Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


loi Gii: có 3 sinh viên tđánh giá (chiếm 3,1%); trong kết quthi hc phn không có sinh viên đt loi Gii.

Loi Khá: Có 31 sinh viên tđánh giá (chiếm 32,3%); trong kết quthi hc phn có 28 sinh viên (đt 29,2%).

Loi Trung bình: Có 59 sinh viên tđánh giá (chiếm 61,5%); trong

kết quthi hc phn có 57 sinh viên (chiếm 59,3%).

Loi Yếu: có 3 sinh viên tđánh giá (chiếm 3,1%); trong kết quthi hc phn có 11 sinh viên đt loi yếu (chiếm 11,5%).

Nhng kết quđiu tra trên phn ánh mt thc trng kết quhc

tp ca sinh viên chưa cao, kết quloi khá và loi gii còn thp. Đc

bit kết quthi hc phn môn hc còn thp hơn so vi kết qutđánh giá

ca sinh viên. Tkết quđó, chúng ta nhn đnh rng: Sinh viên cn có

bin pháp đnâng cao cht lượng hc tp bmôn Giáo dc hc.

2.2.2. Kết quđiu tra tsinh viên.

Chúng tôi điu tra thc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương các khía cnh sau:


hc?

Trước tiên: Nhn thc ca sinh viên v

vai trò ca môn Giáo dc

­ Là môn hc thiết thc

­ Là môn hc ph(hc cũng được, không hc cũng được)

­ Là môn hc không thiết thc.

Sau khi xlý sliu, chúng tôi thu được kết quả ở bng 2.2 như sau:

Bng 2.2: Mc đnhn thc ca sinh viên vvai trò ca môn Giáo dc hc

STT

Mc đnhn thc vý nghĩa, tm quan trng ca

môn Giáo dc hc

S

lượng

TL

(%)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 6
(SV)


1

Là môn hc thiết thc

165

94,1

2

Là môn hc ph

29

4,8

3

Là môn hc không thiết thc

2

1,1


Mt điu hin nhiên rng: mc đnhn thc vtm quan trng ca

môn hc s

đóng vai trò là đng cơ https://tailieuthamkhao.com

hc tp tích cc ca sinh viên. Sinh

viên khi nhn thc đúng và sâu sc vvai trò quan trng ca môn hc thì đng cơ thúc đy tích cc ca môn hc mi mnh m, kết quhc tp s

cao, hơn na kh

năng vn dng tri thc vào thc tin ngh

nghip sau

này mi có giá trđích thc.

Kết quđiu tra trong bng 2.2 cho thy có 94,1 % ssinh viên cho rng môn Giáo dc hc là môn hc thiết thc, cn thiết. Còn li 4,8 % cho rng môn Giáo dc hc là môn hc ph, hc cũng được không hc cũng được. Và 1,1 % sinh viên nhn thc đây là môn hc không thiết thc. Như

vy, tlsinh viên nhn thc đúng ý nghĩa và tm quan trng ca môn

Giáo dc hc là tương đi cao.

Qua trò chuyn vi mt sbn sinh viên, chúng tôi thu được ý kiến rt khác nhau vvn đnày. Phn nhiu các em cho rng: môn Giáo dc hc là môn hc khô khan nhưng nó cung cp mt lượng tri thc rt ln cho nghnghip sau này ca sinh viên.

Đđiu tra vmc đhng thú hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên, chúng tôi đưa ra câu hi: Khi hc môn Giáo dc hc, bn thy có hng thú không?

Khi xlý sliu thu được, kết qunhư sau:


Biu đ2.2: Mc đhng thú đi vi môn Giáo dc hc ca sinh viên.


57

1 1

1 1

11

4.

4.

4.8

Tl% 60

50

40

30

20

10

0


Rt hng thú

Bình thường

Hng thú

Chán

Ít hng thú


Tkết quđiu tra sinh viên vmc đhng thú hc tp môn Giáo dc hc, có 4,8% sinh viên trli rt hng thú; 14,1% sinh viên trli hng thú; 67% sinh viên trli ít hng thú và 14,1% sinh viên trli bình thường, không có sinh viên chán hc môn Giáo dc hc.

Chúng tôi cho rng hng thú vi môn hc là đu mi ca khá nhiu vn đ. Hng thú hc tp bmôn Giáo dc hc có vai trò quan trng góp phn nâng cao cht lượng và tăng hiu quhc tp ca sinh viên. Ít hng thú hc tp thì sinh viên sít tích cc hc tp, ít tích cc tư duy, ít đu tư


thi gian và trí lc đhc môn Giáo dc hc, ít chu khó tìm tòi nhng

phương pháp hc tp hiu qu.

Mt khác, sinh viên scó nhng biu hin như: không chuyên cn, không siêng năng, hc tp chmang tính hình thc, đi phó dn đến khnăng vn dng tri thc vào nghnghip sau này bhn chế.

Kết quhc tp môn hc ca sinh viên phthuc vào nhiu yếu t, mt trong nhng yếu tquan trng đó là sđu tư thi gian cho vic hc tp môn đó. Đđiu tra vic sdng thi gian cho vic hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương như thế nào?

Câu 5: Trong các mc đsdng thi gian hc tp dưới đây, bn thường sdng mc đnào cho vic hc môn Giáo dc hc ?

­ Hc thường xuyên, liên tc.

­ Hc theo mùa thi.

­ Không giành thi gian đhc.

Sau khi xlý sliu, chúng tôi thu được kết quđiu tra thhin

biu đ2.3.

Qua nhng con sthhin dưới biu đ2.3, chúng tôi có nhn đnh: phn ln sinh viên trường Cao đng Hi Dương chưa có ý thc cao trong vic hc tp môn Giáo dc hc. Biu hin ch: sinh viên hc tp môn Giáo dc hc vi thái đthđng, thiếu tích cc. Mc đích hc tp ca sinh viên còn mang nng tính thi v, thi c, có tính cht đi phó hơn là

vn đ

tý thc hc tp môn hc đi vi ngh

nghip ca mình trong

tương lai. Đây cũng là mt trong nhng nguyên nhân dn đến phương pháp hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên.


Biu đ2.3: Mc đsdng thi gian hc tp cho vic hc tp môn Giáo dc hc.( Tl%)

2.221.2


76.7

Hc theo mùa thi

Hc thường xuyên liên tc

Không giành thi gian hc


Đđiu tra phương pháp hc tp ca sinh viên trường Cao đng Hi Dương, chúng tôi điu tra bng câu hi s6.

Câu 6: Khi hc môn Giáo dc hc, bn thường sdng phương pháp hc tp nào ?

­ Hc theo vghi.

­ Kết hp vghi, sách giáo khoa và tài liu tham kho.


­ Hc ý cơ bn, trng tâm.

­ Hc bng cách lp đcương, dàn ý.

­ Hc bng cách liên h, vn dng vào thc tin.

­ Tnghiên cu, trao đi trước theo hướng dn ca giáo viên.

­ Hc phi hp nhiu cách.

­ Cách khác ( xin nêu cth)….


Biu đ2.4: Cách thc hc tp môn Giáo dc hc sinh viên thường sdng.


75.8

60.8

32.6

26

20.7

25.1

8.4

Tl% 80

70

60

50

40

30

20

10

0


Hc theo vghi

Kết hp vghi, sách giáo khoa và tài liu khác Hc ý cơ bn

Lp đcương, dàn ý

Liên hvn dng thc tin

Tnghiên cu, trao đi trước vi giáo viên Hc phi hp nhiu cách


Nhng kết quđiu tra sinh viên trên đây, phn ánh mt thc trng đa ssinh viên Cao đng Hi Dương trong quá trình hc tp môn Giáo dc hc chn cách hc theo vghi kết hp vi giáo trình có liên quan (chiếm tl75,8%) là do thi lượng hc tp trên lp không đđsinh viên tiếp thu và ghi hết ni dung kiến thc cn lĩnh hi.

Tiếp đó là 60,8% ssinh viên được điu tra chn cách hc: hc ý cơ bn, trng tâm, cách hc này giúp sinh viên nm rõ vn đhc tp.


Kết quđiu tra sinh viên vcách hc: hc bng cách lp đcương, dàn bài (chiếm tl20,7%); hc có liên hvn dng vào thc tin (chiếm tl26,0%) là nhng cách giúp sinh viên hiu bài sâu, nm chc kiến thc, có knăng vn dng vào thc tin thì còn ít sinh viên sdng. Đc bit cách hc, tnghiên cu trao đi trước chcó 8,4% ssinh viên được điu tra la chn cũng khng đnh mt điu: trong quá trình hc tp môn Giáo dc hc sinh viên chưa nlc bn thân, chưa huy đng các phm cht trí tunhư khnăng tư duy đc lp, khnăng khái quát hóa, hthng hóa tri thc.

Cách hc theo vghi (chiếm tl32,6%) phn ánh rng sinh viên chưa chăm hc môn Giáo dc hc, chưa có ý thc đu tư thi gian và trí lc cho vic hc môn này.

2.2.3. Kết quđiu tra tgiáo viên.

Đtìm hiu thêm vthc trng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh

viên trường Cao đng Hi Dương, đc bit vmc đtích cc hc tp

ca sinh viên và nhng biu hin ca sinh viên trong quá trình hc tp môn Giáo dc hc, chúng tôi trưng cu ý kiến ca các ging viên trc tiếp ging dy môn Giáo dc hc trường Cao đng Hi Dương bng câu hi s1 trong phiếu trưng cu ý kiến ca giáo viên.

Theo thy (cô) trong quá trình hc tp môn giáo dc hc, mc đhc tp ca sinh viên như thế nào?

­ Rt tích cc.

­ Tích cc.

­ Ít tích cc.

­ Bình thường

­ Chán.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí