Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
11

Nội dung:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH


ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


TÊN ĐỀ TÀI

“ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN”


Ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn (9 trang)

Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH


Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty Vĩnh Hoàn - 1

Giảng viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ THANH XUÂN MSSV: 09B4010126

Lớp: 09HQT3


TP. Hồ Chí Minh, 2011


Tôi xin cam đoan bài khóa luận tốt nghiệp do chính tôi thực hiện, với sự giúp đỡ của anh (chị) nhân viên tại công ty Vĩnh Hoàn cùng với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn đã giúp tôi hoàn thiện thêm bài khóa luận. Số liệu được lấy từ công ty và trang web của công ty. Tôi chỉ tham khảo và không sao chép bất kỳ bài báo cáo nào dưới mọi hình thức. Tôi xin cam đoan lời nói của tôi hoàn toàn đúng sự thật.

Xin chân thành cảm ơn.


TP HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2011


Huỳnh Thị Thanh Xuân


Trãi qua thời gian hai tháng làm bài khóa luận tốt nghiệp, với sự giúp đỡ của cô hướng dẫn khóa luận: Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến và toàn thể nhân viên tại công ty Vĩnh Hoàn đã nhiệt tình giúp đỡ tôi trong cách trình bày, nội dụng, cũng như những điều cần lưu ý khi thực hiện bài khóa luận tốt nghiệp.

Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn cô: Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoàn chỉnh bày khóa luận để có thể đứng trước hội đồng bảo vệ. Và tôi cũng không quên cảm ơn toàn thể nhân viên công ty Vĩnh Hoàn đã cung cấp số liệu xác thực để tôi có thể hoàn thành bài báo cáo một cách tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn.

TPHCM, Ngày 31 tháng 10 năm 2011


Huỳnh Thị Thanh Xuân


NHẬN XÉT THỰC TẬP


Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………. MSSV:……………………………………………………………………….. Lớp:…………………………………………………………………………..

1. Thời gian thực tập.

………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………

2. Bộ phận thực tập.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

3. Tinh thần trách nhiệm với công việc và ý thức chấp hành kỷ luật.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

4. Kết quả thực tập theo đề tài.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

5. Nhận xét chung.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………


Đơn vị thực tập


NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN


Họ và tên sinh viên:…………………………………………………………………………. MSSV:……………………………………………………………………….. Lớp:…………………………………………………………………………..


Nhận xét chung.

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

Kí tên


Th.S Nguyễn Thị Hoàng Yến

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ 3

1.1 trong doanh nghiệp: 3

1.1.1 Khái niệm: 3

1.1.2 Chức năng cơ bản của quản trị nhân sự 3

1.1.3 Tầm quan trọng của quản trị nhân sự 4

1.1.4 Mô hình quản trị nhân sự 5

1.2 Những nội dung chính của công tác quản trị nhân sự 7

1.2.1 Hoạch định nguồn nhân sự 7

1.2.1.1 Quá trình hoạch định nguồn nhân sự 7

1.2.1.2 Phân tích môi trường kinh doanh: 9

1.2.1.3 Phân tích công việc: 9

1.2.1.3.1 Thông tin cần thu thập trong phân tích công việc: 9

1.2.1.3.2 Phương pháp thu thập thông tin phân tích công việc: 9

1.2.1 Tuyển dụng lao động: 10

1.2.2.1 Bên trong doanh nghiệp: 10

1.2.2.2 Bên ngoài doanh nghiệp: 10

1.2.2.3 Nội dung trình tự tuyển dụng: 10

1.2.3 Đánh giá hiệu quả của hoạt động tuyển dụng 12

1.2.4 Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự 12

1.2.4.1 Mục đích đào tạo và phát triển năng lực cho nguồn nhân sự 12

1.2.4.2 Nội dung đào tạo: 12

1.2.4.3 Phương pháp đào tạo: 13

1.2.5 Các yếu tố khuyến khích, động viên người lao động: 14

1.2.5.1 Yếu tố thù lao: 18

1.2.5.2 Chế độ thưởng tại công ty: 20

1.2.5.3 Các yếu tố động viên khác: 21

1.2.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị nhân sự 21

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 25

2.1 Giới thiệu tổng quát vế công ty Vĩnh Hoàn: 25

2.1.1Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của công ty: 25

2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty: 26

2.1.3 Cơ cấu tổ chức: 28

2.1.4 Sứ mạng mục tiêu của công ty Vĩnh Hoàn: 29

2.1.5 Tình hình văn hóa tổ chức tại công ty 29

2.1.6 Kết quả kinh doanh của công ty trong những năm gần đây: 31

2.1.6.1 Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty: 31

2.1.6.2 Báo cáo tình hình tài chính công ty: 32

2.2 . Thực trạng công tác quản trị nhân sự tại công ty vĩnh Hoàn: 34

2.2.1 Lực lượng lao động tại công ty: 34

2.2.1.1 Số lượng, trình độ của lực lượng lao động: 34

2.2.1.2 Cơ cấu lao động: 34

2.2.1.3 Kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp: 35

2.2.2. Tình hình tuyển dụng lao động tại công ty: 35

2.2.2.1 Kênh tuyển dụng: 36

2.2.2.2 Quá trình tuyển dụng: 37

2.2.3 Tình hình phân tích công việc tại công ty: 38

2.2.4 Công tác khuyến khích lao động tại công ty: 41

2.2.4.1 Chế độ cấp bậc lương trong công ty: 41

2.2.4.2 Tình hình lương thực tế của nhân viên trong công ty: 43

CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY VĨNH HOÀN 48

3.1 Những căn cứ của các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Vĩnh Hoàn: 48

3.1.1 Căn cứ định tính: 48

3.1.2 Căn cứ định lượng: 48

3.1.3 Phương hướng mục tiêu chung của công ty Vĩnh Hoàn về quản trị nhân sự trong thời gian tới: 49

3.1.4 Phương hướng công tác quản trị trong những năm tới: 51

3.2 Tổng hợp những nguyên nhân và các hạn chế của công tác quản trị tại công ty Vĩnh Hoàn: 52

3.2.1 Nguyên nhân khách quan: 52

3.2.2 Nguyên nhân chủ quan: 53

3.3 Các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị nhân sự tại công ty 53

3.3.1 Tăng cường, hoàn thiện công tác dự báo và lập kế hoạch nguồn nhân sự 53

3.3.1.1 Nguyên nhân: 53

3.3.1.2 Cách thực hiện: 53

3.3.1.3 Kết quả thực hiện: 54

3.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng: 54

3.3.2.1 Căn cứ của giải pháp: 54

3.3.2.2 Cách thực hiện giải pháp: 54

3.3.2.3 Kết quả dự kiến của giải pháp: 55

3.3.3 Hoàn thiện cơ cấu quản lý: 56

3.3.3.1 Căn cứ của giải pháp: 56

3.3.3.2 Cách thực hiện: 56

3.3.3.3 Kết quả dự kiến: 56

3.3.4 Các giải pháp về đào tạo và phát triển nhân sự 57

3.3.4.1 Căn cứ 57

3.3.4.1 Cách thực hiện: 57

3.3.4.3 Kết quả dự kiến: 58

3.3.5 Các giải pháp về chế độ thù lao lao động và chế độ khen thưởng: 58

3.3.5.1 Căn cứ 58

3.3.5.2 Cách thực hiện: 58

3.3.5.3 Kết quả dự kiến: 59

3.3.6 Một số biện pháp khác: 60

KẾT LUẬN 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO 62

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved