Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 6

Digg Facebook Google LinkedIn Pinterest Reddit Tumblr Twitter
1

Nội dung:

vi mi người, đc bit là người phndưới chế đphong kiến tàn bo.

Bo Ngc chia sgánh nng tinh thn, nâng niu, chiu chung nhng

người phnxung quanh anh.

Nhưng không phi phàm là phnlà Bo Ngc ca ngi, anh ta phân ra ba loi phnkhác nhau: “Chem chưa đi ly chng như hòn ngc quý, ly chng ri không biết sao li sinh ra nhiu tt xu. Tuy vn là hòn ngc nhưng là ngc chết không còn màu sc na.Già đi mt chút li càng biến đi và không còn là hòn ngc na mà chlà mt cá su thôi” [3, tr.268]. Rõ ràng Bo Ngc chưa có quan đim phân tích giai cp khi nhìn vn đvphnmà chthun túy da theo tâm lí la tui và quan hhôn nhân. Cách phân chia ca anh ta cũng bt ngun tthc tế gia đình hGi. Trong Giphloi a hoàn không được phép ly chng (nếu có thì cũng bgbán đi đâu mà Bo Ngc không rõ hoc chđược tdo nếu gia đình có tin chuc v). Các tiu thư đu có khao khát ly chng đthành bà ln (trLâm Đi Ngc). Bn con cũng có kmong ly chng trong giai cp thng trđmong thay đi cuc đi (Dì Triu, Tp Nhân, Bình Nhi,…).

Qua sphân tích trên ta thy Bo Ngc ca ngi phnlà do hxa công danh phú quý hơn nam gii. Tuy chưa xut phát tcơ sphân tích giai cp vng chc nhưng đó là cái nhìn mi, hoàn toàn đi lp vi tư tưởng phong kiến coi thường phn.

Tóm li bt kì cái gì xã hi phong kiến đ

cao là Gi

Bo Ngc

phn đi, t

khoa hon công danh đến tình yêu hôn nhân, t

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 64 trang: Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc

quan nim

trng nam khinh nđến quan nim đng cp. Chính vì vy mà chàng b

Bi kịch con người cá nhân trong tiểu thuyết Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần - Cao Ngạc - 6

mi người gi là “ngc”, điên”, “ngây”, “ha thai”, “nghit chướng”. Tư tưởng ca GiBo Ngc thuc htư tưởng dân chsơ khai, đi lp

vi htư tưởng truyn thng, phn ánh nhng yêu cu ca tng lp th

dân mi tri dy – tin thân ca giai cp tư sn Trung Quc.

Bên cnh Bo Ngc thì Đi Ngc cũng mang tinh thn “phn nghch”, chng li lgiáo phong kiến.Chính vì mang tư tưởng y nên gia nàng và Bo Ngc có mt sđng cm ln, là ci ngun dn đến tình yêu sâu nng gia hai người. Hcùng chán ghét khoa c, công danh, mun theo đui tình yêu tdo. Có thxem chi tiết Bo Ngc cho Đi Ngc xem sách cm hi 23 là mt sbt phá rõ nét khi nhng quan nim phong kiến nng n: Đi Ngc bnhng đnht hoa xung, gisách ra xem, xem tđu đến cui,chng chưa xong ba cơm đã xem hết cmười sáu hi. Thy li văn rung đng, trong ming dường như có mùi thơm. Tuy đã xem xong nhưng vn xut thn, trong lòng còn lm nhm ghi nh[2, tr.310].

“Tây sương kí”, “Nhng chuyn Phi Yến”, “Võ Tc Thiên”, “Dương quý phi” là nhng cun sách được xem là trái vi luân thường đo lí ca lgiáo phong kiến, nhm nhí, không đng đn, là loi sách cm mà các tiu thư và công tkhông nên xem. Quan đim này càng nng ntrong gii quý

tc. Vy mà cBo Ngc và Đi Ngc đu say sưa đc, còn khen hay.

Không nhng vy hcòn thích thú vi văn chương lãng mn, bi nó cha đng nhng xúc cm, tình cm tnhiên ca con người, mang nhng tình cm tdo ca nhng con người dám yêu, dám sng chkhông khô khan, gượng go và sáo rng như nn Kinh hc by gi.

4.2.2.4. Ý nghĩa xã hi qua bi kch tư tưởng

Bo Ngc được xem là nhân vt “phn nghch” trên mi hình thái ý thc hphong kiến.Tinh thn ni lon, chng phong kiến ca Bo Ngc

thhin rt rõ qua tư tưởng, hành đng, suy nghĩ ca anh ta. Có thnói

thông qua hình tượng nhân vt GiBo Ngc, tác giđã stot toàn bkiến thc thượng tng phong kiến: chế đkhoa c, chế đhôn nhân, quan đim luyến ái, chế đnô tì,…

Cuc đu tranh ca Bo Ngc (và Đi Ngc) vi tư tưởng truyn thng phn ánh cuc vt ln gia cái cũ và cái mi.Cái mi đã ny mm

nhưng chưa hình thành rõ rt. Cái cũ đã rn nt nhưng nó là “con sâu trăm chân, chết cũng không ngã[3, tr.218]. Thế lc phong kiến 4000 năm vn là mt sc nng khó lay chuyn. Syếu t ngay tkhi còn trng nước ca giai cp tư sn Trung Quc đy sphn ca các nhân vt phát ngôn cho nó vào tình thế bi kch. Rõ ràng tác giđng vlc lượng mi tri dy. Ông

khng đnh nhng yêu cu tdo, bình đng, gii phóng cá tính cá nhân.

Song vì hn chế

lch s, vì

nh hưởng ca nhân sinh quan yếm thế

ca

đo Pht, tư

tưởng hư

vô ca đo Lão nên ông chưa th

nhìn thy con

đường đi ca thế lc mi và chính bi vy nhng đa con tinh thn ca ông thường cô đc, thiếu lòng tin và đi vào con đường tuyt vng. Nhng

nhân vt như thế là con đ

ca mt thi đim lch s

mà khi hoàng hôn

đến nhưng bình minh chưa xut hin.

Cuc đi và tính cách ca Bo Ngc là bài ca đu tranh ca lc lượng mi tri dy, mang theo tinh thn ca chnghĩa nhân đo mi,th

hin mâu thun gia khát vng t

do và s

ràng buc nng n

ca gia

đình, xã hi phong kiến. Bo Ngc cũng như tng lp thdân na đu thế kXVIII, tuy khao khát tdo nhưng không thoát khi nanh vut ca thế lc

phong kiến. H

phi chu ni đau kh

ca nhng con người không tìm

được đường đi. Bo Ngc đi vào triết hc c

đin Trung Quc đ

gii https://tailieuthamkhao.com

ngcho nhân sinh, hoc tham thin ngđo nhưng rt cc vn không tìm

được li thoát. Quá trình đó đã hình thành sthng, sphn kháng đi vi hin thc ti tăm.

hoài nghi tư

tưởng truyn

Không chtcáo, phê phán sâu sc xã hi phong kiến, “Hng lâu

mng” còn mang sc mnh ca skhng đnh và ci to xã hi bng hình

nh ca nhng con người mi, con người mang tư tưởng dân ch, dám

đu tranh cho tình yêu tdo, bênh vc lphi và cái đp. Đó chính là hình

nh xã hi Trung Quc trong tương lai mà tác gichưa nm giđược.

đã chm đến nhưng

4.2.3. Tiu kết

Thông qua câu chuyn tình duyên trc trca Bo Ngc – Đi Ngc

– Bo Thoa và nhng sphn bi kch trong hôn nhân ca “Hng lâu

mng”, Tào Tuyết Cn đã cho người đc thy được cái nhìn vtình yêu dưới chế đphong kiến hà khc: tình yêu và hôn nhân là hai vn đhoàn toàn tách bit, tình yêu tdo được xem là “phn nghch”. Tác giđã tcáo sâu sc xã hi phong kiến vi nhng tư tưởng thăm căn cđế đã bóp nght hnh phúc con người cá nhân, hôn nhân không mang đến hnh phúc cho con người mà nó chlà mt “hành vi chính tr” nhm cng cthế lc ca giai cp thng trđang trên đà suy tàn mà thôi. Qua đó, tác gica ngi và khng

đnh tinh thn tdo trong tình yêu hôn nhân mà Bo Ngc và Đi Ngc

chính là nhng đi din cho tư tưởng mi này.

Không chnói vbi kch tình yêu hôn nhân, “Hng lâu mng” còn đcp ti bi kch ca nhng con người mang tư tưởng dân chmi. Trước

thành trì ca lc lượng phong kiến thng tr

thì s

phn kháng còn đơn

đc, yếu t ca Bo Ngc đã đy chàng vào bi kch, chàng chưa ththoát khi sba vây khc nghit ca xã hi phong kiến đương thi. S“phn

nghch” ca Bo Ngc đi vi chế

đkhoa c

và quan nim bình đng

chính là nhng tư tưởng tiến bsthay thế các quan nim phong kiến chtrong tương lai.

4.3. MT SBIN PHÁP NGHTHUT XÂY DNG BI KCH CON NGƯỜI CÁ NHÂN TRONG “HNG LÂU MNG”

4.3.1. Ngoi hình, tính cách

Tào Tuyết Cn khi miêu tnhân vt đã ý thc được vic xây dng nhân vt vi nhng nét riêng bit vngoi hình và tính cách đy đc đáo.

Trong hi 3, Tào Tuyết Cn đã dành nhiu bút lc đmiêu tngoi hình ca mt snhân vt chính. Đt trong hoàn cnh khi Lâm Đi Ngc mi bước chân vào phGi. Người đu tiên nàng gp là GiMu, “mt bà c

già tóc bc như

cước”

[2, tr.36]; tiếp đến là ba v

cô nương, mi người

mt v: “Cô thnht thì da tht đy đn, dáng người tm thước, má phơn pht màu quvi mi chín, mũi mn như mngan, ôn hòa trm tĩnh, thot

gp đã mun gn. Cô thhai thì vai mnh lưng thon, dáng người dong

dng, mt trái xoan, mt sc mi dài, liếc nhìn lâng lâng, phong cách thanh

tao, khiến người nom như

quên cõi trn tc.Cô th

ba thì còn nh. Ba

người đu mc trang sc như nhau…” [2, tr.36]. Tác gimiêu trt chi

tiết tnét đp ngoi hình đến thn thái ca ba vcô nương xinh đp.

Tiếp đó là sxut hin đy n tượng ca Phượng Thư qua con mt ca

Đi Ngc:

“…áo qun màu sc lng ly đp như

tiên nga. Búi tóc git

cành thoa năm con phượng đeo ngc châu, trên đnh buc di la hng, mình mc áo chn bng đon hng vân thêu trăm con bướm vn hoa, ngoài khoác thêu chnăm màu có hình con chut bch, dưới mc chiếc qun la ngoi quc màu cánh trà – mt đôi mt phượng sc. Hai nét mày liu cong. Dáng người thon thon, thcách thanh tao” [2, tr.37]. Hình nh ca Phượng Thư hin lên là mt phnxinh đp, quyn quý.

Ngoi hình ca GiBo Ngc ban đu được miêu tqua con mt

ca Lâm Đi Ngc: “…hóa ra là mt vthanh niên công t. Đu đi mũ

vàng tía, trước trán có hai con rng vn ngc châu; mc áo hng thêu trăm bướm xuyên hoa, tht đai lưng tua hoa năm sc, ngoài khoác áo bng đon

Nht Bn màu xanh dt hoa; chân đi hài đon xanh đế trng. Mt như

trăng rm tháng tám, thn sc tươi như hoa bui sm mùa xuân, tóc mai

như

dao ct, mày đen như

mc v, mũi như

trái mt treo, mt sáng như

song h

thu. Lúc gin cũng như

lúc cười, trng mt nóng cũng có tình.

Trước cđeo mt chui ngc, li có mt dây tua năm sc, buc mt viên ngc quý[2, tr.43]; “…mt trng như đánh phn, môi như tô son, liếc mt đưa tình, nói năng như cười mm. Phong thái thiên nhiên dn vào đôi lông mày, tình tmuôn v, tvào khóe mt” [2, tr.44]. Lâm Đi Ngc lướt qua nhanh trang phc, chăm chú vào thn thái ca Bo Ngc mà băn khoăn vtính cách ca chàng. Qua vbngoài y, người đc có thhình dung din mo ca mt chàng công tphGisng trong nhung la giàu sang vi mt nét phong nhã, đa tình. Đy là hình dáng ban đu ca Bo Ngc khi xut hin đu tác phm. Vsau nhân vt được miêu tả ở nhng trng

thái ngây ngây, di di khi gp phi nhng ni đau không thđược.

vượt qua

Ngoi hình ca Đi Ngc cũng được miêu tqua cái nhìn ca mi

người trong phGi: “cchnói năng thanh nhã, thân thdin mo tuy

gy gò mnh khnh, nhưng li có ct cách phong lưu”, và qua cái nhìn ca Bo Ngc: “Hai vòng mi thanh, như chau mà không chau. Đôi mt đa tình,

như mng mà không mng.Dáng dp u su đng tin má lúm.Thướt tha

óng vngười yếu đau.Long lanh git l.Hơi thôn hòa.Nhàn nhã như

hoa như hoa xinh soi bóng nước.Hành đng ta liu mm gió lướt

qua.Tâm du T

­ Can còn chu kém. Bnh dù Tây T

cũng thua xa”

[2,

tr.45]. Tư dung ca Đi Ngc du dàng xinh đp llùng, yếu đui, mng manh, đó là vđp được mơ h, khó nm bt, khác hn mi người. Đó là nét đp ca mt người con gái mang ni bun tngoi hình đến ni tâm bên trong, mang bi kch ca ni cô đơn sm mt cha m, mang bnh tt và phi đi “ăn nhờ ở đu”, blgiáo phong kiến đy đến cái chết trong s

đau đn, ti thương vô cùng ca mt hnh phúc dang d. Bo Thoa thì

“mt mày sáng sa, mt sáng long lanh, môi đnhư tô son, mày xanh như v, so vi Lâm Đi Ngc li là mt nét xanh tươi phong lưu khác hn” [2, tr.397]. Vđp ca nàng qulà mt nnhân tiu thư đài các, mt vđp sc so, trtrung rc r.

Ngoài vic miêu t

ngoi hình đy

n tượng, Tào Tuyết Cn còn

xây dng nhân vt vi nhng nét tính cách đc đáo.

Qua li kca Lãnh THưng hi 2, Bo Ngc là mt con người có bn tính khác thường, chàng có quan nim khác xa so vi quan nim

truyn thng vchế

đđng cp, chế đ

khoa c, đó là đa con “phn

nghch” luôn suy nghĩ và hành đng trái vi n

nếp, l

giáo mà giai cp

phong kiến quy đnh. Hay qua li ca Vương phu nhân, đó là mt đa con

có tính khí tht thường, lúc thì điên điên, di di, lúc li vui vbình

thường. Chàng yêu mến phn, thích tdo, ghét khoa ccông danh. Đó là đa con ni lon ca phGinói riêng và xã hi phong kiến nói chung.

Lâm Đi Ngc là mt tiu thư kiêu kì, cô đc, đa su, đa cm, hay bun ti, khóc thm, sng thng thn. Mt cánh hoa rơi, mt làn liu r, tiếng gi mưa trong đêm thu, ccnh phn hoa nhn nhp vườn Đi Quan cũng đu làm nàng chnh lòng, khóc thm, bun thương man mác. Đóa hoa

phù dung mong manh

y mang tâm hn nhy cm như

si tơ

đàn mnh

mai, trong lòng có nhiu tâm skhông nói được nên li, chbiết giày vò bn thân.

Bo Thoa là mt thiếu nsng theo chun mc phong kiến, nàng là

người thông minh, sc so, biết “cư xtùy thi”, là mt người lí trí, kín

đáo. Trong nàng cũng có sgidi, tàn ác, tính toán ca giai cp thng tr. Ngoài khc ha tính cách ba nhân vt chính, Tào Tuyết Cn còn khc

ha nhiu tính cách sinh đng khác. Đó là Phượng Thư sc so, khôn

ngoan, có phn nham him, hiếu thng, “bngoài thơn tht nói cười, mà trong nhan him giết người không dao”. Lý Hoàn trm lng, nhn nhc.

Thám Xuân giàu lòng ttôn, mnh m, tham vng mà chanh chua. S

Tương Vân phong lưu hào sng, thng thn, khoáng đt. Nghênh Xuân hin lành, nhút nhát,…

Tào Tuyết Cn đã xây dng được mt thế gii nhân vt có dáng dp riêng, có xương tht ca đi thc vi nhng tính cách không ai ln vào ai. Ngoi hình và tính cách ca hlà nhng đin hình ca dòng dõi quý tc giàu sang đang trên đà suy tàn, đang cphô trương cho smc rung ca mình.

4.3.2. Ngôn ng, hành đng

Trong “Hng lâu mng”, ngôn ngnhân vt phong phú, đa dng, gn vi cuc sng hàng ngày, thông qua ngôn ng, tác gidn dt đc giđi

vào thế

gii ni tâm ca nhân vt và nhng ch

sâu kín ca cuc đi.

Nhng li lngn hoc dài, hoc thanh hoc thô đu phù hp vi đa v, trình đhc vn, tính tình, tâm trng, làm toát lên tính cách bngoài ca nhân vt mt cách khách quan. Có ththy điu này qua bba nhân vt chính: Bo Ngc được gi là đa con “phn nghch” nên trong li nói ca chàng luôn mang nhng triết lí, quan nim sng không ging bt kì ai, “nói gì không ai hiu, làm gì không ai hay” [3, tr.92]. Lâm Đi Ngc, mt thiếu nthông minh, tính tình thng thn, bc trc, nghĩ sao nói vy, không suy nghĩ trước sau. Nhng li nàng tht lên nhiu lúc chua cay, sc lnh nên không khi làm mt lòng người khác và làm Bo Ngc bun bã, suy nghĩ. Li lca Bo Thoa sc so, tra là mt người hiu biết, thông thái, khôn khéo, được lòng mi người. Đó là nhng li nói ca mt người biết cân nhc, tính toán trước sau vì mt mc đích nht đnh.

Bên cnh ngôn ngđi thoi, ngôn ngđc thoi ni tâm cũng góp phn khc ha bi kch con người trong “Hng lâu mng”, đem đến cái nhìn toàn din, chân thc, sâu sc nht vnhân vt.

Tiết Bo Thoa mt giai nhân trung thành ca lgiáo phong kiến luôn

có nhng hành đng và

ng x

đúng mc, nàng luôn rao ging l

giáo

phong kiến, điu chnh các hành đng, nhng vic làm trái ngược vi lgiáo phong kiến. Nàng luôn biết cách xlí mi chuyn sao cho không liên

Bài viết tương tự

Gửi tin nhắn

Danh mục

Bài viết tương tự

Bài viết mới

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí