Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 7

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Sau khi xlý sliu, chúng tôi thng kê kết quthu được trong bng 2.3

Bng 2.3: Đánh giá ca giáo viên vmc đtích cc hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương.

STT

Mc đtích cc

Tl( %)

1

Rt tích cc

8,3

2

Tích cc

10,7

3

Ít tích cc

25,0

4

Bình thường

50,0

5

Chán

0,0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 7


Kết quthng kê trong Bng 2.3 cho chúng ta thy: có 8,3% ging viên đánh giá sinh viên rt tích cc hc tp, có 16,7% ging viên đánh giá

sinh viên tích cc và 50% ging viên đánh giá sinh viên có thái đbình

thường. Như

vy, đa s

ging viên đánh giá sinh viên còn ít tích cc và

chưa tích cc trong hc tp. Kết qunày cũng tương ng vi kết quđiu

tra sinh viên vhng thú hc tp môn Giáo dc hc. Ngoài ra, chúng tôi

còn trưng cu ý kiến ging viên bng câu hi m:

Thy (cô) nhn xét gì vthc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương?

Sau khi xlý thông tin và sliu, chúng tôi nhn thy đa sging viên nhn xét sinh viên có đng cơ hc tp đúng đn, có thy cô nhn xét

sinh viên chưa có k

năng hc tp, hc tp còn th

đng, k

năng thc

hành, vn dng còn hn chế, hc tp còn qua loa, đi phó chưa đi sâu vào vic tìm tòi và nghiên cu.

2.3. Nguyên nhân dn đến thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

2.3.1. Nguyên nhân chquan.


Cht lượng hc tp nói chung, cht lượng hc tp môn Giáo dc hc nói riêng ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương phthuc phn ln vào shc tp tích cc ca mi sinh viên.

Sau khi xlý sliu điu tra, chúng tôi thng kê kết quthu được bng 2.4

Bng 2.4: Nhng nguyên nhân chquan dn đến thc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương.

Nhng nguyên nhân chquan

SV (%)

GV (%)

1. Sinh viên chưa nhn thc đúng vai trò, ý nghĩa

ca môn giáo dc hc

75,3

83,3

2. Sinh viên không hng thú hc môn giáo dc hc

71,8

58,3

3. Bn thân chưa nlc, khc phc khó khăn trong

hc tp

70,9

75,0

4. Phương pháp hc tp chưa phù hp

70,7

75,0

5. Do năng lc hc tp hn chế

52,4

58,3


Tkết qu

thu được

bng 2.4 cho thy nhng hn chế

tthc

trng hc tp môn giáo dc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương là nhng nguyên nhân chquan sau:

­ Sinh viên trường cao đng Hi Dương chưa nhn thc đúng và sâu sc vvai trò và tm quan trng ca môn giáo dc hc trong nhà trường sư phm, do đó hkhông có đng cơ hc tp môn giáo dc hc mt cách rõ ràng, hc tp mt cách bt buc, không tnguyn, tgiác, tích cc hc tp. Nguyên nhân này có 75,3 % sinh viên đng ý và 83,3 % ging viên nhn xét đánh giá.

­ Có 71,8 % sinh viên và 58,5 % ging viên cho rng sinh viên không hng thú hc môn giáo dc hc là nguyên nhân làm hn chế đến kết quhc tp môn giáo dc hc.


­ Bn thân sinh viên chưa nlc khc phc khó khăn trong hc tp khc phc vn đthiếu tài liu, thiếu giáo trình, vn đlp kế hoch và đu tư thi gian cho môn hc, scgng vmt ý chí đnhn thc ni dung môn hc mang nng tính lý lun và tru tượng. Nguyên nhân này có 70,9 % sinh viên và 75,0 % ging viên đng ý.

­ Sinh viên thiếu phương pháp hc tp, thiếu tính sáng to và linh hot trong vic vn dng phi hp các phương pháp hc tp nghiên cu cũng là mt nguyên nhân chquan, có ti 79,7 % sinh viên đng ý và 75,0

% ging viên chp nhn.

­ Nguyên nhân cho rng năng lc hc tp hn chế ca sinh viên thhin kết qutuyn sinh đu vào không cao. Nguyên nhân này có 52,4 % sinh viên và 58,3 % gng viên đng ý.

Ngoài ra còn có ý kiến cho rng do đc đim tâm lý riêng ca sinh viên cũng nh hưởng đến cht lượng hc tp ca h.

2.3.2. Nguyên nhân khách quan.

Sau khi xlý sliu điu tra, chúng tôi thng kê kết quthu được bng 2.5.

Bng 2.5: Nguyên nhân khách quan dn đến thc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương.

STT

Nguyên nhân khách quan

SV (%)

GV (%)

1

Ni dung môn hc va khó va tru tượng

80,2

75,0

2

Phương pháp giáo dc ca giáo viên chưa ci

tiến

67,3

75,0

3

Thiếu tài liu, giáo trình hc tp.

78,4

91,7

4

Không sdng phương tin dy hc hin đi

69,6

66,7

5

Vic kim tra, đánh giá kết quhc tp chưa

ci tiến

65,2

91,7


Kết quthu được bng 2.5 cho thy:

­ Có 80,2 % sinh viên và 75% ging viên cho rng ni dung tri thc môn giáo dc hc còn tru tượng, nng vlý thuyết là nguyên nhân khách quan dn đến sinh viên hc môn giáo dc hc không có hng thú, nếu có cgng hc tp thì cũng khó nh, dn đến kết quhc tp không cao.

­ Có 67,3% sinh viên và 75% ging viên cho rng: Do phương pháp

ging dy ca ging viên chưa được ci tiến, ging viên còn sdng

phương pháp thuyết trình là chyếu, đc cho sinh viên ghi chép, ít liên hthc tin là nguyên nhân không phát huy được tính tích cc hc tp ca

sinh viên, dlàm cho gihc bun tdn đến cht lượng hc tp môn

Giáo dc hc ca sinh viên mc đthp.

­ Nguyên nhân thiếu tài liu, thiếu giáo trình dn đến sinh viên còn hc theo vghi, hc thuc lòng, thđng. Nguyên nhân có ti 78,4% sinh viên và 91,7% ging viên đng ý.

­ Có 69,6 % sinh viên và 66,7% ging viên cho rng không sdng phương tin dy hc hin đi cũng là nguyên nhân khách quan dn đến tiết hc kém kinh đng không kích thích được hng thú hc tp ca sinh viên.

­ Nguyên nhân chưa ci tiến vic kim tra, đánh giá kết quhc tp ca sinh viên, ni dung kim tra còn nng vlý thuyết, yêu cu hc thuc bài, không chú ý knăng vn dng liên hthc tin đã nh hưởng ln cách hc ca sinh viên. Nguyên nhân này có 65,2 % sinh viên và 91,7 % ging viên đng ý.

­ Ngoài ra còn có mt sý kiến ca ging viên và sinh viên cho rng,

do thi gian và cách thc hot đng ca thư hưởng đến cht lượng hc tp ca sinh viên.

vin nhà trường cũng

nh https://tailieuthamkhao.com


KT LUN CHƯƠNG 2

Cht lượng hc tp nói chung, cht lượng hc tp môn Giáo dc hc nói riêng ca sinh viên phn ln phthuc vào stích cc hc tp ca mi sinh viên. Bên cnh nhng nguyên nhân chquan nh hưởng đến cht lượng hc tp môn Giáo dc hc như: chưa nhn thc đúng vai trò, ý nghĩa môn hc, không hng thú môn hc đi vi môn hc, bn thân chưa nlc khc phc khó khăn trong hc tp; không dành nhiu thi gian hc tp; thiếu phương pháp hc tp… chúng ta còn thy nguyên nhân khách quan nh hưởng đến cht lượng hc tp môn hc như: ni dung môn hc khô khan, tru tượng; phương pháp ging dy ca giáo viên chưa thu hút, thiếu tài liu tham kho…

Tthc trng và nhng nguyên nhân trên dn đến vn đ: phi làm thế nào đnâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trong nhà trường là mt yêu cu khách quan có tính cp bách trong thi đim hin nay. Cn tìm ra bin pháp đnâng cao cht lượng hc tp bmôn nói riêng và góp phn nâng cao cht lượng giáo dc và đào to ca nhà trường nói chung.


CHƯƠNG 3

BIN PHÁP NÂNG CAO CHT LƯỢNG HC TP

MÔN GIÁO DC HC CA SINH VIÊN CAO ĐNG HI DƯƠNG.


3.1. Mt scơ sxác đnh bin pháp nâng cao cht lượng hc tp


môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương.

3.1.1. Căn cvào đc đim nhn thc ca sinh viên Cao đng.

Như chúng ta đã biết, hot đng hc tp ca sinh viên Cao đng là hot đng va mang tính cht nghiên cu, trong quá trình hc tp mi sinh viên phi tmình chiếm lĩnh khi lượng tri thc khoa hc cơ bn và h

thng k

năng sư

phm, mt lĩnh vc hc tp, rèn luyn mi, phc tp

hơn, khó hơn nhiu so vi kiến thc mà hđã hc được bc phthông.

Hthng tri thc đó bao gm tri thc cơ bn, tri thc cơ sca chuyên

ngành, tri thc chuyên ngành, h

thng knăng, k

xo v

ngh

nghip

tương lai, v

nghiên cu khoa hc, kinh nghim sáng to và t

hc. Do

vy, khi tiến hành hot đng hc tp, sinh viên không chcó năng lc tnhn thc thông thường mà phi có cnăng lc nghiên cu tìm hiu, sáng to, sinh viên phi được rèn luyn thói quen, nhu cu hc tp, tìm cho mình phương pháp hc tp hiu qu. Mun hoàn thành tt quá trình nhn thc nói trên, mt vn đcó tính cht quyết đnh trc tiếp là phi phát huy cao đvai trò chthca mi sinh viên.

3.1.2. Căn cvào đc đim môn hc.


Môn Giáo dc hc là môn nghip vsư phm, hay nói cách khác là môn hc ngh. Khi nói đến hc nghthì mng thc hành càng được đu tư vthi gian và cht lượng bao nhiêu thì tay nghca người hc càng vng vàng by nhiêu.

Nhưng ni dung chương trình môn Giáo dc hc trong các trường

Cao đng sư

phm nói chung vn còn nghiêng v

lý thuyết, ni dung tri

thc còn khô khan và tru tượng, chưa gn lin vi thc tin phthông. Cho nên vn đlà sinh viên có phương pháp hc tp bmôn mt cách khoa

hc hp lý, sdng phương pháp hc tp môn hc theo bn đtư duy,

theo h

thng hình cây, s

dng hp lý ngun sách giáo khoa và tài liu

tham kho…sgiúp cho vic nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

3.1.3. Căn ctrường.

vào điu kin và phương tin dy hc ca nhà

Cht lượng hc tp ca sinh viên chu schi phi ca các điu kin và phương tin dy hc trong nhà trường như: điu kin cơ svt cht, trang thiết bphc vdy hc. Đc bit phương pháp dy hc Cao đng ngày càng gn lin vi các thiết bvà phương tin dy hc hin đi. trường Cao đng Hi Dương, sinh viên được tiếp xúc vi nhiu loi thiết b, phương tin hc tp hin đi như: cassete, phòng chiếu video, phòng máy vi tính, máy chiếu qua đu, máy chiếu đa năng..Hiu quhc tp ca sinh viên được nâng lên rt nhiu nhvào shtrcu các phương tin dy hc hin đi này.

3.2. Các nhóm bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.


Tsphát trin vcơ slý lun ca cht lượng hc tp môn Giáo dc hc (trong chương 1) và thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc

hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương còn thp như hin nay

(trong chương 2). Chúng tôi đã đra mt sbin pháp tác đng vào ging

viên bmôn và vào vic hc tp ca chính bn thân người hc đcao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên.

nâng

Vic xây dng nhóm bin pháp nhm nâng cao cht lượng hc tp bmôn Giáo dc hc cn nhn mnh các nguyên tc sau:

­ Các bin pháp phi phù hp vi trình đnhn thc ca sinh viên.

­ Các bin pháp phi phù hp vi đc đim tâm lý sinh viên Cao đng sư phm.

­ Các bin pháp đưa ra phi bám sát mc tiêu, ni dung, chương trình môn hc.

Nhóm bin pháp gm:

Nhóm bin pháp dành cho ging viên ging dy bmôn:

+ Bin pháp 1: Ci tiến đi mi phương pháp dy hc môn Giáo dc hc theo hướng nâng cao tính tích cc hc tp ca sinh viên.

+ Bin pháp 2: Dy sinh viên phương pháp hc tp đc trưng môn Giáo dc hc.

+ Bin pháp 3: Sdng phương tin dy hc hin đi.

Nhóm bin pháp dành cho sinh viên:

+ Bin pháp 4: Sdng có hiu qugiáo trình và các ngun tài liu tham kho bmôn Giáo dc hc.

+ Bin pháp 5: Hc tp môn Giáo dc hc theo hthng “ hình cây”.

+ Bin pháp 6: Thc hành chín bước khi đu đhc nhanh hơn, tt hơn và ddàng hơn.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí