Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 10

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. PGS.TS Trần Kim Dung -năm (2009)-Quản trị nguồn nhân sự của. Nhà xuất bản thống kê ( tái bản lần thứ 17).

2. Trần Kim Dung-(2005). Đo lường mức độ thỏa mãn với công việc trong điều kiện ở Việt Nam. Đại học quốc gia TP.HCM

3. Trần Kim Dung-(1993). Phương pháp phân phối thu nhập và trả lương hợp lý của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đại học kinh tế TP.HCM.

4. http://www.lacviet.com.vn

5. http://www.Tinkinhte.com

6. http://www.Quản trị trực tuyến.com

7. Số liệu từ phòng nhân sự và phòng kế toán của công ty Vĩnh Hoàn.Chất lượng công việc

So sánh

Tên nhân viên được đánh giá

Tổng hợp


A

B

C

D


A


3

4

3

10

B

1


3

1

5

C

0

1


0

1

D

1

1

4


6

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn (9 trang)

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 10Bảng 2.6: Đánh giá thực hiện công việc theo phương pháp so sánh cặp

Theo kết quả so sánh trên nhân viên A được đánh giá tốt nhất, nhân viên C

được đánh giá kém nhất


Họ tên nhân viên:…………………………………………………………… Công việc:…………………………………………………………………... Bộ phận:……………………………………………………………………..

Giai đoạn đánh giá từ…………….đến …………

Các yếu tố

Điểm đánh giá

Ghi chú

Khối lượng công việc hoàn thành

Tốt Khá

Trung bình

Kém


Chất lượng thực hiện công việc

Tốt Khá

Trung bình

Kém


Hành vi, tác phong trong công việc

Tốt Khá

Trung bình

Kém


Tổng hợp kết quả

Tốt Khá

Trung bình

KémBảng 2.7: Bảng đánh giá tình hình thực hiện công việc của nhân viên theo phương pháp cho điểm

PH!J L!JC 3

Tràch nhi§m c§ng 46ng

Tràch nhiém vói còng dong khòng nhùng là si quan tàm cùa còng ty doi vói xà hoi mà là srl chia sè cùa tùng nhàn vién Vinh Hoàn dén nhr/ng hoàn cành khó khàn hon, càc còng tàc thien nguyén theo tinh thdn nhUòng com sè ào giùa con ngUòi vói nhau trén tinh than nhàn vàn.

Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh 3981

Trong nàm cóng ty dà có càc hoat dc›ng tù thién sau :


29/01/2010

Ùng hò còng tàc xà hoi cho xà Tàn Thuan Dòng

UBND xã Tân Thuan

Oõng

4.569.000

21/01/2010

Ùng hò 300 phan quà Tét cho tré em nghèo

Quy Bão trg tré em

24.000.000tinh Oüng Tháp


01/02/2010

Tài tro choong trình Ié hòi Vàn hóa Xuàn 2010

UBND TP. Cao Lành

200.000.000

04/02/2010

Ùng ho troòng nuòi day tré mo cói ò


30.000.000


Thành pho Ho Chi Minh04/02/2010

Ùng hò hoc sinh nghèo trrfòng THCS Vò Trrfòng Toàn


3.000.000

05/02/2010

Ùng ho Tét “Vi ngUòi nghèo” nàm 2010

UBMTTQ

TP. Cao Lành

100.000.000

09/02/2010

Tang quà cho to Nhàn Dàn TLf Quàn Phrfòng 11


5.000.000

09/02/2010

Hò trg quà “Cày mùa xuàn“

UBND PhUòng 11

8.000.000


cho trè em nghèo Phrfóng J ì10/02/2010

Ùng ho hoc sinh nghèo tr0òng Trung Hoc Hoàng Dieu


2.000.000

10/02/2010

Ùng hò hoc sinh nghèo trrfòng THPT Tràn Quoc Toàn


3.000.000

Úng hô Hôi ngrfõi mú TP. Cao Lãnh


10.000.000

01/03/2010

Tài trg nhân ky niem 10 nàm thành tap

CLB Y, Bác Si Tré

10.000.000


CLB Y, Bác Si Tré Tinh Dong Tháp

Tinh Oüng Tháp


19/03/2010

Úng ho tân binh nhap ngú xã Tân Thuan Oông

UBND xã

8.500.000Tân Thuan Dông


25/03/2010

Tài trg giãi Viet Dã tranh cúp Vinh Hoàn Ián 1

Tinh doàn Düng Tháp

122.975.061

27/03/2010

Hô tro quà Tet cho công nhân nghéo


5.100.000

29/03/2010

Hoat dong truyén thong, ky niem 35 nãm giãi phóng

Tung Tâm Giáo Duc

3.000.000


Mien Nam thong nhát dát nrfóc

Truyén Thong Và Lich
SúTinh Dong Tháp


14/04/2010

Úng hô quy dén on dáp nghia

Tinh Oüng Tháp

10.000.000

27/04/2010

Hó trg nguün kinh phí cho công tác dé phõng Iây

Trung Tâm Phõng Chong

10.000.000


nhiém HIV tf? me sang con và tré em b! ãnh hrfông

HIV/AIDS Oüng Tháp


29/04/2010

Tài trg“ Hôi Thi Trang Nguyên”

Trüõng TH Lê Quy Oôn

9.206.000


fan 9/2010 Truóng Tiéu h gc Lê Quy Oôn04/05/2010

Tài tres cuoc thi Vüot Lên So Phan

Tap chi Thanh niên

10.000.000

21/05/2010

Úng hô kinh phí to chúc các hoat dông chào mr/ng ky

Ooàn TNCS

46.940.000


niem 35 nàm Mién Nam giái phóng thong nhat dát nr/óc

Tinh Oüng Tháp


24/05/2010

Úng hô tré em có hoàn cánh dac biet khó khãn.

Quy hü trg tré em

5.000.000Tinh Oüng Tháp


24/05/2010

Úng ho chüong trinh “Quy súa vrfon cao Viet Nam”

Quy súa won cao

5.000.000Viet Nam


15/06/2010

No tro quy khuyén hgc khoa thúy sãn

Truõng Oai Hgc

10.000.000


Trrfõng Oai Hoc Cán Tho

Cán Tho


23/06/2010

Úng hô chr/ong trinh “Nghia tinh Oüng Tháp ”

UBMTTQ

SOO.000.000Tinh Dong Tháp


30/06/2010

Úng ho Quy Lê Trieu Kiét


50.000.000

27/07/2010

Úng hô cho 2 trrfõng tieu hoc tai Hüng Ngr/

Huyên Hüng Ngr/

2.000.000

29/07/2010

Hò tro dóng góp quà “Den on dàp nghTa”xà Tàn Hòa

UBND Xà Tàn Hòa

10.000.000

24/08/2010

Úng ho trüõng nuôi day tré mo côi


30.000.000

31/08/2010

Hó trg tü chúc các hoat dông ngày 30/04 và 01/05

Ooàn TNCS

20.348.909Tinh Dong Tháp


14/09/2010

Tài trg Giái quán vgt Tinh Oüng Tháp mô rong

Sô Tài Chính

20.000.000


fan thú II/2010

Tinh Oüng Tháp


17/09/2010

Tài trg to chúc hoi ”Vang tràng yêu thr/ong”

Doàn TNCS

15.000.000Thành Phó Cao Lãnh


12/10/2010

Tài trg quy tré em nghéo khuyét tat

Phõng LOTB&XH Thành

50.000.000Phü Cao Lãnh15/11/2010

Tài trg hoc bóng Trüõng

Lê Quy Oôn nàm hoc 2010 - 2011


Trr/õng Lê Quy Oôn


2.000.000

25/11/2010

Tài trg hoc bong Trr/õng trung hoc Trrfng Vrfong

Trr/õng Trung Hoc

2.000.000Trr/ng VUong


25/11/2010

Tham drf chrfong trinh di bò gày quy

UBND

7432.273


vì trè em nghèo ngày 9/10

Thành pho Cao Lành


25/11/2010

Ùng hò xày drfng tram xà cho xà Tàn Thuàn Oòng —

UBND xà

287470.297


Thành pho Cao Lành và hò trg 50 sugt thuoc

Tàn Thuàn OòngTong c§ng


1.641.541.570

bo câng nhân viân c0ng tel nguyen dbng găp tîî tien hong, thșc hițen hoat dâng nhc/dng com se ăo giăp del căc hoăn cânh khă khăn nhc/ sau :03/2010


Quyén góp 1.000 suát thuüc cho “chr/ong trinh 1.000 suat thuüc hrfóng ve ngrfói

Oon v] tinh: VNO


30.000.000


nghéo, gia d)nh chính sách các xá vúng sáu thóng qua GIÁI VIET DÁ TRANH CÚPVÍNH HOÁN UN 1 - NÁM 2010”


10/2010

Trích mót ngáy Ir/ong úng hó dong báo mién trung bi báo lut.

91000.000

10/2010

Quyén göp üng hö hoän cänh khö khän cho nhän vién cöng ty (2 nhän vién QC

32.240.000


phöng Ky Thuät).Tong câng

157.240.000

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved