Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 5

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


KT LUN CHƯƠNG 1

Nhn thc được mt lý lun ca vn đnâng cao cht lượng hc

tp giúp chúng ta không chthy được vai trò và tm quan trng nh hưởng đến snghip giáo dc và đào to mà nó còn nh hưởng ti cuc sông và sphát trin ca xã hi loài người. Các tác gitrong nước cũng như các tác

ginước ngoài đu nghiên cu rt thành công, đem li nhiu bin pháp

nâng cao cht lượng dy và hc. Ngoài ra hot đng hc và hot đng dy trong quá trình dy hc là nhân tquan trng nh hưởng và quyết đnh đến cht lượng hc tp ca sinh viên. Đcó thđi nghiên cu, tìm hiu được

mt vn đthì cơ slý lun ca vn đđó rt quan trng và cn được

làm rõ. Đc bit là vn đnghiên cu cht lượng hc tp môn hc, tcơ slý lun slàm nn tng đnghiên cu thc trng và đưa ra gii pháp mt cách hiu qu.


CHƯƠNG 2

THC TRNG CHT LƯỢNG HC TP MÔN GIÁO DC HC CA SINH VIÊN CAO ĐNG HI DƯƠNG


2.1. Tình hình chung

2.1.1. Vài nét vtrường Cao đng Hi Dương.

Lch struyn thng: Trường Cao đng Hi dương được thành lp tnăm 1960. Năm 1978, Thtướng chính phký quyết đnh s164/TTg nâng cp lên thành trường Sư phm 10 + 3 lên thành trường Cao đng sư phm. Năm 2009 được Btrưởng Bgiáo dc và đào to ký quyết đnh đi thành trường Cao đng Hi dương. Hin nay, Nhà trường đang thc

hin đcp.

án quy hoch phát trin thành Đi hc Hi Dương đa ngành, đa


Quy mô, ngành nghđào to: Trường đào to đa ngành, nhm đáp

ng nhu cu phát trin kinh tế xã hi. Người hc được phát trin toàn

din, có phm cht đo đc, sc khe, thm m, có năng lc chuyên môn vng vàng góp phn đáp ng yêu cu snghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước. Hin nay Nhà trường có các khi ngành sau:

+ Khi ngành sư phm.

+ Khi ngành kinh tế và kthut.

+ Khi ngành khoa hc xã hi và nhân văn.

Tuyn sinh đào to hCao đng sư phm: Giáo dc Tiu hc, Mm non, Ngvăn, Lch s, Đa lý, Giáo dc công dân, Toán, Vt lý, Hóa hc, Lý – Kthut công nghip, Sinh hc, Âm nhc – Công tácđi, Mthut – công tác đi, Thdc – công tác đi, Ngoi ng.

Tuyn sinh đào to htrung cp: Trung cp giáo dc tiu hc, trung

cp giáo dc mm non, trung cp giáo dc thtrung cp thiết btrường hc.

cht, trung cp Tin hc,

Ngoài ra trường còn đào to nhiu ngành nghkhi ngành kinh tế và kthut, khi ngành khoa hc xã hi và nhân văn; đào to ti trường và đào to liên kết vi các cơ sgiáo dc ngoài tnh.

Nhà trường có đi ngũ cán b, ging viên đủ ở các chuyên ngành đào to, có trình đchuyên môn sâu, tâm huyết và trách nhim. Gn 60% Ging

viên có trình đThc sĩ, trong đó có nhiu ging viên là Tiến sĩ, đang

nghiên cu sinh. Nhiu ging viên trđt danh hiu giáo viên gii cp tnh, toàn quc, tích cc nghiên cu, cp nht cái mi, sát thc tế, tha mãn được nhu cu ca người hc, đáp ng yêu cu nâng cao cht lượng đào to.


Nhng điu kin trên có tác đng rt ln đến cht lượng hc tp ca sinh viên, góp phn thc hin mc tiêu giáo dc và đào to ca nhà trường.

2.1.2. Đc đim bmôn Giáo dc hc trong trường Cao đng sư phm.

Giáo dc hc là mt ngành khoa hc chuyên nghiên cu vquá trình giáo dc con người, đc bit là nghiên cu bn cht, cu trúc, quy lut… ca quá trình đó. Nhng tư tưởng ca khoa hc giáo dc đã xut hin tthi cđi, song cũng như nhiu ngành khoa hc xã hi khác, giáo dc hc

cũng ch

là mt b

phn ca Triết hc, nhng tư

tưởng Giáo dc được

lng ghép trong nhng tư tưởng triết hc ca Trung hoa, Hi Lp, La Mã c

đi…Phi song đến thế k(XVII – XVIII ). Giáo dc hc mi dn tách

khi triết hc đtrthành mt ngành khoa hc tương đi đc lâp.

Do lch sra đi và đi tượng nghiên cu như vy nên giáo dc có

hthng khái nim, phm trù chưa thc sthng nht gia các tác gi.

Đc bit, hthng khái nim, phm trù này rt phc tap, tru tượng, da trên cơ slý thuyết ca nhiu ngành khoa hc khác như: Triết hc, Tâm lý

hc, Sinh hc…Đi vi các trường Cao đng, đc bit là hthng các

trường sư phm, khoa hc giáo dc đã trthc skhng đnh được vai trò và vtrí ca mình, được xây dng thành chương trình môn Giáo dc hc – môn khoa hc sư phm có tính cht chuyên môn nghip vđc trưng ca trường sư phm.

Trong chương trình Cao đng sư phm đào to giáo viên Trung hc

cơ s

ban hành quyết đnh s

2493/ GD – ĐT ngày 27/05/1995 ca B

trưởng Bgiáo dc và đào to đã qui đnh:


Mc đích: Chương trình môn giáo dc hc nhm trang bcho sinh

viên Cao đng sư

phm nhng kiến thc cơ bn, kiên đnh v

Giáo dc

hc, hình thành cho hnhng knăng nghnghip cơ bn đthc hin được nhim vca người giáo viên Trung hc cơ s.

Yêu cu: Khi hc xong môn Giáo dc hc, sinh viên có khnăng:

­ Hiu biết nhng kiến thc cơ bn vmc đích giáo dc, nhng vn đchung vgiáo dc Vit Nam.

­ Hiu biết vmc tiêu, ni dung, khoa hc dy hc, phương pháp

dy hc và giáo dc bc Trung hc cơ s.

­ Bước đu hình thành ktiến hành giáo duc.

năng kết hp các lc lượng sư

phm đ

­ Thoàn thin nhm nâng cao trình đnghnghip.

Vi mc đích, yêu cu qui đnh trong chương trình ging dayy bmôn Giáo dc hc đt ra gm clý thuyết và hình thành knăng cho người hc.

2.1.3. Đc đim sinh viên trường Cao đng Hi Dương

Hu như tt csinh viên ca trường đu đtui thanh niên (t18 đến 25 tui), la tui có sphát trin mnh mvthcht và tinh thn, hđang thc hin quá trình tích lũy tri thc, kinh nghim ca bn thân đ

phc vcuc sng hin ti và trong tương lai. Các hot đng hc tp,

nghiên cu khoa hc, sn xut hay hot đng sn xut cơ bn nhm phc vcho hot đng mang tính nghnghip ca h.

­ Sthích ng ca sinh viên vi hot đng và môi trường hc tp

mi.

Khi bước vào hc trường Cao đng sư phm, sinh viên đã gia nhp

vào mt môi trường khác so vi môi trường hc tp

ph

thông. Vi


nhng yêu cu mi v

hot đng hc tp và nhng thay đi cơ

bn v

môi trường cũng như điu kin sng đòi hi sinh viên phi thích nghi vi hoàn cnh mi, sinh viên thích nghi nhanh thì sphát trin ca hcàng tt.

Đa ssinh viên nhanh chóng thích nghi vi môi trường xã hi mi,

đc bit là nhanh chóng thích

ng vi vic sng tp th

vì h

là nhng

thanh niên sôi đng, thích tiếp cn vi cái mi, thích giao lưu vi bn bè, đc bit là nhng người cùng la tui.

­ Sphát trin nhn thc ca sinh viên.

Sinh viên tiếp nhn tri thc khoa hc mt cách khái quát hthng đtrthành nhng thy cô giáo tương lai. Hot đng nhn thc ca hgn cht vi hot đng nghnghip.

Hot đng nhn thc ca sinh viên din ra mt cách có kế hoch, có mc đích, ni dng, chương trình nht đnh.

Nhng phương tin phc vcho hot đng nhn thc ca sinh viên vô cùng đa dng, phong phú và hin đi vi nhng trang thiết bnhư: thư vin, phòng máy, phòng hc…

Sinh viên phi tìm được phương pháp hc tp mi Cao đng phù

hp vi nghnghip ca mình vì không tìm được phương pháp hc tp

thích hp thì sinh viên không thcó kết quhc tp tt được.

Như vy, hot đng nhn thc ca sinh viên là hot đng trí tu

đích thc, đòi hi stích cc năng đng và có tính la chn rõ rt. Hot đng nhn thc này cũng din ra theo quy lut nhn thc chung ca loài người, song đi vi sinh viên thì hot đng nhn thc ca hdin ra tinh tế, nhanh nhy, linh đng và sáng to hơn. Vì vy hluôn tiếp cn được vi cái mi, luôn đào sâu suy nghĩ, không bng lòng vi tri thc dp khuôn như trong giáo trình.


­ Stý thc ca sinh viên.

Tý thc là mt loi đc bit ca ý thc trong đi sng cá nhân, có

chc năng điu chnh nhn thc và thái đ

đi vi bn thân. T

ý thc

chính là điu kin đphát trin và hoàn thin hướng nhân cách theo yêu

cu ca xã hi. Tý thc ca sinh viên được hình thành trong quá trình xã hi hóa và liên quan cht chvi tính tích cc nhn thc ca h.

Vi đa dng ngành nghđào to, Nhà trường tuyn sinh sinh viên hcao đng, trung cp, ti chc…Sinh viên Cao đng Hi Dương ngành sư phm có hkhu thường trú Hi dương và các tnh lân cn. Hin nay đã có trên 3000 sinh viên đang được đào to. Cht lượng tuyn sinh đu vào ca trường Cao đng Hi dương cũng khá cao.

Sinh viên trường Cao đng Hi Dương luôn đt thành tích cao trong hc tp cũng như trong các hot đng ngoi khóa, công tác xã hi và tình nguyn. Sinh viên Cao đng Hi Dương là nhng sinh viên năng đng, sáng to và ham hc hi.

2.2 Thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi dương.

2.2.1. Kết qukim tra, thi c.

Đtìm hiu thc trng kết quhc tp bmôn Giáo dc hc ca sinh viên, chúng tôi kho sát sinh viên bng hai cách:

­ Thnht, chúng tôi kho sát bng phiếu trưng cu, cho sinh viên tđánh giá kết quhc tp theo các loi: Gii (đim 9, 10); Khá (đim 7, 8); Trung bình (đim 5, 6); Yếu (đim 3, 4); Kém (đim dưới 3).

­ Thhai, chúng tôi thng kê kết quthi hc phn sau hc kca sinh viên theo loi trên.

Sau khi xlý sliu thu được, chúng tôi thng kê kết qutrong bng 2.1


Bng 2.1: Kết quhc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên K3 Khoa Nhc

­Ha ­ Thdc và Khoa Giáo dc Mm non ( 96 Sinh viên)Xếp loi

Kết qutđánh giá

Kết quthi hc phn

Slượng

( SV)

Tl(%)

Slượng ( SV)

Tl(%)

Gii

3

3,1

0

0

Khá

31

32,3

28

29,2

Trung bình

59

61,5

57

59,3

Yếu

3

3,1

11

11,5

Kém

0

0

0

0

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 5


Biu đ2.1: Biu din kết quhc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Khoa Nhc – Ha – Thdc và Khoa Giáo dc mm non.


Tl% 70

60

50

40

30

20

10


61.5


32.3


59.3


29.2


11.5

0 3.1 3.1 0 0 0

MĐ 1 MĐ 2


Gii Khá Trung bình Yếu Kém


MĐ 1: Kết qutđánh giá MĐ 2: Kết quthi hc phn

Kết qu

thng kê

Bng 2.1 được th

hin trên Biu đ

2.1 cho https://tailieuthamkhao.com

thy có schênh lch gia kết quhc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên theo cách tđánh giá vi kết quthi hc phn, cthnhư:

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí