Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục

Xem tài liệu tham khảo Luận Án Tiến Sĩ Giáo Dục miễn phí, free không cần đăng nhập, download hay tải về.

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

Thiết kế và sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học phần “Di truyền học” góp phần nâng cao chất lượng dạy học Sinh học lớp 12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM  PHẠM THỊ HỒNG TÚ THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG BẢN ĐỒ KHÁI NIỆM TRONG DẠY HỌC PHẦN “DI TRUYỀN HỌC” GÓP PHẦN NÂNG CAO CH ẤT L ƯỢNG DẠY HỌC SINH HỌC LỚP 12 Chuyên ngành: ...
Quản lí giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới

Quản lí giáo dục quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường đại học Việt Nam trong bối cảnh mới

MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài 1.1. Về mặt lí luận B ối cảnh thế giới và trong nước Bảo vệ Tổ quốc luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia, thực tế cho thấy các thế lực thù địch luôn dùng mọi âm mưu, thủ đoạn ...
Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở

Phát triển kỹ năng dạy học hợp tác cho giáo viên trung học cơ sở

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠ I H Ọ C THÁI NGUYÊN NGUY Ễ N THÀNH K Ỉ NH PHÁT TRI Ể N K Ỹ N Ă NG D Ạ Y H Ọ C H Ợ P TÁC CHO GIÁO VIÊN TRUNG H Ọ C C Ơ S Ở Chuyên ngành: Lý lu ậ n và L ị ch s ử giáo d ụ c Mã s ố : 62.14.01.01 LU Ậ N ÁN TI Ế N S ...

Danh mục tương tự

Danh mục

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí