Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 8

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Mi bin pháp nêu trên đu có cơ sđra riêng, đu thc hin các mc tiêu cthkhác nhau và ni dung thc hin bin pháp cũng khác nhau, nhưng chúng đu có mt mc đích là nhm nâng cao cht lượng môn Giáo dc hc. Cth:

3.2.1. Nhóm bin pháp dành cho ging viên ging dy bGiáo dc hc.

Bin pháp 1:

môn


1. Tên bin pháp: Ci tiến đi mi phương pháp dy hc môn Giáo dc hc theo hướng nâng cao tính tích cc hc tp ca sinh viên.

2. Cơ sđra bin pháp:

Qua thc tế cho thy: Hin nay phn ln ging viên trong quá trình ging dy sdng phương pháp chyếu là din ging: thy nói trò ghi, giáo viên chtrình bày cho hết ni dung bài ging, còn hc sinh chghi chép

tiếp thu mt cách thđng nhng li thy ging. Như chúng ta đã biết,

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

trong nhng thp kgn đây cuc cách mng khoa hc công nghđã dn đến vic không ngng tăng trin tri thc khoa hc nói chung và tri thc triết hc nói riêng. Sbùng ntri thc đã làm cho mi thp klà mt bước ngot lch snhân loi. Vì vy, dn đến khi lượng tài liu hc tp trong chương trình giáo dc Đi hc nói chung và chương trình Giáo dc hc nói

riêng không ngng tăng lên. Làm thế

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 8

nào đ

trong khong mt thi gian

ngn, người ging viên có thtruyn ti cho người hc mt khi lượng tri

thc mà vn đm bo rng người hc có thtích cc cà chđng khi lượng tri thc y.

lĩnh hi mt cách sâu sc,

Do đó, vn đđi mi phương pháp dy hc theo hướng nâng cao tính tích cc hc tp ca sinh viên cũng được đt ra.

3. Mc đích ca bin pháp:


Bin pháp mi này giúp người hc có thtiếp thu tri thc mt cách chđng và tích cc hơn góp phn không nhnâng cao cht lượng hc tp các môn hc và đc bit nâng caoc hơn na cht lượng hc tp môn Giáo dc hc.

4. Ni dung tchc thc hin bin pháp:

Đi vi phương pháp mi sau khi đã được ci tiến, gng viên và sinh viên phi chun bvà tuân thcác quy trình sau:

­ Trước khi kết thúc bài cũ ca môn Giáo dc hc tun này, ging viên phi gii thiu ni dung bài hc ca tiết hc tun sau nm trong phn

nào ca giáo trình, gii thiu các tài liu tham kho đsinh viên đc, t

nghiên cu nhà theo các vn đmà ging viên nêu ra và hướng dn.

­ Ging viên chia lp thành các nhóm nhsinh viên (theo t), vic tchc tho lun do các nhóm ttiến hành trong các githc.

­ Hướng dn sinh viên đc giáo trình, tài liu bng cách ging viên đưa ra nhng chđ, yêu cu sinh viên nghiên cu, tìm tòi, lp lun chng minh theo hthng câu hi m, đưa ra nhưng tình hung thc tế đsinh viên vn dng tri thc vào thc tin.

­ Gilên lp: trên cơ scác nhóm đã tho lun trước, có lý llp lun riêng ca tng nhóm, ging viên đcác đi din nhóm trình bày sau đó tho lun chung, cư như vy ln lượt tvn đthnht đến vn đcui cùng. Phn thi gian còn li. ging viên khái quát hóa tri thc, kết lun nhng vn đchyếu trng tâm ca bài, dàn dng thành mt bài hc

vi các hthng kiến thc được lp lun mt cách logic cht chthi gii đáp nhng thc mc ca sinh viên.

đng

Sau cùng ging viên giao tiếp bài hc mi cho sinh viên tnghiên cu, đc trước nhà.


Vi phương pháp dy hc đã được ci tiến sinh viên chuyn tghi chép, tiếp thu tri thc mt cách thđng sang cách hc ttìm tòi, nghiên cu vt v, đòi hi đu tư thi gian thc cho môn hc, sinh viên cũng có nlc ca bn thân đđt kết qucao trong hc tp bmôn.

Bin pháp 2:

1. Tên bin pháp: Dy sinh viên phương pháp hc tp đc trưng ca môn Giáo dc hc.

2. Cơ sđra bin pháp:

Ni dung chương trình môn Giáo dc hc gm: hthng tri thc lý lun vnghdy hc, vtchc và chđo các hot đng giáo dc và qun lý trường hc; hthng nhng knăng sư phm…nhng ni dung tri thc thường khô khan, nng vlý thuyết, mang tính khái quát cao không dlĩnh hi nên khó gây dược hng thú hc tp cho sinh viên. Mun gidy môn Giáo dc hc đt kết qucao, lôi cun sinh viên thì người ging viên không nhng chtruyn đt, tng kết cho sinh viên nhng tri thc khoa hc cha trong nó, mà còn phi dy cho sinh viên phương pháp hc tp đc trung ca bmôn mình dy ( bi mi khoa hc đu có phương pháp nghiên

cu riêng). Và như

Diesternoeg – nhà sư

phm Đc đã nói: “Người thy

giáo ti là người chbiết mang chân lý đến cho người hc sinh, còn người thy giáo gii là người biết dy hc sinh đi tìm chân lý”.

3. Mc đích ca bin pháp.

Giúp sinh viên thy đc trưng môn hc, tđó dy phương pháp hc tp đc trưng môn hc đsinh viên lĩnh hi tri thc mt cách tích cc, tlc, sáng to, to hng thú hc tp đi vi môn hc.

4. Ni dung tchc thc hin.


Đdy sinh viên phương pháp hc tp môn hc thì ngay tban đu

khi tiếp xúc vi môn hc, người ging viên phi gii thiu kvtrưng tri thc khoa hc ca môn hc.

đc

Đc trưng môn Giáo dc hc: Môn Giáo dc hc là môn hc va có tính khoa hc, va mang tính giáo dc và tính nghnghip cao. Ni dung môn Giáo dc hc phn ánh đường li quan đim giáo dc ca Đng và

Nhà nước đi vi s

nghip phát trin giáo dc và đào to

nước ta.

Thông qua môn Giáo dc hc giúp sinh viên có được tri thc hiu biết v

nghdy hc và hình thành nhng knăng sư phm, hình thành thái đ,

tình camr nghnghip cho sinh viên. Vì vy, vic hc tp môn Giáo dc hc đòi hi sinh viên không chnm vng hthng tri thc mà còn phi

thường xuyên rèn luyn knăng sư tương lai.

phm cn thiết ca người thy giáo

Vì vy, khi hc tp, nghiên cu phi phát huy tính tích cc hc tp, sáng to trong suy nghĩ, đc bit là luôn luôn phi liên htri thc vi tri thc các môn hc khác, vi thc tin giáo dc trong nước và trên thế gii đkim tra và thc nghim chúng.

Trong các tiết hc Giáo dc hc, người ging viên phi tchc, xây dng hthng bài tp, skin vn dng tri thc đsinh viên lĩnh hi tri thc mt cách sâu sc hơn.

Trong quá trình ging dy tiết hc trên lp đngười hc tiếp thu

được lượng tri thc khái quát khô khan ca môn Giáo dc hc này, ging viên cn phi dy sinh viên cách chia nhđơn vkiến thc tng phn, ly ví dminh chng trong quá trình hc tp, ging dy trường phthông,

dy sinh viên cách lp ghép đơn v

kiến thc vào h

thng kiến thúc.

Người ging viên dy sinh viên ca mình cái nhìn tng th, khái quát nht


ca môn hc. Có như vy nhng tri thc cơ bn ca môn Giáo dc hc

mi trnên sáng tvà hp dn được sinh viên tiếp thu.

Bin pháp 3:

1. Tên bin pháp: Sdng các phương tin dy hc hin đi trong ging dy.

2. Cơ sđra bin pháp:

Tsnghiên cu khái quát quá trình dy hc (chương 1) chúng tôi nhn thy rng hot đng dy là hot đng tchc, điu khin hot đng nhn thc ca hc sinh, mà mt trong nhng nhim vtchc điu khin

nhn thc đó ca giáo viên là vic tchc, điu khin quá trình tri giác

cm tính nhng hin tượng hoc đi tượng được nghiên cu ca hc sinh. Song nhng hin tượng, đi tượng đó không phi lúc nào cũng hin ra mt cách trc tiếp ngay phòng hc. Đto nên trong ý thc người hc nhng hình nh trc quan cm tính, nhng svt hin tượng trong trường hp đó chúng ta không thkhông kđến phương tin dy hc. Phương tin dy hc to ra khnăng tái hin chúng mt cách gián tiếp thông qua: hình v, tranh nh, mô hình…

3. Mc đích ca bin pháp:

Qua vic sdng phương tin dy hc trong quá trình ging dy

ca người ging viên sgiúp hình nh trc quan cm tính được hoàn thin và làm phong phú không nhng trong quá trình nhn thc bng nhng thuc

tính ca chúng. Phương tin dy hc được sdng trong dy hc còn

nhm mc đích là tăng hng thú hc tp ca sinh viên, nh

đó gi

hc

thêm sinh đng không nhàm chán như gihc ging viên chdùng phương pháp thuyết trình.

4. Ni dung tchc thc hin.


Ging viên trước khi lên lp ging có thson bài bng phương tin

hin đi ca nhà trường hoc gia đình có như

máy tính, b

sung tri thc

qua mng, cp nht nhiu ngun thông tin vchuyên môn nghip v.

Tùy theo bài ging khác nhau mà ging viên có thsdng linh hot phương tin dy hc như: đdùng dy hc trc quan, hình v, sơ đ, mô hình. Phương tin dy hc hin đi như: tivi, radio, video…Ging viên dy Giáo dc hc cho sinh viên bng cách lp dàn ý, lp đcương, sơ đhóa kiến thc trên máy tính sau đó in ra bng loi giy Platic trong. Khi ging trên lp ging viên dùng máy chiếu overhead chiếu các bn giy trong đó lên màn hình cho sinh viên theo dõi, quan sát tiens trình bài hc hoc sdng chương trình powerpoint…

Phương tin dy hc hin đi không nhng làm sinh đng thêm gidy,

mà nó còn làm tiết kim thi gian và bo vviên.

3.2.2. Nhóm bin pháp vphía người hc. Bin pháp 4:

được sc khe ca ging

1. Tên bin pháp: Sdng có hiu qugiáo trình và các ngun tài liu tham kho môn Giáo dc hc.

2. Cơ sđra bin pháp:

Sách luôn là người thy đng hành cùng người hc. Giáo trình và các ngun tài liu dy hc dùng trong các trường Cao đng, Đi hc rt phong phú và đa dng. Giáo trình là nơi trình bày nhng ni dung ca tng môn

hc mt cách rõ ràng, c

th

và chi tiết theo cu trúc ca nó. Giáo trình

Giáo dc hc trình bày ni dung tri thc cơ bn và theo mt hthng cht ch. Do đó, có thđt được kết qutt môn Giáo dc hc thì sinh viên


không thkhông sdng, sdng không hiu qugiáo trình Giáo dc hc và các ngun tài liu tham kho khác.

3. Mc đích ca bin pháp:

Giúp sinh viên lĩnh hi, đào sâu nhng tri thc đã tiếp thu được trên lp, mrng vn hiu biết bn thân, phát trin năng lc trí tuvà có tác dng giáo dc sinh viên.

4. Ni dung tchc thc hin.

­ Đsdng tt và có hiu qugiáo trình giáo dc hc và các ngun tài liu tham kho sách báo, thông tin trên internet…thì trước tiên, sinh viên phi rèn luyn cho mình khnăng đc sách cũng như phi biết cách đc sách, biết tng hp và hthng hóa kiến thc thu thp được.

­ Đi vi cni dung chương trình môn Giáo dc hc. Trước khi

bước vào hc tp môn hc, sinh viên la chon tài liu giáo trình hc tp, xem mc lc giáo trình xem có bao nhiêu chương, mi chương có bao nhiêu phn. Tsp xếp hthng chương, bài trong giáo trình tđó to nên bc tranh khái quát vmôn hc. Tìm thêm các ngun tài liêu, giáo trình, thông tin, văn kin mi ca Đng và Nhà nước…có liên quan đến ni dung kiến thc môn hc.

­ Đi vi tng tiết hc:

+ Trước mi bài hc, tiết hc: đc kvn đmà ging viên yêu cu

chun b, tìm kiếm thêm thông tin, vn dng thc tin đcho kiến thc ca mình đng thi hiu sâu sc thêm vn đ.

làm giàu thêm https://tailieuthamkhao.com

+ Sau mi bài hc, tiết hc: dành mt thi gian nht đnh dc li bài hc, xem li ni dung trng tâm, các ý cơ bn to sghi nhkiến thc đã hc. Phát hin nhng vn đcòn nhiu thc mc chưa lý gii được.

Bin pháp 5:


1. Tên bin pháp: Hc tp môn Giáo dc hc theo hthng “ hình cây”.

2. Cơ sđra bin pháp:

Ging như mt công cmu mc, không có gì so sánh được vi b

não. Nó có thlưu gihu hết cá sliu mà nó nhn được. Não lưu gi

thông tin bng cách thiết lp mi quan hgia các thông tin. Bnão ca mi người đu có mt lp vliên kết, nó có thkết ni nhng vt ging nhau tnhng ngân hàng lưu gikhác nhau. Dường như mi chúng ta đu có mt khnăng lưu githông tin tht kdiu và đnhđược chúng ta phi có sliên kết chúng theo mt hthng phân loi nht đnh. Đó có thlà mt hthng “ hình cây”.

3. Mc đích ca bin pháp.

Bin pháp hc tp theo hthng “hình cây” nhm nâng cao knăng

nhcu sinh viên bng cách liên kết các thông tin đã hc theo mt h

thng đã được phân loi nht đnh.

4. Ni dung tchc thc hin.

Hc tp theo hthng “ hình cây”

­ Hthng “hình cây” là gì?

­ Chúng ta hãy thtưởng tượng, khi lượng kiến thc – môn hc

Giáo dc hc như mt cái cây. Trong cái cây y có các cành cây ln, nh

khác nhau nhưng chúng liên kết vi nhau theo mt trình t­ phân nhánh

nht đnh. Mun hc tp môn Giáo dc hc theo hướng “ hình cây” thì phi như thế nào?

­ Trước tiên chúng ta hãy bt đu bng mt bc tranh toàn cnh. Hãy nhìn mt cách bao quát các cây đnhn dng chúng thuc loi cây gì, hình

dng ra sao? Điu này ta như mt trò chơi xếp hình. Nếu chúng ta bt

đu ghép 5000 miếng ca trò chơi xếp ln bng cách ghép thtng mnh

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí