Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 11

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:


5. Nguyn Văn H­ Hà ThĐc, Giáo dc hc đi cương tp 1, NXB Giáo dc, 2002.

6. Nguyn Văn H­ Hà ThĐc, Giáo dc hc đi cương tp 2, NXB Giáo dc, 2002.

7. Đào Hu H­ “ Thng kê xã hi hc dùng cho khoa hc xã hi – nhân văn” – NXB ĐHQG Hà Ni.

8. PGS Lê Văn Hng chbiên; PGS PTS Lê Ngc Lan ­ “ Tâm lý hc la tui và tâm lý hc sư phm” ­ NXB Giáo dc, 1998.

9. Đào ThCm Nhung, Nhng bin pháp phát huy tính tích cc nhn thc ca sinh viên, Lun văn thc sĩ khoa hc giáo dc, 1999.

10. Lưu Xuân Mi, Lý lun dy hc Đi hc, NXB Giáo dc, 2002.

11. Nguyn Cnh Toàn ­ “ Lun bàn và kinh nghim vtGiáo dc, 1999.

hc” ­ NXB

12. A. V. Pêtropxki ­“ Tâm lý hc sư phm” ­ NXBQG Hà Ni, 1988.

13. Mt slun văn chuyên ngành:

Triết hc Mác LêNin; Giáo dc hc; Tâm lý hc.


PHLC 1

Mu kho sát 01 (Dành cho sinh viên)


PHIU TRƯNG CU Ý KIN


Đgóp phn nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao Đng Hi Dương, xin anh chhãy vui lòng trli mt scâu hi sau

bng cách đánh du (+) vào các ct hoc viết tiếp vào nhng chtrng.

còn


Câu 1: Bạn nhận thưć vềvai tròcua môn Giaó duc hoc như thếnao?̀


­ Làmôn học thiết thực

­ Làmôn học phụ


­ Làmôn học không thiết thc.


Câu 2: Theo bạn nguyên nhân nào sau đây ảnh hưởng đêńchất lượng học tập

môn Giaó

dục hoc

? ( vui lòng đánh du (+) vào ct đng ý hay không đng

ý, phù hp vi câu trli )


Nguyên nhân

Đng ý

Không

đng ý

Nhóm A: Nhng nguyên nhân chquan

1. Sinh viên chưa nhn thc đúng vai trò, ý nghĩa ca môn Giáo dc hc.

2. Sinh viên không hng thú hc tp môn giáo dc hc

3. Bn thân sinh viên chưa nlc khc phc khó khăn trong hc tp.

4. Sinh viên thiếu phương pháp hc tp.

5. Do năng lc hc tp

6. Nguyên nhân khác( xin nêu cth)

………………………………………........


……..


……….

……..

……….

……..

……….

……..

……….

……..

……….

Nhóm B: Nhng nguyên nhân khách quan

1. Ni dung môn hc khó, tru tượng.

2. Phương pháp ging dy ca giáo viên chưa ci tiến

3. Thiếu tài liu, giáo trình hc tp

4. Không sdng phương tin dy hc hin đi

5. Khâu kim tra, đánh giá kết quhc tp chưa ci tiến.

6. Nguyên nhân khác( xin nêu cth)

.......................................................


………


………..

………

………..

………

……….

……….

……….

……….

………..

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 11

Câu 3: Ngoaì nhưñ g yếu tô­́ nguyên nhân trên theo bạn coǹ khác ảnh hưởng đến chất lượng hc tp môn hoc?

nguyên nhân nào

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………


Câu 4: Khi hc môn Giaó

­ Rt hng thú

­ Hng thú

­ Ít hng thú

dục hoc bn thy có hng thú không?
­ Biǹ h thươǹ g

­ Chán


Câu 5: Trong cać
mc đsử dung thơì gian học tập dưới đây bạn thươǹ g sử

dung mc đnào cho việc hoc môn Giaó


­ Học thươǹ g xuyên, liên tuc.

­ Học theo mùa thi.

­ Không giành thơì gian học.

duc hoc?( chchn 1 phương án)

Câu 6: Khi học môn Giaó

dục học bạn thươǹ g sử dung phương phaṕ

hoc

tập

nào?( có thchn nhiu phương án trli)

­ Học theo vở ghi.

­ Kêt́ hợp vở ghi, saćh giaó

­ Học ýcơ bản, trng tâm.

khoa vàtaì liệu khác.

­ Học băǹ g cách lập đềcương, dàn ý.

­ Học băǹ g cách liên hệ vận dung vào thực tiễn.

­ Tnghiên cu trao đi trước theo hướng dn ca giáo viên.

­ Học phối hợp nhiều cách.

­ Cách khác ( nếu có xin nêu cth)……………………………

………………………………………………………………...


Câu 7: Bn cho biết ý kiến ca mình vmt sbin pháp nhm nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc.


STT

Bin pháp

Ý kiến


1

2

3

Dành cho ging viên ging dy bmôn Giáo dc hc:


Sdng phương tin dy hc hin đi.

Ci tiến, đi mi phương pháp dy hc.

Ci tiến phương pháp, kim tra, đánh giá kết quhc tp


…………………………….

……………………………..


…………………………….


4

5


6

7

8

9

Dành cho sinh viên:


Hình thành đng cơ hc tp đúng đn. Sdng hp lý giáo trình và các tài liu tham kho bmôn Giáo dc hc.

Hc tp môn hc theo bn đtư duy, hthng” hình cây”.

Tìm phương pháp hc tp phù hp.

Rèn luyn knăng thc, lp kế hoch và làm vic nhóm.


………………………….....


…………………………….


…………………………….

…………………………….


…………………………….


Câu 8: Bn có kiến nghgì đi vi giáo viên bmôn và nhà trường?

............................................................................................................................

…………………………………………………………………………………


Câu 9: Kết quhc tp môn Giáo dc hc ca bn trong hc kva qua ( tđánh giá):


Gii.... ; Khá.... ; Trung bình.... ; Yếu..... ; Kém.....


Xin bn cho biết đôi điu vbn thân


Sinh viên Khoa:..................................Lp:..............................................


PHLC 2

Mu kho sát 02 (Dành cho ging viên)


Phiếu trưng cu ý kiến


Nhm tìm hiu mt sbin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương, góp phn nâng cao cht lượng giáo dc và đào to ca nhà trường. Xin thy (cô) vui lòng giúp đchúng tôi bng cách đánh du (+) vào ô bên phi nhng câu trli phù hp vi ý kiến ca thy (cô); hoc viết tiếp vào nhng chcòn trng.

Xin chân thành cm ơn ý kiến đóng góp ca thy (cô).


Câu 1: Theo thy( cô) trong quá trình hc tp môn Giáo dc hc nhìn chung mc đhc tp ca sinh viên như thế nào? ( chchn 1 phương án)

­ Rt tích cc

­ Tích cc

­ Ít tích cc

­ Bình thường https://tailieuthamkhao.com

­ Chán


Câu 2: Thy (cô) nhn xét vtrường Cao đng Hi Dương?

cht lượng hc tp môn Giáo dc hc

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. Câu 3: Vnguyên nhân dn đến thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên, thy cô vui lòng đánh du (+) vào ct đng ý hay không đng ý, phù hp vi câu trli.Nguyên nhân


Đng ý


Không đng ý

Nhóm A: Nhng nguyên nhân chquan

1. Sinh viên chưa nhn thc đúng vai trò, ý


.............


................


nghĩa ca môn Giáo dc hc.2. Sinh viên không hng thú hc tp môn giáo

............

.................

dc hc3. Bn thân sinh viên chưa nlc khc phckhó khăn trong hc tp.

.............

.................

4. Sinh viên thiếu phương pháp hc tp.

.............

.................

5. Do năng lc hc tp

..............

.................

6. Nguyên nhân khác( xin nêu cth)………………………………………........……………………………………………Nhóm B: Nhng nguyên nhân khách quan

7. Ni dung môn hc khó, tru tượng.

8. Phương pháp ging dy ca ging viên chưa ci tiến

9. Thiếu tài liu, giáo trình hc tp

10. Ging viên không sdng phương tin dy hc hin đi

11. Khâu kim tra, đánh giá kết quhc tp chưa ci tiến.

12. Nguyên nhân khác (xin nêu cth)

.............................................................................

.

………………………………………………….

…………………………………………………..


………..


………….

………..

………….

………..

………….

………..

………….

………..

………….


Câu 4: Trong quá trình dy hc môn Giáo dc hc trường cao đng sư

phm, thy( cô) gp nhng khó khăn, thun li gì?( có thphương án)

a. Khó khăn

chn nhiu

­ Ni dung môn hc quá khó........................................................

....

­ Năng lc, trình đnhn thc ca sinh viên còn hn chế.......

....

­ Sinh viên thđng, chưa tích cc, hng thú hc tp.............

­ Vic ci tiến phương pháp dy hc còn khó khăn,

chưa thng nht, chm chuyn biến……………………………

.....

­ Thiếu các phương tin dy hc..............................................

…..

­ Lãnh đo nhà trường chưa quan tâm đúng mc đến vic ging dy môn Giáo dc hc………………………………

­ Mt sý kiến khác (xin nêu cth)


.....................................................................................................

b. Thun li

...

­ Ni dung môn hc phong phú, hp dn..................................

....

­ Sinh viên có khnăng vn dng, linh hot, sáng to.............

...

­ Sinh viên hc tp tích cc, đy hng thú................................

­ Vic ci tiến phương pháp dy hc mt cách thường xuyên, cp nht……………………………………………………….

...

­ Đy đphương tin dy hc..................................................

­ Lãnh đo nhà trường rt quan tâm đến vic ging dy môn Giáo dc hc.............................................................................

­ Mt sý kiến khác ( xin nêu cth)

..................................................................................................

………………………………………………………………..


Câu 5: Thy (cô) vui lòng cho biết ý kiến ca mình vmt sbin pháp nhm nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương?

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………....


Xin thy (cô) vui lòng cho biết đôi điu vbn thân:

­ Snăm công tác:......................................................................

­ Trình đđào to:......................................................................


PHLC 3


Tài liu hướng dn sinh viên


( dùng trong lp thc nghim bin pháp hc tp mi)


Mt s

bin pháp hc tp đ

giúp người hc có kết qu

hc tp

như mong mun! Chúng ta nên biết rng:

“ Bnão ca chúng ta như mt con vt khng lđang ngim” Và mi chúng ta đu là nhng “ Cá nhân kit xut” nếu chúng ta tìm ra bin pháp đđánh thc “ con vt khng lđang ngim” kia. Trên thế gii đang din ra mt cuc cách mng trong hc tp – có hàng nghìn bin pháp mi, phương pháp tích cc chđng người hc...Nó làm chúng ta trnên năng đng hơn trong thi kkinh tế phát trin. Sau đây chúng tôi xin đưa ra bin pháp hc tp mi giúp chúng ta hc tp tt hơn môn Giáo dc hc vn là mt môn hc mang tính tru tượng và khái quát cao.

Hc tp theo hthng “hình cây”

­ Hthng “hình cây” là gì?

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí