Khóa Luận Tốt Nghiệp Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 1

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
2

Nội dung:1. Lýdo chọn đtài

PHN MĐU


Trong thi đi ngày nay sphn vinh ca mi quc gia phthuc

ln vào khnăng hc tp của mi cá nhân trong cng đng. Con người

được giáo dc và tgiáo dc được coi là nhân tquan trng nht, va là đng lc, va là mc tiêu ca sphát trin xã hi. Điu này li càng được khng đnh khi chúng ta bước vào mt knguyên mi ­ knguyên ca nn văn minh trí tu, ca khoa hc kthut và công nghđược xây dng trên nn tng ca tri thc.Vì vy ngay tbây gicn quan tâm đến cht lượng dạy vàhc, đăc bit là cht lượng hc tp ca hc sinh ­ sinh viên, đmi cá nhân có ththường xuyên rèn luyn và hc tp sut đi. Như vy mi có thđáp ng nhu cu ca xã hi.

Trước nhng đòi hi mang tính khách quan ca xã hi, Đng và Nhà nước ta luôn coi trng công tác giáo dc và đào to, coi đó là điu kin tiên quyết đthc hin snghip công nghip hóa, hin đi hóa đt nước. Cthti nghi quyết Đi Hi X Đng Cng sn Vit Nam đã khng đnh “ Đi mi cơ bn cách dy, cách hc, phát huy tinh thn đc lp suy nghĩ và sáng to ca hc sinh sinh viên, đcao năng lc thc, thoàn thin hc vn”. Tích cc, chđng to ra ý chí và năng lc “ Hc liên tc, hc sut điật Giáo dc Điu 40> nhm hoàn thin nhân cách, mrng hiu biết, nâng cao trình đhc vn, chuyên môn nghip vđci thin cht lượng cuc sng, tìm vic làm và thích nghi vi sbiến đng không ngng ca xã hi.

Đthc hin nhim vđó, trong quá trình dy hc các môn hc nhà trường, bên cnh vic đi mi ni dung, vn dng các phương pháp dy hc mi thì cn bi dưỡng cho hc sinh và sinh viên các knăng hc


tp, mi suinh viên cn txây dưng kế hoch hc tp cho mình, tìm được phương pháp hc tp phù hp đđt được cht lượng hc tp tôt nht.

Trong nhà trường sư phm, Giáo dc hc là môn khoa hc quan

trng, giúp sinh viên biết nhim vca người giáo viên, rèn luyn cho h

nhng k

năng sư

phm, hình thành đo đc và tình cm ngh

nghip.

Song vic ging dy trong nhà trường sư phm còn nhiu bt cp như “ Nng vlý thuyết nhvthc hành, nng vkiến thc nhvknăng”.

Qua thc tin thc tp và ging dy môn Giáo dc hc trường

Cao đng Hi Dương cho thy: sinh viên chưa có đng lc trong hc tp,

tra thờ ơ, không quan tâm đc sách, không chu tìm tòi kiến thc, chưa

thực squan tâm đến công tác dy hc và giáo dc sau này, đc bit vi môn Giáo dc hc, sinh viên chưa nhn thy được ý nghĩa, vai trò ca môn hc nên vic hc ca sinh viên còn mang nng hình thc chiếu l. Tình trng hc thđng, hc đi phó vn là hình thc khá phbiến sinh viên, hchưa có phương pháp và knăng hc tp bc Cao đng, Đi hc. Vì vy kết quhc tp ca sinh viên còn thp.

Vn đnày đã được các ging viên cua nhàtrường quan tâm, nghiên

cu, đã đ

cp ti trong nhiu k

hp. Ngay bn thân mt s

sinh viên

cũng rt quan tâm và mong mun có kết quhc tp tt hơn đnâng cao hơn na cht lượng hc tp môn Giáo dc hc. Nhiu bin pháp đã được đưa ra nhưng mc đchuyn biến vn không đáng k. Chính điu đó đã

nh hưởng không nhđến cht lượng hc tp, dy hc và đào to ca

trung. Vì vy xây dng bin pháp ti ưu nhm nâng cao bin pháp cho cht lượng hc tp môn Giáo dc hc là rt cn thiết.

Xut phát tnhng lý do trên đã đinh hướng cho chúng tôi chn đ

tài nghiên cu là: “Bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo


dc hc ca sinh viên Cao Đng Hi Dương” vi mong mun đra

nhng bin pháp hu hiu giúp sinh viên nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc trong quá trình hc tp trường Cao đng sư phm.


2. Mc đích nghiên cu

Đxut các bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên, góp phn nâng cao cht lượng đào to ca trường Cao Đng Hi Dương.

3. Khách thnghiên cu

Quá trình dy hc Cao đng Hi Dương.

4. Đi tượng nghiên cu

Bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

5. Nhim vnghiên cu

5.1 Nhiệm vụ 1:

Nghiên cu cơ slý lun ca vn đnâng cao cht lượng hc tp.

5.2 Nhiệm vụ 2:

Tim̀ hiêủ thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh

viên Cao Đng Hi Dương.

5.3 Nhiệm vụ 3:

Đxut một sốbin pháp nhằm nâng cao cht lượng hc tp môn

Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

6. Phương pháp nghiên cu

Đgii quyết các nhim vtrên đtài chn phương pháp nghiên cu sau:

6.1. Các phương pháp nghiên cu lý lun.


Băǹ g cać

phương phaṕ

nghiên cưú

lýthuyết như: phân tích vàtổng hợp

lýthuyết; phân loại hệ thống hoá lýthuyết đãthu thập được từcać

lýthuyết; thông qua việc nghiên cứu taì liệu nguồn khác nhau nhằm tìm hiểu một sốvấn

đềlýthuyết về: hoạt động hoc tập; muc tiêu môn hoc; chất lượng; chất lượng

học tập để lam̀

cơ sở cho việc nghiên cưú

lýluận cho đềtài.

6.2 Các phương pháp nghiên cu thc tin.


6.2.1 Phương phaṕ

điều tra trong giaó

dục


Câǹ phaỉ chúy:́ ngoaì viêc̣ xem xet́ kêt́ quả học tâp̣ qua bang̉ điêm,̉ qua

phiêú

điều tra, đê

đo thực trạng chất lượng học tập môn Giaó

duc học của

sinh viên Cao Đng Hải Dương một caćh khách quan vơí độ chiń h xác cao ở

nhưñ g mưć độ khać nhau, chuń g tôi xem xet́ thưc̣ trng chât́ lương̣ học tâp̣

môn Giaó

dục học tim̀

ra một sốyếu tốảnh hưởng đến chất lượng học tập

môn Giáo dục học vàtim̀ ra một sốbiêṇ phaṕ nâng cao chât́ lương̣ học tâp̣

môn Giaó dục học.

Dgi, theo dõi din biến quá trình hc tp trên lp, ngoài gilên lp, trong các kkim tra, thi hết môn nhm thu thp nhng thông tin vcht lượng hc tp bmôn Giáo dc hc ca sinh viên.

6.2.2 Phương pháp điu tra bng phiếu hi

Tiến hành xây dng 2 phiếu hi dành cho đi tượng là sinh viên và giảng viên nhm thu thp thông tin cn thiết phc vcho vic phân tích và đánh giá thc trng vn đnghiên cu.

6.2.3 Phương pháp phng vn


Tiến hành phng vn, trao đi vi mt sging viên và sinh viên

ca Cao đng Hi Dương đ

làm rõ hơn nhng kết qu

thu được qua

phiếu hi, đng thi bsung thêm nhng thông tin cn thiết phc vcho vic nghiên cu đtài.


6.2.4 Phương pháp nghiên cu sn phm

Nghiên cu kết quhc tp, vbài tp, các bài kim tra ca sinh viên đđánh giá cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên.

6.2.5 Phương pháp chuyên gia

Tiến hành xin ý kiến đóng góp ca các chuyên gia chuyên ngành Giáo dc hc.

6.2.6 Phương pháp nghiên cu htr

Phương pháp thng kê toán hc: được sdng đtính toán, sdng, xlý, phân tích sliu thu đuc trong quá trình nghiên cu.

7. Phm vi nghiên cu

­ Vì điu kin khách quan và chquan còn nhiu hn chế nên đtài chtp trung nghiên cu và sdng các sliu thu được tvic kho sát và phân tích thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên hchính quy chuyên ngành sư phm ca trường Cao đng Hi Dương.

­ Vềnội dung: Chuń g tôi thực hiện đềtài theo ba nhiệm vụ đãnêu trên.

­ Vthi gian nghiên cu:


Thi gian nghiên cu

Ni dung nghiên cu https://tailieuthamkhao.com

Tngày 20/12/2010 đến 28/12/2010

Tiến hành xác đnh tên đtài nghiên cu,

tham kho các lun văn, tài liu có liên quan.

29/12/2010 đến 10/01/2011

Xây dng đcương chi tiết và hoàn thin.

11/01/2011

Bo vđcương

12/01/2011 đến 15/02/2011

Xây dng phiếu hi và tiến hành kho sát

16/02/2011 đến 2/03/2011

Phân tích, đánh giá thc trng.

3/03/2011 đến 15/03/2011

Nghiên cu, đxut các bin pháp.

16/03/2011 đến 30/04/2011

Viết báo cáo cho toàn khóa lun.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang: Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương

Biện pháp nâng cao chất lượng học tập môn Giáo dục học của sinh viên Cao Đẳng Hải Dương - 1


8. Cu trúc lun văn.


Lun văn gm có 3 phn:

Chương 1: Cơ slý lun và thc tin ca vn đnghiên cu.

Chương 2: Thc trng cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.

Chương 3: Đxut bin pháp nâng cao cht lượng hc tp môn Giáo dc hc ca sinh viên Cao đng Hi Dương.


CHƯƠNG 1

CƠ SLÝ LUN CA ĐTÀI NGHIÊN CU


1.1. Lch snghiên cu vn đnâng cao cht lượng hc tp.

Hc tp không chcó ý nghĩa quyết đnh ti cuc sng mi chúng ta, con cái chúng ta mà nó còn nh hưởng ti thc ti, tương lai ca đt nước.

Chúng ta ngày càng phi suy nghĩ sâu sc hơn vđiu này khi bước vào

thế kmi, mà Nht Bn là mt ví dđin hình. Nht bn – đt nước tr

thành “nn kinh tế

thn k” nh

vào chính sách giáo dc đúng đn t

nhng năm 1960. Thế

mà khi bước vào thế

k21 h

cũng phi “ git

mình” xem li vn đgiáo dc – hc tp ca đt nước mình. Trước nhng băn khoăn lo lng không phi là nhkhi người Nht bn đã nhn ra rng cht lượng trí tuca lp trcn được điu chnh, nâng cao hơn na bi đó là nguyên nhân chính làm cho nn kinh tế nước Nht trnên mt dn khnăng cnh tranh trên thtrường thế gii trong mt vài năm trli đây. Đó là mt vài du hiu ca cuc cách mng trong vic dy và hc thế k21, cuc cách mng trong hc tp thế kmi này đã giúp người hc thay đi cách nghĩ, cách sng, cách hc, cách hot đng ca bn thân.

Nâng cao cht lượng giáo dc và dy hc là mt trong nhng vn đ

bc xúc ca tt ccác cp hc, bc hc trong mi thi đi và ca mi

nn giáo dc. Trong lch sphát trin ca nn giáo dc nói chung và giáo dc hc nói riêng đã có không ít nhà giáo dc nghiên cu tìm tòi và xây dng các chương trình, bin pháp, cách thc hc tp và ging dy phù hp vi mc đích giáo dc nhm đưa đến mt nn giáo dc có cht lượng cao, phát trin đng đu tt ccác môn hc.


Chính vì vy mà vn đ

làm thế

nào đ

nâng cao cht lượng dy

hc cho hc sinh đã được nhiu tác gi, nhiu nhà giáo dc trong và ngoài nước quan tâm nghiên cu. Nhng quan đim, nhng công trình này đã đi

vào khá nhiu khía cnh khác nhau ca vn đvà cũng đt được nhng

thành công nht đnh. Trong đtài nghiên cu này chúng tôi chxin đim qua mt scông trình nghiên cu trong nước cũng như trên thế gii vvn đnày.

1.1.1. Các tác ginước ngoài.


Ngay t

thi c

đi hay trong xã hi chiếm hu nô l

khi mà nn

giáo dc va mi được hình thành thì người ta đã chú ý đến vic nâng cao hiu qugiáo dc. Các nhà giáo dc tiêu biu ni bt trong thi lnày đã đxut nhng tư tưởng giáo dc, dy hc nhm nâng cao hiu qucht lượng hc tp cho người hc, làm cho nn giáo dc ngày càng phát trin, đó là các nhà giáo dc như: Đêmôcrit (460 – 370 TCN) vi tư tưởng giáo dc vsthích ng gia giáo dc vi tnhiên; hay như Xôcrat (469 – 390 TCN) vi phương pháp ging dy mi mà người ta thường gi là phương pháp “Xocrat” phương pháp “đđ”: đó là Aristote (384 – 322 TCN)…

Cùng vi sphát trin ca xã hi, giáo dc đã không ngng được

ci tiến, đi mi vcni dung, hình thc và phương pháp. Đã có nhiu hơn na nhng tư tưởng đi mi trong ging dy và hc tp góp phàn to nên nhng bước ngot quan trng trong vic nâng cao cht lượng hc tp. Nếu như ở phương Tây vn đhc cái gì? Hc như thế nào? Người giáo viên phi dy ra sao đngười hc nm bt được tri thc mt cách nhanh

chóng được đt ra cho các nhà giáo dc ln như: Rabơle, Môngtennhơ,

J.A Coomenxki, J.J Rutxơ; Macarencô, Usinxki…Thì phương Đông

người ta cũng rt chú ý đến vic nâng cao cht lượng dy hc. phương

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí