Các biện pháp cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới trong thời kỳ khủng hoảng tài chính đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam - 12

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

đã ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế thế giới trên nhiều phương diện 36

II - biện pháp cần thiết của các doanh nghiệp trong cuộc khủng hoảng tài chính 44

1.Cắt giảm chi phí và tầm quan trọng của việc cắt giảm chi phí 44

2.Phương pháp chung của việc cắt giảm chi phí trong doanh nghiệp 46

2.1 Cần có một cái nhìn tổng thể 46

2.2 Tăng chi phí tốt, giảm chi phí xấu. 47

2.3 Cắt giảm đúng trọng tâm 48

2.4 Có tầm nhìn hướng về tương lai 49

III.Các biện pháp cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới 50

1. Biện pháp cắt giảm chi phí của hãng điện thoại di động Nokia 50

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang: Các biện pháp cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới trong thời kỳ khủng hoảng tài chính đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam

1.1 Nokia và những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 50

1.2 Biện pháp cắt giảm chi phí của Nokia 52

Các biện pháp cắt giảm chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới trong thời kỳ khủng hoảng tài chính đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam - 12

2.Biện pháp cắt giảm chi phí của đại gia Ford 54

2.1 Ford và những ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 54

2.2 Biện pháp cắt giảm chi phí của Ford 55

3 Biện pháp cắt giảm chi phí của Dell 58

3.1 Dell đối mặt với khủng hoảng tài chính 58

3.2 Biện pháp cắt giảm chi phí của Dell 59

CHƯƠNG III 62

GIẢI PHÁP VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC CẮT GIẢM CHI PHÍ 62

I. Tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tới nền kinh tế và các doanh nghiệp Việt Nam 62

1. Tác động tới nền kinh tế Việt Nam 62

2. Tác động tới các doanh nghiệp Việt Nam 70

II. Một số đề xuất cho doanh nghiệp Việt Nam trong việc cắt giảm chi phí 78

1.Đề xuất cho chính phủ 78

2. Đề xuất cho các doanh nghiệp 81

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


CP : Chi phí https://tailieuthamkhao.com

TSCĐ : Tài sản cố định

KHTSCĐ : Khấu hao tài sản cố định

NCTT : Nhân công trực tiếp

SX : Sản xuất

NVL : Nguyên vật liệu

ABC : Activity based costing

NHTM : Ngân hàng thương mại

DN : Doanh nghiệp

PC : Personal computer

NNPTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn HN : Hà Nội

VN : Việt Nam

LĐ : Lao động

HĐQT : Hội đồng quản trị

CPBH : Chi phí bán hàng

CPQLDN : Chi phí quản lý doanh nghiệp

SX & CN : Sản xuất và công nghệ

NC : Nghiên cứu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Chuẩn mực kế toán Việt Nam, chuẩn mực số 01.

2. Cost management, Edward J.Blocker, KungHchen, Thomas Wlin, 2002.

3. Kế toán quản trị doanh nghiệp, Nguyễn Năng Phúc, 2007, NXB Tài chính.

4. Kế toán quản trị kinh doanh thương mại, Trần Thế Dũng, Nguyễn Quang Hùng, 2004, NXB Thống kê.

5. Quản lý chi phí và thực trạng quản lý chi phí tại các công ty cổ phần Việt Nam, LV01926,Đại học Ngoại Thương.

6. Quản trị chiến lược, Đại học kinh tế Quốc dân, PGS.TS. Lê Văn Tâm, 2000, NXB Thống kê.

7. Tài chính doanh nghiệp, Đại học kinh tế Quốc dân, PGS.TS.Lưu Thị Hương, 2005, NXB Thống kê.

8. Thời báo kinh tế Sài Gòn, 25-12-2008, trang 14

9. Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 11/2008, trang 50 – 52

10. Thời báo kinh tế Sài Gòn, 8-1-2009, trang 25,26.

11. Các website:

- http://vtc.vn/kinhdoanh/cac-moc-quan-trong-dan-den-khung-hoang-tai- chinh-my/193293/index.htm

- http://www.vnep.org.vn/Web/Content.aspx?distid=8159&lang=vi-VN

- http://tapchikinhtedubao.mpi.gov.vn/portal/page/portal/tckt/903605?m_actio n=2&m_itemid=15400&m_magaid=1514&m_category=266

- http://vneconomy.vn/20090102032138316P0C7/nam-2008-von-hoa-thi- truong-boc-hoi-hang-chuc-nghin-ty-dong.htm

- http://www.kinhtenongthon.com.vn/Story/kinhte- thitruong/2009/1/16823.html

- http://vneconomy.vn/20090408095620743P0C10/xuat-khau-thuy-san-dang- tut-doc.htm

- http://ngoaithuong.vn/news/tinmoi/tinxuatnhapkhau/919/1/print.html

- http://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=413&thangtk=12/2008

- http://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php?cat=1001&itemid=5803

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí