Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 2

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:


Đông cũng có rt nhiu nhà giáo dc tiêu biu, nhưng có mt nhà giáo dc

vĩ đi nht tiêu biu nht mà chúng ta không thkhông nhc đến đó là

Khng T(551 – 479). Khng Tđã khng đnh rng: đnâng cao cht lượng hc tp cho hc sinh trong quá trình dy hc người giáo viên phi quan tâm đến mt sphương pháp dy hc như: phương pháp thân giáo, phương pháp dy hc gn lin vi thc tin; phương pháp dy hc phù hp vi đi tượng. Và cũng theo ông: trong hc tp người hc mun nm

được tri thc nâng cao hơn na cht lượng hc tp ca mình thì hcn

phi có phm cht sau: nhn ni vi vic hc; khiêm tn cu th; tích cc

chđng trong hc tp; sáng to trong hc tp; hc tp phi thường

xuyên ôn luyn cng c; hc phi kết hp vi suy nghĩ.

Ngày nay đng trước ngưỡng ca ca thế k21 vi biết bao nhiêu biến đng to ln ca thi đi, không ai trong chúng ta li không khng đnh được vai trò to ln mà giáo dc đem li. Và cũng chính vì thế mà câu hi làm thế nào đnâng cao cht lượng giáo dc, dy hc được quan tâm hơn bao gihết. Đã có hàng nghìn các công trình ln, nhkhác nhau nghiên cu vvn đ: Làm thế nào đnâng cao cht lượng giáo dc nói chung, cht lượng hc tp nói riêng mi khía cnh khác nhau.

­ Có tác githì đi sâu vào nghiên cu vic nâng cao cht lượng hc tp các môn hc khác nhau như công trình ca:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

+ A. Z Retcô trong lun án thc sĩ bo v

năm 1950 vi đ

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 2

tài:

Nâng cao cht lượng hc tp môn lch slp 6 và lp 7”.

+ A. T Richart vi đtài nghiên cu “Vic nâng cao cht lượng

hc tp môn Toán trong nhà trường Phthông” vào năm 1971.

­ Mt scông trình khác li đi nghiên cu cách thc, bin pháp đnâng cao hơn na cht lượng hc tp như:


+ Rubakin vi tác phm: “Thc như thế nào” năm 1997.

+ Hay như công trình nghiên cu đã được chuyn ti thành tác phm giáo dc ni tiếng hin nay “The learning Revolution” – Cuc cách mng

trong hc tp đã được dch ra bng 11 thtiếng trên thế gii và là cun

sách bán chy nht năm 1999 ca hai tác gi: Jeannette Vos M, bà đã nhn được hc vTiến sĩ Giáo dc hc nhkết qunghiên cu hơn 7 năm

lin phương pháp hc tp nhanh; tác gi

th

hai ca cun sách là ông

Gorden Dryden người Niu Dilân là mt phát thanh viên, mt chuyên gia gii vtruyn thông đa phương tin…

Tóm li, trong mi thi klch skhác nhau, mi nn giáo dc

ca các quc gia khác nhau cũng đu mong mun giáo dc phát trin, đu mong mun cht lượng giáo dc ngày càng được nâng cao hơn na. Vn đlàm thế nào nâng cao cht lượng hc tp và ging dy vn luôn và mãi mãi là “mnh đt” nghiên cu không bao gicn mà hchúng ta càng tìm hiu, càng đào xi nó lên chúng ta càng thy nó phát trin ngày mt sâu rng hơn tt ccác lĩnh vc khác nhau, trong mi thi đi và mi quc gia.

1.1.2. Các tác gitrong nước

Vn đsnâng cao cht lượng hc tp không chđược các tác gi

nước ngoài nghiên cu mà

trong nước nó cũng là đ

tài được nhiu

người quan tâm nghiên cu. Có tác gi

nghiên cu kv

vic nâng cao

cht lượng hc tp các cp hoc và nhng môn hc khác nhau như:

­ Năm 1970: Tác giQuc Chn – Ging viên trường ĐHSP Huế có đtài: “Nâng cao cht lượng gihc nhà cho hc sinh THCS”.

­ Năm 1980: Lun văn Thc sĩ ca

Nguyn Th

Nhân

vi đ

tài:

Nâng cao cht lượng môn Văn hc lp 7”.


Mt s

khác li đi vào phân tích mt s

nguyên nhân nh hưởng đến

cht lượng hc tp cũng như ging dy đtrên cơ spháp nâng cao cht lượng hc tp.

đó đ

ra các bin

­ Tnăm 1970: TTâm lý hc ca Vin khoa hc giáo dc do Tiến sĩ Hà Vĩ chtrì đã nghiên cu vn đề ảnh hưởng ca các tác đng tâm lý đến vic hình thành và lĩnh hkhái nim. Các tác ginày đã tìm ra cơ chế, qui lut ca shình thành khái nim. Bng phương pháp chyếu là cu

trúc li gi

hc, biến đi phương pháp giáo dc theo tinh thn t

hot

đng vt cht dn ti hot đng tinh thn đlĩnh hi khái nim giúp quá trình hc tp môn hc được tt hơn.

­ Năm 1976 đến năm 1978: Cùng vi nhóm nghiên cu ca Trường Đi Hc Sư Phm Hà Ni tác giĐàm Ngc Chương đã tiến hành nghiên cu đtài: “Hướng dn sinh viên ôn tp hthng tri thc cơ bn toàn bchương trình giáo dc bng sơ đLogic”.

­ Năm 1980: Lun văn Thc sĩ sinh hc ca Nguyn ThThanh Vân vi đtài: “Dy hc sinh phương pháp hc tp bmôn Sinh vt lp 9”.

Trong nhng năm gn đây cán bvà sinh viên khoa Tâm lý giáo dc cũng đã trình bày vn đnày qua rt nhiu các đtài nghiên cu như:

­ Năm 1991: Giáo sư, Tiến sĩ Bùi Văn Huging viên khoa Tâm lý giáo dc có bài nghiên cu “Nâng cao cht lượng ging dy Tâm lý hc

. Báo Nghiên cu giáo dc năm 1991, s3.

­ Năm 1999: Tác giBùi Quang Huy lun văn tiến sĩ vi đtài “Tchc tho lun nhóm trong quá trình dy hc môn Giáo dc hc cho sinh viên Cao đng sư phm Lai Châu”.


­ Năm 2001: Trn Văn Khanh

nghiên cu đ

tài

“Mt s

bin


pháp nâng cao cht lượng giáo dc đo đc cho hc sinh Trung hc phthông Thành PhHi Phòng”.

Và còn rt nhiu nghiên cu ca các tác gikhác nhau.

Nhìn chung các công trình nghiên cu đã đcp đến vn đnâng cao cht lượng giáo dc nói chung và cht lượng ging dy và hc tp nói riêng mt cách khá sâu rng như: thc trng cht lượng ging dy và hc tp; các yếu tố ảnh hưởng đến vic nâng cao cht lượng; các bin pháp nâng cao cht lượng…Các công trình nghiên cu bin pháp nâng cao cht

lượng hc tp được xem xét

nhiu môn hc khác nhau,

các cp hc https://tailieuthamkhao.com

khác nhau như: môn Toán, Lý, Sinh hc, Anh văn… cp I, cp II, cp III và các trường Đi hc, Cao đng…Song cho đến hin nay chúng tôi chưa thy mt công trình nào nghiên cu vcác bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên. Bi vy, trong đtài này chúng tôi đi sâu tìm hiu mt sbin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc.

1.2. Hc là hot đng trung tâm trong quá trình dy hc.

1.2.1. Hc là hot đng tích cc, tlc và sáng to ca hc sinh

Quá trình dy hc bao gm quá trình dy và quá trình hc. Dy là

hot đng lãnh đo, tchc, điu khin hot đng nhn thc ca hc

sinh. Hc do slãnh đo, tchc, điu khin đó nên nó là hot đng nhn thc đc bit.

Hc là hot đng nhn thc. Như chúng ta đã biết nhn thc là sphn ánh thế gii khách quan vào não người, sphn ánh này không phi

là s

phn ánh đơn thun như

phn ánh vt lý, hay các phn ánh chiếu


gương nhng hin tượng svt và quá trình nhn thc vào ý thc ca con

người. Mà đó là s

phn ánh tâm lý ca con người bt đu t

cm giác

đến tư duy, tưởng tượng. Shc tp ca hc sinh cũng là quá trình như vy, Sphn ánh đó là sphn ánh đi trước, có tính cht ci to mà mc đcao nht ca tính cht ci to đó là ssáng to. Đó có thlà sphn ánh ging ht ca nhng đi tượng trong hin thc và cũng có thto nên nhng hình nh mi ca nhng svt, hin tượng, quá trình đang tn ti trong hin thc. Vì vy bt kmt snhn thc nào, trong đó có shc là mt quá trình tích cc, thhin ch:

­ Sphn ánh svt, hin tượng ca hin thc din ra trong quá trình hot đng đó không phi thđng như chiếc gương mà bao gicũng li khúc xqua lăng kính chquan ca mi người như thông qua tri thc, kinh nghim nhu cu, hng thú…ca chthnhn thc. Sphn ánh đó được thhin trong tiến trình hot đng phân tích – tng hp, tri qua hot đng tư duy phc tp da trên nhng thao tác tư duy loogic.

­ Sphn ánh đó đòi hi sla chn. Trong vô snhng svt, hin tượng ca hin thc khách quan chthnhn thc phi tích cc la chn nhng cái trthành đi tượng phn ánh ca h.

Hc là hot đng nhn thc nhưng là hot đng nhn thc đc bit. Tính đc bit trong quá trình nhn thc ca hc sinh thhin như thế nào?

Quá trình nhn thc ca hc sinh trong quá trình dy hc được slãnh

đo, tchc, điu khin ca giáo viên vi nhng điu kin sư phm nht đnh nên nó có tính cht đc bit. Tính cht đc bit đó được thhin ch:

­ Quá trình nhn thc ca hc sinh không din ra theo con đường mò mm, thvà sai như quá trình nhn thc chung ca loài người, mà din ra


theo con đường được khám phá, được nhng nhà xây dng ni dung dy hc và người giáo viên gia công vào.

­ Quá trình nhn thc ca hc sinh không phi là quá trình tìm ra cái mi cho nhân loi mà chlà stái to nhng tri thc ca loài người đã to

ra, nên h

nhn thc cái mi rút ra t

kho tàng tri thc chung ca loài

người đi vi bn thân hcòn là mi m.

­ Trong mt thi gian tương đi ngn, người hc sinh có thlĩnh hi khi tri thc rt ln mt cách thun li. Chính vì vy mà trong quá trình hc tp ca hc sinh phi tiến hành cng c, tp vn dng, kim tra, đánh giá, tri thc, knăng, kxo nhm biến chúng thành tài sn ca bn thân.

Trong quá trình nhn thc ca hc sinh phi quan tâm phát trin năng lc nhn thc và tiến hành giáo dc cho h.

Trong quá trình dy hc cn phi chú ý ti tính đc bit đó trong quá

trình nhn thc ca hc sinh đ

tránh s

đng nht quá trình nhn thc

chung ca loài người vi quá trình nhn thc ca hc sinh. Song, không vì quá coi trng tính đc bit đó mà thiếu quan tâm đến vic tchc cho hc sinh dn dn tìm hiu và tp tham gia các hot đng tìm tòi khoa hc mt cách va sc, nâng cao dn đchun bcho htkhai thác tri thc, tham gia nghiên cu khoa hc trong tương lai.

Hc như là mt hot đng nó bao gm nhng thành phn sau:

Thành phn đng cơ: bao gm trong đó nhu cu, hng thú, đng cơ, nghĩa là tt ccái gì đm bo thu hút hc sinh vào quá trình hc tp tích cc và duy trì tính tích cc đó trong tt cnhng giai đon nhn thc hc tp.


Thành phn đnh hướng: Bao gm trong đó vic hc sinh ý thc

được nhng mc đích hot đng nhn thc, hc tp, lp kế đoán được hot đng đó.

hoch d

Thành phn ni dung – thao tác: Bao gm hai bphn thành phn:

hthng tri thc ch

đo (s

kin, kh

năng, đnh lut…) và cách hc

(công ctiếp nhn và chế biến thông tin).

Thành phn năng lượng: bao gm schú ý to điu kin tp trung

hành đng trí tu

và thc hành xung quanh mc đích ch

yếu ca hot

đng và ý chí nhm đm bo mc đcao tính tích cc nhn thc có chđích.

Thành phn đánh giá: là thành phn mà ni dung ca nó là hc sinh tiếp nhn có hthng nhng thông tin vtiến trình hot đng nhn thc ca mình trên cơ stkim tra, tđánh giá.

Tt cnhng thành phn này trong quá trình hc tp sinh đng luôn tn ti trong mt ththng nht. Làm không tt, không coi trng mt trong

các thành phn nêu trên ca hot đng hc tp skhông đt hiu qu.

làm quá trình hc tp

Tnhng đim trình bày trên đó thc cht ca hc là hot đng tích cc, tlc nhn thc.

1.2.2 .Tính tích cc, tlc nhn thc và mi liên hgia chúng.

1.2.2.1. Tính tích cc nhn thc

Tính tích cc nhn thc là thái đci to ca chthđi vi khách ththông qua shuy đng mc đcao các chc năng tâm lý nhm gii quyết nhng vn đhc tp – nhn thc. Nó va là mc đích hot đng, va là phương tin va là điu kin đđt được mc đích va là kết quca hot đng. Nó là phm cht hot đng ca cá nhân.


Tính tích cc nhn thc – hc tp vn dng đi vi hc sinh đòi hi phi có nhân t: (1) tính la chn thái đđi vi đi tượng nhn thc; (2) đra cho mình mc đích. Nhim vcn gii quyết sau khi đã la chn đi tượng, ci to đi tượng cho hot đng sau này nhm gii quyết vn đ: Hot đng mà thiếu nhng nhân tđó thì nó chlà sthhin trng thái hot đng nhn đnh ca con người không nói lên tính tích cc nhn thc. Chng hn, người hc sinh trong quá trình hc tp có thlàm theo yêu cu ca giáo viên, hcũng đc sách ghi chép li giáo viên ging nhưng nếu hkhông có tính tích cc trong nhn thc thì hkhông nhn biết được gì c, vì hkhông thhin thái đci to đi vi điu đó, hkhông có ý đnh

suy ngm mi liên hđiu thy được, nghe được vi nhng điu hđã

biết và tìm ra nhng du hiu mi sau này. Hin tượng tính tích cc và trng thái hot đng vbngoài có thging nhau, nhưng khác nhau vbn cht.

Tùy theo vic huy đng chyếu nhng chc năng tâm lý nào và mc đhuy đng nhng chc năng tâm lý đó thì người ta phân ra ba loi tính tích cc:

­ Tính tích cc tái hin, bt chước: Tính tích cc chyếu da vào trí nhvà tư duy tái hin.

­ Tính tích cc tìm tòi: Đó là tính tích cc được đc trưng bi sbình phm, phê phán, tìm tòi tích cc vmt nhn thc, óc sáng kiến, lòng khát khao hiu biết, hng thú hc tp. Tính tích cc đó không bhn chế bi nhng yêu cu ca giáo viên.

­ Tính tích cc sáng to: Là mc đcao nht ca tính tích cc. Nó

đc trưng bng skhng đnh con đường, cách suy lun riêng ca mình

không ging vi con đường mà mi người đã tha nhn.

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí