Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

PHỤ LỤC 1 MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ CAO BẰNG


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 1

Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 2

Hộ i phá o hoa

Cô gái Tày dệ t thổ cẩ m


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 3


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 4

Hát then

Gặ p gỡ đầ u xuân

Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 5


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 6

Lễ Tẩ u Sai

Hộ i chù a Kỳ Sầ m

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 116 trang: Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 7


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 8

Suố i Lê Nin

Núi Cá c Má c


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 9 https://tailieuthamkhao.com


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 10

Lán Khuổi Nậm

Di tí ch mộ liệ t sỹ Kim Đồ ng


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 11


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 12

Bàn đá Bá c Hồ

Hang Pác Bó


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 13


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 14

Ngày mùa

Núi rừng Cao Bằng


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 15


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 16

Phja Đén

Hồ Thang Hen


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 17


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 18

Thác Bản Giốc

Động Ngườm Ngao


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 19

Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 20

Đền Ngọc Thanh

Chùa Đà Quận


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 21


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 22

Chùa Phố Cũ

Thành Nà Lữ


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 23


Biện pháp phát triển marketing du lịch tại Cao Bằng - 13 3876 24

Đền Kỳ Sầm

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh


Nguồ n: Tác giả sưu tầm từ Internet

PHỤ LỤC 2 - NGHIÊN CỨU MARKETING DU LỊ CH CAO BẰ NG

1. Tiế n hà nh khả o sá t

1.1. Mục đích khảo sát:

Trong nghiên cứ u Marketing , việ c tì m hiể u và phân tí ch thá i độ củ a khá ch hàng đến sản phẩm là rất quan trọng . Vì thế , em thự c hiệ n phiế u điề u tra nà y để nắ m bắ t đượ c rõ hơn những phản hồi của khách du lịch sau khi tham quan du lịch

tại Cao Bằng nhằm tìm hiểu nhu cầu và thái độ của khách du lịch về cảnh quan , dịch vụ du lịch tại Cao Bằng , thái độ và hiể u biế t của khá ch du lị ch vớ i chiến Marketing du lị ch Cao Bằ ng , so sánh với chiến lược của một số tỉ nh có cùng điề u kiệ n và đối tượng kinh doanh để phân tích hiệu quả của chiến lược Marketing và có những nhận định về sản phẩm, chiến lược Marketing và thị trường.

1.2. Đối tượng, thờ i gian nghiên cứu:

Phiế u đượ c phá t trên quy mô mẫ u 300 ngườ i, phát ngẫu nhiên và chỉ thu kết quả tổng hợp trên các phiếu hợp lệ . Thờ i gian thự c hiệ n từ 15/03/2009 đến 15/04/2009. Phát phiếu qua các hình thức chủ yếu sau:

- Dạng file word, gửi tệp đính kèm qua email;

- Dạng phiếu hỏi bằng giấy , phát, thu tạ i chỗ ; Bên cạ nh đó , ngườ i phá t phiế u cũ ng tì m hiể u và trao đổ i trự c tiế p vớ i khá ch du lị ch để tì m hiể u chi tiế t hơn về nhữ ng lự a chọ n củ a họ . Khảo sát tập trung và o cá c đố i tượ ng khá ch du lị ch đã đến Cao Bằng (khách du lịch trong nước và nước ngoài ), khách du lịch chưa đến Cao Bằ ng. Kế t quả thu phiế u điề u tra như sau:

+ Số phiếu phát ra: 300 phiếu

+ Số phiếu thu về: 283 phiếu

+ Số phiếu hợp lệ: 275 phiếu

Bản điều tra khảo sát được đưa đến tận tay người được hỏi và thu lại ngay sau đó, tiến hành tổng kết số phiếu thu lại và nội dung điều tra, rút kinh nghiệm và phân tích khảo sát.

1.3. Nội dung khảo sát:

- Nhu cầu và thái độ của khá ch du lị ch về cá c tà i nguyên du lị ch và dị ch vụ

- Phản ứng của khá ch du lị ch về chiến lược Marketing

2. Tổ ng hợ p kế t quả điề u tra

* Các bước tiến hành:

- Thu thập số phiếu điều tra ; Khi điề u tra bả ng hỏ i tiế p xú c vớ i khá ch du lịch để quan sát, lắ ng nghe, tìm hiểu tâm lý và ý kiến của khách du lịch.

- Tổng hợp số liệu sơ bộ, loại bỏ những phiếu bất hợp lệ, chỉ tiến hành tổng hợp trên các phiếu hợp lệ. Phiếu hợp lệ là những phiếu điều đầy đủ, rõ ràng, không có hai đáp án trên cùng một câu hỏi (trừ câu hỏ i nhiề u lự a chọ n ), không để trống câu hỏi.

- Tổng hợp số liệu bằng phương pháp đếm phiếu, ghi chép.

- Tổng hợp cuối cùng, trình bày bảng biểu trên phầ n mề m Excel.


* Bảng tổng hợp kế t quả điều tra:ST T


NỘI DUNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA

Số lượ ng

(ngườ i)

Tỷ lệ (%)


1

Bạn đã đi du lịch Cao Bằng

chưa? (**)

Rồ i

62

23

Chưa

213

77


2

Bạn vui lòng cho biế t bạ n thuộ c lứ a tuổ i nào (**)

Thanh niên (15-30 tuổ i)

121

44

Trung niên (31-49 tuổ i)

85

31


Ngườ i lớ n tuổ i (trên 50 tuổ i)


69


25


3

Vấn đề nào sau đây bạn ưa thích hơn cả khi đi du lịch?

(**)

Vấn đề về văn hóa, dân tộc

41

15

Tìm tòi về lịch sử

132

48

Khám phá, du lịch mạo hiểm

69

25

Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng

33

12


4

Lý do nào khiến bạn say mê du lịch Cao

Con ngườ i

88

32

Phong cả nh

173

63

Dịch vụ

14

5Bằng? (**)

Khác

0

0


5

Bạn đã tham quan địa danh nào ở Cao Bằng (*)

Thị xã Cao Bằng

213

100

Thác Bản Giốc

172

81

Pác Bó

139

28

Khác

115

54


6

Theo cảm nhận của bạn, cảnh quan du lịch ở Cao Bằng như thế nào?

Rấ t đẹ p và có sự độ c đá o ( Điể m 5/5)

63

30

Đẹ p và có sứ c thu hú t (Điể m 4/5)

139

65

Bình thường, đủ hà i lò ng du khá ch (3/5)

11

5

Không đẹ p, không có sứ c thu hú t (2/5)

0

0

Xấ u, không phá t triể n d u lị ch đượ c

(1/5)

0

0


7

Bạn đi du lịch Cao Bằng theo cách nào sau đây?

Cá nhân tự túc

21

10

Đoà n du lịch của công ty , đơn vị công

tác

138

65

Gia đình, bạn bè

43

20

Khác

11

5


8

Cảm nhận của bạn về dịch vụ du lịch tại Cao Bằng

Rấ t tố t (5/5)

11

5

Tố t (4/5)

32

15

Khá (3/5)

149

70

Kém (2/5)

19

9

Yế u (1/5)

2

1


9

Nguồn thông tin nào khiến bạn có hứng thú với du lịch

ở Cao Bằng?

Internet

45

21

Sách báo

53

25

Bạn bè

73

34

Khác

42

20


10

Theo bạn, địa phương nào ở Việt Nam có tài nguyên du

lịch tương tự

Hà Giang

49

23

Tuyên Quang

30

14

Lạng Sơn

96

45

Khác

38

18như Cao Bằng?

11

Theo bạn, công tác ở Cao Bằng có hiệu

quả không và như thế nào? (**)85


31


Không


190


69


12

Theo bạn Marketing Du lịch có vai trò như thế nào trong phát triển du lịch?

(**)

Rất quan trọng (5/5)

247

90

Quan trọng (4/5)

18

6

Bình thường (3/5)

10

4

Không quan trọng lắm (2/5)

0

0


Không quan trọng (1/5)


0


0


13

Hình ảnh quảng cáo về du lịch nào làm bạn thích thú hơn cả? (**)

Cuộc sống sinh hoạt lao động, văn nghệ

của con người

86

31

Nụ cười sơn cước

112

41

Cảnh núi non hùng vĩ, sông suối xanh

mát

77

28


14

Bạn có mong muốn tiếp tục khám phá Cao Bằng không?

(**)

118

43

Không

102

37

Có nếu điều kiện giao thông, dịch vụ tốt hơn


55


20

15

Du lịch Cao Bằng chưa phát triển, theo bạn do nguyên nhân nào? (2)

16

Bạn có ý tưởng nào cho công tác Marketing du lịch tại Cao Bằng? (2)

17

Vui lòng cho biết lí do bạn chưa đi du lịch đến Cao Bằng?


Chú thích: - (*): Câu hỏ i nhiề u đá p á n

- (**): Câu hỏi chung dành cho mọi người

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí