý 2 GV Giáo viên 3 NV Nhân viên 4 TPHN Thành phố Hà Nội 5 BGDĐT Bộ Giáo dục đào tạo 6 XH Xã hội 7 VH Văn hóa 8 VHNT Văn hóa nhà trường 9 GD Giáo dục 10 HS Học sinh 11 CB Cán ...

Quản lý xây dựng văn hóa tổ chức nhà trường mầm non Hoa Hồng quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội trong bối cảnh hiện nay - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trường Đại Học Giáo Dục  Phương Thị Quỳnh Quản Lý Xây Dựng Văn Hóa Tổ Chức Nhà Trường Mầm Non Hoa Hồng Quận Cầu Giấy, Thành Phố Hà Nội Trong Bối Cảnh Hiện Nay Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Giáo ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí